Monthly Archives

Listopad 2020

Błędy w nowym JPK oznaczenia „WEW”

By | JPK VAT | No Comments

Dziś, tj. 25 listopada mija termin złożenia po raz pierwszy nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przepisy nakładają na podatników nowe obowiązki, wprowadzając jednocześnie nowy system kar błędy w nowym JPK z deklaracją. Dla przedsiębiorcy istotne staje się uniknięcie błędów, jakie mogą pojawić się wprzesyłanym do urzędu skarbowego JPK_V7. Prawidłowe stosowanie oznaczeń “WEW” w plikach JPK jest jednym z najczęściej pojawiających się problemów. Zobacz jak unikać błędów w nowym JPK  i prawidłowo stosować oznaczenia “WEW”.

Starając się pomóc w bezbłędnym wypełnieniu ciążących na podatnikach obowiązków publikujemy na naszym blogu cykl artykułów, w których omawiamy pułapki związane z JPK, których można uniknąć.  

Przykłady stosowania oznaczeń „WEW” 

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych wdeklaracjach podatkowych i w ewidencji, w zakresie podatku od towarów i usług wprowadza obowiązek oznaczania dowodów sprzedaży/nabycia. Dowody te stanowią dokumenty wewnętrzne. Podatnik, dokumentując sprzedaż lub nabycie za pomocą dowodu wewnętrznego powinien dokonać w nowym JPK oznaczenia „WEW”.

Do dowodów wewnętrznych, które należy oznaczać  “WEW” należą m.in dokumenty wewnętrzne i dokumenty zbiorcze dokumentujące: 

 • nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, 
 • dotyczące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrującej, 
 • sprzedaż zwolnioną, dla której nie wystawiono faktury, 
 • sprzedaż na rzecz osób fizycznych, która jest zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej, tzw. sprzedaż bezrachunkową. 

Do dowodów wewnętrznych, które należy oznaczać “WEW” należą też dokumenty wewnętrzne  dokumentujące dokonanie korekt:

 • rocznej  korekty  podatku  naliczonego  w  związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego, 
 • korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu towarów i usług dla celów działalności gospodarczej i działalności innej niż gospodarcza, 
 • korekty podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości, jeżeli nastąpiła zmiana wykorzystania tej nieruchomości, 
 • korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu, 

oraz

 • dowody wewnętrzne dokumentujące rabaty pośrednie (w przypadku braku dokumentu od kontrahenta). 

Kiedy oznaczenie „WEW” jest obowiązkowe 

Jeżeli dokonana przez podatnika sprzedaż nie podlega fiskalizacji za pomocą kasy fiskalnej, a podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury, transakcja powinna zostać  ujęta w ewidencji VAT na podstawie dokumentu wewnętrznego. Do takiego dokumentu ma zastosowanie oznaczenie „WEW”Takie przypadki zostały wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnieniu z obowiązku ewidencji podlega m.in, po spełnieniu określonych wymogów:

 • dostawa towarów w systemie wysyłkowym, 
 • dostawa produktów za pomocą urządzeń do sprzedaży automatycznej,
 •  świadczenie usług ubezpieczeniowych i finansowych. 

Należy przy tym pamiętać że transakcje dotyczące świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT także podlegają obowiązkowi udokumentowania za pomocą dowodu wewnętrznego. Dokument taki w nowej strukturze JPK w polu “TypDokumentu” powinien zostać oznaczony jako „WEW”natomiast w polach obowiązkowych ,,NrKontrahenta oraz ,,NazwaKontrahenta” można wpisać słowo ,,BRAK”.  

Rabat pośredni i korekty a oznaczenia “WEW”

Zdarza się, że w obrocie gospodarczym stosowana jest praktyka rabatu pośredniego. Polega on na obniżce ceny  drugiemu wkolejności kupującemu. W przypadku rabatu pośredniego, gdy podatnik nie posiada dokumentu od kontrahenta (np. noty uznaniowej), udokumentowanego poprzez wystawienie dokumentu wewnętrznego, zapis taki także należy oznaczyć WEW (nie oznaczamy WEW dokumentów otrzymanych od kontrahenta). Część podatników spotka się z koniecznością dokonania korekt, które należy dokumentować dowodami wewnętrznymi. Należą do nich np. rocznkorekta podatku  naliczonego  w  związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego. Dokumentem wewnętrznym dokumentować należy też korektę kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu. W nowym JPK_VAT korekty te wykazuje się zbiorczo zoznaczeniem „WEW”.  

