Monthly Archives

Grudzień 2020

JPK a czynny żal

By | compliance, JPK VAT

Czynny żal jest rozwiązaniem, które pozwala uniknąć podatnikom odpowiedzialności za popełnione wykroczenia lub przestępstwa skarbowe. Jeżeli podatnik zawiadomił organ powołany do ścigania tego wykroczenia/ przestępstwa i ujawnił istotne okoliczności czynu, nie będzie on podlegał karze. Sankcje dotyczące JPK także obejmują odpowiedzialność karno-skarbową. Oznacza to, że czynny żal jest możliwy również w przypadku wykroczeń lub przestępstw skarbowych związanych z JPK. 

Czynny żal 

Instytucja czynnego żalu ma swoją podstawę w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego. Dzięki czynnemu żalowi – o ile podatnik spełni określone w przepisie warunki – może on uniknąć kary.

Przepisu tego nie stosuje się wobec sprawcy, który: 

 • kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego; 
 • wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego; 
 • zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego. Albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że zawiadomienia dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku; 
 • nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony. 

Wymogi prawne do zawiadomienia.

Kodeks karny skarbowy przewiduje także pewne wymogi w stosunku do zawiadomienia, które składa sprawca. Zawiadomienie należy wnieść na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Można je także wnieść ustnie do protokołu. W wymaganym terminie wyznaczonym przez organ należy uiścić w całości należny podatek. Zawiadomienie nie odniesie skutków, jeżeli zostało złożone już po podjęciu określonych czynności. Jeżeli zawiadomienie zostanie złożone po rozpoczęciu przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli, może się okazać, że czynny żal będzie bezskuteczny. Istotny jest warunek, że zawiadomienie powinno zostać złożone, zanim organ otrzyma wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa/wykroczenia skarbowego. 

 Zidentyfikować błędy zanim zrobi to urząd skarbowy. 

W przypadku nowego JPK utrudnione może okazać się spełnienie warunku złożenia zawiadomienia zanim organ dowie się o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Czynny żal związany z  nowym JPK będzie skuteczny tylko w przypadku, gdy organ nie ma jeszcze wiadomości o popełnieniu czynu zabronionego. Analizując przepisy można dojść do wniosku, że samo przesłanie w ramach nowego JPK wadliwej ewidencji powoduje, że organ posiada już wiedzę o tym fakcie. Dotychczasowa praktyka organów daje jednak pewną nadzieję. Na tej podstawie można założyć, że zawiadomienie wywołuje skutki, jeżeli błąd nie został wcześniej wskazany. Można więc zakładać, że czynny żal związany z JPK  pozwoli uniknąć odpowiedzialności. Może się tak zdarzyć,  jeżeli wcześniej naczelnik urzędu skarbowego nie wezwie podatnika do usunięcia błędów. Dlatego tak ważne jest zidentyfikowanie  błędów zanim dokona tego organ podatkowy.  

JPK – czynny żal nie zawsze możliwy.

Czynny żal w przypadku JPK nie będzie miał zastosowania do kar  administracyjnych nakładanych na podatników. Nie można będzie uniknąć w ten sposób kary  500 zł od każdego błędu, który naczelnik US uzna za uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji. Tej kary można będzie uniknąć tylko, jeżeli błąd zostanie skorygowany w ciągu 14 dni od doręczenia wezwania. W takim przypadku kara nie zostanie nałożona. Innym sposobem uniknięcia negatywnych konsekwencji będzie złożenie przez podatnika wyjaśnień. Na podatnika zostanie nałożona kara w drodze decyzji, jeżeli podatnik w terminie 14 dni nie skoryguje błędów, czy też nie złoży odpowiednich wyjaśnień.  

 Kara za brak nadzoru. 

Kodeks karny skarbowy przewiduje również kary za brak odpowiedniego nadzoru nad przestrzeganiem reguł obowiązujących w działalności danego przedsiębiorcy. Osoba, która chociażby nieumyślnie dopuszcza do popełnienia czynu zabronionego, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Krąg tych osób określony został w przepisach bardzo szeroko. Odpowiedzialnością z tego tytułu mogą więc zostać objęci członkowie zarządu, dyrektor finansowy, główny księgowy czy pracownicy działów zajmujących się podatkami.  

Dwie kary równocześnie.

