Monthly Archives

Marzec 2021

Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego JPK – duże zmiany dla podatników.

By | compliance, JPK VAT | No Comments

17 marca do konsultacji publicznych został skierowany projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług 

Na naszym blogu wielokrotnie poruszaliśmy temat problemów podatników ze stosowaniem rozporządzenia dotyczącego JPK. Nieścisłości  i sprzeczności z jakimi można się spotkać, dokonując szczegółowej analizy przepisów i wypowiedzi Ministerstwa Finansów były zapewne podstawą do podjęcia decyzji o przygotowaniu nowelizacji rozporządzenia. Przedstawiony przez MF projekt nie ma jeszcze ostatecznego kształtu. Regulacja najprawdopodobniej ulegnie modyfikacjom. Jednak już teraz chcielibyśmy przybliżyć rozwiązania, które w założeniu powinny rozwiać liczne wątpliwości interpretacyjne.

W cyklu artykułów poddamy szczegółowej analizie poszczególne rozwiązania i postaramy się odpowiedzieć na pytanie:

 • czy rozporządzenie w nowym kształcie jest rzeczywiście dobrze przemyślanym i przygotowanym rozwiązaniem.  

Nowy JPK – nowe problemy 

Wprowadzony 1 października 2020r. nowy JPK zgodnie z zapowiedziami ministerstwa miał ułatwić życie podatnikom. Do dotychczasowych informacji zawartych w JPK dołączona została deklaracja VAT. W rezultacie podatnicy nie muszą już składać osobno Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz deklaracji. Wprowadzając nowe rozwiązania Ministerstwo Finansów zdecydowało się jednak równocześnie na wprowadzenie wielu nowych obowiązków. Do tych najbardziej uciążliwych podatnicy zaliczają oznaczenia tzw. grup towarowo-usługowych – GTU. Jednak to nie nowe obowiązki są przyczyną zamieszania, z którym mamy obecnie do czynienia.  Szczególnie uciążliwe dla podatników są rozbieżności pomiędzy treścią przepisów zawartych w rozporządzeniu, broszurą informacyjną oraz odpowiedziami Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące nowej struktury.

Niejasne i nieprecyzyjne sformułowania oraz nieznajdujące oparcia w przepisach interpretacje powodują brak pewności, czy sposób postępowania przyjęty przez podatnika jest prawidłowy. 

Szczególnie uciążliwe GTU 

Duża liczba wątpliwości dotyczących obowiązujących obecnie przepisów dotyczy obowiązku dokonywania oznaczeń towarów i usług wprowadzonego wraz z nowym JPK. W rozporządzeniu wsprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w JPK można znaleźć szczegóły dotyczące poszczególnych oznaczeń. Zastosowana metoda kwalifikowania towarów do poszczególnych grup nie jest jednak jednolita. Odwołanie się do przepisów:

 • o podatku akcyzowym,
 • załączników do ustawy o podatku od towarów i usług,
 • prawa farmaceutycznego
 • nomenklatury scalonej (CN) 

powoduje, że prawidłowe zakwalifikowanie dostaw do odpowiednich kodów GTU staje się problematyczneFiskus, określając grupy towarów podlegające oznaczaniu w wielu przypadkach dokonał tego w sposób budzący wątpliwości podatników. Można odnieść wrażenie, że przyjęte rozwiązania nie stanowią spójnego systemu, a w niektórych przypadkach można wręcz podejrzewać, że nie zostały one do końca przemyślane.  

Wątpliwości interpretacyjne 

 Ministerstwo Finansów, zapewne w celu ułatwienia podatnikom prawidłowego wypełniania obowiązków udostępniło na swoich stronach szereg wskazówek. Zostały one zawarte w dwóch opracowaniach:

 1. w broszurze informacyjnej 
 2. w pytaniach i odpowiedziach dotyczących nowego JPK.

