Monthly Archives

Styczeń 2021

Data wpływu faktury w nowym JPK

By | JPK VAT

Pomimo tego, że przepisy dotyczące nowego JPK zaczęły obowiązywać w 2020r., dopiero rok 2021 może się okazać dla podatników przełomowy. Analiza otrzymanych przez urzędy skarbowe plików JPK_V7, szczególnie ta dokonywana centralnie, przy zaangażowaniu zaawansowanych algorytmów, wymaga sporo czasu. Decydujące znaczenie mają ogromne ilości przetwarzanych danych oraz konieczność przesyłania do poszczególnych urzędów skarbowych raportów o wykrytych nieprawidłowościach. Pierwsze efekty tych działań będą dla podatników widoczne prawdopodobnie po kilku miesiącach.

 

Od kiedy urzędy skarbowe w praktyce zweryfikują dane z plików JPK?

Dodatkowym czynnikiem, który może powodować przesunięcie w czasie reakcji administracji skarbowej jest trwająca epidemia koronawirusa i  związane z nią ograniczenia. W tym w szczególności kadrowe. Analizy dokonywane są we wrocławskim centrum informatycznym. Przekazywanie informacji z centrum o  stwierdzonych rozbieżnościach wynikających  z  danych  zawartych  w JPK, będzie się odbywać. Przeprowadzone centralnie analizy zostaną następnie wykorzystane przez poszczególne urzędy skarbowe. Dane wynikające z nowych JPK w praktyce są dostępne dla administracji skarbowej dopiero od końca listopada 2020r. Można się spodziewać, że efekty centralnej analizy nowego JPK zaczną być widoczne w pierwszym kwartale 2021 r.     

 Źródła prawa 

Dla podatników chcących w sposób prawidłowy wywiązywać się ze swoich obowiązków, wprowadzenie nowego JPK wiąże się z wieloma wątpliwościami. Istnieje kilka źródeł informacji o tym, w jaki sposób postępować i jak uniknąć narażenia się na negatywne konsekwencje ewentualnych błędów. Podatnik w pierwszej kolejności powinien brać pod uwagę obowiązujące przepisy podatkowe.

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są:

 • ustawa o podatku od towarów i usług,
 • rozporządzenia wydane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.

Szczególne znaczenie ma tutaj Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług 

 Rozbieżności pomiędzy rozporządzeniem, broszurą i Q&A 

Ministerstwo Finansów,  w celu ułatwienia podatnikom prawidłowego wypełniania obowiązków, udostępniło na swoich stronach szereg wskazówek.

Zawarto w dwóch opracowaniach:

 • w broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją oraz
 • w pytaniach i odpowiedziach dotyczących nowego JPK.

Wiele zawartych w nich informacji jest bardzo przydatna podczas sporządzania JPK. Istnieje jednak sporo nieścisłości i sprzeczności pomiędzy rozporządzeniem, broszurą informacyjną oraz udzielonymi przez ministerstwo odpowiedziami na nurtujące podatników pytania. Taka sytuacja prowadzi do pojawiających się wątpliwości oraz towarzyszącej im niepewności, jakie rozwiązania należy zastosować. Ma to tym bardziej istotne znaczenie, że wiele ewentualnych błędów może znaleźć swoje konsekwencje w dotkliwych karach przewidzianych w nowych przepisach.  

 Prymat przepisów nad wyjaśnieniami 

Można założyć, że dostrzeżone sprzeczności i wątpliwości zostaną przez administrację skarbową wyjaśnione. Zanim jednak Ministerstwo Finansów odniesie się do tego, jak prawidłowo realizować swoje obowiązki, należy podjąć decyzję, który sposób postępowania jest zgodny z prawem.

Podstawową zasadą, o której należy pamiętać jest działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli wskazówki zawarte  w broszurze informacyjnej czy też w odpowiedziach na pytania są sprzeczne z brzmieniem przepisów ustawy i rozporządzenia, należy się kierować tymi przepisami. Przedstawiony w broszurze, pytaniach i odpowiedziach zalecany sposób działania, nie jest źródłem prawa. Może on być traktowany jedynie jako pogląd urzędników Ministerstwa Finansów. Dlatego też w przypadku ewidentnych sprzeczności, jedyną prawidłową metodą działania jest stosowanie obowiązujących przepisów.  