Wraz z wprowadzeniem nowego JPK pojawił się przepis, zgodnie z którym podatnik nie będzie podwójnie karany za jedno przewinienie. Jednak przepis ten nie obejmuje osób prawnych.  Jeżeli na spółkę, która jest podatnikiem VAT, zostanie nałożona kara 500 zł za każdy błąd uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, możliwe jest równoczesne podleganie odpowiedzialności karno-skarbowej osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przesyłanie JPK w tej spółce, a także osób je nadzorujących. 

Czynny żal a błędy w JPK.  

W przypadku błędów w JPK podatnicy mogą korzystać z rozwiązania jakim jest czynny żal. Pod warunkiem jednak, że zidentyfikują błąd zanim dokona tego organ podatkowy. Jeżeli przedsiębiorca dostanie od naczelnika US  listę błędów, objętych odpowiedzialnością karno-skarbową, na złożenie czynnego żalu obejmującego te błędy będzie za późno. Pozostanie możliwość skorygowanibłędów lub złożenia wyjaśnień. Pozwoli to na uniknięcie wyłącznie kar administracyjnych. Ewentualnych sankcji karno-skarbowych uniknąć już niestety nie będzie można.   

 

Korekta błędnych oznaczeń GTU

By | JPK VAT

Pierwsze doświadczenia z nowym JPK nie napawają optymizmem. Duża liczba nieprecyzyjnych i niespójnych zapisów dotyczących JPK_V7 powoduje spore zamieszanie. W rozporządzeniu, broszurze informacyjnej oraz odpowiedziach na pytania udzielonych przez Ministerstwo Finansów można znaleźć sprzeczne informacje. Można zakładać, że w pierwszym okresie funkcjonowania nowego JPK liczba popełnianych błędów będzie bardzo duża. Naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy będzie konieczność dokonywania korekt błędnych zapisów. Szczególnie dużo pytań dotyczy prawidłowego oznaczania grup towarowo usługowych, tzw. GTU. Warto więc przyjrzeć się bliżej korektom błędów w oznaczeniach GTU. 

W przesyłanych do urzędu skarbowego ewidencjach podatnicy zostali zobowiązani do dokonania odpowiednich oznaczeń GTU (od GTU_01 do GTU_13). 

Oznaczenia GTU dotyczące dostawy towarów. 

Ewidencja powinna zawierać oznaczenia dotyczące dostawy: 

 • napojów alkoholowych – oznaczenie „01”, 
 • paliw – oznaczenie „02”, 
 • oleju opałowego – oznaczenie „03”, 
 • wyrobów tytoniowych – oznaczenie „04”, 
 • odpadów – oznaczenie „05”, 
 • urządzeń oraz części elektronicznych – oznaczenie „06”, 
 • pojazdów i części samochodowych – oznaczenie „07”, 
 • metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – oznaczenie „08”, 
 • leków oraz wyrobów medycznych – oznaczenie „09”, 
 • budynków i budowli – oznaczenie „10”. 

Oznaczenia GTU dotyczące świadczenia usług.

Ewidencja powinna zawierać także oznaczenia dotyczące świadczenia usług: 

 • w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – oznaczenie „11”, 
 • o charakterze niematerialnym – oznaczenie „12”, 
 • transportowych i gospodarki magazynowej – oznaczenie „13”. 

Poszczególne grupy towarowo usługowe, podlegające obowiązkowi oznaczania zostały określone wrozporządzeniu. Podatnicy często mają jednak problem z precyzyjnym zakwalifikowaniem towarów i usług do poszczególnych grup.  

Oznaczenia usług niematerialnych 

Szczególnie często pojawiają się pytania dotyczące oznaczenia GTU 12, czyli usług o charakterze niematerialnym. Zgodnie z rozporządzeniem oznaczenie to należy nadać wyłącznie usługom: doradczym, księgowym, prawnym, zarządczym, szkoleniowym, marketingowym, firm centralnych, reklamowym, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowychW rozporządzeniu nie doprecyzowano jednak w jaki sposób definiować wskazane rodzaje usług. W pytaniach i odpowiedziach Ministerstwo Finansów z zadziwiającą szczerością przyznaje, że w ustawie o podatku od towarów i usług jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji wymienionych usług o charakterze niematerialnym. I podaje wskazówkę, zgodnie z którą zapisy te należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi.

GTU 12 i i niejasności w klasyfikacji.

