Błędy w nowym JPK oznaczenia „WEW”

By | JPK VAT | No Comments

Dziś, tj. 25 listopada mija termin złożenia po raz pierwszy nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przepisy nakładają na podatników nowe obowiązki, wprowadzając jednocześnie nowy system kar błędy w nowym JPK z deklaracją. Dla przedsiębiorcy istotne staje się uniknięcie błędów, jakie mogą pojawić się wprzesyłanym do urzędu skarbowego JPK_V7. Prawidłowe stosowanie oznaczeń “WEW” w plikach JPK jest jednym z najczęściej pojawiających się problemów. Zobacz jak unikać błędów w nowym JPK  i prawidłowo stosować oznaczenia “WEW”.

Starając się pomóc w bezbłędnym wypełnieniu ciążących na podatnikach obowiązków publikujemy na naszym blogu cykl artykułów, w których omawiamy pułapki związane z JPK, których można uniknąć.  

Przykłady stosowania oznaczeń „WEW” 

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych wdeklaracjach podatkowych i w ewidencji, w zakresie podatku od towarów i usług wprowadza obowiązek oznaczania dowodów sprzedaży/nabycia. Dowody te stanowią dokumenty wewnętrzne. Podatnik, dokumentując sprzedaż lub nabycie za pomocą dowodu wewnętrznego powinien dokonać w nowym JPK oznaczenia „WEW”.

Do dowodów wewnętrznych, które należy oznaczać  “WEW” należą m.in dokumenty wewnętrzne i dokumenty zbiorcze dokumentujące: 

 • nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, 
 • dotyczące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrującej, 
 • sprzedaż zwolnioną, dla której nie wystawiono faktury, 
 • sprzedaż na rzecz osób fizycznych, która jest zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej, tzw. sprzedaż bezrachunkową. 

Do dowodów wewnętrznych, które należy oznaczać “WEW” należą też dokumenty wewnętrzne  dokumentujące dokonanie korekt:

 • rocznej  korekty  podatku  naliczonego  w  związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego, 
 • korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu towarów i usług dla celów działalności gospodarczej i działalności innej niż gospodarcza, 
 • korekty podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości, jeżeli nastąpiła zmiana wykorzystania tej nieruchomości, 
 • korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu, 

oraz

 • dowody wewnętrzne lub noty dokumentujące rabaty pośrednie. 

Kiedy oznaczenie „WEW” jest obowiązkowe 

Jeżeli dokonana przez podatnika sprzedaż nie podlega fiskalizacji za pomocą kasy fiskalnej, a podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury, transakcja powinna zostać  ujęta w ewidencji VAT na podstawie dokumentu wewnętrznego. Do takiego dokumentu ma zastosowanie oznaczenie „WEW”Takie przypadki zostały wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnieniu z obowiązku ewidencji podlega m.in, po spełnieniu określonych wymogów:

 • dostawa towarów w systemie wysyłkowym, 
 • dostawa produktów za pomocą urządzeń do sprzedaży automatycznej,
 •  świadczenie usług ubezpieczeniowych i finansowych. 

Należy przy tym pamiętać że transakcje dotyczące świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT także podlegają obowiązkowi udokumentowania za pomocą dowodu wewnętrznego. Dokument taki w nowej strukturze JPK w polu “TypDokumentu” powinien zostać oznaczony jako „WEW”natomiast w polach obowiązkowych ,,NrKontrahenta oraz ,,NazwaKontrahenta” można wpisać słowo ,,BRAK”.  

Rabat pośredni i korekty a oznaczenia “WEW”

Zdarza się, że w obrocie gospodarczym stosowana jest praktyka rabatu pośredniego. Polega on na obniżce ceny  drugiemu wkolejności kupującemu. W przypadku rabatu pośredniego dokumentowanego za pomocą dowodu wewnętrznego lub noty, należy także zastosować oznaczenie „WEW”. Część podatników spotka się z koniecznością dokonania korekt, które należy dokumentować dowodami wewnętrznymi. Należą do nich np. rocznkorekta podatku  naliczonego  w  związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego. Dokumentem wewnętrznym dokumentować należy też korektę kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu. W nowym JPK_VAT korekty te wykazuje się zbiorczo zoznaczeniem „WEW”.  

Kiedy nie należy dokonywać oznaczenia „WEW” 

Odmiennie wygląda sytuacja w przypadku korekt, wynikających z tzw. ulgi za złe długi. Ponieważ podatnik jest zobowiązany do  wyszczególnienia faktur, na podstawie których dokonuje korekt, zarówno po stronie wierzyciela jak również dłużnika nie stosuje się oznaczenia „WEW”. Oznaczenia tego nie należy także stosować do oznaczania faktur wystawianych przez podatników. Nawet jeżeli są to faktury wystawiane dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Nie należy w ten sposób oznaczać również importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca 

Oznaczenia nie występują jednocześnie!

Istotną zasadą, o której powinni pamiętać podatnicy jest brak możliwości jednoczesnego wystąpienia oznaczeń. Dla dokumentów sprzedażowych sa to:  „RO”, „WEW”, „FP”. Dla dokumentów zakupowych są to: „MK”, „WEW”, „VAT_RR”. 

