Błędy w nowym JPK – stosowanie oznaczeń „WEW”

By 29 października, 2020JPK VAT

Nie minął jeszcze termin do złożenia po raz pierwszy nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Do 25 listopada należy przygotować i wysłać nowy JPK wraz z deklaracją. Obowiązujące od 1 października przepisy, nakładają na podatników nowe obowiązki. Wprowadzają nowy system kar. Dla każdego przedsiębiorcy niezwykle istotne staje się uniknięcie błędów, jakie mogą pojawić się wprzesyłanym do urzędu skarbowego JPK_V7. Starając się pomóc w bezbłędnym wypełnieniu ciążących na podatnikach obowiązków, rozpoczynamy nowy cykl artykułów, w którym po kolei omówimy pułapki związane z JPK, których można uniknąć. Prawidłowe stosowanie nowych oznaczeń jest jednym z najczęściej pojawiających się problemów. 

 

 

Przykłady stosowania oznaczeń „WEW” 

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych wdeklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wprowadza obowiązek oznaczania dowodów sprzedaży oraz dowodów nabycia stanowiące dokumenty wewnętrzne. Podatnik, dokumentując sprzedaż lub nabycie za pomocą dowodu wewnętrznego, powinien dokonać w nowym JPK oznaczenia „WEW”.

Do dowodów wewnętrznych, które należy oznaczać w ten sposób należą między innymi te, które dokumentują:

 • nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, 
 • dotyczące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrującej (dokumenty zbiorcze), 
 • sprzedaż zwolnioną, dla której nie wystawiono faktury, 
 • sprzedaż na rzecz osób fizycznych, która jest zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej, tzw. sprzedaż bezrachunkową, 
 • dokonanie  rocznej  korekty  podatku  naliczonego  w  związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego, 
 • dokonanie korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu towarów i usług dla celów działalności gospodarczej i działalności innej niż gospodarcza, 
 • dokonanie korekty podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości, jeżeli nastąpiła zmiana wykorzystania tej nieruchomości, 
 • dokonanie korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu, 
 • dowody wewnętrzne lub noty dokumentujące rabaty pośrednie. 

Kiedy oznaczenie „WEW” jest obowiązkowe 

Jeżeli dokonana przez podatnika sprzedaż nie podlega fiskalizacji za pomocą kasy fiskalnej, a podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury, transakcja powinna zostać  ujęta w ewidencji VAT na podstawie dokumentu wewnętrznego. Do takiego dokumentu ma zastosowanie oznaczenie „WEW”Takie przypadki zostały wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnieniu z obowiązku ewidencji podlega między innymi, po spełnieniu określonych wymogów:

 • dostawa towarów w systemie wysyłkowym, 
 • dostawa produktów za pomocą urządzeń do sprzedaży automatycznej
 • świadczenie usług ubezpieczeniowych i finansowych. 

Należy pamiętać, że transakcje dotyczące świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT także podlegają obowiązkowi udokumentowania za pomocą dowodu wewnętrznego. Dokument taki w nowej strukturze JPK w polu “TypDokumentu” powinien zostać oznaczony jako „WEW”. Natomiast w polach obowiązkowych ,,NrKontrahenta oraz ,,NazwaKontrahenta” można wpisać słowo ,,BRAK”.  

Rabat pośredni i korekty a oznaczenie “WEW”

Zdarza się, że w obrocie gospodarczym stosowana jest praktyka rabatu pośredniego. Polega on na obniżce ceny  drugiemu wkolejności kupującemu. W przypadku rabatu pośredniego dokumentowanego za pomocą dowodu wewnętrznego lub noty, należy także zastosować oznaczenie „WEW”. Część podatników z pewnością spotka się z koniecznością dokonania korekt, które należy dokumentować dowodami wewnętrznymi. Należą do nich np. rocznkorekta podatku  naliczonego  w  związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego. Należa do nich także – korekta kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu. W nowym JPK_VAT korekty te wykazuje się zbiorczo zoznaczeniem „WEW”.  

Kiedy nie należy dokonywać oznaczenia „WEW” 

Odmiennie wygląda sytuacja w przypadku korekt, wynikających z tzw. ulgi za złe długi. Ponieważ podatnik jest zobowiązany do  wyszczególnienia faktur, na podstawie których dokonuje korekt, zarówno po stronie wierzyciela jak również dłużnika nie stosuje się oznaczenia „WEW”. Oznaczenia tego nie należy także stosować do oznaczania faktur wystawianych przez podatników. Nawet jeżeli są to faktury wystawiane dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Nie należy w ten sposób oznaczać również importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca 

Istotną zasadą, o której powinni pamiętać podatnicy jest brak możliwości jednoczesnego wystąpienia oznaczeń  „RO”, „WEW”, „FP” dla dokumentów sprzedażowych oraz „MK”, „WEW”, „VAT_RR” dla dokumentów zakupowych. 

Oznaczenie „RO” odnosi się do dokumentu zbiorczego wewnętrznego, zawierającego sprzedaż z kas rejestrujących. „FP” dotyczy  faktur dokumentujących sprzedaż zaewidencjonowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Lterami „MK” oznacza się faktury wystawionych przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową. Natomiast oznaczenie „VAT_RR” stosuje się do faktur dokumentujących nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego.  

Prawidłowe, zgodne z nowymi przepisami, dokonywanie oznaczeń pozostaje ważną kwestią. Rodzi ona  wiele pytań i wątpliwości. Przedsiębiorcy obawiając się nowych sankcji, o których pisaliśmy już wcześniej na naszym blogu szukają odpowiedzi, jak w sposób zgodny z przepisami wypełnić nałożone na nich obowiązki. W dalszych artykułach zamieścimy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące błędów w JPK_V7.  

 

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.