Do każdej z wymienionych rodzajów usług niematerialnych przyporządkowano także pewne numery, chociaż nie podanrodzaju klasyfikacji. Można przypuszczać, że dotyczą one Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Niestety, także w tym przypadku znaleźć można wiele niekonsekwencji prowadzących do nieporozumień. Dla przykładu grupa 70.2 USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM obejmuje klasę 70.21 USŁUGI W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJI. Pomimo tego, że usługi public relations zostały zakwalifikowane do grupy usług doradztwa związanych z zarządzaniem, nie wskazano ich jako podlegających oznaczeniu GTU 12. Takiemu oznaczeniu podlegają natomiast usługi reklamowe oraz marketingowe.  

 PKWiU? CN? A może załącznik do ustawy? 

W przyjętym w rozporządzeniu sposobie określania grup towarowo usługowych podlegających oznaczaniu wykorzystano różne sposoby definiowania towarów i usług. Wachlarz ten obejmuje odniesienia do przepisów o podatku akcyzowym, do ustawy VAT, załączników do ustawy VAT, Nomenklatury Scalonej (CN),  ustawy Prawo Farmaceutyczne, ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz do PKWiU 2015. W niektórych przypadkach w ogóle nie doprecyzowano zakresu znaczeniowego towarów i usług. Biorąc pod uwagę skomplikowany sposób określania GTU podlegającego oznaczaniu, można założyć, że w wielu przypadkach kolejnym krokiem podatników będzie dokonywanie korekt oznaczeń. 

 Korygowanie GTU 

Zakładając, że faktura została wystawiona prawidłowo, możliwe są dwa sposoby dokonywania takich korekt: 

1. Zastąpienie błędnego zapisu prawidłowym, – taka metoda jest preferowana, kiedy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku, 

2. Dokonanie dwóch zapisów.  Pierwszy o charakterze storna – obejmuje te same dane, ze znakiem minus przy kwotach oraz ponowne błędne oznaczenia GTU. Kolejny zapis zawiera dane, łącznie prawidłowymi oznaczeniami GTU. 

Podatnicy chcący w prawidłowy sposób wywiązywać się z nowych obowiązków napotykają  liczne problemy. Niepokój wzbudzają szczególnie nowe regulacje dotyczące kar nakładanych za popełnione błędy. Sankcjom poświęciliśmy już uwagę w kilku artykułach na naszym blogu. Ciekawym źródłem informacji w tym zakresie są również prowadzone przez JPK-INSIGHT webinaria. W kolejnych artykułach postaramy się rozwiać pojawiające się wątpliwości. Zapraszamy do lektury.  

 

Powiązania między kontrahentami w JPK_VAT. Oznaczenia TP

By | compliance, JPK VAT | No Comments

Stosowanie oznaczenia TP w nowym JPK przysparza podatnikom wielu problemów. Zadawane pytania dotyczą wielu specyficznych sytuacji, z jakimi mają do czynienia osoby sporządzające JPK_V7. 

Zasady oznaczania znacznikiem TP wynikające z przepisów są na tyle skomplikowane, że można się spodziewać dużej liczby błędów w dokonywaniu tych oznaczeń. Przyjmując, że podatnik byłby zobowiązany do identyfikowania wszystkich powiązań podlegających oznaczaniu znacznikiem TP, powinien on badać powiązana rodzinne swoich kontrahentów. Takie postępowanie napotkałoby jednak w praktyce znaczne utrudnienia i wiązałoby się dla podatnika z dużą uciążliwością. 

 Muszą istnieć powiązania. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, ewidencja zawiera oznaczenia istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą. W rozporządzeniu wskazany został art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy VAT. Oznacza to, że powiązania należy analizować w oparciu o przepisy ustawy PIT oraz CIT. Do tych przepisów odsyła wskazany artykuł ustawy o VAT. Nie podlegają natomiast oznaczeniu powiązania wynikające ze stosunku pracy oraz z tytułu przysposobienia, ponieważ w rozporządzeniu pominięto art. 32 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 3.   

Podmioty powiązane – kryteria.

W celu ustalenia, czy pomiędzy podmiotami występują powiązania w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy PIT oraz art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy CIT należy ustalić czy jeden z kontrahentów wywiera znaczący wpływ na drugą stronę transakcji. Zarówno w ustawie PIT jak i CIT przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się: 

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

 • udziałów w kapitale lub
 • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
 • udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich perspektywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
 • faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub 

> faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

> pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia. pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.  

Oznaczenia TP a stopień pokrewieństwa.