Oznaczenie „RO” odnosi się do dokumentu zbiorczego wewnętrznego. Document ten zawiera sprzedaż z kas rejestrujących. „FP” dotyczy  faktur dokumentujących sprzedaż zaewidencjonowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Literami „MK” oznacza się faktury wystawione przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową. Natomiast oznaczenie „VAT_RR” stosuje się do faktur dokumentujących nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego.  

Prawidłowe, zgodne z nowymi przepisami dokonywanie oznaczeń pozostaje ważną kwestią, rodzącą  wiele pytań i wątpliwości. Przedsiębiorcy obawiając się nowych sankcji, o których pisaliśmy już wcześniej na naszym blogu szukają odpowiedzi jak w sposób zgodny z przepisami wypełnić nałożone na nich obowiązki. W dalszych artykułach zamieścimy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące błędów w JPK_V7.

Jak być pewnym, że nasz plik JPK nie zawiera błędów?

Aplikacja JPK Insight zawiera algorytmy, które zarówno pod kątem technicznym jak i merytorycznym sprawdzają pliki JPK i wskazują jakie błędy są zawarte w pliku. Warto sprawdzić swoje pliki i nie narażać się na kary. Aby to zrobić, wypełnij formularz kontaktowy a nasz doradca skontaktuje się i umówi badanie testowe.

Błędy w JPK oznaczenia RO.

By | Uncategorized | No Comments

Wraz z wprowadzeniem nowego JPK przedsiębiorcy spotkali się także z koniecznością odpowiedzi na szereg pytań, które pojawiają się podczas stosowania nowych regulacji. Część podatników nie przykłada wystarczającej wagi do nowych zasad, narażając się na negatywne konsekwencje. Większość podatników poszukuje jednak odpowiedzi na pojawiające się pytania, chcąc jak najlepiej wypełnić ciążące na nich obowiązki. W naszym cyklu, dotyczącym błędów w nowym JPK pokazujemy, jak prawidłowo sprostać temu wyzwaniu. Kolejnym zagadnieniem wartym omówienia jest dokonywanie oznaczeń dowodów sprzedaży dokonywanej zapomocą kas fiskalnych.  

 

Błędy w nowym JPK – oznaczanie dokumentów zbiorczych wewnętrznych, zawierających sprzedaż zkas rejestrujących. 

Biorąc pod uwagę rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych wdeklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług,  oznaczenie „RO” należy stosować w odniesieniu do dokumentów zbiorczych wewnętrznych, zawierających sprzedaż zkas rejestrujących. Ponieważ nie przewidziano innej możliwości, jedynym sposobem ujmowania wewidencji sprzedaży z kas rejestrujących są dokumenty zbiorcze. Obowiązek stosowania dokumentów zbiorczych w przypadku kas rejestrujących wynika z tego samego rozporządzenia. Zgodnie z zawartym w nim § 10 ust. 1 pkt 8 ewidencja VAT zawiera wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego, w  podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku, wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży prowadzonej przy zastosowaniu kas rejestrujących. Do dokumentów, które należy oznaczać znacznikiem „RO” należy więc dobowy lub miesięczny raport fiskalny. Co więcej, jeżeli podatnik użytkuje więcej niż jedną kasę fiskalną, za pomocą jednego zbiorczego zapisu można ująć sprzedaż ze wszystkich kas.  Błędne jest natomiast wykazywanie w nowym JPK pojedynczych paragonów fiskalnych. Stanowi to dużą zmianę w stosunku do poprzedniego stanu prawnego.  

Korekta sprzedaży rejestrowanej w plikach JPK.

Nie ma natomiast jednoznacznej odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące oznaczania korekty sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej.  W przypadku dokonania pomyłki, podatnik, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących powinien dokonać  korekty przez ujęcie wodrębnej ewidencji: 

1) błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego), 

2) krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie sprzedaży, przy której nastąpiła pomyłka.  

WEW czy RO oto jest pytanie.

Możliwe w takiej sytuacji są dwa rozwiązania. Pierwsze z nich, prawidłowe pod względem formalnym obejmuje ujęcie zapisu z dodatkowej ewidencji z oznaczeniem „WEW”. W jednym z poprzednich artykułów przybliżyliśmy tematykę związaną z tym oznaczeniem, za pomocą którego dokonuje się wewidencji oznaczeń dokumentów wewnętrznych. Drugim rozwiązaniem, które wydaje się być bardziej prawidłowe z punktu widzenia potrzeb analitycznych resortu finansów oraz zachowania spójności danych jest oznaczenie takiego zapisu dokładnie w ten sam sposób jak w przypadku raportów fiskalnych  – za pośrednictwem znacznika „RO”. Taki sposób dokonania zapisu może jednak nie spełnić wymogów określonych w rozporządzeniu wykonawczym. Można założyć, że w związku z pojawiającymi się wątpliwościami podjęte zostaną przez Ministerstwo Finansów odpowiednie kroki, zmierzające do rozwiania pojawiających się wątpliwości. W chwili obecnej bezpieczniejszym rozwiązaniem jest stosowanie zapisu oznaczanego jako dokument wewnętrzny „WEW”. 

