Monthly Archives

Wrzesień 2020

Nowy JPK_V7K – podatnicy składający deklaracje kwartalnie.

By | JPK VAT | No Comments

Część podatników rozlicza podatek VAT kwartalnie. Od 1 października wprowadzony zostaje obowiązek przesyłania do US ewidencji wraz z deklaracją w jednym pliku JPK. Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą zobowiązani do przesyłania ewidencji VAT za dwa pierwsze miesiące kwartału oraz do przesyłania ewidencji wraz z deklaracją za trzeci miesiąc tego kwartału.  

 

 Deklaracje kwartalne dla małych podatników.

Generalną zasadą jest obowiązek składania przez podatników w urzędzie skarbowym deklaracji VAT za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Część podatników składa deklaracje kwartalnie. Do tej grupy należą mali podatnicy, którzy spełniają dodatkowe wymagania, wyszczególnione w art. 99 ustawy o podatku od towarów i usług.  

Mały podatnik – kryteria.

Małym podatnikiem jest płatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1 200 000 euro.  W przypadku świadczenia niektórych rodzajów usług, np.  maklerskich, agencyjnych czy zarządzania funduszami inwestycyjnymi kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia nie powinna przekroczyć w poprzednim roku kwoty 45 000 euro.  

JPK_VAT 7 miesięcznie i kwartalnie. 

Od 1 października podatnicy VAT będą przesyłać JPK_VAT w dwóch wariantach: JPK_V7M dla rozliczających się miesięcznie oraz JPK_V7K dla rozliczających się kwartalnie.  Zgodnie z art. 109 ust 3c podatnicy rozliczający się kwartalnie będą obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego samą ewidencję VAT za pierwszy i drugi miesiąc kwartału. Za ostatni miesiąc kwartału obowiązek ten obok ewidencji obejmie również deklarację.

Podatnicy korzystający z kwartalnego rozliczenia podatku VAT ujmą w ewidencji za pierwszy oraz drugi miesiąc kwartału zdarzenia zgodnie z datą powstania obowiązku podatkowego. Nie ma tu znaczenia fakt, że rozliczenie kwartału nastąpi w deklaracji składanej w trzecim miesiącu kwartału. Taka sama zasada dotyczy oczywiście ewidencji za trzeci miesiąc danego kwartału.  

Kiedy ewidencja a kiedy deklaracja?

Podatnicy powinni przesyłać prowadzoną ewidencję do urzędu skarbowego każdego miesiąca. Niezależnie od tego czy rozliczają podatek VAT miesięcznie czy kwartalnie. Przesyłany JPK_V7K powinien więc w każdym miesiącu mieć wypełnioną część ewidencyjną i w ostatnim miesiącu kwartału również część deklaracyjną. Za dwa pierwsze miesiące kwartału w JPK-V7K powinny zostać wypełnione następujące elementy w pliku XML: Nagłówek, Podmiot1 oraz Ewidencja. Za ostatni miesiąc kwartału należy dodatkowo wypełnić element Deklaracja. Należy też pamiętać że część ewidencyjna za trzeci miesiąc kwartału dotyczy tylko tego miesiąca. Natomiast część deklaracyjna odnosi się do trzech miesięcy kwartału, za jaki składany jest JPK_V7K.  

Korekty deklaracji kwartalnych.

Część podatników może spotkać się z sytuacją, w której konieczne będzie dokonanie korekty deklaracji kwartalnej JPK_V7K. Korekty takiej należy dokonać wyłącznie w części deklaracyjnej. Wypełnieniu podlegać więc będą następujące elementy: Nagłówek, Podmiot1 oraz Deklaracja. Ponieważ pole Miesiąc w elemencie Nagłówek jest obowiązkowe, dokonując korekty deklaracji należy wpisać w nim odpowiednio: dla pierwszego kwartału – 3, dla drugiego kwartału – 6, dla trzeciego kwartału – 9 oraz dla czwartego kwartału 12.  

Podatnik, który rozlicza się kwartalnie, ma możliwość rozpocząć złożenie deklaracji podatkowych za okresy miesięczne. Może się to jednak stać dopiero po upływie 4 kwartałów, za które przedsiębiorca składał deklaracje kwartalne. W takiej sytuacji może on rozpocząć przesyłanie do urzędu skarbowego JPK_V7M.  