Wiele zawartych w nich informacji jest rzeczywiście przydatnych podczas sporządzania JPK. Istnieje jednak sporo nieścisłości i sprzeczności pomiędzy rozporządzeniem, broszurą informacyjną oraz udzielonymi przez ministerstwo odpowiedziami na nurtujące podatników pytania. Dodatkowo, różnice w rozumieniu poszczególnych przepisów znalazły się również interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 

Przepisy przede wszystkim

W wielu przypadkach interpretacje wydają się sprzeczne z przepisami rozporządzenia. Taka sytuacja prowadzi u podatników do stanu niepewności, jakie rozwiązania   prawidłowe i w jaki sposób powinny zostać zastosowane. Ma to tym bardziej istotne znaczenie, że wiele ewentualnych błędów może znaleźć swoje konsekwencje wdotkliwych karach wprowadzonych wraz z nowym JPK.

Podstawową zasadą, o której powinni pamiętać podatnicy jest działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli więc wskazówki zawarte  w broszurze informacyjnej,  odpowiedziach na pytania lub interpretacjach indywidualnych są sprzeczne z brzmieniem przepisów ustawy i rozporządzenia, należy się kierować tymi przepisami. Przedstawiony  w broszurze czy też pytaniach i odpowiedziach zalecany sposób działania, nie jest źródłem prawa i może być traktowany jedynie jako pogląd wyrażony przez urzędników Ministerstwa Finansów. Dlatego,  w przypadku ewidentnych sprzeczności, jedyną prawidłową metodą działania jest stosowanie obowiązujących przepisów. 

Co zmieni nowelizacja rozporządzenia ? 

Na naszym blogu wskazywaliśmy na brak jednolitego sposobu określania jakie towary, usługi wchodzą w skład poszczególnych grup podlegających oznaczaniu. Prezentowaliśmy również wiele innych problemów, z którymi mierzą się podatnicy. 

Szczególnie uciążliwe  są rozbieżności pomiędzy:

 • treścią przepisów zawartych w rozporządzeniu,
 • broszurą informacyjną
 • odpowiedziami Ministerstwa Finansów

na pytania dotyczące poszczególnych przepisów rozporządzenia oraz interpretacjami indywidualnymi dotyczącymi GTU.  

Nowelizacja rozporządzenia

W odpowiedzi na te problemy Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przygotowanie nowelizacji rozporządzenia. Jest to krok we właściwym kierunku. Analiza poszczególnych rozwiązań może dać odpowiedź, czy projektowane zmiany rzeczywiście będą odpowiedzią na  problemy trapiące nowe JPK.  

Zapraszamy do cyklu  artykułów na temat nowelizacji rzporządzenia JPK

W kolejnych artykułach poddamy szczegółowej analizie poszczególne zapisy projektu. Przyjrzymy się:

 • nowej wersji broszury informacyjnej
 • oraz zaktualizowanym odpowiedziom na pytania,

które zapewne przygotuje Ministerstwo Finansów. Nowelizacja rozporządzenie określającego co powinien zawierać JPK jest dopiero początkiem procesu uporządkowania wprowadzonych rozwiązań. Jeżeli nowelizacja ma przynieść pozytywne rezultaty MF będzie musiało zadbać o spójność źródeł informacji. Najwięcej problemów i wątpliwości jest niewątpliwie generowane przez brak jednolitego stanowiska fiskusa. Podatnicy mają prawo oczekiwać, że nowe rozwiązania wyeliminują dotychczasowe problemy. 

 

Oznaczenia dowodów nabycia w plikach JPK_VAT

By | compliance, JPK VAT | No Comments

Większość oznaczeń, które podatnik ma obowiązek zastosować w Jednolitym Pliku Kontrolnym dotyczy dostaw, świadczenia usług oraz dowodów sprzedaży. Są jednak przypadki, kiedy oznaczenia te dotyczą również dowodów nabycia. Niejednoznaczność rozwiązań przyjętych przez fiskusa oraz pojawiające się sprzeczne interpretacje poszczególnych przepisów  przyczyną braku pewności, który sposób postepowania zostanie uznany za prawidłowy.