Na koniec należy dodać jeszcze, że oznaczenie „RO” powinno być stosowane wyłącznie przez faktycznego sprzedawcę, natomiast działający w jego imieniu agent lub pośrednik w swojej ewidencji nie powinien tej sprzedaży wykazać.  

 

 

Błędy w nowym JPK – jak prawidłowo wpisać NIP?

By | compliance, JPK VAT | No Comments

Kontynuujemy nasz cykl, dotyczący błędów w Nowym Jednolitym Pliku Kontrolnym. Tym razem zajmiemy się prawidłowym wpisywaniem identyfikatora podatkowego NIP podatnika. Jedną z istotniejszych kwestii jest sposób wpisywania w ewidencji numeru, za pomocą którego zidentyfikowany jest kontrahent podatnika. Błąd w NIP może zostać zaliczony do tej kategorii błędów, która może uniemożliwić naczelnikowi urzędu skarbowego przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji. Można się więc spodziewać, że nieprawidłowości związane z numerami identyfikacyjnymi, podanymi w ewidencji przez podatników staną się podstawą wezwań do skorygowania błędów w przesłanej ewidencji. Mogą więc one być również podstawą do nakładania kar administracyjnych w wysokości 500 zł za każdy, nieskorygowany lub nienależycie wyjaśniony błąd.  

 

Dane identyfikacyjne podatnika – kod kraju nadania.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że zarówno deklaracja jak i ewidencja zawierają dane identyfikacyjne podatnika. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych wdeklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług precyzuje, co należy rozumieć pod tym pojęciem. Do danych identyfikacyjnych podatnika należy jego pełna nazwa, a w przypadku osób fizycznych pierwsze imię i nazwisko oraz data urodzenia. Do tej kategorii zaliczony został także identyfikator podatkowy NIP.  

W JPK_V7 – odmiennie niż dotychczas – numer za pomocą którego zidentyfikowany jest nabywca dostawca lub usługodawca należy zapisać w dwóch oddzielnych polach. W polu KodKrajuNadaniaTIN należy podać literowy kod kraju członkowskiego UE, w którym nabywca, dostawca lub usługodawca został zidentyfikowany. W Polsce dotyczy to podatku od towarów i usług, wtedy zastosowanie będzie miał kod PL. Może to być jednak także identyfikacja na potrzeby podatku od wartości dodanej w którymkolwiek z pozostałych krajów UE. Wtedy zastosowanie znajdzie odpowiedni kod tego kraju. Pole KodKrajuNadaniaTIN ma charakter opcjonalny, co oznacza, że w niektórych sytuacjach może ono pozostać puste.  

Dane podatnika –  numer dostawcy lub numer kontrahenta.

Drugim polem, które zostało przeznaczone na wpisanie numeru identyfikującego podatnika jest wprzypadku struktury ewidencji w zakresie podatku naliczonego NrDostawcy, natomiast w przypadku podatku należnego NrKontrahenta. Także w tym przypadku może to być numer, za pomocą którego podatnik został zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej. W tym polu należy więc wpisać odpowiednio NIP nadany w Polsce lub kod cyfrowo-literowy nadany w którymkolwiek z pozostałych krajów UE. Oczywiście, w polu tym nie należy już dodatkowo wpisywać literowego kodu kraju. W przypadku braku takiego numeru należy natomiast wpisać słowo „BRAK”. Zasadą jest identyfikacja podatnika za pomocą numeru identyfikacyjnego na potrzeby podatku. Została przewidziana tylko jedna sytuacja, w której usługodawca lub dostawca towarów może zostać zidentyfikowany również numerem PESEL. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku faktur VAT-RR wystawianych dla rolnika ryczałtowego.  

W przypadku transakcji krajowych, pola NrKontrahenta lub odpowiednio NrDostawcy muszą zostać wypełnione. Uzasadnienie znajduje także wpisywanie kodu PL w polu KodKrajuNadaniaTIN. W przypadku dostawcy, nabywcy lub usługodawcy unijnego polu KodKrajuNadaniaTIN powinien zostać podany odpowiedni kod krajuPowinien on wynikać z faktur lub innych dokumentów, związanych z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. W przypadku kontrahenta lub dostawcy, na którego przepisy nie nakładają obowiązku posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej, który jest poprzedzony kodem literowym kraju nadania tego numeru pole KodKrajuNadaniaTIN powinno pozostać puste. Kod ten należy jednak w takiej sytuacji podaćjeżeli wynika z faktur lub innych dokumentów związanych z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wpisywanego numeru. Błąd w tym zakresie może zostać uznany za błąd kwalifikowany i zainicjować odpowiednie działania naczelnika urzędu skarbowego. Z tego powodu warto zastanowić się nad metodami automatycznej weryfikacji poprawności wpisywanych identyfikatorów podatkowych. Wczesne wykrycie błędów może zapobiec wielu przyszłym problemom 

 

 

 

Błędy w nowym JPK – oznaczenie „FP”.