Co z tą datą wpływu? 

Z tego typu rozbieżnością można się spotkać w przypadku daty wpływu faktury. Zgodnie z treścią wyjaśnień zamieszczonych w broszurze informacyjnej dotyczącej JPK_V7M, w przypadku gdy data wpływu faktury nie różni się od daty jej wystawienia (w strukturze pole to nazywa się „Data Zakupu”) pole to pozostaje puste. Zgodnie jednak z §11 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia ewidencja pozwalająca na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego musi zawierać datę wpływu faktury lub dokumentu, w każdym przypadku wskazanym w §11 ust. 3 pkt 1 oraz 5 rozporządzenia (m.in. zakupy krajowe, WNT, import usług). Wyjątkiem wskazanym w rozporządzeniu jest jedynie przypadek faktur dotyczących transakcji z rolnikami ryczałtowymi (oznaczanych jako VAT_RR; co jest oczywiste biorąc pod uwagę, że fakturę taką wystawia nabywca). 

Data wpływu ma znaczenie 

 Data wpływu faktury to podstawowy i najważniejszy parametr pozwalający na ustalenie prawidłowości odliczenia podatku naliczonego w danym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT prawo do obniżenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, wktórym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Data wpływu dokumentu może mieć wpływ na moment realizacji prawa do odliczenia podatku w transakcjach WNT czy import usług. Zatem, data wpływu dokumentu jest kluczową daną, która wpływa na jakość ewidencji i prawidłowość rozliczeń podatku naliczonego w deklaracji.  

Zgodnie z tym, co zostało wcześniej powiedziane, data wpływu faktury powinna być więc zamieszczana w każdym przypadku (poza fakturami dotyczącymi transakcji z rolnikami ryczałtowymi). Pomimo tego, że w broszurze informacyjnej wskazano inaczej, takie postępowanie będzie zgodne z treścią rozporządzenia.  

Dostrzegając pojawiające się sprzeczności – takie jak opisana w dzisiejszym wpisie – podejmujemy działania, w celu wyeliminowania tego typu sytuacji. Dopóki jednak odpowiednie zapisy nie zostaną zmienione lub wyjaśnione zachęcamy podatników do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw i rozporządzeń.  

 

 

Oznaczenia GTU w plikach JPK – dostawy towarów

By | JPK VAT | No Comments

,,Nowe przepisy dotyczące JPK składanego wraz z deklaracją, będą stanowiły w 2021r. jeden zgłównych obszarów zainteresowań podatników. Administracja skarbowa skierowała już do przedsiębiorców pierwsze pytania dotyczące złożonych plików JPK.  Ten proces będzie przybierał na sile. Urzędy skarbowe potrzebują coraz mniej czasu na wdrażanie nowych rozwiązań. Już w pierwszy kwartale 2021 r. można się spodziewać wysokiej aktywności fiskusa, związanej z weryfikacją  JPK

Wysokie ryzyko intensywnych działań administracji skarbowej wiąże się także z nowymi sankcjami 

Administracja została wyposażona w możliwość nakładania dotkliwych dla podatników kar. Niestety, część przesłanych już do urzędów skarbowych JPK_V7 zawiera błędy, które będą musiały zostać skorygowane.

Warto śledzić wszystkie nowe informacje dotyczące JPK i unikać niepotrzebnych problemów. Jedno z najczęściej pojawiających się pytań dotyczy oznaczeń GTU. W dzisiejszym wpisie zajmiemy się ich najliczniejszą częścią – oznaczeniami dostaw towarów.

 Dostawy towarów podlegające oznaczaniu kodami GTU 

W przesłanych ewidencjach podatnicy zostali zobowiązani do dokonywania oznaczeń m.in. dostaw niektórych towarów. Podzielono je na 10 grup. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług zawiera szczegóły dotyczące poszczególnych oznaczeń. Zastosowana metoda kwalifikowania towarów do poszczególnych grup nie jest jednak w pełni precyzyjna i budzi wiele wątpliwości.  

