All Posts By

Edyta Wasenczuk

Reverse Charge – jak szybko wyodrębnić ten typ transakcji w plikach JPK_VAT i  JPK_V7?

By | JPK VAT | No Comments

Od stycznia 2017 roku, zaczęły obowiązywać przepisy, które zmieniły sposób rozliczania podatku od transakcji opartych na mechanizmie odwrotnego obciążenia, zwanym też reverse charge. 

Przed nowelizacją, zarówno VAT należny, jak i naliczony, podatnicy wykazywali w deklaracji składanej za ten sam okres rozliczeniowy. 

Wprowadzone zmiany legislacyjne, w niektórych przypadkach, zobowiązały podatników do wykazania podatku naliczonego i należnego w dwóch różnych okresach. 

Tak zwany „szyk rozstawny” należało zastosować, w przypadku wykazywania transakcji opartej na reverse charge po upływie 3 miesięcy od miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy. W praktyce wiązało się to z koniecznością zapłaty odsetek. Od początku nowe przepisy budziły wątpliwości w zakresie ich zgodności z prawem wspólnotowym. 

Swoje zastrzeżenia co do treści przepisów oraz ich konsekwencji zgłosiła pewna spółka zajmująca się m.in. dokonywaniem transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), która zaskarżyła wydaną na swoją rzecz interpretację indywidualną do WSA w Gliwicach. Następnie Sąd skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zgodności polskich przepisów z Dyrektywą VAT. 

TSUE zajął korzystne dla podatników stanowisko. Zdaniem Trybunału sporne przepisy naruszały zasadę neutralności i proporcjonalności VAT. 

W konsekwencji wyroku TSUE z marca 2021 r., podatnicy mają prawo do zwrotu odsetek zapłaconych historycznie od transakcji WNT rozliczonych w szyku rozstawnym. Warto zauważyć, że co prawda, wyrok dotyczył WNT, jednak jego tezy dają podstawy do ubiegania się o zwrot odsetek od pozostałych transakcji opartych na mechanizmie odwrotnego obciążenia. 

W tym kontekście, wyzwaniem staje się jednak sprawne wyodrębnienie transakcji opartych na reverse charge w ewidencjach oraz poprawne sporządzenie korekt deklaracji i plików JPK. 

W celu zidentyfikowania tych dokumentów księgowość musi przeanalizować każdą fakturę rozliczoną na zasadzie odwrotnego obciążenia pod kątem ujęcia jej w różnych okresach rozliczeniowych. 

Przykładem na to jest jeden z naszych klientów, który od stycznia 2017 do czerwca 2021 roku wykazał ponad 50 000 faktur dokumentujących WNT oraz import usług (ok. 1 000 dokumentów miesięcznie). Część z nich została rozliczona w tzw. szyku rozstawnym. Bazując na tym, że w stosunku do 10% zastosowano tzw. szyk rozstawny, księgowość musiała wytypować i zidentyfikować okresy ujęcia dla ok. 5 000 dokumentów. 

Możliwość automatyzacji procesu sprawia, że użytkownik robi to w ciągu kilkunastu minut, istotnie skracając i ułatwiając przebieg odzyskania nadpłaconych odsetek. 

Skuteczne wyszukiwanie transakcji opartych na Reverse Charge 

Dzięki połączeniu zaawansowanej znajomości nowoczesnych technologii z ekspercką wiedzą podatkową, firma JPK-Insight przygotowała narzędzie, które pozwala w łatwy i szybki sposób wyodrębnić transakcje rozliczane na zasadach reverse charge w ewidencji JPK_VAT oraz JPK_V7. 

Narzędzie Reverse Charge — wykonuje za użytkownika najbardziej pracochłonną i narażoną na błąd, pracę wyszukiwania faktur RC rozliczonych w tzw. szyku rozstawnym dla ponad 50 okresów rozliczeniowych podatku VAT. Dzięki naszemu rozwiązaniu, analiza transakcji wykazanych na zasadzie odwrotnego obciążenia odbywa się w pełni automatycznie. 

Narzędzie wyszukuje pary transakcji po stronie podatku należnego (ewidencji sprzedaży) oraz naliczonego (ewidencji zakupów) po numerze dokumentu, NIP oraz kwotach, analizując jednocześnie tysiące transakcji poczynając od ewidencji za styczeń 2017 roku aż do końca czerwca 2021 roku. Analiza odbywa się przy pomocy 3 kliknięć, a użytkownicy otrzymują czytelny raport wykazujący transakcje, w stosunku do których istnieje duże prawdopodobieństwo nadpłaty VAT. 

Wyszukiwanie odbywa się w różnych JPK jednocześnie (pomiędzy różnymi okresami rozliczeniowymi). Po przeszukaniu wybranych ewidencji, generowany jest raport uwzględniający pary transakcji, co do których istnieje prawdopodobieństwo nadpłacenia podatku w związku z zastosowaniem (tzw.) szyku rozstawnego. 