By | JPK VAT | No Comments

25 listopada mija termin złożenia po raz pierwszy  nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Nowe regulacje, towarzyszące wprowadzeniu JPK_V7 przewidują system oznaczeń, który wzbudza wiele wątpliwości. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług, tzw. GTU. Oznaczenia procedur podatkowych oraz niektórych dowodów sprzedaży i nabycia. Wszystkie ww. sprawiają podatnikom wiele trudności. W naszym cyklu, dotyczącym popełnianych błędów w nowym JPK, przedstawiamy odpowiedzi nanajczęściej pojawiające się pytania. Tym razem zajmiemy się oznaczeniami faktur wystawianych do paragonów.  

 

Faktury podlegające oznaczeniu „FP” 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, ewidencja powinna zawierać oznaczenie „FP” w przypadku faktur, o których mowa w  art. 109 ust. 3d ustawy. Do tej kategorii należą faktury wystawiane do paragonów fiskalnych. Oznaczenie „FP” powinno znaleźć się w polu TypDokumentu, które ma charakter opcjonalny. Oznacza to, że oznaczenie stosuje się tylko wprzypadku, gdy w okresie rozliczeniowym wystąpią faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej.  

Kiedy dołączyć paragon

W przypadku faktur wystawianych do paragonów należy pamiętać, żeby do egzemplarza pozostającego u podatnika dołączyć paragon, którym udokumentowano tę sprzedaż. Jeżeli faktura została wystawiona w formie elektronicznej, paragon z danymi identyfikującymi tę fakturę należy pozostawić w dokumentacji. Obowiązkiem dołączania paragonu do faktury nie jest natomiast objęta sytuacja, w której faktura została wystawiona przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a wartość sprzedaży i kwota podatku zostały ujęte w raporcie dobowym. Niezależnie od tego, czy faktura wystawiana do paragonu ma postać wydruku, formę elektroniczną czy też została wystawiona przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w ewidencji powinna zostać oznaczona znacznikiem „FP”. Należy przestrzegać zasad oznaczania faktur wystawionych do paragonów fiskalnych, tym bardziej, że nie zwiększa one wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej ewidencji.  

Warto także pamiętać o sytuacji szczególnej przewidzianej w przepisach. Nie należy dokonywać oznaczeń „FP” w przypadku gdy kwota należności nie przekracza 450 zł, a paragon został uznany za fakturę. Takich paragonów nie dotyczy też, co wydaje się oczywiste, obowiązek dołączania paragonu do faktury.  

Ujęcie faktur oznaczonych „FP” w ewidencji 

Podsumowując, oznaczenie „FP” ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do tych faktur wystawianych do paragonów, które nie mają wpływu na wysokość podatku należnego oraz na wartość sprzedaży wykazywanej w ewidencji. Dzieje się tak, ponieważ podatek należny oraz wartość sprzedaży zostaje ujęta w raporcie fiskalnym dobowym lub miesięcznym. Dlatego tez w sumach kontrolnych ewidencji nie powinna zostać uwzględniona wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z faktur oznaczanych „FP”. 

Należy również pamiętać, że niezależnie od tego, kiedy sprzedaż ujęto w raporcie fiskalnym, faktura powinna zostać wykazana w ewidencji za miesiąc, wktórym ją wystawiono. O dacie ujęcia w ewidencji faktury, do której ma zastosowanie oznaczenie „FP” decyduje więc data jej wystawienia. Dotyczy to także faktur wystawionych na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych. Należy je ujmować wewidencji za okres w którym zostały wystawione, z zastosowaniem oznaczenia „FP”.  

 Korekty, korekty…. 

Może się zdarzyć, że wystąpi konieczność dokonania korekt faktur oznaczonych w ewidencji jako „FP” 

Ponieważ faktury oznaczane w ten sposób nie są uwzględniane w sumach kontrolnych ewidencji, istnieją alternatywne możliwości ujęcia tych korekt w ewidencji . W przypadku korekty zwiększającej podstawę opodatkowania lub podatku należnego (korekta in plus) najprostszym rozwiązaniem jest zaewidencjonowanie korekty na kasie fiskalnej. W takiej sytuacji korektę faktury oznaczonej wewidencji jako „FP” również należy oznaczyć tym samym znacznikiem. Drugą możliwością jest uwzględnienie kwoty faktury wierszu dotyczącym wpisu raportu z kasy fiskalnej. Także w tym przypadku należy zastosować do korekty oznaczenie „FP”. Trzecia możliwość polega na braku zastosowania oznaczenia „FP” w odniesieniu do korekty, co wiąże się z bezpośrednim uwzględnieniem zwiększonej podstawy opodatkowania lub podatku należnego w ewidencji.   

Korekta “in minus”

W przypadku, z którym podatnicy będą mieli zdecydowanie częściej do czynienia, korekta powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania lub podatku należnego (korekta „in minus”). Także taka korekta może zostać ujęta w księgach na różne sposoby. Można zastosować do korekty „in minus” oznaczenie „FP”, wtedy należy ją uwzględnić w wierszu dotyczącym wpisu raportu z kasy fiskalnej. Analogicznie, jak w przypadku korekty „in plus” podatnik może także w przypadku korekty „in minus” zrezygnować z oznaczenia „FP”. Będzie się to wiązało z bezpośrednim zmniejszeniem podstawy opodatkowania lub podatku należnego w ewidencji.  

