All Posts By

Marcin Kopczyk

Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego JPK – duże zmiany dla podatników.

By | compliance, JPK VAT | No Comments

17 marca do konsultacji publicznych został skierowany projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług 

Na naszym blogu wielokrotnie poruszaliśmy temat problemów podatników ze stosowaniem rozporządzenia dotyczącego JPK. Nieścisłości  i sprzeczności z jakimi można się spotkać, dokonując szczegółowej analizy przepisów i wypowiedzi Ministerstwa Finansów były zapewne podstawą do podjęcia decyzji o przygotowaniu nowelizacji rozporządzenia. Przedstawiony przez MF projekt nie ma jeszcze ostatecznego kształtu. Regulacja najprawdopodobniej ulegnie modyfikacjom. Jednak już teraz chcielibyśmy przybliżyć rozwiązania, które w założeniu powinny rozwiać liczne wątpliwości interpretacyjne.

W cyklu artykułów poddamy szczegółowej analizie poszczególne rozwiązania i postaramy się odpowiedzieć na pytanie:

 • czy rozporządzenie w nowym kształcie jest rzeczywiście dobrze przemyślanym i przygotowanym rozwiązaniem.  

Nowy JPK – nowe problemy 

Wprowadzony 1 października 2020r. nowy JPK zgodnie z zapowiedziami ministerstwa miał ułatwić życie podatnikom. Do dotychczasowych informacji zawartych w JPK dołączona została deklaracja VAT. W rezultacie podatnicy nie muszą już składać osobno Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz deklaracji. Wprowadzając nowe rozwiązania Ministerstwo Finansów zdecydowało się jednak równocześnie na wprowadzenie wielu nowych obowiązków. Do tych najbardziej uciążliwych podatnicy zaliczają oznaczenia tzw. grup towarowo-usługowych – GTU. Jednak to nie nowe obowiązki są przyczyną zamieszania, z którym mamy obecnie do czynienia.  Szczególnie uciążliwe dla podatników są rozbieżności pomiędzy treścią przepisów zawartych w rozporządzeniu, broszurą informacyjną oraz odpowiedziami Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące nowej struktury.

Niejasne i nieprecyzyjne sformułowania oraz nieznajdujące oparcia w przepisach interpretacje powodują brak pewności, czy sposób postępowania przyjęty przez podatnika jest prawidłowy. 

Szczególnie uciążliwe GTU 

Duża liczba wątpliwości dotyczących obowiązujących obecnie przepisów dotyczy obowiązku dokonywania oznaczeń towarów i usług wprowadzonego wraz z nowym JPK. W rozporządzeniu wsprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w JPK można znaleźć szczegóły dotyczące poszczególnych oznaczeń. Zastosowana metoda kwalifikowania towarów do poszczególnych grup nie jest jednak jednolita. Odwołanie się do przepisów:

 • o podatku akcyzowym,
 • załączników do ustawy o podatku od towarów i usług,
 • prawa farmaceutycznego
 • nomenklatury scalonej (CN) 

powoduje, że prawidłowe zakwalifikowanie dostaw do odpowiednich kodów GTU staje się problematyczneFiskus, określając grupy towarów podlegające oznaczaniu w wielu przypadkach dokonał tego w sposób budzący wątpliwości podatników. Można odnieść wrażenie, że przyjęte rozwiązania nie stanowią spójnego systemu, a w niektórych przypadkach można wręcz podejrzewać, że nie zostały one do końca przemyślane.  

Wątpliwości interpretacyjne 

 Ministerstwo Finansów, zapewne w celu ułatwienia podatnikom prawidłowego wypełniania obowiązków udostępniło na swoich stronach szereg wskazówek. Zostały one zawarte w dwóch opracowaniach:

 1. w broszurze informacyjnej 
 2. w pytaniach i odpowiedziach dotyczących nowego JPK.

Wiele zawartych w nich informacji jest rzeczywiście przydatnych podczas sporządzania JPK. Istnieje jednak sporo nieścisłości i sprzeczności pomiędzy rozporządzeniem, broszurą informacyjną oraz udzielonymi przez ministerstwo odpowiedziami na nurtujące podatników pytania. Dodatkowo, różnice w rozumieniu poszczególnych przepisów znalazły się również interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 

Przepisy przede wszystkim

W wielu przypadkach interpretacje wydają się sprzeczne z przepisami rozporządzenia. Taka sytuacja prowadzi u podatników do stanu niepewności, jakie rozwiązania   prawidłowe i w jaki sposób powinny zostać zastosowane. Ma to tym bardziej istotne znaczenie, że wiele ewentualnych błędów może znaleźć swoje konsekwencje wdotkliwych karach wprowadzonych wraz z nowym JPK.

Podstawową zasadą, o której powinni pamiętać podatnicy jest działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli więc wskazówki zawarte  w broszurze informacyjnej,  odpowiedziach na pytania lub interpretacjach indywidualnych są sprzeczne z brzmieniem przepisów ustawy i rozporządzenia, należy się kierować tymi przepisami. Przedstawiony  w broszurze czy też pytaniach i odpowiedziach zalecany sposób działania, nie jest źródłem prawa i może być traktowany jedynie jako pogląd wyrażony przez urzędników Ministerstwa Finansów. Dlatego,  w przypadku ewidentnych sprzeczności, jedyną prawidłową metodą działania jest stosowanie obowiązujących przepisów. 

Co zmieni nowelizacja rozporządzenia ? 

Na naszym blogu wskazywaliśmy na brak jednolitego sposobu określania jakie towary, usługi wchodzą w skład poszczególnych grup podlegających oznaczaniu. Prezentowaliśmy również wiele innych problemów, z którymi mierzą się podatnicy. 

Szczególnie uciążliwe  są rozbieżności pomiędzy:

 • treścią przepisów zawartych w rozporządzeniu,
 • broszurą informacyjną
 • odpowiedziami Ministerstwa Finansów

na pytania dotyczące poszczególnych przepisów rozporządzenia oraz interpretacjami indywidualnymi dotyczącymi GTU.  

Nowelizacja rozporządzenia

W odpowiedzi na te problemy Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przygotowanie nowelizacji rozporządzenia. Jest to krok we właściwym kierunku. Analiza poszczególnych rozwiązań może dać odpowiedź, czy projektowane zmiany rzeczywiście będą odpowiedzią na  problemy trapiące nowe JPK.  

Zapraszamy do cyklu  artykułów na temat nowelizacji rzporządzenia JPK

W kolejnych artykułach poddamy szczegółowej analizie poszczególne zapisy projektu. Przyjrzymy się:

 • nowej wersji broszury informacyjnej
 • oraz zaktualizowanym odpowiedziom na pytania,

które zapewne przygotuje Ministerstwo Finansów. Nowelizacja rozporządzenie określającego co powinien zawierać JPK jest dopiero początkiem procesu uporządkowania wprowadzonych rozwiązań. Jeżeli nowelizacja ma przynieść pozytywne rezultaty MF będzie musiało zadbać o spójność źródeł informacji. Najwięcej problemów i wątpliwości jest niewątpliwie generowane przez brak jednolitego stanowiska fiskusa. Podatnicy mają prawo oczekiwać, że nowe rozwiązania wyeliminują dotychczasowe problemy. 

