Monthly Archives

Luty 2021

Oznaczenia GTU – usługi transportowe i magazynowe

By | JPK VAT | No Comments

Działalność gospodarcza wiąże się często z przemieszczaniem i magazynowaniem towarów. Utrudnienia w płynnym funkcjonowaniu łańcuchów logistycznych wywołane pandemią COVID-19 pokazały, jak istotnym obszarem jest dzisiaj transport i gospodarka magazynowa. Rosnące znaczenie tego działu gospodarki dostrzegł również fiskus. Spowodowało to, że podmioty świadczące usługi transportowe i gospodarki magazynowej zostały zobowiązane do stosowania odpowiednich oznaczeń w nowym JPK.

Oznacza to, że również ta branża będzie się znajdować pod lupą administracji skarbowej. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej, kiedy i w jaki sposób dokonywać odpowiednich oznaczeń. Już dzisiaj można uniknąć problemów, które czekają na nas w przyszłości. 

13 grup towarowo-usługowych i wątpliwości podatników

13 tzw. grup towarowo-usługowych (GTU) jest przyczyną wielu wątpliwości podatników. Obowiązki w zakresie dokonywania oznaczeń zostały określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Źródłami informacji jest również broszura informacyjna dla JPK_VAT zdeklaracją, pytania i odpowiedzi zamieszczone na stronie www.podatki.gov.pl oraz szereg interpretacji indywidualnych, które zostały dotychczas wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Brak spójności pomiędzy tymi źródłami powoduje, że podatnicy nie zawsze są pewni, czy zastosowane przez nich rozwiązania nie będą miały dla nich negatywnych konsekwencji.  

 Sekcja H w PKWiU i oznaczenie “13”

Zgodnie z rozporządzeniem, prowadzona przez podatnika dla celów VAT ewidencja powinna zawierać oznaczenia dotyczące świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej. Oznaczenie „13” powinno znaleźć zastosowanie przy usługach, które w PKWiU 2015 zostały wskazane w Sekcji H symbol ex 49.4, ex 52.1. Oznacza to, że w przypadku działu 49 – transport lądowy irurociągowy, oznaczaniu podlegają: 

 •  transport drogowy towarów, 
 • usługi związane z przeprowadzkami 
 • transport rurociągowy 

Odpowiednio, w dziale 52 – magazynowanie i usługi wspomagające transport, kodem „13” oznaczane jest wyłącznie:

 • magazynowanie 
 • przechowywanie towarów. 

Użycie w rozporządzeniu “ex” oznacza, że zakres usług jest węższy niż ten określony w sekcji H PKWiU 2015. Oznacza to, że oznaczaniu jako  GTU „13” nie podlega transport lotniczy ani wodny. Oznaczaniu nie podlegają również usługi pocztowe ikurierskie. Pomimo tego, że wymienione grupy usług znajdują się w sekcji H PKWiU 2015, zostały one wyłączone z obowiązku dokonywania oznaczeń w nowym JPK.  

Z tego obowiązku zwolnione zostały również: 

 •  transport kolejowy pasażerski i towarowy 
 • transport lądowy pasażerski 
 • usługi taksówek 

Dokonanie w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących świadczenia wymienionych usług byłoby więc błędem. O ile w przypadku transportu pasażerskiego lądowego i kolejowego czy też usług taksówek, takie rozwiązanie wydaje się oczywiste, w przypadku kolejowego transportu towarów może budzić zdziwienie. Nie podlega np. oznaczaniu kodem GTU transport kolejowy produktów naftowych wwagonach cysternach, co oznacza że nie jest to szczególny obszar zainteresowań fiskusa. Można odnieść wrażenie, że także w tym przypadku administracja skarbowa nieco przypadkowo wyznaczyła zakres usług podlegających oznaczaniu.   

Magazynowanie tak, logistyka nie 

Z obowiązku oznaczania wykluczone zostały też: 

 • usługi wspomagające transport, 
 • usługi przeładunku towarów, 
 • usługi towarowych agencji transportowych. 