 Oznaczenia stosowane w Nowym JPK sprawiają podatnikom wiele trudności. Na naszym blogu pojawił się już artykuł odnoszący się do oznaczeń grup towarowo usługowych GTU. Bardzo istotną zasadą jest konieczność stosowania oznacz GTU niezależnie od tego, czy faktura oznaczana jest w ewidencji znacznikiem „FP”. W kolejnych artykułach dotyczących JPK_V7 przedstawimy kolejne tematy, które pozwolą na uniknięcie błędów w przesyłanych przez podatników nowym JPK 

 

 

 

 

 

 

Błędy w nowym JPK – stosowanie oznaczeń „WEW”

By | JPK VAT | No Comments

Nie minął jeszcze termin do złożenia po raz pierwszy nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Do 25 listopada należy przygotować i wysłać nowy JPK wraz z deklaracją. Obowiązujące od 1 października przepisy, nakładają na podatników nowe obowiązki. Wprowadzają nowy system kar. Dla każdego przedsiębiorcy niezwykle istotne staje się uniknięcie błędów, jakie mogą pojawić się wprzesyłanym do urzędu skarbowego JPK_V7. Starając się pomóc w bezbłędnym wypełnieniu ciążących na podatnikach obowiązków, rozpoczynamy nowy cykl artykułów, w którym po kolei omówimy pułapki związane z JPK, których można uniknąć. Prawidłowe stosowanie nowych oznaczeń jest jednym z najczęściej pojawiających się problemów. 

 

 

Przykłady stosowania oznaczeń „WEW” 

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych wdeklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wprowadza obowiązek oznaczania dowodów sprzedaży oraz dowodów nabycia stanowiące dokumenty wewnętrzne. Podatnik, dokumentując sprzedaż lub nabycie za pomocą dowodu wewnętrznego, powinien dokonać w nowym JPK oznaczenia „WEW”.

Do dowodów wewnętrznych, które należy oznaczać w ten sposób należą między innymi te, które dokumentują:

 • nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, 
 • dotyczące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrującej (dokumenty zbiorcze), 
 • sprzedaż zwolnioną, dla której nie wystawiono faktury, 
 • sprzedaż na rzecz osób fizycznych, która jest zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej, tzw. sprzedaż bezrachunkową, 
 • dokonanie  rocznej  korekty  podatku  naliczonego  w  związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego, 
 • dokonanie korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu towarów i usług dla celów działalności gospodarczej i działalności innej niż gospodarcza, 
 • dokonanie korekty podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości, jeżeli nastąpiła zmiana wykorzystania tej nieruchomości, 
 • dokonanie korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu, 
 • dowody wewnętrzne lub noty dokumentujące rabaty pośrednie. 

Kiedy oznaczenie „WEW” jest obowiązkowe 

Jeżeli dokonana przez podatnika sprzedaż nie podlega fiskalizacji za pomocą kasy fiskalnej, a podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury, transakcja powinna zostać  ujęta w ewidencji VAT na podstawie dokumentu wewnętrznego. Do takiego dokumentu ma zastosowanie oznaczenie „WEW”Takie przypadki zostały wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnieniu z obowiązku ewidencji podlega między innymi, po spełnieniu określonych wymogów:

 • dostawa towarów w systemie wysyłkowym, 
 • dostawa produktów za pomocą urządzeń do sprzedaży automatycznej
 • świadczenie usług ubezpieczeniowych i finansowych. 

Należy pamiętać, że transakcje dotyczące świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT także podlegają obowiązkowi udokumentowania za pomocą dowodu wewnętrznego. Dokument taki w nowej strukturze JPK w polu “TypDokumentu” powinien zostać oznaczony jako „WEW”. Natomiast w polach obowiązkowych ,,NrKontrahenta oraz ,,NazwaKontrahenta” można wpisać słowo ,,BRAK”.  

Rabat pośredni i korekty a oznaczenie “WEW”

Zdarza się, że w obrocie gospodarczym stosowana jest praktyka rabatu pośredniego. Polega on na obniżce ceny  drugiemu wkolejności kupującemu. W przypadku rabatu pośredniego dokumentowanego za pomocą dowodu wewnętrznego lub noty, należy także zastosować oznaczenie „WEW”. Część podatników z pewnością spotka się z koniecznością dokonania korekt, które należy dokumentować dowodami wewnętrznymi. Należą do nich np. rocznkorekta podatku  naliczonego  w  związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego. Należa do nich także – korekta kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu. W nowym JPK_VAT korekty te wykazuje się zbiorczo zoznaczeniem „WEW”.  

Kiedy nie należy dokonywać oznaczenia „WEW” 

Odmiennie wygląda sytuacja w przypadku korekt, wynikających z tzw. ulgi za złe długi. Ponieważ podatnik jest zobowiązany do  wyszczególnienia faktur, na podstawie których dokonuje korekt, zarówno po stronie wierzyciela jak również dłużnika nie stosuje się oznaczenia „WEW”. Oznaczenia tego nie należy także stosować do oznaczania faktur wystawianych przez podatników. Nawet jeżeli są to faktury wystawiane dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Nie należy w ten sposób oznaczać również importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca 

Istotną zasadą, o której powinni pamiętać podatnicy jest brak możliwości jednoczesnego wystąpienia oznaczeń  „RO”, „WEW”, „FP” dla dokumentów sprzedażowych oraz „MK”, „WEW”, „VAT_RR” dla dokumentów zakupowych. 