 

Oznaczenia dowodów nabycia w plikach JPK_VAT

By | compliance, JPK VAT | No Comments

Większość oznaczeń, które podatnik ma obowiązek zastosować w Jednolitym Pliku Kontrolnym dotyczy dostaw, świadczenia usług oraz dowodów sprzedaży. Są jednak przypadki, kiedy oznaczenia te dotyczą również dowodów nabycia. Niejednoznaczność rozwiązań przyjętych przez fiskusa oraz pojawiające się sprzeczne interpretacje poszczególnych przepisów  przyczyną braku pewności, który sposób postepowania zostanie uznany za prawidłowy.

Dla przedsiębiorców bardzo istotne jest prawidłowe sporządzanie ewidencji i deklaracji w ramach nowego JPK. Można się przecież spodziewać, że wraz z końcem ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 działania administracji skarbowej ulegną znacznemu nasileniu.  

 

Oznaczenia nie tylko przy dostawie 

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych wdeklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wprowadza obowiązek oznaczania następujących dowodów nabycia: 

 • faktur VAT RR (oznaczenie VAT_RR) ,
 • dokumentów wewnętrznych (oznaczenie WEW) ,  
 • faktur wystawionych przez podatników którzy wybrali metodę kasową rozliczeń (oznaczenie MK).  

Oznaczenie dokumentów wewnętrznych WEW jest stosowane również do oznaczania w ewidencji VAT dowodów sprzedaży. Oznaczenie VAT_RR oraz MK może się natomiast pojawić wyłącznie przy oznaczaniu dowodów nabycia 

Nabycie od rolnika ryczałtowego 

Faktura VAT RR dotyczy rolników ryczałtowych. Są oni zwolnieni podmiotowo z podatku VATnie mają obowiązku wystawiania faktur VAT, prowadzenia ewidencji VAT ani składania deklaracji podatkowej.  

Dokumentowania dostawy towarów lub świadczenia usług przez rolnika ryczałtowego dokonuje podatnik dokonujący nabycia. Powinien on wystawić fakturę VAT RR w dwóch egzemplarzach. Od września 2019r. podatnik może wystawić taką fakturę również w formie elektronicznej. Jednak zarówno nabywca jak i rolnik ryczałtowy muszą ją podpisać podpisem elektronicznym. Podatnik wystawiający fakturę VAT RR musi dokonać jej oznaczenia w części ewidencyjnej pliku JPK.  

Przykłady stosowania oznaczeń „WEW” 

Rozporządzenie wprowadza obowiązek oznaczania  dowodów nabycia, które stanowią dokumenty wewnętrzne. Podatnik, dokumentując nabycie za pomocą dowodu wewnętrznego powinien dokonać w nowym JPK oznaczenia „WEW”.

Do dowodów wewnętrznych, które należy oznaczać w ten sposób należą między innymi dowody wewnętrzne dokumentujące: 

 • roczną  korektę  podatku  naliczonego  w  związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego, 
 • import usług, gdy transakcja będzie opodatkowana, podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego a zagraniczny usługodawca nie wystawi faktury, 
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów gdy transakcja będzie opodatkowana, podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego a zagraniczny dostawca nie wystawi faktury, 
 • dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywcapodatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego a zagraniczny dostawca nie wystawi faktury 
 • dokonanie korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu towarów i usług dla celów działalności gospodarczej i działalności innej niż gospodarcza, 
 •  korektę podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości, jeżeli nastąpiła zmiana wykorzystania tej nieruchomości, 
 • dokonanie korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu. 

Metoda kasowa rozliczeń

W nowym JPK oznaczaniu w ewidencji VAT nabywcy podlegają faktury wystawione przez podatników, którzy wybrali metodę kasową rozliczeń. Należy zwrócić uwagę na okres, w którym zastosowane zostanie oznaczenie MK.

Nabycie oznacza się kodem MK dopiero w okresie, w którym:

 • sprzedawca otrzymał całość
 • lub część należności z tytułu dostaw i usług udokumentowanych fakturą.

Nie wszystkie faktury zawierające oznaczenie „metoda kasowa” podlegają przepisom rozporządzenia. Dotyczy to jedynie faktur wystawionych przez małych podatników, którzy wybrali metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT. 

Realizując obowiązek stosowania oznaczeń należy mieć na uwadze, że nie tylko brak takiego oznaczenia może się spotkać z negatywnymi konsekwencjami ze strony administracji skarbowej. Jeśli podatnik dokona oznaczenia a nie powinien tego robić, administarcja skarbowa może uznać to za błąd podatnika.  

 

Oznaczenia GTU – usługi transportowe i magazynowe

By | JPK VAT | No Comments

Działalność gospodarcza wiąże się często z przemieszczaniem i magazynowaniem towarów. Utrudnienia w płynnym funkcjonowaniu łańcuchów logistycznych wywołane pandemią COVID-19 pokazały, jak istotnym obszarem jest dzisiaj transport i gospodarka magazynowa. Rosnące znaczenie tego działu gospodarki dostrzegł również fiskus. Spowodowało to, że podmioty świadczące usługi transportowe i gospodarki magazynowej zostały zobowiązane do stosowania odpowiednich oznaczeń w nowym JPK.

Oznacza to, że również ta branża będzie się znajdować pod lupą administracji skarbowej. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej, kiedy i w jaki sposób dokonywać odpowiednich oznaczeń. Już dzisiaj można uniknąć problemów, które czekają na nas w przyszłości. 

13 grup towarowo-usługowych i wątpliwości podatników

13 tzw. grup towarowo-usługowych (GTU) jest przyczyną wielu wątpliwości podatników. Obowiązki w zakresie dokonywania oznaczeń zostały określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Źródłami informacji jest również broszura informacyjna dla JPK_VAT zdeklaracją, pytania i odpowiedzi zamieszczone na stronie www.podatki.gov.pl oraz szereg interpretacji indywidualnych, które zostały dotychczas wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Brak spójności pomiędzy tymi źródłami powoduje, że podatnicy nie zawsze są pewni, czy zastosowane przez nich rozwiązania nie będą miały dla nich negatywnych konsekwencji.  

 Sekcja H w PKWiU i oznaczenie “13”

Zgodnie z rozporządzeniem, prowadzona przez podatnika dla celów VAT ewidencja powinna zawierać oznaczenia dotyczące świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej. Oznaczenie „13” powinno znaleźć zastosowanie przy usługach, które w PKWiU 2015 zostały wskazane w Sekcji H symbol ex 49.4, ex 52.1. Oznacza to, że w przypadku działu 49 – transport lądowy irurociągowy, oznaczaniu podlegają: 

 •  transport drogowy towarów, 
 • usługi związane z przeprowadzkami 
 • transport rurociągowy 

Odpowiednio, w dziale 52 – magazynowanie i usługi wspomagające transport, kodem „13” oznaczane jest wyłącznie:

 • magazynowanie 
 • przechowywanie towarów. 