Użytkownik może dowolnie wybrać grupę transakcji, która kwalifikuje się do badania, spośród wszystkich typów transakcji raportowanych na zasadach reverse charge (import usług, WNT oraz krajowe odwrotne obciążenie). 

Dane prezentowane są w sposób przejrzysty, intuicyjny i ułatwiający wyliczenie nadpłaconych odsetek oraz przygotowanie wniosku o stwierdzenie nadpłaty. 

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia JPK-Insight? 

  • Realne korzyści finansowe w postaci zwrotu zapłaconych w przeszłości odsetek od transakcji rozliczanych na zasadach odwrotnego obciążenia
  • Przegląd w zakresie poprawności rozliczenia dokonanych w przeszłości wszystkich transakcji reverse charge 
  • Oszczędność czasu automatyzując najbardziej pracochłonną i narażoną na błąd pracę i istotnie skracając proces zwrotu odsetek
  • Bezpieczeństwo – jakie daje możliwość wsparcia ekspertów podatkowych w procesie odzyskania należnych odsetek
  • Zwiększenie funkcjonalności narzędzia Insight poprzez udostępnienie nowych badań plików JPK

W razie potrzeby, JPK-Insight oferuje również pomoc prawno-podatkową w zakresie przygotowania odpowiednich wniosków oraz przeprowadzenie całego procesu zwrotu niesłusznie zapłaconych odsetek, przy współpracy z renomowaną kancelarią GWW Tax&Legal.
 

Z nami odzyskasz nadpłacone odsetki! 

 Skontaktuj się już dziś: 

Zalety Reverse Charge

Kod GTU_10 - budynki i budowle

Oznaczenia GTU – budynki i budowle

By | compliance, JPK VAT | No Comments

Większość grup towarowo usługowych, podlegających oznaczaniu kodami GTU została określona w tzw. rozporządzeniu JPK w dosyć skomplikowany sposób. Odniesienia do innych ustaw, czy też do nomenklatury scalonej (CN) przysparzają podatnikom wielu problemów. Prawidłowe stosowanie kodów GTU wymaga dokładnej analizy oraz bieżącego aktualizowania wiedzy na ten temat. Jest jednak jeden kod GTU, który został określony w bardzo prosty sposób. Co nie oznacza, że równie proste jest jego stosowanie. Mowa oczywiście o oznaczaniu dostaw budynków, budowli i gruntów kodem 10.

Potrzebna dokładna analiza GTU

Od kilku miesięcy podatnicy powinni wypełniać szereg obowiązków, związanych z wejściem w życie przepisów dotyczących nowego JPK. Jednym z obszarów sprawiających przedsiębiorcom sporo problemów jest stosowanie oznaczeń GTU. Dostawa napojów alkoholowych, paliw, oleju opałowego, wyrobów tytoniowych, odpadów, urządzeń oraz części elektronicznych, pojazdów i części samochodowych, metali szlachetnych oraz nieszlachetnych czy też leków oraz wyrobów medycznych wiąże się z obowiązkiem dokonania odpowiednich oznaczeń w ewidencji VAT. W rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług zawarto szczegóły dotyczące poszczególnych oznaczeń. Zastosowana metoda kwalifikowania towarów do poszczególnych grup nie jest jednak jednolita. Odwołanie się do przepisów o podatku akcyzowym, załączników do ustawy o podatku od towarów i usług, prawa farmaceutycznego oraz nomenklatury scalonej (CN) powoduje, że prawidłowe zakwalifikowanie dostaw do odpowiednich kodów GTU nie jest zadaniem prostym.

Budynki, budowle, grunty

Jest jednak jedno oznaczenie odnoszące się do dostaw towarów, które nie zostało w żaden sposób doprecyzowane. W rozporządzeniu, dla dostawy budynków, budowli i gruntów, przewidziano stosowanie oznaczenia kodem 10. Bardzo istotną sprawą jest więc ustalenie, co oznaczają użyte w rozporządzeniu terminy.

Przepisy podatkowe nie definiują pojęcia budynku i budowli. Definicję taką znajdziemy w przepisach prawa budowlanego. Zgodnie z tymi regulacjami, budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowlą jest natomiast każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Jako przykłady budowli wymienione zostały m.in. wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne oraz części budowlane urządzeń technicznych.

Również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz ich zbycie stanowi w świetle ustawy o VAT dostawę towarów. W JPKV_7 należy więc w takim przypadku zastosować oznaczenie GTU 10. Kod 10 stosuje się również w przypadku umów zrównanych z dostawą towarów, np. leasingu finansowego budynku (pod pewnymi warunkami), kiedy dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania jak właściciel budynków, budowli lub gruntów.