Jeżeli taki znaczący wpływ ma miejscepomiędzy podmiotami występują powiązania skutkujące koniecznością zastosowania oznaczenia TP. Taki sam rezultat wystąpi w przypadku, gdy jednym z kontrahentów jest małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na drugiego kontrahenta. W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności należy ustalić czy nabywca, dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie wywiera znaczącego wpływu na swojego kontrahenta. Należy przy tym zweryfikować czy jeden z kontrahentów nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby fizycznej, wywierającej znaczący wpływ na drugiego kontrahenta.  

Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo. Stopień powinowactwa określa się natomiast według stopnia pokrewieństwaPowiązanymi są więc: ojciec, matka, rodzice, syn, córka, dziecko, dziadek, babka, wnuk, wnuczka, brat, siostra, żona, mąż, ojciec męża, ojciec żony, matka męża, matka żony, mąż córki, żona syna, brat męża, siostra męża, brat żony, siostra żony, żona brata oraz mąż siostry. Pamiętać należy, że relacje prawne powinowactwa nie ustają wraz z ustaniem małżeństwa (wyjątkiem jest jego unieważnienie).  

Poza wymienionymi powyżej, do podmiotów powiązanych w rozumieniu ustaw PIT i CIT należą także spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy oraz podatnik i jego zagraniczny zakład.  

 Towary lub usługi zwolnione przedmiotowo.

Pod kątem występowania powiązań należy analizować także transakcje zwolnione przedmiotowo, dla których nie ma obowiązku wystawiania faktur. Należy do nich dostawa lub świadczenie usług, o których mowa w art. 43 ustawy VAT. Zwolnieniem przedmiotowym jest objęta między innymi dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Takiemu zwolnieniu podlegają również usługi finansowe. Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych przedmiotowo a także nieodpłatne przekazanie towarów lub świadczenie usług może zostać objęte dokumentem wewnętrznym oznaczanym znacznikiem WEW.       W przypadku wystąpienia powiązań między kontrahentami może wystąpić dodatkowo konieczność zastosowania znacznika TP.  

Analizując konieczność zastosowania znacznika TP należy ustalić, czy powiązania występowały między kontrahentami w momencie powstania obowiązku podatkowegoTylko w takiej sytuacji istnieje obowiązek dokonania oznaczenia TP. 

Wiedza podatnika o powiązaniach z kontrahentami?

Przyjęte rozwiązania oznacza, że oznaczenie TP będzie np. dotyczyć sytuacji, w której spółka z o.o. dokonuje dostawy na rzecz pani Kowalskiej, mąż córki p.Kowalkiej  ma 30% udziałów w tej spółce. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie JPK_V7 w spółce powinny więc posiadać wiedzę, że pani Kowalska, dla której spółka dokonała dostawy towarów ma córkę, której mąż jest wspólnikiem tejże spółki. Ani ustawy podatkowe ani rozporządzenia nie wskazują jednak skąd podatnik ma czerpać taką wiedzę, lub jakie kroki powinien podjąć w celu weryfikacji swoich kontrahentów. Wydaje się, że oznaczanie znacznikiem TP powinno zostać ograniczone do sytuacji, kiedy podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć o istniejących powiązaniach z kontrahentami. Podatnik, który zachował należytą staranność idokonał stosownych oznaczeń w nowym JPK nie powinien z tego tytułu ponosić negatywnych konsekwencji, o których pisaliśmy już wcześniej na naszym blogu.  

 

 

 

Błędy w nowym JPK – oznaczania SW.

By | JPK VAT | No Comments

Z tego artykułu dowiesz się jak stosować oznaczenia dostaw w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w plikach JPK_V7.   

Nowy JPK jest obecnie częstym tematem rozmów wśród osób odpowiedzialnych za jego przygotowanie iprzesyłanie. Każde nowe rozwiązanie w obszarze podatków wywołuje niepokój i niepewność. JPK_V7 stanowi jednak wyzwanie szczególne. Wynika to z powodu braku jasnych i jednolitych odpowiedzi na pojawiające się pytania. Dodatkowo został wprowadzony nowy systemu kar, o czym pisaliśmy już na naszym blogu. Problemy związane z nowym JPK, z którym spotykają się przedsiębiorcy poddajemy analizie i staramy się znaleźć rozwiązanie. Najwięcej niejasności pojawia się w związku z koniecznością dokonywania oznaczeń. Stanowią one nowy zestaw obowiązków, z którym podatnicy nie mieli do tej pory do czynienia. Dzisiejszy artykuł dotyczy oznaczenia SW mającego zastosowanie do dostaw w ramach sprzedaży wysyłkowej zterytorium kraju.  