Użycie w rozporządzeniu “ex” oznacza, że zakres usług jest węższy niż ten określony w sekcji H PKWiU 2015. Oznacza to, że oznaczaniu jako  GTU „13” nie podlega transport lotniczy ani wodny. Oznaczaniu nie podlegają również usługi pocztowe ikurierskie. Pomimo tego, że wymienione grupy usług znajdują się w sekcji H PKWiU 2015, zostały one wyłączone z obowiązku dokonywania oznaczeń w nowym JPK.  

Z tego obowiązku zwolnione zostały również: 

 •  transport kolejowy pasażerski i towarowy 
 • transport lądowy pasażerski 
 • usługi taksówek 

Dokonanie w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących świadczenia wymienionych usług byłoby więc błędem. O ile w przypadku transportu pasażerskiego lądowego i kolejowego czy też usług taksówek, takie rozwiązanie wydaje się oczywiste, w przypadku kolejowego transportu towarów może budzić zdziwienie. Nie podlega np. oznaczaniu kodem GTU transport kolejowy produktów naftowych wwagonach cysternach, co oznacza że nie jest to szczególny obszar zainteresowań fiskusa. Można odnieść wrażenie, że także w tym przypadku administracja skarbowa nieco przypadkowo wyznaczyła zakres usług podlegających oznaczaniu.   

Magazynowanie tak, logistyka nie 

Z obowiązku oznaczania wykluczone zostały też: 

 • usługi wspomagające transport, 
 • usługi przeładunku towarów, 
 • usługi towarowych agencji transportowych. 

Kodem „13” nie należy więc oznaczać w ewidencji VAT faktur dokumentujących świadczenie usług logistyki i spedycji.   

Przepisy dotyczące nowego JPK nałożyły na podatników szereg nowych obowiązków. Ciężko jednak nie odnieść wrażenia, że należałoby nieco usystematyzować rozwiązania przygotowane przez administrację skarbową. Pojawiające się sprzeczności oraz niekonsekwentne podejście do rozwiązań dotyczących nowego JPK pozwalają podejrzewać, że rozporządzenia wykonawcze ulegną wkrótce zmianie. Podatnicy wolą mieć do czynienia z logicznymi i przemyślanymi rozwiązaniami. Wywiązywanie się z obowiązków z pewnością przychodzi wtedy łatwiej.  

 

 

Oznaczenia GTU – usługi niematerialne

By | compliance, JPK VAT | No Comments

Obowiązujące od kilku miesięcy przepisy dotyczące nowego JPK_VAT przewidują szereg nowych obowiązków. Przewidują też kary związane z  nieprzestrzeganiem tych obowiązków. Jedną z głównych zmian wprowadzonych z nowym JPK jest konieczność dokonywania oznaczeń faktur w przesyłanej do urzędu skarbowego ewidencji.  Ministerstwo Finansów wprowadziło podział na 13 tzw. grup towarowo usługowych. Są to tak zwane oznaczenia GTU. 

 

Podatnicy szukają odpowiedzi, w jaki sposób dokonywać oznaczeń. Jakie towary i usługi podlegają nowym obowiązkom? Jak uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, związanych z popełnionymi błędami? Przyczyną wielu niejasności jest stosowanie kodu GTU przewidzianego dla faktur dokumentujących świadczenie usług niematerialnych. 

 Usługi o charakterze niematerialnym  – jak je rozumieć

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych wdeklaracjach podatkowych i w ewidencji (w zakresie podatku od towarów i usług) wprowadza obowiązek oznaczania w tej ewidencji  świadczenia usług o charakterze niematerialnym. W przypadku ujęcia w JPK_V7 faktury dokumentującej wykonywanie takich usług podatnik powinien zastosować  kod „12”. Usługi podlegające oznaczaniu zostały wyszczególnione wrozporządzeniu.

Stosowanie kodu „12” powinno  zostać ograniczone wyłącznie do usług:

 • doradczych,
 • księgowych,
 • prawnych,
 • zarządczych,
 • szkoleniowych,
 • marketingowych,
 • firm centralnych reklamowych,
 • badania rynku i opinii publicznej
 • oraz usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Warto sprawdzić kody PKWiU

Ministerstwo Finansów przyznało, że ani ustawa VAT ani rozporządzenia nie zawierają definicji usług o charakterze niematerialnym. W konsekwencji MF w pytaniach i odpowiedziach dotyczących nowego JPK podało, jakie zakresy poszczególnych usług mogą podlegać oznaczaniu jako usługi niematerialne . W udzielonych wskazówkach wymieniono poszczególne kody PKWiU, które należy brać pod uwagę przy stosowaniu kodu „12”.

W przypadku świadczenia usług, znajdujących się w grupie usług niematerialnychwarto sprawdzić, czy usługa została objęta kodem PKWiU wskazanym przez fiskusa. Niektóre usługi podlegające oznaczaniu mogłyby zostać zakwalifikowane przez podatnika inaczej niż wskazują na to kody PKWiU podane przez MF.

Usługi zarządcze o charakterze niematerialnym obejmują na przykład usługi:

 • związane z zarządzaniem siecią,
 • dotyczące zarządzania systemami informatycznymi,
 • polegające na zarządzaniu stronami internetowymi,
 • dotyczące zarządzaniem nieruchomościami.  

Pełnienie funkcji prezesa zarządu 

Wydana 30 grudnia 2020r. przez Dyrektora  Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja indywidualna potwierdziła, że oznaczeniem przewidzianym dla usług o charakterze niematerialnym podlegają także faktury dokumentujące świadczenie usług zarządczych przez osoby wchodzące w skład zarządu spółki.  

 W sprawie, której dotyczyła interpretacja indywidualna prezes zarządu spółki otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji. Prezes wykonywał działalność w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Obejmowała ona wykonywanie następujących czynności, np.które wynikają z kodeksu spółek handlowych:

 •  zwoływanie zgromadzeń wspólników, reprezentowanie spółki wobec osób trzecich, oraz:
 • bieżącego zarządzania parkiem handlowym, 
 • reprezentowania spółki przed urzędami, bankami i innymi jednostkami oraz podmiotami. 

Na wystawianych przez prezesa fakturachzgodnie z opisem przedmiotem świadczonych usług było pełnienie funkcji prezesa zarząduFaktury dokumentujące wykonanie usług nie zawierały w opisie wyodrębnianych usług. Te usługi to usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, wzakresie badań naukowych iprac rozwojowych. Wskazano natomiast, że „pełnienie funkcji prezesa zarządu” zostało oznaczone w PKWiU 2015 symbolem 70.22.17., należy więc do kategorii usług zarządzania procesami gospodarczymi. Dyrektor KIS uznał, że faktura dokumentująca „pełnienie funkcji prezesa zarządu” podlega oznaczaniu kodem 12 przewidzianym wnowym JPK dla usług o charakterze niematerialnym.  

