Monthly Archives

Październik 2020

Błędy w nowym JPK – stosowanie oznaczeń „WEW”

By | JPK VAT | No Comments

Nie minął jeszcze termin do złożenia po raz pierwszy nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Do 25 listopada należy przygotować i wysłać nowy JPK wraz z deklaracją. Obowiązujące od 1 października przepisy, nakładają na podatników nowe obowiązki. Wprowadzają nowy system kar. Dla każdego przedsiębiorcy niezwykle istotne staje się uniknięcie błędów, jakie mogą pojawić się wprzesyłanym do urzędu skarbowego JPK_V7. Starając się pomóc w bezbłędnym wypełnieniu ciążących na podatnikach obowiązków, rozpoczynamy nowy cykl artykułów, w którym po kolei omówimy pułapki związane z JPK, których można uniknąć. Prawidłowe stosowanie nowych oznaczeń jest jednym z najczęściej pojawiających się problemów. 

 

 

Przykłady stosowania oznaczeń „WEW” 

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych wdeklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wprowadza obowiązek oznaczania dowodów sprzedaży oraz dowodów nabycia stanowiące dokumenty wewnętrzne. Podatnik, dokumentując sprzedaż lub nabycie za pomocą dowodu wewnętrznego, powinien dokonać w nowym JPK oznaczenia „WEW”.

Do dowodów wewnętrznych, które należy oznaczać w ten sposób należą między innymi te, które dokumentują:

 • nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, 
 • dotyczące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrującej (dokumenty zbiorcze), 
 • sprzedaż zwolnioną, dla której nie wystawiono faktury, 
 • sprzedaż na rzecz osób fizycznych, która jest zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej, tzw. sprzedaż bezrachunkową, 
 • dokonanie  rocznej  korekty  podatku  naliczonego  w  związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego, 
 • dokonanie korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu towarów i usług dla celów działalności gospodarczej i działalności innej niż gospodarcza, 
 • dokonanie korekty podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości, jeżeli nastąpiła zmiana wykorzystania tej nieruchomości, 
 • dokonanie korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu, 
 • dowody wewnętrzne lub noty dokumentujące rabaty pośrednie. 

Kiedy oznaczenie „WEW” jest obowiązkowe 

Jeżeli dokonana przez podatnika sprzedaż nie podlega fiskalizacji za pomocą kasy fiskalnej, a podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury, transakcja powinna zostać  ujęta w ewidencji VAT na podstawie dokumentu wewnętrznego. Do takiego dokumentu ma zastosowanie oznaczenie „WEW”Takie przypadki zostały wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnieniu z obowiązku ewidencji podlega między innymi, po spełnieniu określonych wymogów:

 • dostawa towarów w systemie wysyłkowym, 
 • dostawa produktów za pomocą urządzeń do sprzedaży automatycznej
 • świadczenie usług ubezpieczeniowych i finansowych. 

Należy pamiętać, że transakcje dotyczące świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT także podlegają obowiązkowi udokumentowania za pomocą dowodu wewnętrznego. Dokument taki w nowej strukturze JPK w polu “TypDokumentu” powinien zostać oznaczony jako „WEW”. Natomiast w polach obowiązkowych ,,NrKontrahenta oraz ,,NazwaKontrahenta” można wpisać słowo ,,BRAK”.  

Rabat pośredni i korekty a oznaczenie “WEW”

Zdarza się, że w obrocie gospodarczym stosowana jest praktyka rabatu pośredniego. Polega on na obniżce ceny  drugiemu wkolejności kupującemu. W przypadku rabatu pośredniego dokumentowanego za pomocą dowodu wewnętrznego lub noty, należy także zastosować oznaczenie „WEW”. Część podatników z pewnością spotka się z koniecznością dokonania korekt, które należy dokumentować dowodami wewnętrznymi. Należą do nich np. rocznkorekta podatku  naliczonego  w  związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego. Należa do nich także – korekta kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu. W nowym JPK_VAT korekty te wykazuje się zbiorczo zoznaczeniem „WEW”.  