 

Kiedy stosujemy oznaczenie SW  

Ewidencja sprzedaży prowadzona dla celów podatku VAT powinna zawierać oznaczenie SW, tylko wprzypadku dostawy dokonywanej w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Mówi o niej art. 23 ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju została zdefiniowana w ustawie. Tylko dostawa dokonana wściśle określonych w ustawie warunkach powinna zostać oznaczona znacznikiem SW. Towary powinny być transportowane lub wysyłane  z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz.  

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju – warunki 

W celu spełnienia warunków dla dostawy wysyłkowej zterytorium kraju dostawa powinna być dokonana na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Sprzedaż taką można także dokonać do innego niż osoba prawna podmiotu, niebędącego podatnikiem podatku od towarów i usług.  

Sprzedaż wysyłkowa a miejsce dostawy 

Co do zasady dostawę dokonaną w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju uznaje się za dokonaną na terytorium innego państwa członkowskiego, do którego towary są wysyłane lub transportowane. Przy spełnieniu jednak pewnych określonych warunków dostawa taka może zostać uznana za dokonaną na terytorium kraju.  

 Sprzedaż wysyłkowa a wartość towarów innych niż akcyzowe  

Decydujące znaczenie ma tutaj całkowita wartość bez podatku VAT towarów innych niż towary akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego. Jeżeli wartość ta jest mniejsza w roku dokonywania dostawy oraz w roku poprzednim niż limit ustalony przez to państwo mamy do czynienia z dostawą krajową. I tak np. roczny limit w przypadku Niemiec to 100.000 euro, Czech 48.873 euro a Słowacji 35.000 euro.   

Podatnik, zawiadamiając w odpowiednich terminach naczelnika urzędu skarbowego może jednak zrezygnować zmożliwości uznania dostawy za dostawę krajową a wtedy pomimo spełniania warunków dostawa będzie uznana za dostawę na terytorium właściwego innego państwa członkowskiego.  

Sprzedaż wysyłkowa a towary akcyzowe 

Jeżeli sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju dotyczy wyrobów akcyzowych, taką dostawę zawsze uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia. Ponieważ w rozporządzeniu sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (nazywane także rozporządzeniem GTU), są odniesieniami wprost do art. 23 ustawy VATNależy uznać, że każda dostawa dokonana w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju podlega oznaczeniu SW. Oznaczenie nie zależy więc od tego czy dostawa zostanie uznana za dokonaną na terytorium kraju czy też w innym państwie członkowskim.  

Wyjątki – kiedy nie stosujemy oznaczeń SW 

Istnieją wyłączenia, do których oznaczenie SW nie będzie miało zastosowania, pomimo spełnienia warunków dla sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.  Oznaczeniu takiemu nie będą podlegały: 

 • dostawy nowych środków transportu oraz towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego 

Jest o nich owa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT 

Na tej samej zasadzie nie podlega oznaczeniu SW: 

 • dostawa towarów używanych, 
 • dzieł sztuki,  
 • przedmiotów kolekcjonerskich 
 • antyków opodatkowanych na zasadzie marży. 

Pamiętajmy, że towary te są objęte obowiązkiem stosowania oznaczenia MR_UZ. 

Prawidłowe stosowanie oznaczeń w JPK_V7 jest jednym z warunków, które należy spełnić w celu uniknięcia problemów z administracją skarbową. Oznaczenie SW  należy do katalogu znaczników wprowadzanych w ramach Nowego JPK. Możemy się spodziewać, że od 1 lipca 2021 oznaczenie to ulegnie zmianie. Projekt zmiany ustawy VAT przewiduje uchylenie art. 23 ustawy oraz zastąpienie dotychczasowych rozwiązań wchodzących w skład sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju nowymi mechanizmami wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość.  

Podzielona płatność, oznaczenia MPP w JPK_V7.

By | compliance, JPK VAT | No Comments

Oznaczanie transakcji objętych mechanizmem stosowania podzielonej płatności. 

W listopadzie po raz pierwszy podatnicy składali nowe pliki JPK_V7. Napotkali wówczas na trudności zarówno w wypełnianiu jak i przesyłaniu plików. Warto zapoznać się z problemami związanymi z nową strukturą. Duża niepewność wiąże się szczególnie z wprowadzonymi przez nowe regulacje oznaczeniami. Nowe obowiązki dotyczą oznaczania grup towarowo usługowych GTU oraz niektórych dokumentów oraz procedur. Koniecznością stosowania oznaczeń są mechanizmy podzielonej płatności. W artykule postaramy się wyjaśnić, jak w sposób prawidłowy stosować oznaczenie MPP. 