Zgodnie z art. 13 pkt 7 przychody otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych powinny zostać zakwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Niezależnie więc od tego, że świadczenie usług odbywa się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie ma wtakiej sytuacji możliwości zastosowania sposobu opodatkowania właściwego dla działalności gospodarczej. Oznacza to, że nie znajdzie w tym przypadku zastosowania opodatkowanie dochodu stawką liniową 19 %. Jeżeli jednak faktura dokumentuje wykonywanie czynności związanych zpełnieniem funkcji prezesa zarządu, powinna ona zostać również oznaczona kodem „12”.  

GTU a usługi refakturowane

Przygotowując się do dokonywania oznaczeń, warto dokładnie zweryfikować, czy sprzedawane towary lub świadczone usługi objęto obowiązkiem oznaczania kodami GTU. Należy również pamiętać, że oznaczanie kodami GTU dotyczy także usług refakturowanych (o ile zaliczają się do katalogu usług podlegających oznaczaniu). Odpowiadając na pytania naszych czytelników, w kolejnych wpisach na naszym blogu będziemy prezentować najnowsze informacje dotyczące nowego JPK oraz stosowania oznaczeń GTU. 

 

 

Paragony fiskalne stanowiące faktury uproszczone w JPK – zmiany w 2021r.

By | JPK VAT | No Comments

Od 31 grudnia 2020 r. obowiązuje zmiana przepisów dot. paragonów fiskalnych. Polega ona na tym, że wprowadzenie nowego sposobu ewidencjonowania paragonów stanowiących faktury uproszczone przesunięto na lipiec 2021 r. Oznacza to, że tak jak dotychczas, należy takie paragony wykazywać jedynie w raportach fiskalnych z kas rejestrujących. Nie ma natomiast obowiązku odrębnego wykazywania paragonów stanowiących faktury uproszczone odrębnie w ewidencji wchodzącej w skład nowego JPK.  

Miała być zmiana, ale w ostatniej chwili zmieniono przepisy 

31 grudnia 2020r. weszło w życie rozporządzenie Ministra finansówfunduszy i polityki regionalnej z 17 grudnia 2020r. Zmieniało ono rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług Zgodnie z pierwotną wersją rozporządzenia do 31 grudnia 2020r. podatnicy nie wykazywali w ewidencji wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy. Rozporządzeniem z 17.12.2020 termin ten przesunięto do 30.06. 2021r. Podatnicy uzyskali dodatkowe pół roku. W tym czasie paragony fiskalne uznane za faktury, nie będą wykazywane w części ewidencyjnej JPK VAT_7. 

 Kiedy paragon może być fakturą 

Paragon fiskalny jest uznawany za fakturę uproszczoną, gdy:

 • jego wartość nie przekracza 450 zł (100 euro)
 • oraz zawiera numer NIP nabywcy.

W przypadku transakcji sprzedaży, które zawierane są pomiędzy podmiotami gospodarczymi na kwotę  nieprzekraczającą  450  zł (100 euro), sprzedawca ma prawo udokumentowania jej paragonem  fiskalnym  zawierającym  numer  NIP  nabywcy. Nie wyklucza to oczywiście możliwości żądania przez nabywcę otrzymania standardowej faktury zamiast takiego paragonu.  Jeżeli kwota paragonu fiskalnego nie przekracza 450 zł (100 euro) i jednocześnie  zawiera on numer identyfikujący podatnika (NIP) paragon taki musi zostać uznany za fakturę uproszczoną. Oznacza to, że należy go traktować analogicznie, jak fakturę, ze wszystkimi konsekwencjami. W tym również zmożliwością skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego.

Przyjęte rozwiązanie jest wygodnie dla podatnika, ponieważ pozwala pominąć w paragonie fiskalnym stanowiącym fakturę uproszczoną między innymi takie dane: 

 • imię i nazwisko
 • lub nazwę nabywcy towarów lub usług
 • oraz jego adres.  

Faktura uproszczona a faktura standardowa

W przypadku wystawienia przez sprzedawcę paragonu fiskalnego stanowiącego fakturę uproszczoną nie ma natomiast możliwości wystawienia do tego paragonu faktury standardowej. W takiej sytuacji sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia takiej faktury. Jest to spowodowane brakiem możliwości dokumentowania jednej sprzedaży dwoma fakturami – w tym przypadku fakturą uproszczoną oraz fakturą standardową.  Jeżeli  nabywca  chce  otrzymać  fakturę  standardową  dokumentującą  sprzedaż  na  kwotę nieprzekraczającą  450  zł ( albo  100  euro),  wówczas  nabywca  powinien  wyrazić  swoje  żądanie zanim  sprzedawca  zafiskalizuje  sprzedaż  za  pomocą  kasy  rejestrującej.  W  takim  przypadku  sprzedawca nie powinien ujmować sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, tylko wystawić nabywcy fakturę standardową, według przepisów dotyczących wystawiania faktur. 

 Podatek z paragonu musi się znaleźć w JPK 

Paragony fiskalne stanowiące faktury uproszczone zostały zwolnione z obowiązku ich odrębnego wykazywania w ewidencji składanej z deklaracją w ramach JPK. Nie oznacza to jednak, że nie muszą być one w JPK ujęte. 

 • Do 30.06.2021r. wystarczy, że wartość sprzedaży netto oraz wysokość należnego podatku z tych paragonów będą zawarte w raportach fiskalnych.
 • Raporty te zostaną następnie ujęte w części ewidencyjnej JPK.  

Faktury zbiorcze a faktury uproszczone

Należy pamiętać, że nie ma możliwości wystawiania faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone. Dzieję się tak, ponieważ faktura zbiorcza nie może dokumentować sprzedaży już zafakturowanej. Wystawienie faktur zbiorczych jest natomiast możliwe do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł ( 100 euro). Oczywiście, w takiej sytuacji paragony te także muszą posiadać NIP nabywcyWarto także pamiętać, że w przypadku gdy kwota należności nie przekracza 450 zł, a paragon został uznany za fakturę nie należy dokonywać oznaczeń „FP”. Takich paragonów nie dotyczy też, co wydaje się oczywiste, obowiązek dołączania paragonu do faktury.  

Nowy termin – 30.06.2021

Ministerstwo Finansów w ostatniej chwili zwolniło podatników z obowiązku, który miał wejść w życie wraz z początkiem 2021r. Przez kolejne pół roku ewidencja JPK_V7 nie będzie zawierała odrębnie wykazanych paragonów fiskalnych, które zostały uznane za faktury uproszczone. Zachęcamy do śledzenia razem z nami zmian w przepisach, interpretacjach i wyjaśnieniach dotyczących nowego JPK.  

 

 

 

Data wpływu faktury w nowym JPK

By | JPK VAT

Pomimo tego, że przepisy dotyczące nowego JPK zaczęły obowiązywać w 2020r., dopiero rok 2021 może się okazać dla podatników przełomowy. Analiza otrzymanych przez urzędy skarbowe plików JPK_V7, szczególnie ta dokonywana centralnie, przy zaangażowaniu zaawansowanych algorytmów, wymaga sporo czasu. Decydujące znaczenie mają ogromne ilości przetwarzanych danych oraz konieczność przesyłania do poszczególnych urzędów skarbowych raportów o wykrytych nieprawidłowościach. Pierwsze efekty tych działań będą dla podatników widoczne prawdopodobnie po kilku miesiącach.