Kiedy nie należy dokonywać oznaczenia „WEW” 

Odmiennie wygląda sytuacja w przypadku korekt, wynikających z tzw. ulgi za złe długi. Ponieważ podatnik jest zobowiązany do  wyszczególnienia faktur, na podstawie których dokonuje korekt, zarówno po stronie wierzyciela jak również dłużnika nie stosuje się oznaczenia „WEW”. Oznaczenia tego nie należy także stosować do oznaczania faktur wystawianych przez podatników. Nawet jeżeli są to faktury wystawiane dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Nie należy w ten sposób oznaczać również importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca 

Oznaczenia nie występują jednocześnie!

Istotną zasadą, o której powinni pamiętać podatnicy jest brak możliwości jednoczesnego wystąpienia oznaczeń. Dla dokumentów sprzedażowych sa to:  „RO”, „WEW”, „FP”. Dla dokumentów zakupowych są to: „MK”, „WEW”, „VAT_RR”. 

Oznaczenie „RO” odnosi się do dokumentu zbiorczego wewnętrznego. Document ten zawiera sprzedaż z kas rejestrujących. „FP” dotyczy  faktur dokumentujących sprzedaż zaewidencjonowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Literami „MK” oznacza się faktury wystawione przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową. Natomiast oznaczenie „VAT_RR” stosuje się do faktur dokumentujących nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego.  

Prawidłowe, zgodne z nowymi przepisami dokonywanie oznaczeń pozostaje ważną kwestią, rodzącą  wiele pytań i wątpliwości. Przedsiębiorcy obawiając się nowych sankcji, o których pisaliśmy już wcześniej na naszym blogu szukają odpowiedzi jak w sposób zgodny z przepisami wypełnić nałożone na nich obowiązki. W dalszych artykułach zamieścimy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące błędów w JPK_V7.

Jak być pewnym, że nasz plik JPK nie zawiera błędów?

Aplikacja JPK Insight zawiera algorytmy, które zarówno pod kątem technicznym jak i merytorycznym sprawdzają pliki JPK i wskazują jakie błędy są zawarte w pliku. Warto sprawdzić swoje pliki i nie narażać się na kary. Aby to zrobić, wypełnij formularz kontaktowy a nasz doradca skontaktuje się i umówi badanie testowe.

Błędy w JPK oznaczenia RO.

By | Uncategorized | No Comments

Wraz z wprowadzeniem nowego JPK przedsiębiorcy spotkali się także z koniecznością odpowiedzi na szereg pytań, które pojawiają się podczas stosowania nowych regulacji. Część podatników nie przykłada wystarczającej wagi do nowych zasad, narażając się na negatywne konsekwencje. Większość podatników poszukuje jednak odpowiedzi na pojawiające się pytania, chcąc jak najlepiej wypełnić ciążące na nich obowiązki. W naszym cyklu, dotyczącym błędów w nowym JPK pokazujemy, jak prawidłowo sprostać temu wyzwaniu. Kolejnym zagadnieniem wartym omówienia jest dokonywanie oznaczeń dowodów sprzedaży dokonywanej zapomocą kas fiskalnych.  

 

Błędy w nowym JPK – oznaczanie dokumentów zbiorczych wewnętrznych, zawierających sprzedaż zkas rejestrujących. 

Biorąc pod uwagę rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych wdeklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług,  oznaczenie „RO” należy stosować w odniesieniu do dokumentów zbiorczych wewnętrznych, zawierających sprzedaż zkas rejestrujących. Ponieważ nie przewidziano innej możliwości, jedynym sposobem ujmowania wewidencji sprzedaży z kas rejestrujących są dokumenty zbiorcze. Obowiązek stosowania dokumentów zbiorczych w przypadku kas rejestrujących wynika z tego samego rozporządzenia. Zgodnie z zawartym w nim § 10 ust. 1 pkt 8 ewidencja VAT zawiera wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego, w  podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku, wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży prowadzonej przy zastosowaniu kas rejestrujących. Do dokumentów, które należy oznaczać znacznikiem „RO” należy więc dobowy lub miesięczny raport fiskalny. Co więcej, jeżeli podatnik użytkuje więcej niż jedną kasę fiskalną, za pomocą jednego zbiorczego zapisu można ująć sprzedaż ze wszystkich kas.  Błędne jest natomiast wykazywanie w nowym JPK pojedynczych paragonów fiskalnych. Stanowi to dużą zmianę w stosunku do poprzedniego stanu prawnego.  