Kodem „13” nie należy więc oznaczać w ewidencji VAT faktur dokumentujących świadczenie usług logistyki i spedycji.   

Przepisy dotyczące nowego JPK nałożyły na podatników szereg nowych obowiązków. Ciężko jednak nie odnieść wrażenia, że należałoby nieco usystematyzować rozwiązania przygotowane przez administrację skarbową. Pojawiające się sprzeczności oraz niekonsekwentne podejście do rozwiązań dotyczących nowego JPK pozwalają podejrzewać, że rozporządzenia wykonawcze ulegną wkrótce zmianie. Podatnicy wolą mieć do czynienia z logicznymi i przemyślanymi rozwiązaniami. Wywiązywanie się z obowiązków z pewnością przychodzi wtedy łatwiej.  

 

 

Oznaczenia GTU – usługi niematerialne

By | compliance, JPK VAT | No Comments

Obowiązujące od kilku miesięcy przepisy dotyczące nowego JPK_VAT przewidują szereg nowych obowiązków. Przewidują też kary związane z  nieprzestrzeganiem tych obowiązków. Jedną z głównych zmian wprowadzonych z nowym JPK jest konieczność dokonywania oznaczeń faktur w przesyłanej do urzędu skarbowego ewidencji.  Ministerstwo Finansów wprowadziło podział na 13 tzw. grup towarowo usługowych. Są to tak zwane oznaczenia GTU. 

 

Podatnicy szukają odpowiedzi, w jaki sposób dokonywać oznaczeń. Jakie towary i usługi podlegają nowym obowiązkom? Jak uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, związanych z popełnionymi błędami? Przyczyną wielu niejasności jest stosowanie kodu GTU przewidzianego dla faktur dokumentujących świadczenie usług niematerialnych. 

 Usługi o charakterze niematerialnym  – jak je rozumieć

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych wdeklaracjach podatkowych i w ewidencji (w zakresie podatku od towarów i usług) wprowadza obowiązek oznaczania w tej ewidencji  świadczenia usług o charakterze niematerialnym. W przypadku ujęcia w JPK_V7 faktury dokumentującej wykonywanie takich usług podatnik powinien zastosować  kod „12”. Usługi podlegające oznaczaniu zostały wyszczególnione wrozporządzeniu.

Stosowanie kodu „12” powinno  zostać ograniczone wyłącznie do usług:

 • doradczych,
 • księgowych,
 • prawnych,
 • zarządczych,
 • szkoleniowych,
 • marketingowych,
 • firm centralnych reklamowych,
 • badania rynku i opinii publicznej
 • oraz usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Warto sprawdzić kody PKWiU

Ministerstwo Finansów przyznało, że ani ustawa VAT ani rozporządzenia nie zawierają definicji usług o charakterze niematerialnym. W konsekwencji MF w pytaniach i odpowiedziach dotyczących nowego JPK podało, jakie zakresy poszczególnych usług mogą podlegać oznaczaniu jako usługi niematerialne . W udzielonych wskazówkach wymieniono poszczególne kody PKWiU, które należy brać pod uwagę przy stosowaniu kodu „12”.

W przypadku świadczenia usług, znajdujących się w grupie usług niematerialnychwarto sprawdzić, czy usługa została objęta kodem PKWiU wskazanym przez fiskusa. Niektóre usługi podlegające oznaczaniu mogłyby zostać zakwalifikowane przez podatnika inaczej niż wskazują na to kody PKWiU podane przez MF.

Usługi zarządcze o charakterze niematerialnym obejmują na przykład usługi:

 • związane z zarządzaniem siecią,
 • dotyczące zarządzania systemami informatycznymi,
 • polegające na zarządzaniu stronami internetowymi,
 • dotyczące zarządzaniem nieruchomościami.  

Pełnienie funkcji prezesa zarządu 

Wydana 30 grudnia 2020r. przez Dyrektora  Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja indywidualna potwierdziła, że oznaczeniem przewidzianym dla usług o charakterze niematerialnym podlegają także faktury dokumentujące świadczenie usług zarządczych przez osoby wchodzące w skład zarządu spółki.  