Ewidencja powinna zawierać oznaczenia dotyczące dostawy: 
 • napojów alkoholowych – oznaczenie „01”, 
 • paliw – oznaczenie „02”, 
 • oleju opałowego – oznaczenie „03”, 
 • wyrobów tytoniowych – oznaczenie „04”, 
 • odpadów – oznaczenie „05”, 
 • urządzeń oraz części elektronicznych – oznaczenie „06”, 
 •  pojazdów i części samochodowych – oznaczenie „07”, 
 •  metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – oznaczenie „08”, 
 • leków oraz wyrobów medycznych – oznaczenie „09”, 
 • budynków i budowli – oznaczenie „10”.  

Czy dokonana dostawa podlega oznaczeniu kodem GTU

Jeżeli podatnik dokonuje dostawy towarów wymienionych w poszczególnych kategoriach, należy dokonać dokładnej  analizy, czy rzeczywiście dokonywana dostawa podlega oznaczaniu kodem GTUPomimo wystawienia faktury obejmującej towary wymienione w rozporządzeniu wykonawczym, nie zawsze będzie ona podlegała oznaczeniu.

Oznaczenia GTU a odpady

Stanie się tak na przykład w sytuacji dotyczącej odpadów, których dostawa podlega oznaczeniu „05”. Tym kodem będzie oznaczana  wyłącznie dostawa odpadów, o których mowa w pozycjach 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Pomimo więc, że przedsiębiorca dokonuje zagospodarowania odpadów obejmującego ich  zbieranie, transport i przetwarzanie, nie będą one objęte obowiązkiem oznaczania w nowym JPK. Stanie się tak, ze względu na brak dostawy tych odpadów. Dostawa towarów, która została zdefiniowana w ustawie o VAT jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w przypadku zagospodarowania odpadów obejmującego ich  zbieranie, transport i przetwarzanie nie wystąpi. Zagospodarowanie w tej sytuacji będzie miało charakter usługi świadczonej na odpadach. Z tego względu nie będzie podlegało oznaczeniu kodem GTU.  

Alkohol etylowy, który jest napojem alkoholowym ale nie przeznaczonym do spożycia 

Fiskus, określając grupy towarów podlegające oznaczaniu w wielu przypadkach dokonał tego w sposób budzący wątpliwości podatników. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym ewidencja zawiera oznaczenie „01” dotyczące dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym zalicza się: 
 • wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu pow. 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207, 2208. Także wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; 
 • wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; 
 • napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy. 

Zgodnie z tą definicją napojem alkoholowym w postaci alkoholu etylowego są nie tylko wyroby przeznaczone do spożycia przez ludzi. Są to również wszelkie wyroby zawierające w swoim składzie alkohol etylowy, niezaliczane do innych napojów. Jest ta nawet jeśli tylko stanowią część innego wyrobu, znaczonego innym kodem CN. Administracja podatkowa w tej sytuacji uznaje jednak, że oznaczaniu kodem „01” podlegają wyłącznie wyroby alkoholowe przeznaczone do spożycia. Pomimo więc, że przedsiębiorca dokona dostawy wyrobu, w skład którego wchodzi wyrób o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu etylowego skażonego, przekraczającej 1,2% nie będzie on podlegać oznaczeniu kodem GTU.  

 Jakie oznaczenia do  raportów fiskalnych

Warto przypomnieć, że nie zawsze towary wskazane w rozporządzeniu podlegają oznaczaniu kodami GTU. Takich oznaczeń nie należy stosować do raportów fiskalnych. Nawet jeżeli w raporcie fiskalnym są dane dotyczące sprzedaży towarów należących do którejkolwiek z kategorii oznaczanej kodami GTU, prawidłowym oznaczeniem w takim przypadku będzie „RO”. Tylko tym oznaczeniem, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym, należy oznaczyć dokument zbiorczy wewnętrzny, zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.  

Podane przykłady bardzo wyraźnie obrazują z jakimi problemami zderzają się podatnicy przygotowujący do wysłania nowy JPK. Jeżeli faktura dokumentuje dostawę towaru znajdującego się w grupie będącej przedmiotem szczególnego  zainteresowania fiskusa, warto bardzo dokładnie przeanalizować czy istnieje obowiązek dokonania odpowiedniego oznaczenia. Przyjęty w rozporządzeniu sposób określania grup towarowych wydaje się być nie do końca przemyślany. Niestety, jak to często ma miejsce, negatywne konsekwencje i tak w rezultacie dosięgną podatnika. Zachęcamy więc do ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzdotyczącej nowego JPK.