 

Od kiedy urzędy skarbowe w praktyce zweryfikują dane z plików JPK?

Dodatkowym czynnikiem, który może powodować przesunięcie w czasie reakcji administracji skarbowej jest trwająca epidemia koronawirusa i  związane z nią ograniczenia. W tym w szczególności kadrowe. Analizy dokonywane są we wrocławskim centrum informatycznym. Przekazywanie informacji z centrum o  stwierdzonych rozbieżnościach wynikających  z  danych  zawartych  w JPK, będzie się odbywać. Przeprowadzone centralnie analizy zostaną następnie wykorzystane przez poszczególne urzędy skarbowe. Dane wynikające z nowych JPK w praktyce są dostępne dla administracji skarbowej dopiero od końca listopada 2020r. Można się spodziewać, że efekty centralnej analizy nowego JPK zaczną być widoczne w pierwszym kwartale 2021 r.     

 Źródła prawa 

Dla podatników chcących w sposób prawidłowy wywiązywać się ze swoich obowiązków, wprowadzenie nowego JPK wiąże się z wieloma wątpliwościami. Istnieje kilka źródeł informacji o tym, w jaki sposób postępować i jak uniknąć narażenia się na negatywne konsekwencje ewentualnych błędów. Podatnik w pierwszej kolejności powinien brać pod uwagę obowiązujące przepisy podatkowe.

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są:

 • ustawa o podatku od towarów i usług,
 • rozporządzenia wydane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.

Szczególne znaczenie ma tutaj Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług 

 Rozbieżności pomiędzy rozporządzeniem, broszurą i Q&A 

Ministerstwo Finansów,  w celu ułatwienia podatnikom prawidłowego wypełniania obowiązków, udostępniło na swoich stronach szereg wskazówek.

Zawarto w dwóch opracowaniach:

 • w broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją oraz
 • w pytaniach i odpowiedziach dotyczących nowego JPK.

Wiele zawartych w nich informacji jest bardzo przydatna podczas sporządzania JPK. Istnieje jednak sporo nieścisłości i sprzeczności pomiędzy rozporządzeniem, broszurą informacyjną oraz udzielonymi przez ministerstwo odpowiedziami na nurtujące podatników pytania. Taka sytuacja prowadzi do pojawiających się wątpliwości oraz towarzyszącej im niepewności, jakie rozwiązania należy zastosować. Ma to tym bardziej istotne znaczenie, że wiele ewentualnych błędów może znaleźć swoje konsekwencje w dotkliwych karach przewidzianych w nowych przepisach.  

 Prymat przepisów nad wyjaśnieniami 

Można założyć, że dostrzeżone sprzeczności i wątpliwości zostaną przez administrację skarbową wyjaśnione. Zanim jednak Ministerstwo Finansów odniesie się do tego, jak prawidłowo realizować swoje obowiązki, należy podjąć decyzję, który sposób postępowania jest zgodny z prawem.

Podstawową zasadą, o której należy pamiętać jest działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli wskazówki zawarte  w broszurze informacyjnej czy też w odpowiedziach na pytania są sprzeczne z brzmieniem przepisów ustawy i rozporządzenia, należy się kierować tymi przepisami. Przedstawiony w broszurze, pytaniach i odpowiedziach zalecany sposób działania, nie jest źródłem prawa. Może on być traktowany jedynie jako pogląd urzędników Ministerstwa Finansów. Dlatego też w przypadku ewidentnych sprzeczności, jedyną prawidłową metodą działania jest stosowanie obowiązujących przepisów.  

Co z tą datą wpływu? 

Z tego typu rozbieżnością można się spotkać w przypadku daty wpływu faktury. Zgodnie z treścią wyjaśnień zamieszczonych w broszurze informacyjnej dotyczącej JPK_V7M, w przypadku gdy data wpływu faktury nie różni się od daty jej wystawienia (w strukturze pole to nazywa się „Data Zakupu”) pole to pozostaje puste. Zgodnie jednak z §11 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia ewidencja pozwalająca na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego musi zawierać datę wpływu faktury lub dokumentu, w każdym przypadku wskazanym w §11 ust. 3 pkt 1 oraz 5 rozporządzenia (m.in. zakupy krajowe, WNT, import usług). Wyjątkiem wskazanym w rozporządzeniu jest jedynie przypadek faktur dotyczących transakcji z rolnikami ryczałtowymi (oznaczanych jako VAT_RR; co jest oczywiste biorąc pod uwagę, że fakturę taką wystawia nabywca). 

Data wpływu ma znaczenie 

 Data wpływu faktury to podstawowy i najważniejszy parametr pozwalający na ustalenie prawidłowości odliczenia podatku naliczonego w danym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT prawo do obniżenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, wktórym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Data wpływu dokumentu może mieć wpływ na moment realizacji prawa do odliczenia podatku w transakcjach WNT czy import usług. Zatem, data wpływu dokumentu jest kluczową daną, która wpływa na jakość ewidencji i prawidłowość rozliczeń podatku naliczonego w deklaracji.  

Zgodnie z tym, co zostało wcześniej powiedziane, data wpływu faktury powinna być więc zamieszczana w każdym przypadku (poza fakturami dotyczącymi transakcji z rolnikami ryczałtowymi). Pomimo tego, że w broszurze informacyjnej wskazano inaczej, takie postępowanie będzie zgodne z treścią rozporządzenia.  

Dostrzegając pojawiające się sprzeczności – takie jak opisana w dzisiejszym wpisie – podejmujemy działania, w celu wyeliminowania tego typu sytuacji. Dopóki jednak odpowiednie zapisy nie zostaną zmienione lub wyjaśnione zachęcamy podatników do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw i rozporządzeń.  

 

 

Oznaczenia GTU w plikach JPK – dostawy towarów

By | JPK VAT | No Comments

,,Nowe przepisy dotyczące JPK składanego wraz z deklaracją, będą stanowiły w 2021r. jeden zgłównych obszarów zainteresowań podatników. Administracja skarbowa skierowała już do przedsiębiorców pierwsze pytania dotyczące złożonych plików JPK.  Ten proces będzie przybierał na sile. Urzędy skarbowe potrzebują coraz mniej czasu na wdrażanie nowych rozwiązań. Już w pierwszy kwartale 2021 r. można się spodziewać wysokiej aktywności fiskusa, związanej z weryfikacją  JPK

Wysokie ryzyko intensywnych działań administracji skarbowej wiąże się także z nowymi sankcjami 

Administracja została wyposażona w możliwość nakładania dotkliwych dla podatników kar. Niestety, część przesłanych już do urzędów skarbowych JPK_V7 zawiera błędy, które będą musiały zostać skorygowane.

Warto śledzić wszystkie nowe informacje dotyczące JPK i unikać niepotrzebnych problemów. Jedno z najczęściej pojawiających się pytań dotyczy oznaczeń GTU. W dzisiejszym wpisie zajmiemy się ich najliczniejszą częścią – oznaczeniami dostaw towarów.