Korekta sprzedaży rejestrowanej w plikach JPK.

Nie ma natomiast jednoznacznej odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące oznaczania korekty sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej.  W przypadku dokonania pomyłki, podatnik, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących powinien dokonać  korekty przez ujęcie wodrębnej ewidencji: 

1) błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego), 

2) krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie sprzedaży, przy której nastąpiła pomyłka.  

WEW czy RO oto jest pytanie.

Możliwe w takiej sytuacji są dwa rozwiązania. Pierwsze z nich, prawidłowe pod względem formalnym obejmuje ujęcie zapisu z dodatkowej ewidencji z oznaczeniem „WEW”. W jednym z poprzednich artykułów przybliżyliśmy tematykę związaną z tym oznaczeniem, za pomocą którego dokonuje się wewidencji oznaczeń dokumentów wewnętrznych. Drugim rozwiązaniem, które wydaje się być bardziej prawidłowe z punktu widzenia potrzeb analitycznych resortu finansów oraz zachowania spójności danych jest oznaczenie takiego zapisu dokładnie w ten sam sposób jak w przypadku raportów fiskalnych  – za pośrednictwem znacznika „RO”. Taki sposób dokonania zapisu może jednak nie spełnić wymogów określonych w rozporządzeniu wykonawczym. Można założyć, że w związku z pojawiającymi się wątpliwościami podjęte zostaną przez Ministerstwo Finansów odpowiednie kroki, zmierzające do rozwiania pojawiających się wątpliwości. W chwili obecnej bezpieczniejszym rozwiązaniem jest stosowanie zapisu oznaczanego jako dokument wewnętrzny „WEW”. 

Na koniec należy dodać jeszcze, że oznaczenie „RO” powinno być stosowane wyłącznie przez faktycznego sprzedawcę, natomiast działający w jego imieniu agent lub pośrednik w swojej ewidencji nie powinien tej sprzedaży wykazać.  

 

 

Błędy w nowym JPK – jak prawidłowo wpisać NIP?

By | compliance, JPK VAT | No Comments

Kontynuujemy nasz cykl, dotyczący błędów w Nowym Jednolitym Pliku Kontrolnym. Tym razem zajmiemy się prawidłowym wpisywaniem identyfikatora podatkowego NIP podatnika. Jedną z istotniejszych kwestii jest sposób wpisywania w ewidencji numeru, za pomocą którego zidentyfikowany jest kontrahent podatnika. Błąd w NIP może zostać zaliczony do tej kategorii błędów, która może uniemożliwić naczelnikowi urzędu skarbowego przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji. Można się więc spodziewać, że nieprawidłowości związane z numerami identyfikacyjnymi, podanymi w ewidencji przez podatników staną się podstawą wezwań do skorygowania błędów w przesłanej ewidencji. Mogą więc one być również podstawą do nakładania kar administracyjnych w wysokości 500 zł za każdy, nieskorygowany lub nienależycie wyjaśniony błąd.  

 

Dane identyfikacyjne podatnika – kod kraju nadania.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że zarówno deklaracja jak i ewidencja zawierają dane identyfikacyjne podatnika. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych wdeklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług precyzuje, co należy rozumieć pod tym pojęciem. Do danych identyfikacyjnych podatnika należy jego pełna nazwa, a w przypadku osób fizycznych pierwsze imię i nazwisko oraz data urodzenia. Do tej kategorii zaliczony został także identyfikator podatkowy NIP.  

W JPK_V7 – odmiennie niż dotychczas – numer za pomocą którego zidentyfikowany jest nabywca dostawca lub usługodawca należy zapisać w dwóch oddzielnych polach. W polu KodKrajuNadaniaTIN należy podać literowy kod kraju członkowskiego UE, w którym nabywca, dostawca lub usługodawca został zidentyfikowany. W Polsce dotyczy to podatku od towarów i usług, wtedy zastosowanie będzie miał kod PL. Może to być jednak także identyfikacja na potrzeby podatku od wartości dodanej w którymkolwiek z pozostałych krajów UE. Wtedy zastosowanie znajdzie odpowiedni kod tego kraju. Pole KodKrajuNadaniaTIN ma charakter opcjonalny, co oznacza, że w niektórych sytuacjach może ono pozostać puste.  