 W sprawie, której dotyczyła interpretacja indywidualna prezes zarządu spółki otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji. Prezes wykonywał działalność w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Obejmowała ona wykonywanie następujących czynności, np.które wynikają z kodeksu spółek handlowych:

 •  zwoływanie zgromadzeń wspólników, reprezentowanie spółki wobec osób trzecich, oraz:
 • bieżącego zarządzania parkiem handlowym, 
 • reprezentowania spółki przed urzędami, bankami i innymi jednostkami oraz podmiotami. 

Na wystawianych przez prezesa fakturachzgodnie z opisem przedmiotem świadczonych usług było pełnienie funkcji prezesa zarząduFaktury dokumentujące wykonanie usług nie zawierały w opisie wyodrębnianych usług. Te usługi to usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, wzakresie badań naukowych iprac rozwojowych. Wskazano natomiast, że „pełnienie funkcji prezesa zarządu” zostało oznaczone w PKWiU 2015 symbolem 70.22.17., należy więc do kategorii usług zarządzania procesami gospodarczymi. Dyrektor KIS uznał, że faktura dokumentująca „pełnienie funkcji prezesa zarządu” podlega oznaczaniu kodem 12 przewidzianym wnowym JPK dla usług o charakterze niematerialnym.  

Zgodnie z art. 13 pkt 7 przychody otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych powinny zostać zakwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Niezależnie więc od tego, że świadczenie usług odbywa się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie ma wtakiej sytuacji możliwości zastosowania sposobu opodatkowania właściwego dla działalności gospodarczej. Oznacza to, że nie znajdzie w tym przypadku zastosowania opodatkowanie dochodu stawką liniową 19 %. Jeżeli jednak faktura dokumentuje wykonywanie czynności związanych zpełnieniem funkcji prezesa zarządu, powinna ona zostać również oznaczona kodem „12”.  

GTU a usługi refakturowane

Przygotowując się do dokonywania oznaczeń, warto dokładnie zweryfikować, czy sprzedawane towary lub świadczone usługi objęto obowiązkiem oznaczania kodami GTU. Należy również pamiętać, że oznaczanie kodami GTU dotyczy także usług refakturowanych (o ile zaliczają się do katalogu usług podlegających oznaczaniu). Odpowiadając na pytania naszych czytelników, w kolejnych wpisach na naszym blogu będziemy prezentować najnowsze informacje dotyczące nowego JPK oraz stosowania oznaczeń GTU. 

 

 

Paragony fiskalne stanowiące faktury uproszczone w JPK – zmiany w 2021r.

By | JPK VAT | No Comments

Od 31 grudnia 2020 r. obowiązuje zmiana przepisów dot. paragonów fiskalnych. Polega ona na tym, że wprowadzenie nowego sposobu ewidencjonowania paragonów stanowiących faktury uproszczone przesunięto na lipiec 2021 r. Oznacza to, że tak jak dotychczas, należy takie paragony wykazywać jedynie w raportach fiskalnych z kas rejestrujących. Nie ma natomiast obowiązku odrębnego wykazywania paragonów stanowiących faktury uproszczone odrębnie w ewidencji wchodzącej w skład nowego JPK.  

Miała być zmiana, ale w ostatniej chwili zmieniono przepisy 

31 grudnia 2020r. weszło w życie rozporządzenie Ministra finansówfunduszy i polityki regionalnej z 17 grudnia 2020r. Zmieniało ono rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług Zgodnie z pierwotną wersją rozporządzenia do 31 grudnia 2020r. podatnicy nie wykazywali w ewidencji wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy. Rozporządzeniem z 17.12.2020 termin ten przesunięto do 30.06. 2021r. Podatnicy uzyskali dodatkowe pół roku. W tym czasie paragony fiskalne uznane za faktury, nie będą wykazywane w części ewidencyjnej JPK VAT_7. 