 Dostawy towarów podlegające oznaczaniu kodami GTU 

W przesłanych ewidencjach podatnicy zostali zobowiązani do dokonywania oznaczeń m.in. dostaw niektórych towarów. Podzielono je na 10 grup. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług zawiera szczegóły dotyczące poszczególnych oznaczeń. Zastosowana metoda kwalifikowania towarów do poszczególnych grup nie jest jednak w pełni precyzyjna i budzi wiele wątpliwości.  

Ewidencja powinna zawierać oznaczenia dotyczące dostawy: 
 • napojów alkoholowych – oznaczenie „01”, 
 • paliw – oznaczenie „02”, 
 • oleju opałowego – oznaczenie „03”, 
 • wyrobów tytoniowych – oznaczenie „04”, 
 • odpadów – oznaczenie „05”, 
 • urządzeń oraz części elektronicznych – oznaczenie „06”, 
 •  pojazdów i części samochodowych – oznaczenie „07”, 
 •  metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – oznaczenie „08”, 
 • leków oraz wyrobów medycznych – oznaczenie „09”, 
 • budynków i budowli – oznaczenie „10”.  

Czy dokonana dostawa podlega oznaczeniu kodem GTU

Jeżeli podatnik dokonuje dostawy towarów wymienionych w poszczególnych kategoriach, należy dokonać dokładnej  analizy, czy rzeczywiście dokonywana dostawa podlega oznaczaniu kodem GTUPomimo wystawienia faktury obejmującej towary wymienione w rozporządzeniu wykonawczym, nie zawsze będzie ona podlegała oznaczeniu.

Oznaczenia GTU a odpady

Stanie się tak na przykład w sytuacji dotyczącej odpadów, których dostawa podlega oznaczeniu „05”. Tym kodem będzie oznaczana  wyłącznie dostawa odpadów, o których mowa w pozycjach 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Pomimo więc, że przedsiębiorca dokonuje zagospodarowania odpadów obejmującego ich  zbieranie, transport i przetwarzanie, nie będą one objęte obowiązkiem oznaczania w nowym JPK. Stanie się tak, ze względu na brak dostawy tych odpadów. Dostawa towarów, która została zdefiniowana w ustawie o VAT jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w przypadku zagospodarowania odpadów obejmującego ich  zbieranie, transport i przetwarzanie nie wystąpi. Zagospodarowanie w tej sytuacji będzie miało charakter usługi świadczonej na odpadach. Z tego względu nie będzie podlegało oznaczeniu kodem GTU.  

Alkohol etylowy, który jest napojem alkoholowym ale nie przeznaczonym do spożycia 

Fiskus, określając grupy towarów podlegające oznaczaniu w wielu przypadkach dokonał tego w sposób budzący wątpliwości podatników. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym ewidencja zawiera oznaczenie „01” dotyczące dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym zalicza się: 
 • wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu pow. 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207, 2208. Także wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; 
 • wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; 
 • napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy. 

Zgodnie z tą definicją napojem alkoholowym w postaci alkoholu etylowego są nie tylko wyroby przeznaczone do spożycia przez ludzi. Są to również wszelkie wyroby zawierające w swoim składzie alkohol etylowy, niezaliczane do innych napojów. Jest ta nawet jeśli tylko stanowią część innego wyrobu, znaczonego innym kodem CN. Administracja podatkowa w tej sytuacji uznaje jednak, że oznaczaniu kodem „01” podlegają wyłącznie wyroby alkoholowe przeznaczone do spożycia. Pomimo więc, że przedsiębiorca dokona dostawy wyrobu, w skład którego wchodzi wyrób o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu etylowego skażonego, przekraczającej 1,2% nie będzie on podlegać oznaczeniu kodem GTU.  

 Jakie oznaczenia do  raportów fiskalnych

Warto przypomnieć, że nie zawsze towary wskazane w rozporządzeniu podlegają oznaczaniu kodami GTU. Takich oznaczeń nie należy stosować do raportów fiskalnych. Nawet jeżeli w raporcie fiskalnym są dane dotyczące sprzedaży towarów należących do którejkolwiek z kategorii oznaczanej kodami GTU, prawidłowym oznaczeniem w takim przypadku będzie „RO”. Tylko tym oznaczeniem, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym, należy oznaczyć dokument zbiorczy wewnętrzny, zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.  

Podane przykłady bardzo wyraźnie obrazują z jakimi problemami zderzają się podatnicy przygotowujący do wysłania nowy JPK. Jeżeli faktura dokumentuje dostawę towaru znajdującego się w grupie będącej przedmiotem szczególnego  zainteresowania fiskusa, warto bardzo dokładnie przeanalizować czy istnieje obowiązek dokonania odpowiedniego oznaczenia. Przyjęty w rozporządzeniu sposób określania grup towarowych wydaje się być nie do końca przemyślany. Niestety, jak to często ma miejsce, negatywne konsekwencje i tak w rezultacie dosięgną podatnika. Zachęcamy więc do ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzdotyczącej nowego JPK.  

 

JPK a czynny żal

By | compliance, JPK VAT

Czynny żal jest rozwiązaniem, które pozwala uniknąć podatnikom odpowiedzialności za popełnione wykroczenia lub przestępstwa skarbowe. Jeżeli podatnik zawiadomił organ powołany do ścigania tego wykroczenia/ przestępstwa i ujawnił istotne okoliczności czynu, nie będzie on podlegał karze. Sankcje dotyczące JPK także obejmują odpowiedzialność karno-skarbową. Oznacza to, że czynny żal jest możliwy również w przypadku wykroczeń lub przestępstw skarbowych związanych z JPK. 

Czynny żal 

Instytucja czynnego żalu ma swoją podstawę w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego. Dzięki czynnemu żalowi – o ile podatnik spełni określone w przepisie warunki – może on uniknąć kary.

Przepisu tego nie stosuje się wobec sprawcy, który: 

 • kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego; 
 • wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego; 
 • zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego. Albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że zawiadomienia dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku; 
 • nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony. 

Wymogi prawne do zawiadomienia.

Kodeks karny skarbowy przewiduje także pewne wymogi w stosunku do zawiadomienia, które składa sprawca. Zawiadomienie należy wnieść na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Można je także wnieść ustnie do protokołu. W wymaganym terminie wyznaczonym przez organ należy uiścić w całości należny podatek. Zawiadomienie nie odniesie skutków, jeżeli zostało złożone już po podjęciu określonych czynności. Jeżeli zawiadomienie zostanie złożone po rozpoczęciu przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli, może się okazać, że czynny żal będzie bezskuteczny. Istotny jest warunek, że zawiadomienie powinno zostać złożone, zanim organ otrzyma wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa/wykroczenia skarbowego. 

 Zidentyfikować błędy zanim zrobi to urząd skarbowy. 