Oznaczenie „RO” odnosi się do dokumentu zbiorczego wewnętrznego, zawierającego sprzedaż z kas rejestrujących. „FP” dotyczy  faktur dokumentujących sprzedaż zaewidencjonowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Lterami „MK” oznacza się faktury wystawionych przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową. Natomiast oznaczenie „VAT_RR” stosuje się do faktur dokumentujących nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego.  

Prawidłowe, zgodne z nowymi przepisami, dokonywanie oznaczeń pozostaje ważną kwestią. Rodzi ona  wiele pytań i wątpliwości. Przedsiębiorcy obawiając się nowych sankcji, o których pisaliśmy już wcześniej na naszym blogu szukają odpowiedzi, jak w sposób zgodny z przepisami wypełnić nałożone na nich obowiązki. W dalszych artykułach zamieścimy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące błędów w JPK_V7.  

 

Oznaczenia GTU – nowe obowiązki w nowym JPK

By | Uncategorized | No Comments

1 października weszły w życie przepisy wprowadzające Nowy Jednolity Plik Kontrolny. Na podatników nałożono obowiązek przesyłania urzędom skarbowym prowadzonych ewidencji VAT, a nie jak dotychczas jedynie informacji o tych ewidencjachJednolity plik ma zawierać ewidencję, deklarację VAT oraz dodatkowe informacje, które mają pomóc w identyfikowaniu obszarów, w których występują nadużycia. Administracja skarbowa zadbała także o to, aby podatnicy nie lekceważyli nowych obowiązków. Temu celowi ma służyć system kar, towarzyszący wprowadzaniu nowego JPK.  

 

Ulubione zajęcie administracji skarbowej – kontrola obszarów w których występują nadużycia. 

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług dała ministrowi do spraw finansów publicznych uprawnienie do określenia co powinna zawierać ewidencja przesyłana w ramach nowego JPK. W rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji zawartej w ustawie określony został szczegółowy zakres danych, które powinna zawierać przesyłana przez podatnika ewidencja i deklaracja VAT. Decydującą rolę przy określaniu tego zakresu pełni możliwość dokonywania kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy.  Dla administracji skarbowej niezwykle ważna jest także możliwość  identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia lub narażonych na te nadużycia. Temu właśnie celowi ma służyć wprowadzenie nowych oznaczeń – tzw. GTU. Grupy Towarowo Usługowe, bo takie jest rozwinięcie skrótu GTU, spędza sen z powiek wielu podatnikom. Mając na uwadze nowe sankcje, o których pisaliśmy już na Blogu pozostaje pytanie, czy przedsiębiorcy dysponują wystarczającą wied , aby prawidłowo dokonać oznaczeń GTU.  

Oznaczenia GTU dla piwa, paliwa, pojazdów i papierosów… 

W prowadzone 1 października przepisy zobowiązują podatników, zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, do przesłania do urzędu skarbowego JPK_V7M lub JPK_V7K po raz pierwszy w terminie do 25 listopada 2020r. W przesłanych ewidencjach podatnicy zostali zobowiązani do dokonania oznaczeń – kodów GTU (od GTU_01 do GTU_13). Ewidencja powinna zawierać oznaczenia dotyczące dostawy: 

– napojów alkoholowych – oznaczenie „01”, 

– paliw – oznaczenie „02”, 

– oleju opałowego – oznaczenie „03”, 

– wyrobów tytoniowych – oznaczenie „04”, 

– odpadów – oznaczenie „05”, 

– urządzeń oraz części elektronicznych – oznaczenie „06”, 

– pojazdów i części samochodowych – oznaczenie „07”, 

– metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – oznaczenie „08”, 

– leków oraz wyrobów medycznych – oznaczenie „09”, 

– budynków i budowli – oznaczenie „10. 

Ewidencja powinna zawierać także oznaczenia dotyczące świadczenia usług: 

– w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – oznaczenie „11”, 

– o charakterze niematerialnym – oznaczenie „12”, 

– transportowych i gospodarki magazynowej – oznaczenie „13”. 

Kategorie oznaczeń. 

Jeżeli podatnik dokonuje dostawy towarów lub świadczenia usług znajdujących się w wymienionych kategoriach, zleży dokładnie zweryfikować, czy rzeczywiście dokonywana dostawa lub świadczona usługa znajdują się w kategorii określonej w rozporządzeniu wykonawczym. Przykładowo, nie każda dostawa odpadów będzie podlegała oznaczeniu. Będą to wyłącznie odpady, o których mowa w pozycjach 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Także świadczenie usług znajdujących się w danej kategorii nie musi automatycznie oznaczać obowiązku oznaczania.

Oznaczenia GTU_12 kiedy i dla jakich usług?