Dane podatnika –  numer dostawcy lub numer kontrahenta.

Drugim polem, które zostało przeznaczone na wpisanie numeru identyfikującego podatnika jest wprzypadku struktury ewidencji w zakresie podatku naliczonego NrDostawcy, natomiast w przypadku podatku należnego NrKontrahenta. Także w tym przypadku może to być numer, za pomocą którego podatnik został zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej. W tym polu należy więc wpisać odpowiednio NIP nadany w Polsce lub kod cyfrowo-literowy nadany w którymkolwiek z pozostałych krajów UE. Oczywiście, w polu tym nie należy już dodatkowo wpisywać literowego kodu kraju. W przypadku braku takiego numeru należy natomiast wpisać słowo „BRAK”. Zasadą jest identyfikacja podatnika za pomocą numeru identyfikacyjnego na potrzeby podatku. Została przewidziana tylko jedna sytuacja, w której usługodawca lub dostawca towarów może zostać zidentyfikowany również numerem PESEL. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku faktur VAT-RR wystawianych dla rolnika ryczałtowego.  

W przypadku transakcji krajowych, pola NrKontrahenta lub odpowiednio NrDostawcy muszą zostać wypełnione. Uzasadnienie znajduje także wpisywanie kodu PL w polu KodKrajuNadaniaTIN. W przypadku dostawcy, nabywcy lub usługodawcy unijnego polu KodKrajuNadaniaTIN powinien zostać podany odpowiedni kod krajuPowinien on wynikać z faktur lub innych dokumentów, związanych z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. W przypadku kontrahenta lub dostawcy, na którego przepisy nie nakładają obowiązku posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej, który jest poprzedzony kodem literowym kraju nadania tego numeru pole KodKrajuNadaniaTIN powinno pozostać puste. Kod ten należy jednak w takiej sytuacji podaćjeżeli wynika z faktur lub innych dokumentów związanych z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wpisywanego numeru. Błąd w tym zakresie może zostać uznany za błąd kwalifikowany i zainicjować odpowiednie działania naczelnika urzędu skarbowego. Z tego powodu warto zastanowić się nad metodami automatycznej weryfikacji poprawności wpisywanych identyfikatorów podatkowych. Wczesne wykrycie błędów może zapobiec wielu przyszłym problemom 

 

 

 

Błędy w nowym JPK – oznaczenie „FP”.

By | JPK VAT | No Comments

25 listopada mija termin złożenia po raz pierwszy  nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Nowe regulacje, towarzyszące wprowadzeniu JPK_V7 przewidują system oznaczeń, który wzbudza wiele wątpliwości. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług, tzw. GTU. Oznaczenia procedur podatkowych oraz niektórych dowodów sprzedaży i nabycia. Wszystkie ww. sprawiają podatnikom wiele trudności. W naszym cyklu, dotyczącym popełnianych błędów w nowym JPK, przedstawiamy odpowiedzi nanajczęściej pojawiające się pytania. Tym razem zajmiemy się oznaczeniami faktur wystawianych do paragonów.  

 

Faktury podlegające oznaczeniu „FP” 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, ewidencja powinna zawierać oznaczenie „FP” w przypadku faktur, o których mowa w  art. 109 ust. 3d ustawy. Do tej kategorii należą faktury wystawiane do paragonów fiskalnych. Oznaczenie „FP” powinno znaleźć się w polu TypDokumentu, które ma charakter opcjonalny. Oznacza to, że oznaczenie stosuje się tylko wprzypadku, gdy w okresie rozliczeniowym wystąpią faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej.  