W przypadku nowego JPK utrudnione może okazać się spełnienie warunku złożenia zawiadomienia zanim organ dowie się o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Czynny żal związany z  nowym JPK będzie skuteczny tylko w przypadku, gdy organ nie ma jeszcze wiadomości o popełnieniu czynu zabronionego. Analizując przepisy można dojść do wniosku, że samo przesłanie w ramach nowego JPK wadliwej ewidencji powoduje, że organ posiada już wiedzę o tym fakcie. Dotychczasowa praktyka organów daje jednak pewną nadzieję. Na tej podstawie można założyć, że zawiadomienie wywołuje skutki, jeżeli błąd nie został wcześniej wskazany. Można więc zakładać, że czynny żal związany z JPK  pozwoli uniknąć odpowiedzialności. Może się tak zdarzyć,  jeżeli wcześniej naczelnik urzędu skarbowego nie wezwie podatnika do usunięcia błędów. Dlatego tak ważne jest zidentyfikowanie  błędów zanim dokona tego organ podatkowy.  

JPK – czynny żal nie zawsze możliwy.

Czynny żal w przypadku JPK nie będzie miał zastosowania do kar  administracyjnych nakładanych na podatników. Nie można będzie uniknąć w ten sposób kary  500 zł od każdego błędu, który naczelnik US uzna za uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji. Tej kary można będzie uniknąć tylko, jeżeli błąd zostanie skorygowany w ciągu 14 dni od doręczenia wezwania. W takim przypadku kara nie zostanie nałożona. Innym sposobem uniknięcia negatywnych konsekwencji będzie złożenie przez podatnika wyjaśnień. Na podatnika zostanie nałożona kara w drodze decyzji, jeżeli podatnik w terminie 14 dni nie skoryguje błędów, czy też nie złoży odpowiednich wyjaśnień.  

 Kara za brak nadzoru. 

Kodeks karny skarbowy przewiduje również kary za brak odpowiedniego nadzoru nad przestrzeganiem reguł obowiązujących w działalności danego przedsiębiorcy. Osoba, która chociażby nieumyślnie dopuszcza do popełnienia czynu zabronionego, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Krąg tych osób określony został w przepisach bardzo szeroko. Odpowiedzialnością z tego tytułu mogą więc zostać objęci członkowie zarządu, dyrektor finansowy, główny księgowy czy pracownicy działów zajmujących się podatkami.  

Dwie kary równocześnie.

Wraz z wprowadzeniem nowego JPK pojawił się przepis, zgodnie z którym podatnik nie będzie podwójnie karany za jedno przewinienie. Jednak przepis ten nie obejmuje osób prawnych.  Jeżeli na spółkę, która jest podatnikiem VAT, zostanie nałożona kara 500 zł za każdy błąd uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, możliwe jest równoczesne podleganie odpowiedzialności karno-skarbowej osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przesyłanie JPK w tej spółce, a także osób je nadzorujących. 

Czynny żal a błędy w JPK.  

W przypadku błędów w JPK podatnicy mogą korzystać z rozwiązania jakim jest czynny żal. Pod warunkiem jednak, że zidentyfikują błąd zanim dokona tego organ podatkowy. Jeżeli przedsiębiorca dostanie od naczelnika US  listę błędów, objętych odpowiedzialnością karno-skarbową, na złożenie czynnego żalu obejmującego te błędy będzie za późno. Pozostanie możliwość skorygowanibłędów lub złożenia wyjaśnień. Pozwoli to na uniknięcie wyłącznie kar administracyjnych. Ewentualnych sankcji karno-skarbowych uniknąć już niestety nie będzie można.   

 

Korekta błędnych oznaczeń GTU

By | JPK VAT

Pierwsze doświadczenia z nowym JPK nie napawają optymizmem. Duża liczba nieprecyzyjnych i niespójnych zapisów dotyczących JPK_V7 powoduje spore zamieszanie. W rozporządzeniu, broszurze informacyjnej oraz odpowiedziach na pytania udzielonych przez Ministerstwo Finansów można znaleźć sprzeczne informacje. Można zakładać, że w pierwszym okresie funkcjonowania nowego JPK liczba popełnianych błędów będzie bardzo duża. Naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy będzie konieczność dokonywania korekt błędnych zapisów. Szczególnie dużo pytań dotyczy prawidłowego oznaczania grup towarowo usługowych, tzw. GTU. Warto więc przyjrzeć się bliżej korektom błędów w oznaczeniach GTU. 

W przesyłanych do urzędu skarbowego ewidencjach podatnicy zostali zobowiązani do dokonania odpowiednich oznaczeń GTU (od GTU_01 do GTU_13). 

Oznaczenia GTU dotyczące dostawy towarów. 

Ewidencja powinna zawierać oznaczenia dotyczące dostawy: 

 • napojów alkoholowych – oznaczenie „01”, 
 • paliw – oznaczenie „02”, 
 • oleju opałowego – oznaczenie „03”, 
 • wyrobów tytoniowych – oznaczenie „04”, 
 • odpadów – oznaczenie „05”, 
 • urządzeń oraz części elektronicznych – oznaczenie „06”, 
 • pojazdów i części samochodowych – oznaczenie „07”, 
 • metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – oznaczenie „08”, 
 • leków oraz wyrobów medycznych – oznaczenie „09”, 
 • budynków i budowli – oznaczenie „10”. 

Oznaczenia GTU dotyczące świadczenia usług.

Ewidencja powinna zawierać także oznaczenia dotyczące świadczenia usług: 

 • w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – oznaczenie „11”, 
 • o charakterze niematerialnym – oznaczenie „12”, 
 • transportowych i gospodarki magazynowej – oznaczenie „13”. 

Poszczególne grupy towarowo usługowe, podlegające obowiązkowi oznaczania zostały określone wrozporządzeniu. Podatnicy często mają jednak problem z precyzyjnym zakwalifikowaniem towarów i usług do poszczególnych grup.  

Oznaczenia usług niematerialnych 

Szczególnie często pojawiają się pytania dotyczące oznaczenia GTU 12, czyli usług o charakterze niematerialnym. Zgodnie z rozporządzeniem oznaczenie to należy nadać wyłącznie usługom: doradczym, księgowym, prawnym, zarządczym, szkoleniowym, marketingowym, firm centralnych, reklamowym, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowychW rozporządzeniu nie doprecyzowano jednak w jaki sposób definiować wskazane rodzaje usług. W pytaniach i odpowiedziach Ministerstwo Finansów z zadziwiającą szczerością przyznaje, że w ustawie o podatku od towarów i usług jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji wymienionych usług o charakterze niematerialnym. I podaje wskazówkę, zgodnie z którą zapisy te należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi.

GTU 12 i i niejasności w klasyfikacji.

Do każdej z wymienionych rodzajów usług niematerialnych przyporządkowano także pewne numery, chociaż nie podanrodzaju klasyfikacji. Można przypuszczać, że dotyczą one Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Niestety, także w tym przypadku znaleźć można wiele niekonsekwencji prowadzących do nieporozumień. Dla przykładu grupa 70.2 USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM obejmuje klasę 70.21 USŁUGI W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJI. Pomimo tego, że usługi public relations zostały zakwalifikowane do grupy usług doradztwa związanych z zarządzaniem, nie wskazano ich jako podlegających oznaczeniu GTU 12. Takiemu oznaczeniu podlegają natomiast usługi reklamowe oraz marketingowe.  