Kiedy nie należy dokonywać oznaczenia „WEW” 

Odmiennie wygląda sytuacja w przypadku korekt, wynikających z tzw. ulgi za złe długi. Ponieważ podatnik jest zobowiązany do  wyszczególnienia faktur, na podstawie których dokonuje korekt, zarówno po stronie wierzyciela jak również dłużnika nie stosuje się oznaczenia „WEW”. Oznaczenia tego nie należy także stosować do oznaczania faktur wystawianych przez podatników. Nawet jeżeli są to faktury wystawiane dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Nie należy w ten sposób oznaczać również importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca 

Istotną zasadą, o której powinni pamiętać podatnicy jest brak możliwości jednoczesnego wystąpienia oznaczeń  „RO”, „WEW”, „FP” dla dokumentów sprzedażowych oraz „MK”, „WEW”, „VAT_RR” dla dokumentów zakupowych. 

Oznaczenie „RO” odnosi się do dokumentu zbiorczego wewnętrznego, zawierającego sprzedaż z kas rejestrujących. „FP” dotyczy  faktur dokumentujących sprzedaż zaewidencjonowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Lterami „MK” oznacza się faktury wystawionych przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową. Natomiast oznaczenie „VAT_RR” stosuje się do faktur dokumentujących nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego.  

Prawidłowe, zgodne z nowymi przepisami, dokonywanie oznaczeń pozostaje ważną kwestią. Rodzi ona  wiele pytań i wątpliwości. Przedsiębiorcy obawiając się nowych sankcji, o których pisaliśmy już wcześniej na naszym blogu szukają odpowiedzi, jak w sposób zgodny z przepisami wypełnić nałożone na nich obowiązki. W dalszych artykułach zamieścimy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące błędów w JPK_V7.  

 

Oznaczenia GTU – nowe obowiązki w nowym JPK

By | Uncategorized | No Comments

1 października weszły w życie przepisy wprowadzające Nowy Jednolity Plik Kontrolny. Na podatników nałożono obowiązek przesyłania urzędom skarbowym prowadzonych ewidencji VAT, a nie jak dotychczas jedynie informacji o tych ewidencjachJednolity plik ma zawierać ewidencję, deklarację VAT oraz dodatkowe informacje, które mają pomóc w identyfikowaniu obszarów, w których występują nadużycia. Administracja skarbowa zadbała także o to, aby podatnicy nie lekceważyli nowych obowiązków. Temu celowi ma służyć system kar, towarzyszący wprowadzaniu nowego JPK.  

 

Ulubione zajęcie administracji skarbowej – kontrola obszarów w których występują nadużycia. 

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług dała ministrowi do spraw finansów publicznych uprawnienie do określenia co powinna zawierać ewidencja przesyłana w ramach nowego JPK. W rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji zawartej w ustawie określony został szczegółowy zakres danych, które powinna zawierać przesyłana przez podatnika ewidencja i deklaracja VAT. Decydującą rolę przy określaniu tego zakresu pełni możliwość dokonywania kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy.  Dla administracji skarbowej niezwykle ważna jest także możliwość  identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia lub narażonych na te nadużycia. Temu właśnie celowi ma służyć wprowadzenie nowych oznaczeń – tzw. GTU. Grupy Towarowo Usługowe, bo takie jest rozwinięcie skrótu GTU, spędza sen z powiek wielu podatnikom. Mając na uwadze nowe sankcje, o których pisaliśmy już na Blogu pozostaje pytanie, czy przedsiębiorcy dysponują wystarczającą wied , aby prawidłowo dokonać oznaczeń GTU.  

Oznaczenia GTU dla piwa, paliwa, pojazdów i papierosów… 

W prowadzone 1 października przepisy zobowiązują podatników, zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, do przesłania do urzędu skarbowego JPK_V7M lub JPK_V7K po raz pierwszy w terminie do 25 listopada 2020r. W przesłanych ewidencjach podatnicy zostali zobowiązani do dokonania oznaczeń – kodów GTU (od GTU_01 do GTU_13). Ewidencja powinna zawierać oznaczenia dotyczące dostawy: 

– napojów alkoholowych – oznaczenie „01”, 

– paliw – oznaczenie „02”, 

– oleju opałowego – oznaczenie „03”, 

– wyrobów tytoniowych – oznaczenie „04”, 

– odpadów – oznaczenie „05”, 

– urządzeń oraz części elektronicznych – oznaczenie „06”, 

– pojazdów i części samochodowych – oznaczenie „07”, 

– metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – oznaczenie „08”, 

– leków oraz wyrobów medycznych – oznaczenie „09”, 

– budynków i budowli – oznaczenie „10. 