Jak jeszcze można rozumieć pojęcie budynku?

 Oznaczaniu kodem 10 nie podlegają usługi budowlane oraz remonty. Nie należy również stosować tego oznaczenia do najmu lub dzierżawy budynków, budowli lub gruntów.

W odpowiedziach udzielanych przez Ministerstwo Finansów oraz stanowisku zajętym w interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej można się spotkać z odmiennym spojrzeniem na definicje, o których była już wyżej mowa. Zgodnie z takim podejściem do kategorii budynków, budowli i gruntów zaliczyć można również części budynków i budowli oraz lokale mieszkalne, lokale użytkowe, komórki lokatorskie, miejsca parkingowe i garażowe czy też garaże. W świetle przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK VAT oraz przytoczonych definicji budynków, oraz budowli istnieją istotne powody, żeby prezentowane przez Dyrektora KIS stanowisko poddawać w wątpliwość.

Łatwo zapomnieć, można ponieść konsekwencje

Dokonując odpowiednich oznaczeń kodami GTU, należy dokonywać dokładnej weryfikacji, czy sprzedawane towary lub świadczone usługi zostały objęte obowiązkiem oznaczania. Szczególną  kategorią są dostawy towarów lub świadczenie usług pojawiające się u podatnika incydentalnie. Jeżeli np. podmiot zajmujący się sprzedażą art. spożywczych dokona dostawy będącej jego własnością gruntu, powinien pamiętać, że także taka dostawa musi zostać oznaczona kodem „10”. W przypadku sporadycznie występujących dostaw towaru lub świadczenia usługi, łatwo jednak zapomnieć o dokonaniu odpowiedniego oznaczenia. Może się to niestety wiązać z dodatkowymi problemami ze strony urzędu skarbowego. Dlatego warto stale przypominać sobie i aktualizować zasady dokonywania oznaczeń GTU. Na naszym blogu będziemy jeszcze wielokrotnie wracać do tego tematu.

Nowy JPK_VAT – Kiedy podatnik ma obowiązek stosowania oznaczeń TP?

By | compliance, JPK VAT | No Comments

Wprowadzenie oznaczeń w Jednolitym Pliku Kontrolnym spowodowało wiele niejasności i pojawiających się w związku z tym pytań podatników. Praktycznie w ewidencji każdego podmiotu, niezależnie od swojej wielkości czy struktury może wystąpić transakcja podlegająca oznaczaniu. Dlatego każdy podmiot, w teorii powinien badać szczegółowo powiązania rodzinne swoich kontrahentów. W praktyce jednak takie działania byłyby ciężkie do przeprowadzenia i wiązałyby się z wieloma utrudnieniami dla podatnika. 

Znaczący wpływ 

Ewidencja VAT powinna zawierać oznaczenia istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą. Nie podlegają oznaczeniu powiązania wynikające ze stosunku pracy oraz z tytułu przysposobienia. 

Kluczowym terminem podczas ustalania czy pomiędzy podmiotami występują, powiązania jest znaczący wpływ. Przez  wywieranie znaczącego wpływu rozumie się: 

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%: 

a) udziałów w kapitale lub

b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c) udziałów lub praw do udziału w zyskach, lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub 

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia. 

Jeżeli znaczący wpływ ma miejscepomiędzy podmiotami występują powiązania i konieczne jest zastosowanie oznaczenia TP. Taki sam rezultat wystąpi w przypadku, gdy jednym z kontrahentów jest małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na drugiego kontrahenta. W praktyce, w pierwszej kolejności należy ustalić czy nabywca, dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie wywiera znaczącego wpływu na swojego kontrahenta. Należy przy tym sprawdzić czy jeden z kontrahentów nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby fizycznej, wywierającej znaczący wpływ na drugiego kontrahenta. 

Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo. Stopień powinowactwa określa się według stopnia pokrewieństwaPowiązanymi są więc: ojciec, matka, rodzice, syn, córka, dziecko, dziadek, babka, wnuk, wnuczka, brat, siostra, żona, mąż, ojciec męża, ojciec żony, matka męża, matka żony, mąż córki, żona syna, brat męża, siostra męża, brat żony, siostra żony, żona brata oraz mąż siostry. Relacje prawne powinowactwa nie ustają wraz z ustaniem małżeństwa (wyjątkiem jest jego unieważnienie).  

Do podmiotów powiązanych należą także spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy oraz podatnik i jego zagraniczny zakład.  