I tak na przykład oznaczenie „12” należy nadać wyłącznie usługom niematerialnym doradczym, księgowym, prawnym, zarządczym, szkoleniowym, marketingowym, firm centralnychreklamowym, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowychNależy przy tym pamiętać, że oznaczanie kodami GTU dotyczy także usług refakturowanych, o ile zaliczają się do katalogu usług podlegających oznaczaniu.  

 

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, znajdujących się w grupie będącej przedmiotem szczególnego  zainteresowania fiskusa, podatnik powinien więc sięgnąć do rozporządzenia izweryfikować, czy na pewno usługa lub towar jest objęty obowiązkiem dokonywania oznaczeń. Jedynie w przypadku dostaw budynków, budowli oraz gruntów, obowiązkiem oznaczania została objęta cała grupa i w przepisach wykonawczych nie została ona dodatkowo doprecyzowana. W każdym innym przypadku rozporządzenie takie uszczegółowienie zawiera.  

Incydentalne dostwy towarów i świadczenie usług a oznaczenia.

Przygotowując się do dokonywania oznaczeń, większość przedsiębiorców dokona zapewne dokładnej weryfikacji, czy sprzedawane przez nich towary lub świadczone usługi zostały objęte obowiązkiem oznaczania kodami GTU. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na dostawy towarów lub świadczenie usług pojawiające się incydentalnie. Jeżeli np. podmiot zajmujący się sprzedażą alkoholu dokona dostawy będącej jego własnością gruntu, powinien pamiętać, że także taka dostawa musi zostać oznaczona kodem „10”. Dokonując jednorazowej dostawy towaru lub świadczenia usługi, łatwo zapomnieć o ciążącym obowiązku dokonywania odpowiedniego oznaczenia, a tym samym przesłać do urzędu skarbowego wadliwy JPK_V7.  

Są też wyjątki…. 

Nie zawsze towary i usługi wskazane w rozporządzeniu podlegają oznaczaniu kodami GTU. Takich oznaczeń nie należy stosować do raportów fiskalnych. Nawet jeżeli w raporcie fiskalnym zawarte są dane dotyczące sprzedaży towarów lub usług należących do którejkolwiek z kategorii oznaczanej kodami GTU, jedynym prawidłowym oznaczeniem w takim przypadku będzie „RO”. Tylko tym oznaczeniem, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym powinien być oznaczony dokument zbiorczy wewnętrzny, zawierający sprzedaż z kas rejestrujących 

Dokonywanie oznaczeń kodami GTU rodzi z pewnością wiele wątpliwości i wymaga odpowiedzi na szereg pytań. Prowadzone przez JPK-INSIGHT webinaria są ciekawym źródłem informacji o tematyce dotyczącej nowego JPK, w tym także oznaczeń kodami GTU. W kolejnych artykułach na naszym Blogu postaramy się rozwiać wątpliwości i udzielić odpowiedzi w obszarach cieszących się szczególnym zainteresowaniem podatników. Zapraszamy do lektury. 

Nowy JPK_V7K – podatnicy składający deklaracje kwartalnie.

By | JPK VAT | No Comments

Część podatników rozlicza podatek VAT kwartalnie. Od 1 października wprowadzony zostaje obowiązek przesyłania do US ewidencji wraz z deklaracją w jednym pliku JPK. Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą zobowiązani do przesyłania ewidencji VAT za dwa pierwsze miesiące kwartału oraz do przesyłania ewidencji wraz z deklaracją za trzeci miesiąc tego kwartału.  

 

 Deklaracje kwartalne dla małych podatników.

Generalną zasadą jest obowiązek składania przez podatników w urzędzie skarbowym deklaracji VAT za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Część podatników składa deklaracje kwartalnie. Do tej grupy należą mali podatnicy, którzy spełniają dodatkowe wymagania, wyszczególnione w art. 99 ustawy o podatku od towarów i usług.  

Mały podatnik – kryteria.

Małym podatnikiem jest płatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1 200 000 euro.  W przypadku świadczenia niektórych rodzajów usług, np.  maklerskich, agencyjnych czy zarządzania funduszami inwestycyjnymi kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia nie powinna przekroczyć w poprzednim roku kwoty 45 000 euro.  

JPK_VAT 7 miesięcznie i kwartalnie. 

Od 1 października podatnicy VAT będą przesyłać JPK_VAT w dwóch wariantach: JPK_V7M dla rozliczających się miesięcznie oraz JPK_V7K dla rozliczających się kwartalnie.  Zgodnie z art. 109 ust 3c podatnicy rozliczający się kwartalnie będą obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego samą ewidencję VAT za pierwszy i drugi miesiąc kwartału. Za ostatni miesiąc kwartału obowiązek ten obok ewidencji obejmie również deklarację.

Podatnicy korzystający z kwartalnego rozliczenia podatku VAT ujmą w ewidencji za pierwszy oraz drugi miesiąc kwartału zdarzenia zgodnie z datą powstania obowiązku podatkowego. Nie ma tu znaczenia fakt, że rozliczenie kwartału nastąpi w deklaracji składanej w trzecim miesiącu kwartału. Taka sama zasada dotyczy oczywiście ewidencji za trzeci miesiąc danego kwartału.  

Kiedy ewidencja a kiedy deklaracja?