 PKWiU? CN? A może załącznik do ustawy? 

W przyjętym w rozporządzeniu sposobie określania grup towarowo usługowych podlegających oznaczaniu wykorzystano różne sposoby definiowania towarów i usług. Wachlarz ten obejmuje odniesienia do przepisów o podatku akcyzowym, do ustawy VAT, załączników do ustawy VAT, Nomenklatury Scalonej (CN),  ustawy Prawo Farmaceutyczne, ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz do PKWiU 2015. W niektórych przypadkach w ogóle nie doprecyzowano zakresu znaczeniowego towarów i usług. Biorąc pod uwagę skomplikowany sposób określania GTU podlegającego oznaczaniu, można założyć, że w wielu przypadkach kolejnym krokiem podatników będzie dokonywanie korekt oznaczeń. 

 Korygowanie GTU 

Zakładając, że faktura została wystawiona prawidłowo, możliwe są dwa sposoby dokonywania takich korekt: 

1. Zastąpienie błędnego zapisu prawidłowym, – taka metoda jest preferowana, kiedy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku, 

2. Dokonanie dwóch zapisów.  Pierwszy o charakterze storna – obejmuje te same dane, ze znakiem minus przy kwotach oraz ponowne błędne oznaczenia GTU. Kolejny zapis zawiera dane, łącznie prawidłowymi oznaczeniami GTU. 

Podatnicy chcący w prawidłowy sposób wywiązywać się z nowych obowiązków napotykają  liczne problemy. Niepokój wzbudzają szczególnie nowe regulacje dotyczące kar nakładanych za popełnione błędy. Sankcjom poświęciliśmy już uwagę w kilku artykułach na naszym blogu. Ciekawym źródłem informacji w tym zakresie są również prowadzone przez JPK-INSIGHT webinaria. W kolejnych artykułach postaramy się rozwiać pojawiające się wątpliwości. Zapraszamy do lektury.  

 

Błędy w nowym JPK – oznaczania SW

By | JPK VAT | No Comments

Z tego artykułu dowiesz się jak stosować oznaczenia dostaw w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w plikach JPK_V7.   

Nowy JPK jest obecnie częstym tematem rozmów wśród osób odpowiedzialnych za jego przygotowanie iprzesyłanie. Każde nowe rozwiązanie w obszarze podatków wywołuje niepokój i niepewność. JPK_V7 stanowi jednak wyzwanie szczególne. Wynika to z powodu braku jasnych i jednolitych odpowiedzi na pojawiające się pytania. Dodatkowo został wprowadzony nowy systemu kar, o czym pisaliśmy już na naszym blogu. Problemy związane z nowym JPK, z którym spotykają się przedsiębiorcy poddajemy analizie i staramy się znaleźć rozwiązanie. Najwięcej niejasności pojawia się w związku z koniecznością dokonywania oznaczeń. Stanowią one nowy zestaw obowiązków, z którym podatnicy nie mieli do tej pory do czynienia. Dzisiejszy artykuł dotyczy oznaczenia SW mającego zastosowanie do dostaw w ramach sprzedaży wysyłkowej zterytorium kraju.  

 

Kiedy stosujemy oznaczenie SW  

Ewidencja sprzedaży prowadzona dla celów podatku VAT powinna zawierać oznaczenie SW, tylko wprzypadku dostawy dokonywanej w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Mówi o niej art. 23 ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju została zdefiniowana w ustawie. Tylko dostawa dokonana wściśle określonych w ustawie warunkach powinna zostać oznaczona znacznikiem SW. Towary powinny być transportowane lub wysyłane  z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz.  

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju – warunki 

W celu spełnienia warunków dla dostawy wysyłkowej zterytorium kraju dostawa powinna być dokonana na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Sprzedaż taką można także dokonać do innego niż osoba prawna podmiotu, niebędącego podatnikiem podatku od towarów i usług.  

Sprzedaż wysyłkowa a miejsce dostawy 

Co do zasady dostawę dokonaną w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju uznaje się za dokonaną na terytorium innego państwa członkowskiego, do którego towary są wysyłane lub transportowane. Przy spełnieniu jednak pewnych określonych warunków dostawa taka może zostać uznana za dokonaną na terytorium kraju.  

 Sprzedaż wysyłkowa a wartość towarów innych niż akcyzowe  

Decydujące znaczenie ma tutaj całkowita wartość bez podatku VAT towarów innych niż towary akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego. Jeżeli wartość ta jest mniejsza w roku dokonywania dostawy oraz w roku poprzednim niż limit ustalony przez to państwo mamy do czynienia z dostawą krajową. I tak np. roczny limit w przypadku Niemiec to 100.000 euro, Czech 48.873 euro a Słowacji 35.000 euro.   

Podatnik, zawiadamiając w odpowiednich terminach naczelnika urzędu skarbowego może jednak zrezygnować zmożliwości uznania dostawy za dostawę krajową a wtedy pomimo spełniania warunków dostawa będzie uznana za dostawę na terytorium właściwego innego państwa członkowskiego.  

Sprzedaż wysyłkowa a towary akcyzowe 

Jeżeli sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju dotyczy wyrobów akcyzowych, taką dostawę zawsze uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia. Ponieważ w rozporządzeniu sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (nazywane także rozporządzeniem GTU), są odniesieniami wprost do art. 23 ustawy VATNależy uznać, że każda dostawa dokonana w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju podlega oznaczeniu SW. Oznaczenie nie zależy więc od tego czy dostawa zostanie uznana za dokonaną na terytorium kraju czy też w innym państwie członkowskim.  

Wyjątki – kiedy nie stosujemy oznaczeń SW 

Istnieją wyłączenia, do których oznaczenie SW nie będzie miało zastosowania, pomimo spełnienia warunków dla sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.  Oznaczeniu takiemu nie będą podlegały: 

 • dostawy nowych środków transportu oraz towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego 

Jest o nich owa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT 

Na tej samej zasadzie nie podlega oznaczeniu SW: 

 • dostawa towarów używanych, 
 • dzieł sztuki,  
 • przedmiotów kolekcjonerskich 
 • antyków opodatkowanych na zasadzie marży. 

Pamiętajmy, że towary te są objęte obowiązkiem stosowania oznaczenia MR_UZ. 

Prawidłowe stosowanie oznaczeń w JPK_V7 jest jednym z warunków, które należy spełnić w celu uniknięcia problemów z administracją skarbową. Oznaczenie SW  należy do katalogu znaczników wprowadzanych w ramach Nowego JPK. Możemy się spodziewać, że od 1 lipca 2021 oznaczenie to ulegnie zmianie. Projekt zmiany ustawy VAT przewiduje uchylenie art. 23 ustawy oraz zastąpienie dotychczasowych rozwiązań wchodzących w skład sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju nowymi mechanizmami wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość.