Monthly Archives

Maj 2021

Kod GTU_10 - budynki i budowle

Oznaczenia GTU – budynki i budowle

By | compliance, JPK VAT | No Comments

Większość grup towarowo usługowych, podlegających oznaczaniu kodami GTU została określona w tzw. rozporządzeniu JPK w dosyć skomplikowany sposób. Odniesienia do innych ustaw, czy też do nomenklatury scalonej (CN) przysparzają podatnikom wielu problemów. Prawidłowe stosowanie kodów GTU wymaga dokładnej analizy oraz bieżącego aktualizowania wiedzy na ten temat. Jest jednak jeden kod GTU, który został określony w bardzo prosty sposób. Co nie oznacza, że równie proste jest jego stosowanie. Mowa oczywiście o oznaczaniu dostaw budynków, budowli i gruntów kodem 10.

Potrzebna dokładna analiza GTU

Od kilku miesięcy podatnicy powinni wypełniać szereg obowiązków, związanych z wejściem w życie przepisów dotyczących nowego JPK. Jednym z obszarów sprawiających przedsiębiorcom sporo problemów jest stosowanie oznaczeń GTU. Dostawa napojów alkoholowych, paliw, oleju opałowego, wyrobów tytoniowych, odpadów, urządzeń oraz części elektronicznych, pojazdów i części samochodowych, metali szlachetnych oraz nieszlachetnych czy też leków oraz wyrobów medycznych wiąże się z obowiązkiem dokonania odpowiednich oznaczeń w ewidencji VAT. W rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług zawarto szczegóły dotyczące poszczególnych oznaczeń. Zastosowana metoda kwalifikowania towarów do poszczególnych grup nie jest jednak jednolita. Odwołanie się do przepisów o podatku akcyzowym, załączników do ustawy o podatku od towarów i usług, prawa farmaceutycznego oraz nomenklatury scalonej (CN) powoduje, że prawidłowe zakwalifikowanie dostaw do odpowiednich kodów GTU nie jest zadaniem prostym.

Budynki, budowle, grunty

Jest jednak jedno oznaczenie odnoszące się do dostaw towarów, które nie zostało w żaden sposób doprecyzowane. W rozporządzeniu, dla dostawy budynków, budowli i gruntów, przewidziano stosowanie oznaczenia kodem 10. Bardzo istotną sprawą jest więc ustalenie, co oznaczają użyte w rozporządzeniu terminy.

Przepisy podatkowe nie definiują pojęcia budynku i budowli. Definicję taką znajdziemy w przepisach prawa budowlanego. Zgodnie z tymi regulacjami, budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowlą jest natomiast każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Jako przykłady budowli wymienione zostały m.in. wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne oraz części budowlane urządzeń technicznych.

Również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz ich zbycie stanowi w świetle ustawy o VAT dostawę towarów. W JPKV_7 należy więc w takim przypadku zastosować oznaczenie GTU 10. Kod 10 stosuje się również w przypadku umów zrównanych z dostawą towarów, np. leasingu finansowego budynku (pod pewnymi warunkami), kiedy dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania jak właściciel budynków, budowli lub gruntów.

Jak jeszcze można rozumieć pojęcie budynku?

 Oznaczaniu kodem 10 nie podlegają usługi budowlane oraz remonty. Nie należy również stosować tego oznaczenia do najmu lub dzierżawy budynków, budowli lub gruntów.

W odpowiedziach udzielanych przez Ministerstwo Finansów oraz stanowisku zajętym w interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej można się spotkać z odmiennym spojrzeniem na definicje, o których była już wyżej mowa. Zgodnie z takim podejściem do kategorii budynków, budowli i gruntów zaliczyć można również części budynków i budowli oraz lokale mieszkalne, lokale użytkowe, komórki lokatorskie, miejsca parkingowe i garażowe czy też garaże. W świetle przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK VAT oraz przytoczonych definicji budynków, oraz budowli istnieją istotne powody, żeby prezentowane przez Dyrektora KIS stanowisko poddawać w wątpliwość.

Łatwo zapomnieć, można ponieść konsekwencje

Dokonując odpowiednich oznaczeń kodami GTU, należy dokonywać dokładnej weryfikacji, czy sprzedawane towary lub świadczone usługi zostały objęte obowiązkiem oznaczania. Szczególną  kategorią są dostawy towarów lub świadczenie usług pojawiające się u podatnika incydentalnie. Jeżeli np. podmiot zajmujący się sprzedażą art. spożywczych dokona dostawy będącej jego własnością gruntu, powinien pamiętać, że także taka dostawa musi zostać oznaczona kodem „10”. W przypadku sporadycznie występujących dostaw towaru lub świadczenia usługi, łatwo jednak zapomnieć o dokonaniu odpowiedniego oznaczenia. Może się to niestety wiązać z dodatkowymi problemami ze strony urzędu skarbowego. Dlatego warto stale przypominać sobie i aktualizować zasady dokonywania oznaczeń GTU. Na naszym blogu będziemy jeszcze wielokrotnie wracać do tego tematu.

Nowy JPK_VAT – Kiedy podatnik ma obowiązek stosowania oznaczeń TP?

By | compliance, JPK VAT | No Comments

Wprowadzenie oznaczeń w Jednolitym Pliku Kontrolnym spowodowało wiele niejasności i pojawiających się w związku z tym pytań podatników. Praktycznie w ewidencji każdego podmiotu, niezależnie od swojej wielkości czy struktury może wystąpić transakcja podlegająca oznaczaniu. Dlatego każdy podmiot, w teorii powinien badać szczegółowo powiązania rodzinne swoich kontrahentów. W praktyce jednak takie działania byłyby ciężkie do przeprowadzenia i wiązałyby się z wieloma utrudnieniami dla podatnika. 

Znaczący wpływ 

Ewidencja VAT powinna zawierać oznaczenia istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą. Nie podlegają oznaczeniu powiązania wynikające ze stosunku pracy oraz z tytułu przysposobienia. 

Kluczowym terminem podczas ustalania czy pomiędzy podmiotami występują, powiązania jest znaczący wpływ. Przez  wywieranie znaczącego wpływu rozumie się: 

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%: 

a) udziałów w kapitale lub

b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c) udziałów lub praw do udziału w zyskach, lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub 

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia. 

Jeżeli znaczący wpływ ma miejscepomiędzy podmiotami występują powiązania i konieczne jest zastosowanie oznaczenia TP. Taki sam rezultat wystąpi w przypadku, gdy jednym z kontrahentów jest małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na drugiego kontrahenta. W praktyce, w pierwszej kolejności należy ustalić czy nabywca, dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie wywiera znaczącego wpływu na swojego kontrahenta. Należy przy tym sprawdzić czy jeden z kontrahentów nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby fizycznej, wywierającej znaczący wpływ na drugiego kontrahenta. 

Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo. Stopień powinowactwa określa się według stopnia pokrewieństwaPowiązanymi są więc: ojciec, matka, rodzice, syn, córka, dziecko, dziadek, babka, wnuk, wnuczka, brat, siostra, żona, mąż, ojciec męża, ojciec żony, matka męża, matka żony, mąż córki, żona syna, brat męża, siostra męża, brat żony, siostra żony, żona brata oraz mąż siostry. Relacje prawne powinowactwa nie ustają wraz z ustaniem małżeństwa (wyjątkiem jest jego unieważnienie).  

Do podmiotów powiązanych należą także spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy oraz podatnik i jego zagraniczny zakład.  

Transakcje zwolnione przedmiotowo 

Koniecznością oznaczenia znacznikiem TP mogą być  objęte również transakcje zwolnione przedmiotowo, dla których nie ma obowiązku wystawiania faktur. Zwolnieniem przedmiotowym jest objęta między innymi dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Takiemu zwolnieniu podlegają również usługi finansowe. Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych przedmiotowo, a także nieodpłatne przekazanie towarów lub świadczenie usług może zostać objęte dokumentem wewnętrznym oznaczanym znacznikiem WEW. W przypadku wystąpienia powiązań między kontrahentami może wystąpić dodatkowo konieczność zastosowania znacznika TP.  

Stosowanie oznaczenia TP zależy od tego, czy powiązania występowały między kontrahentami w momencie powstania obowiązku podatkowegoTylko w takiej sytuacji istnieje obowiązek dokonania oznaczenia TP. 

Niezależnie od wartości transakcji 

Całkowicie bez znaczenia dla obowiązku oznaczania  jest natomiast wartość transakcji. Nie ma również znaczenia czy istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji cent transferowych. O oznaczeniu TP powinni pamiętać szczególnie podatnicy dokonujących nabycia od zagranicznych podmiotów powiązanych.  

Podatnik powinien dochować należytej staranności przy identyfikacji transakcji, które podlegają oznaczaniu TP. Z pewnością należy pod tym kątem zweryfikować wszystkich nabywców. Trudniejszym zadaniem może być dokładne ustalenie, przez które osoby fizyczne mogą wystąpić powiązania z innymi podmiotami. Realizacja tego wymogu jest co najmniej trudna, jeżeli nie niemożliwa do spełnienia. W tej sprawie pozostaje podatnikom liczyć na rozsądek kontrolerów z administracji skarbowej, którzy będą realizację obowiązku oznaczenia znacznikiem TP weryfikować.