Kiedy dołączyć paragon

W przypadku faktur wystawianych do paragonów należy pamiętać, żeby do egzemplarza pozostającego u podatnika dołączyć paragon, którym udokumentowano tę sprzedaż. Jeżeli faktura została wystawiona w formie elektronicznej, paragon z danymi identyfikującymi tę fakturę należy pozostawić w dokumentacji. Obowiązkiem dołączania paragonu do faktury nie jest natomiast objęta sytuacja, w której faktura została wystawiona przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a wartość sprzedaży i kwota podatku zostały ujęte w raporcie dobowym. Niezależnie od tego, czy faktura wystawiana do paragonu ma postać wydruku, formę elektroniczną czy też została wystawiona przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w ewidencji powinna zostać oznaczona znacznikiem „FP”. Należy przestrzegać zasad oznaczania faktur wystawionych do paragonów fiskalnych, tym bardziej, że nie zwiększa one wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej ewidencji.  

Warto także pamiętać o sytuacji szczególnej przewidzianej w przepisach. Nie należy dokonywać oznaczeń „FP” w przypadku gdy kwota należności nie przekracza 450 zł, a paragon został uznany za fakturę. Takich paragonów nie dotyczy też, co wydaje się oczywiste, obowiązek dołączania paragonu do faktury.  

Ujęcie faktur oznaczonych „FP” w ewidencji 

Podsumowując, oznaczenie „FP” ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do tych faktur wystawianych do paragonów, które nie mają wpływu na wysokość podatku należnego oraz na wartość sprzedaży wykazywanej w ewidencji. Dzieje się tak, ponieważ podatek należny oraz wartość sprzedaży zostaje ujęta w raporcie fiskalnym dobowym lub miesięcznym. Dlatego tez w sumach kontrolnych ewidencji nie powinna zostać uwzględniona wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z faktur oznaczanych „FP”. 

Należy również pamiętać, że niezależnie od tego, kiedy sprzedaż ujęto w raporcie fiskalnym, faktura powinna zostać wykazana w ewidencji za miesiąc, wktórym ją wystawiono. O dacie ujęcia w ewidencji faktury, do której ma zastosowanie oznaczenie „FP” decyduje więc data jej wystawienia. Dotyczy to także faktur wystawionych na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych. Należy je ujmować wewidencji za okres w którym zostały wystawione, z zastosowaniem oznaczenia „FP”.  

 Korekty, korekty…. 

Może się zdarzyć, że wystąpi konieczność dokonania korekt faktur oznaczonych w ewidencji jako „FP” 

Ponieważ faktury oznaczane w ten sposób nie są uwzględniane w sumach kontrolnych ewidencji, istnieją alternatywne możliwości ujęcia tych korekt w ewidencji . W przypadku korekty zwiększającej podstawę opodatkowania lub podatku należnego (korekta in plus) najprostszym rozwiązaniem jest zaewidencjonowanie korekty na kasie fiskalnej. W takiej sytuacji korektę faktury oznaczonej wewidencji jako „FP” również należy oznaczyć tym samym znacznikiem. Drugą możliwością jest uwzględnienie kwoty faktury wierszu dotyczącym wpisu raportu z kasy fiskalnej. Także w tym przypadku należy zastosować do korekty oznaczenie „FP”. Trzecia możliwość polega na braku zastosowania oznaczenia „FP” w odniesieniu do korekty, co wiąże się z bezpośrednim uwzględnieniem zwiększonej podstawy opodatkowania lub podatku należnego w ewidencji.   

Korekta “in minus”

W przypadku, z którym podatnicy będą mieli zdecydowanie częściej do czynienia, korekta powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania lub podatku należnego (korekta „in minus”). Także taka korekta może zostać ujęta w księgach na różne sposoby. Można zastosować do korekty „in minus” oznaczenie „FP”, wtedy należy ją uwzględnić w wierszu dotyczącym wpisu raportu z kasy fiskalnej. Analogicznie, jak w przypadku korekty „in plus” podatnik może także w przypadku korekty „in minus” zrezygnować z oznaczenia „FP”. Będzie się to wiązało z bezpośrednim zmniejszeniem podstawy opodatkowania lub podatku należnego w ewidencji.  

 Oznaczenia stosowane w Nowym JPK sprawiają podatnikom wiele trudności. Na naszym blogu pojawił się już artykuł odnoszący się do oznaczeń grup towarowo usługowych GTU. Bardzo istotną zasadą jest konieczność stosowania oznacz GTU niezależnie od tego, czy faktura oznaczana jest w ewidencji znacznikiem „FP”. W kolejnych artykułach dotyczących JPK_V7 przedstawimy kolejne tematy, które pozwolą na uniknięcie błędów w przesyłanych przez podatników nowym JPK