Błędy w nowym JPK – oznaczania SW.

By 11 grudnia, 2020JPK VAT

Z tego artykułu dowiesz się jak stosować oznaczenia dostaw w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w plikach JPK_V7.   

Nowy JPK jest obecnie częstym tematem rozmów wśród osób odpowiedzialnych za jego przygotowanie iprzesyłanie. Każde nowe rozwiązanie w obszarze podatków wiąże się z niepokojem i niepewnością. JPK_V7 stanowi jednak wyzwanie szczególne. Jest to spowodowane brakiem jasnych i jednolitych odpowiedzi na pojawiające się pytania. Dodatkowo wprowadzono nowy systemu kar, o czym pisaliśmy już na naszym blogu. Problemy związane z nowym JPK, z którym spotykają się przedsiębiorcy poddajemy analizie i staramy się znaleźć rozwiązanie. Najwięcej niejasności pojawia się w związku z koniecznością dokonywania oznaczeń. Stanowią one nowy zestaw obowiązków, z którym podatnicy nie mieli do tej pory do czynienia. Dzisiejszy artykuł dotyczy oznaczenia SW mającego zastosowanie do dostaw w ramach sprzedaży wysyłkowej zterytorium kraju.  

Kiedy stosujemy oznaczenie SW  

Ewidencja sprzedaży prowadzona dla celów podatku VAT powinna zawierać oznaczenie SW, tylko wprzypadku dostawy dokonywanej w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium krajuJest o niej mowa w art. 23 ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju została zdefiniowana w ustawie. Tylko dostawa dokonana wściśle określonych w ustawie warunkach powinna zostać oznaczona znacznikiem SW. Towary powinny być transportowane lub wysyłane  z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz.  

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju – warunki 

W celu spełnienia warunków dla dostawy wysyłkowej zterytorium kraju dostawa powinna być dokonana na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Może zostać także dokonana do innego niż osoba prawna podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od towarów i usług.  

Sprzedaż wysyłkowa a miejsce dostawy 

Co do zasady dostawę dokonaną w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju uznaje się za dokonaną na terytorium innego państwa członkowskiego, do którego towary są wysyłane lub transportowane. Przy spełnieniu jednak pewnych określonych warunków dostawa taka może zostać uznana za dokonaną na terytorium kraju.  

 Sprzedaż wysyłkowa a wartość towarów innych niż akcyzowe  

Decydujące znaczenie ma tutaj całkowita wartość bez podatku VAT towarów innych niż towary akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego. Jeżeli wartość ta jest mniejsza w roku dokonywania dostawy oraz w roku poprzednim niż limit ustalony przez to państwo mamy do czynienia z dostawą krajową. I tak np. roczny limit w przypadku Niemiec to 100.000 euro, Czech 48.873 euro a Słowacji 35.000 euro.   

Podatnik, zawiadamiając w odpowiednich terminach naczelnika urzędu skarbowego może jednak zrezygnować zmożliwości uznania dostawy za dostawę krajową a wtedy pomimo spełniania warunków dostawa będzie uznana za dostawę na terytorium właściwego innego państwa członkowskiego.  

Sprzedaż wysyłkowa a towary akcyzowe 

Jeżeli natomiast sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju dotyczy wyrobów akcyzowych, taką dostawę zawsze uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia. Ponieważ w rozporządzeniu sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (nazywane także rozporządzeniem GTU), są odniesieniaię wprost do art. 23 ustawy VATNależy uznać, że każda dostawa dokonana w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju podlega oznaczeniu SW. Oznaczenie nie zależy więc od tego czy dostawa zostanie uznana za dokonaną na terytorium kraju czy też w innym państwie członkowskim.  

Wyjątki – kiedy nie stosujemy oznaczeń SW 

Istnieją wyłączenia, do których oznaczenie SW nie będzie miało zastosowania, pomimo spełnienia warunków dla sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.  Oznaczeniu takiemu nie będą podlegały: 

  • dostawy nowych środków transportu oraz towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego 

Jest o nich owa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT 

Na tej samej zasadzie nie podlega oznaczeniu SW: 

  • dostawa towarów używanych, 
  • dzieł sztuki,  
  • przedmiotów kolekcjonerskich 
  • antyków opodatkowanych na zasadzie marży. 

Pamiętajmy, że towary te są objęte obowiązkiem stosowania oznaczenia MR_UZ. 

Prawidłowe stosowanie oznaczeń w JPK_V7 jest jednym z warunków, które należy spełnić w celu uniknięcia problemów z administracją skarbową. Oznaczenie SW  należy do katalogu znaczników wprowadzanych w ramach Nowego JPK. Możemy się spodziewać, że od 1 lipca 2021 oznaczenie to ulegnie zmianie. Projekt zmiany ustawy VAT przewiduje uchylenie art. 23 ustawy oraz zastąpienie dotychczasowych rozwiązań wchodzących w skład sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju nowymi mechanizmami wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość.  

 

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.