Transakcje zwolnione przedmiotowo 

Koniecznością oznaczenia znacznikiem TP mogą być  objęte również transakcje zwolnione przedmiotowo, dla których nie ma obowiązku wystawiania faktur. Zwolnieniem przedmiotowym jest objęta między innymi dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Takiemu zwolnieniu podlegają również usługi finansowe. Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych przedmiotowo, a także nieodpłatne przekazanie towarów lub świadczenie usług może zostać objęte dokumentem wewnętrznym oznaczanym znacznikiem WEW. W przypadku wystąpienia powiązań między kontrahentami może wystąpić dodatkowo konieczność zastosowania znacznika TP.  

Stosowanie oznaczenia TP zależy od tego, czy powiązania występowały między kontrahentami w momencie powstania obowiązku podatkowegoTylko w takiej sytuacji istnieje obowiązek dokonania oznaczenia TP. 

Niezależnie od wartości transakcji 

Całkowicie bez znaczenia dla obowiązku oznaczania  jest natomiast wartość transakcji. Nie ma również znaczenia czy istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji cent transferowych. O oznaczeniu TP powinni pamiętać szczególnie podatnicy dokonujących nabycia od zagranicznych podmiotów powiązanych.  

Podatnik powinien dochować należytej staranności przy identyfikacji transakcji, które podlegają oznaczaniu TP. Z pewnością należy pod tym kątem zweryfikować wszystkich nabywców. Trudniejszym zadaniem może być dokładne ustalenie, przez które osoby fizyczne mogą wystąpić powiązania z innymi podmiotami. Realizacja tego wymogu jest co najmniej trudna, jeżeli nie niemożliwa do spełnienia. W tej sprawie pozostaje podatnikom liczyć na rozsądek kontrolerów z administracji skarbowej, którzy będą realizację obowiązku oznaczenia znacznikiem TP weryfikować. 

Nowe pliki JPK. Wszystko o zmianach – bezpłatne Webinaria.

By | JPK VAT, Webinaria | No Comments

Już od 1.10.2020 obowiązywać będą nowe pliki JPK. Przepisy wprowadzają nową strukturę raportowania plików JPK dla VAT ( JPK_V7M i JPK_V7K).

Nowy plik JPK połączy obecnie składane deklaracje VAT i plik JPK obejmujący ewidencję VAT.

Zmiany przepisów wprowadzą dodatkowe obowiązki dla działów finansowo-księgowych oraz spowodują konsekwencje dla podatników oraz osób zarządzających  w firmach.

Aby pomóc Państwu dobrze przygotować się do nadchodzących zmian przepisów zapraszamy na cykl spotkań z ekspertami Jpk Insight.

Spotkania podprowadzą doradcy podatkowi  jednej z największych i najlepszych kancelarii prawnych i podatkowych  – GWW.

 

JPK DAYS to cykl 3 Webinariów, które odbywają się w cyklicznie, każdy czwartek. Poniżej zamieszczamy wszystkie tematy cyklu, mozna dołączyć do spotkań w dowolnym momencie. 

  • W jaki sposób dobrze przygotować się do nowej struktury JPK i kontroli na żądanie – 17.09.2020

  • Wszystko o zmianach w plikach JPK – 24.09.2020.

  • Konsekwencje błędów w raportowaniu w plikach JPK  dla podatników i osób zarządzających – 1.10.2020

Spotkania online JPK DAYS są przeznaczone dla osób odpowiedzialnych w firmach za finanse. Począwszy od kadry zaradzającej na poziomie C-level, poprzez kierowników jednostek do szeregowych pracowników działów księgowości i finansów.

Wydarzenia JPK Days dedykowane są dla:

     1. Głównych księgowych i księgowych.

     2. Osób odpowiedzialnych za finanse w firmach.

      3. Dyrektorów Finansowych.

      4. Prezesów. 

 

Webinaria JPK DAYS poprowadzą:

Pan Krzysztof Czekaj, doradca podatkowy GWW.

Zajmuje się podatkami od 2006 r., kiedy rozpoczął pracę w jednej z firm z tzw. Wielkiej Czwórki. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług. Doradza zarówno w bieżącej działalności przedsiębiorców, jak i przeprowadza przeglądy rozliczeń podatkowych, doradza przy transakcjach i przekształceniach. W 2008 r. wpisany na listę doradców podatkowych.

Pan Marcin Kopczyk, doradca podatkowy GWW.

Zajmuje się podatkami od 2010 roku. Doświadczenie zawodowe zdobył w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie, w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym oraz Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie. Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Kontrolami w Ministerstwie Finansów. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych oraz zajmuje się rozwijaniem narzędzi działu e-podatki – JPK Insight.. Był wykładowcą studiów podyplomowych SGH “Zwalczanie przestępczości ekonomicznej” Prowadził szkolenia m.in. dla Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. W latach 2018-2019 członek Państwowej Komisji ds. doradztwa podatkowego.

Zapraszamy  do rejestracji na wszystkie wydarzenia.