Należy jednak pamiętać, że warunkiem miesięcznego rozliczania podatku VAT będzie pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy.

Zawiadomienie takie powinno zostać dokonane najpóźniej do 25 dnia miesiąca, następującego po miesiącu za który deklaracja jest składana. 

Korekta JPK VAT po zmianach przepisów

By | JPK VAT | No Comments

Podatnicy, którzy będą zmuszeni do korekty deklaracji VAT oraz korekt Jednolitego Pliku Kontrolnego złożonych przed 1 października 2020 r. staną przed koniecznością odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób to zrobić ?  

  1. Dotychczas, każda zmiana w JPK wiązała się obowiązkiem dokonywania korekt JPK wg nowych zasad.  

  1. Tym razem reguła ta nie znajdzie zastosowania. Zarówno korekta deklaracji VAT jak również korekta JPK powinny zostać dokonane na dotychczasowych zasadach. 

Wprowadzenie nowych rozwiązań związanych ze składaniem deklaracji VAT oraz JPK nastąpi już za dwa tygodnie. W miarę zbliżania się terminu 1 października pojawia się coraz więcej wątpliwości dotyczących wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów zmian.  Wśród wielu pytań, na które postaramy się udzielić odpowiedzi, znajduje się kwestia, w jaki sposób dokonyw korekt deklaracji VAT złożonych przed 1 października? Może się także zdarzyć, że złożony przed 1 października JPK_VAT zawiera błędy. Także w tym przypadku pojawi się pytanie w jaki sposób korekta JPK_VAT powinna zostać dokonana. 

 

Korekta JPK VAT – według nowych czy starych zasad ?

Dotychczas regułą było stosowanie do korekt JPK_VAT nowych rozwiązań. Wprowadzając JPK_V7 Ministerstwo Finansów zastosowało inny schemat postępowania. Korekty deklaracji VAT oraz JPK_VAT składanych na starych zasadach będą korygowane także na starych zasadach. Oznacza to, że bez względu na moment, w którym takie korekty zostaną dokonane nie zmieni się sposób w jaki podatnik powinien je złożyć. Ostatnim miesiącem, za który składane będą deklaracje VAT na starych zasadach będzie wrzesień. Decydującym kryterium nie będzie więc moment złożenia deklaracji VAT lub wysłania JPK.  Podejmując decyzję o sposobie złożenia korekt należy wziąć pod uwagę okres za jaki złożone zostały deklaracje VAT lub JPK_VAT. Ponieważ JPK_V7M powinien być składany poczynając od deklaracji za październik 2020 r., dopiero korekta dotycząca tego miesiąca powinna być składana na nowych zasadach.  

Październik pierwszym miesiącem, za który należy złożyć nowy plik JPK_VAT.

Ustawa o zmiana ustawy o podatku od towarów i usług z 4 lipca 2020 r. wprowadziła w art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług ustęp 3b, zgodnie z którym podatnicy są obowiązani przesyłać za każdy miesiąc do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję łącznie z deklaracją podatkową, w terminie do złożenia tej deklaracji. Ponieważ zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 października, miesiąc ten jest pierwszym miesiącem, za który należy przesyłać ewidencję łącznie z deklaracją. Terminem do złożenia deklaracji określonym przez ustawodawcę jest 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, w związku z tym nowy JPK za październik powinien zostać złożony do 25 listopada 2020 r.  

Korekta deklaracji JPK VAT za wrzesień.

Analogicznie, ostatnią deklaracją VAT złożoną według starych zasad będzie deklaracja za wrzesień, która powinna zostać złożona do 25 październikaDo tego terminu powinien zostać również złożony JPK_VAT. Jeżeli okaże się, że istnieje konieczność skorygowania deklaracji VAT lub JPK_VAT dotyczących września, należy tego dokonać na dotychczasowych zasadach. Nowe zasady składania korekt będą miały zastosowanie dopiero poczynając od deklaracji VAT i ewidencji za październik 2020 r. 

 Autor: Marcin Kopczyk, doradca podatkowy GWW .  Jeśli chcesz dowiedzie się więcej na temat zmian w plikach JPK, zapraszam na cykl Bezpłatnych Webinarów