Mechanizm podzielonej płatności. 

W 2019 roku mechanizm odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych zamienion0 na mechanizm podzielonej płatności. Mechanizm odwrotnego obciążenia  pierwotnie wprowadzono w obszarach narażonych na funkcjonowanie oszustw karuzelowych. Stanowił również zagrożenie dla dochodów budżetu państwa. Ustawodawca zdecydował się na dokonanie zmiany. Wprowadzony został mechanizm podzielonej płatności. Jego konstrukcja jest w znacznie mniej podatna na dokonywanie wyłudzeń VAT. Niestety, stosowanie tego mechanizmu może niekiedy negatywnie wpływać na płynność przedsiębiorstw.

W ramach mechanizmu podzielonej płatności  kwoty podatku VAT, wynikająca z otrzymanej faktury powinna zostać wpłacona na wyodrębniony rachunek VAT. Przedsiębiorca ma wówczas ograniczoną możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku.  Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności odnosi się do towarów i usług wymienionych w załączniku 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Do najważniejszych  towarów i usług, co do których należy stosować MPP należą:

 • węgiel,
 • produkty i wyroby ze stali, 
 • niektóre metale,
 • telefony komórkowe,
 • artykuły elektroniczne,
 • niektóre surowce i odpady,
 • roboty budowlane,
 • części do motocykli i pojazdów.  

Obowiązek stosowania oznaczenia MPP.

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności występuje, jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł. Sytuacja ta dotyczy towarów lub usług, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.  Mechanizm podzielonej płatności może być także stosowany przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z każdej innej faktury. Jego zastosowanie ma w takiej sytuacji charakter dobrowolny.  Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wprowadziło obowiązek oznaczania  transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Należy wtedy zastosować oznaczenie MPP. 

Oznaczenia MPP  a faktury zakupu i sprzedaży.

Należy jednocześnie pamiętać, że stosowanie oznaczenia MPP może dotyczyć zarówno faktur zakupu jak i wystawianych przez podatnika faktur sprzedaży.  Podatnik, który wystawił lub otrzymał fakturę zakupu powinien dokonać weryfikacji. Powinien sprawdzić, czy nie zostały w niej wyszczególnione towary lub usługi rodzące obowiązek dokonywania płatności za pomocą MPP. Jeżeli łączna wartość takiej faktury jest większa niż 15 000 zł, należy ją oznaczyć w nowej ewidencji za pomocą znacznika „MPP”. Obowiązek taki istnieje także wtedy, gdy na samej fakturze brak jest adnotacji Mechanizm Podzielonej Płatności. Pomimo tego, to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek dokonania odpowiedniego oznaczenia w nowym JPK. Jeżeli natomiast na fakturze zamieszczona została adnotacja, a nie zostały spełnione warunki uzasadniające obowiązek dokonywania płatności w ten szczególny sposób, oznaczenie MPP nie będzie miało zastosowania. Nie znajdzie również zastosowania w sytuacji, kiedy podatnik dobrowolnie dokonuje płatności w mechanizmie podzielonej płatności. 

Oznaczenia MPP a korekty w JPK_VAT.

Możemy założyć, że pojawią się sytuacje, kiedy faktury lub korekty faktur będą dotyczyły okresów przed wejściem w życie nowych przepisów. W JPK_V7 oznaczenie MPP należy zastosować także wtedy, kiedy faktura wystawiona została przed 1 października, natomiast jest wykazywana już w nowej strukturze.  Jeżeliprzed wejściem w życie przepisów dotyczących nowego JPK otrzymana została faktura, do której miał zastosowanie mechanizm MPP, a obecnie wystawiona została faktura korygująca, do tej faktury korygującej zastosowanie będzie miało również oznaczenie „MPP”.  

MPP – błędy i kary.

Błędnie dokonane oznaczenie MPP lub jego brak w nowym JPK może skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową z tytułu dokonanego wykroczenia. Temat sankcji związanych z wprowadzeniem nowego JPK poruszaliśmy już na naszym blogu. Zachęcamy do zapoznania się zsytuacjami, w których podatnik może podlegać odpowiedzialności karnoskarbowej lub być narażony na nałożenie kar administracyjnych.  Pozwoli to uniknąć wielu nieprzyjemnych niespodzianek związanych z JPK_V7.