Dla przedsiębiorców bardzo istotne jest prawidłowe sporządzanie ewidencji i deklaracji w ramach nowego JPK. Można się przecież spodziewać, że wraz z końcem ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 działania administracji skarbowej ulegną znacznemu nasileniu.  

 

Oznaczenia nie tylko przy dostawie 

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych wdeklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wprowadza obowiązek oznaczania następujących dowodów nabycia: 

 • faktur VAT RR (oznaczenie VAT_RR) ,
 • dokumentów wewnętrznych (oznaczenie WEW) ,  
 • faktur wystawionych przez podatników którzy wybrali metodę kasową rozliczeń (oznaczenie MK).  

Oznaczenie dokumentów wewnętrznych WEW jest stosowane również do oznaczania w ewidencji VAT dowodów sprzedaży. Oznaczenie VAT_RR oraz MK może się natomiast pojawić wyłącznie przy oznaczaniu dowodów nabycia 

Nabycie od rolnika ryczałtowego 

Faktura VAT RR dotyczy rolników ryczałtowych. Są oni zwolnieni podmiotowo z podatku VATnie mają obowiązku wystawiania faktur VAT, prowadzenia ewidencji VAT ani składania deklaracji podatkowej.  

Dokumentowania dostawy towarów lub świadczenia usług przez rolnika ryczałtowego dokonuje podatnik dokonujący nabycia. Powinien on wystawić fakturę VAT RR w dwóch egzemplarzach. Od września 2019r. podatnik może wystawić taką fakturę również w formie elektronicznej. Jednak zarówno nabywca jak i rolnik ryczałtowy muszą ją podpisać podpisem elektronicznym. Podatnik wystawiający fakturę VAT RR musi dokonać jej oznaczenia w części ewidencyjnej pliku JPK.  

Przykłady stosowania oznaczeń „WEW” 

Rozporządzenie wprowadza obowiązek oznaczania  dowodów nabycia, które stanowią dokumenty wewnętrzne. Podatnik, dokumentując nabycie za pomocą dowodu wewnętrznego powinien dokonać w nowym JPK oznaczenia „WEW”.

Do dowodów wewnętrznych, które należy oznaczać w ten sposób należą między innymi dowody wewnętrzne dokumentujące: 

 • roczną  korektę  podatku  naliczonego  w  związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego, 
 • import usług, gdy transakcja będzie opodatkowana, podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego a zagraniczny usługodawca nie wystawi faktury, 
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów gdy transakcja będzie opodatkowana, podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego a zagraniczny dostawca nie wystawi faktury, 
 • dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywcapodatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego a zagraniczny dostawca nie wystawi faktury 
 • dokonanie korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu towarów i usług dla celów działalności gospodarczej i działalności innej niż gospodarcza, 
 •  korektę podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości, jeżeli nastąpiła zmiana wykorzystania tej nieruchomości, 
 • dokonanie korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu. 

Metoda kasowa rozliczeń

W nowym JPK oznaczaniu w ewidencji VAT nabywcy podlegają faktury wystawione przez podatników, którzy wybrali metodę kasową rozliczeń. Należy zwrócić uwagę na okres, w którym zastosowane zostanie oznaczenie MK.

Nabycie oznacza się kodem MK dopiero w okresie, w którym:

 • sprzedawca otrzymał całość
 • lub część należności z tytułu dostaw i usług udokumentowanych fakturą.

Nie wszystkie faktury zawierające oznaczenie „metoda kasowa” podlegają przepisom rozporządzenia. Dotyczy to jedynie faktur wystawionych przez małych podatników, którzy wybrali metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT. 

Realizując obowiązek stosowania oznaczeń należy mieć na uwadze, że nie tylko brak takiego oznaczenia może się spotkać z negatywnymi konsekwencjami ze strony administracji skarbowej. Jeśli podatnik dokona oznaczenia a nie powinien tego robić, administarcja skarbowa może uznać to za błąd podatnika.