Ewidencja powinna zawierać także oznaczenia dotyczące świadczenia usług: 

– w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – oznaczenie „11”, 

– o charakterze niematerialnym – oznaczenie „12”, 

– transportowych i gospodarki magazynowej – oznaczenie „13”. 

Kategorie oznaczeń. 

Jeżeli podatnik dokonuje dostawy towarów lub świadczenia usług znajdujących się w wymienionych kategoriach, zleży dokładnie zweryfikować, czy rzeczywiście dokonywana dostawa lub świadczona usługa znajdują się w kategorii określonej w rozporządzeniu wykonawczym. Przykładowo, nie każda dostawa odpadów będzie podlegała oznaczeniu. Będą to wyłącznie odpady, o których mowa w pozycjach 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Także świadczenie usług znajdujących się w danej kategorii nie musi automatycznie oznaczać obowiązku oznaczania.

Oznaczenia GTU_12 kiedy i dla jakich usług?

I tak na przykład oznaczenie „12” należy nadać wyłącznie usługom niematerialnym doradczym, księgowym, prawnym, zarządczym, szkoleniowym, marketingowym, firm centralnychreklamowym, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowychNależy przy tym pamiętać, że oznaczanie kodami GTU dotyczy także usług refakturowanych, o ile zaliczają się do katalogu usług podlegających oznaczaniu.  

 

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, znajdujących się w grupie będącej przedmiotem szczególnego  zainteresowania fiskusa, podatnik powinien więc sięgnąć do rozporządzenia izweryfikować, czy na pewno usługa lub towar jest objęty obowiązkiem dokonywania oznaczeń. Jedynie w przypadku dostaw budynków, budowli oraz gruntów, obowiązkiem oznaczania została objęta cała grupa i w przepisach wykonawczych nie została ona dodatkowo doprecyzowana. W każdym innym przypadku rozporządzenie takie uszczegółowienie zawiera.  

Incydentalne dostwy towarów i świadczenie usług a oznaczenia.

Przygotowując się do dokonywania oznaczeń, większość przedsiębiorców dokona zapewne dokładnej weryfikacji, czy sprzedawane przez nich towary lub świadczone usługi zostały objęte obowiązkiem oznaczania kodami GTU. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na dostawy towarów lub świadczenie usług pojawiające się incydentalnie. Jeżeli np. podmiot zajmujący się sprzedażą alkoholu dokona dostawy będącej jego własnością gruntu, powinien pamiętać, że także taka dostawa musi zostać oznaczona kodem „10”. Dokonując jednorazowej dostawy towaru lub świadczenia usługi, łatwo zapomnieć o ciążącym obowiązku dokonywania odpowiedniego oznaczenia, a tym samym przesłać do urzędu skarbowego wadliwy JPK_V7.  

Są też wyjątki…. 

Nie zawsze towary i usługi wskazane w rozporządzeniu podlegają oznaczaniu kodami GTU. Takich oznaczeń nie należy stosować do raportów fiskalnych. Nawet jeżeli w raporcie fiskalnym zawarte są dane dotyczące sprzedaży towarów lub usług należących do którejkolwiek z kategorii oznaczanej kodami GTU, jedynym prawidłowym oznaczeniem w takim przypadku będzie „RO”. Tylko tym oznaczeniem, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym powinien być oznaczony dokument zbiorczy wewnętrzny, zawierający sprzedaż z kas rejestrujących 

Dokonywanie oznaczeń kodami GTU rodzi z pewnością wiele wątpliwości i wymaga odpowiedzi na szereg pytań. Prowadzone przez JPK-INSIGHT webinaria są ciekawym źródłem informacji o tematyce dotyczącej nowego JPK, w tym także oznaczeń kodami GTU. W kolejnych artykułach na naszym Blogu postaramy się rozwiać wątpliwości i udzielić odpowiedzi w obszarach cieszących się szczególnym zainteresowaniem podatników. Zapraszamy do lektury.