 Kiedy paragon może być fakturą 

Paragon fiskalny jest uznawany za fakturę uproszczoną, gdy:

 • jego wartość nie przekracza 450 zł (100 euro)
 • oraz zawiera numer NIP nabywcy.

W przypadku transakcji sprzedaży, które zawierane są pomiędzy podmiotami gospodarczymi na kwotę  nieprzekraczającą  450  zł (100 euro), sprzedawca ma prawo udokumentowania jej paragonem  fiskalnym  zawierającym  numer  NIP  nabywcy. Nie wyklucza to oczywiście możliwości żądania przez nabywcę otrzymania standardowej faktury zamiast takiego paragonu.  Jeżeli kwota paragonu fiskalnego nie przekracza 450 zł (100 euro) i jednocześnie  zawiera on numer identyfikujący podatnika (NIP) paragon taki musi zostać uznany za fakturę uproszczoną. Oznacza to, że należy go traktować analogicznie, jak fakturę, ze wszystkimi konsekwencjami. W tym również zmożliwością skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego.

Przyjęte rozwiązanie jest wygodnie dla podatnika, ponieważ pozwala pominąć w paragonie fiskalnym stanowiącym fakturę uproszczoną między innymi takie dane: 

 • imię i nazwisko
 • lub nazwę nabywcy towarów lub usług
 • oraz jego adres.  

Faktura uproszczona a faktura standardowa

W przypadku wystawienia przez sprzedawcę paragonu fiskalnego stanowiącego fakturę uproszczoną nie ma natomiast możliwości wystawienia do tego paragonu faktury standardowej. W takiej sytuacji sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia takiej faktury. Jest to spowodowane brakiem możliwości dokumentowania jednej sprzedaży dwoma fakturami – w tym przypadku fakturą uproszczoną oraz fakturą standardową.  Jeżeli  nabywca  chce  otrzymać  fakturę  standardową  dokumentującą  sprzedaż  na  kwotę nieprzekraczającą  450  zł ( albo  100  euro),  wówczas  nabywca  powinien  wyrazić  swoje  żądanie zanim  sprzedawca  zafiskalizuje  sprzedaż  za  pomocą  kasy  rejestrującej.  W  takim  przypadku  sprzedawca nie powinien ujmować sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, tylko wystawić nabywcy fakturę standardową, według przepisów dotyczących wystawiania faktur. 

 Podatek z paragonu musi się znaleźć w JPK 

Paragony fiskalne stanowiące faktury uproszczone zostały zwolnione z obowiązku ich odrębnego wykazywania w ewidencji składanej z deklaracją w ramach JPK. Nie oznacza to jednak, że nie muszą być one w JPK ujęte. 

 • Do 30.06.2021r. wystarczy, że wartość sprzedaży netto oraz wysokość należnego podatku z tych paragonów będą zawarte w raportach fiskalnych.
 • Raporty te zostaną następnie ujęte w części ewidencyjnej JPK.  

Faktury zbiorcze a faktury uproszczone

Należy pamiętać, że nie ma możliwości wystawiania faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone. Dzieję się tak, ponieważ faktura zbiorcza nie może dokumentować sprzedaży już zafakturowanej. Wystawienie faktur zbiorczych jest natomiast możliwe do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł ( 100 euro). Oczywiście, w takiej sytuacji paragony te także muszą posiadać NIP nabywcyWarto także pamiętać, że w przypadku gdy kwota należności nie przekracza 450 zł, a paragon został uznany za fakturę nie należy dokonywać oznaczeń „FP”. Takich paragonów nie dotyczy też, co wydaje się oczywiste, obowiązek dołączania paragonu do faktury.  

Nowy termin – 30.06.2021

Ministerstwo Finansów w ostatniej chwili zwolniło podatników z obowiązku, który miał wejść w życie wraz z początkiem 2021r. Przez kolejne pół roku ewidencja JPK_V7 nie będzie zawierała odrębnie wykazanych paragonów fiskalnych, które zostały uznane za faktury uproszczone. Zachęcamy do śledzenia razem z nami zmian w przepisach, interpretacjach i wyjaśnieniach dotyczących nowego JPK.