Podatnicy powinni przesyłać prowadzoną ewidencję do urzędu skarbowego każdego miesiąca. Niezależnie od tego czy rozliczają podatek VAT miesięcznie czy kwartalnie. Przesyłany JPK_V7K powinien więc w każdym miesiącu mieć wypełnioną część ewidencyjną i w ostatnim miesiącu kwartału również część deklaracyjną. Za dwa pierwsze miesiące kwartału w JPK-V7K powinny zostać wypełnione następujące elementy w pliku XML: Nagłówek, Podmiot1 oraz Ewidencja. Za ostatni miesiąc kwartału należy dodatkowo wypełnić element Deklaracja. Należy też pamiętać że część ewidencyjna za trzeci miesiąc kwartału dotyczy tylko tego miesiąca. Natomiast część deklaracyjna odnosi się do trzech miesięcy kwartału, za jaki składany jest JPK_V7K.  

Korekty deklaracji kwartalnych.

Część podatników może spotkać się z sytuacją, w której konieczne będzie dokonanie korekty deklaracji kwartalnej JPK_V7K. Korekty takiej należy dokonać wyłącznie w części deklaracyjnej. Wypełnieniu podlegać więc będą następujące elementy: Nagłówek, Podmiot1 oraz Deklaracja. Ponieważ pole Miesiąc w elemencie Nagłówek jest obowiązkowe, dokonując korekty deklaracji należy wpisać w nim odpowiednio: dla pierwszego kwartału – 3, dla drugiego kwartału – 6, dla trzeciego kwartału – 9 oraz dla czwartego kwartału 12.  

Podatnik, który rozlicza się kwartalnie, ma możliwość rozpocząć złożenie deklaracji podatkowych za okresy miesięczne. Może się to jednak stać dopiero po upływie 4 kwartałów, za które przedsiębiorca składał deklaracje kwartalne. W takiej sytuacji może on rozpocząć przesyłanie do urzędu skarbowego JPK_V7M.  

Należy jednak pamiętać, że warunkiem miesięcznego rozliczania podatku VAT będzie pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy.

Zawiadomienie takie powinno zostać dokonane najpóźniej do 25 dnia miesiąca, następującego po miesiącu za który deklaracja jest składana. 

Korekta JPK VAT po zmianach przepisów

By | JPK VAT | No Comments

Podatnicy, którzy będą zmuszeni do korekty deklaracji VAT oraz korekt Jednolitego Pliku Kontrolnego złożonych przed 1 października 2020 r. staną przed koniecznością odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób to zrobić ?  

 1. Dotychczas, każda zmiana w JPK wiązała się obowiązkiem dokonywania korekt JPK wg nowych zasad.  

 1. Tym razem reguła ta nie znajdzie zastosowania. Zarówno korekta deklaracji VAT jak również korekta JPK powinny zostać dokonane na dotychczasowych zasadach. 

Wprowadzenie nowych rozwiązań związanych ze składaniem deklaracji VAT oraz JPK nastąpi już za dwa tygodnie. W miarę zbliżania się terminu 1 października pojawia się coraz więcej wątpliwości dotyczących wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów zmian.  Wśród wielu pytań, na które postaramy się udzielić odpowiedzi, znajduje się kwestia, w jaki sposób dokonyw korekt deklaracji VAT złożonych przed 1 października? Może się także zdarzyć, że złożony przed 1 października JPK_VAT zawiera błędy. Także w tym przypadku pojawi się pytanie w jaki sposób korekta JPK_VAT powinna zostać dokonana. 

 

Korekta JPK VAT – według nowych czy starych zasad ?

Dotychczas regułą było stosowanie do korekt JPK_VAT nowych rozwiązań. Wprowadzając JPK_V7 Ministerstwo Finansów zastosowało inny schemat postępowania. Korekty deklaracji VAT oraz JPK_VAT składanych na starych zasadach będą korygowane także na starych zasadach. Oznacza to, że bez względu na moment, w którym takie korekty zostaną dokonane nie zmieni się sposób w jaki podatnik powinien je złożyć. Ostatnim miesiącem, za który składane będą deklaracje VAT na starych zasadach będzie wrzesień. Decydującym kryterium nie będzie więc moment złożenia deklaracji VAT lub wysłania JPK.  Podejmując decyzję o sposobie złożenia korekt należy wziąć pod uwagę okres za jaki złożone zostały deklaracje VAT lub JPK_VAT. Ponieważ JPK_V7M powinien być składany poczynając od deklaracji za październik 2020 r., dopiero korekta dotycząca tego miesiąca powinna być składana na nowych zasadach.  

Październik pierwszym miesiącem, za który należy złożyć nowy plik JPK_VAT.

Ustawa o zmiana ustawy o podatku od towarów i usług z 4 lipca 2020 r. wprowadziła w art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług ustęp 3b, zgodnie z którym podatnicy są obowiązani przesyłać za każdy miesiąc do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję łącznie z deklaracją podatkową, w terminie do złożenia tej deklaracji. Ponieważ zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 października, miesiąc ten jest pierwszym miesiącem, za który należy przesyłać ewidencję łącznie z deklaracją. Terminem do złożenia deklaracji określonym przez ustawodawcę jest 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, w związku z tym nowy JPK za październik powinien zostać złożony do 25 listopada 2020 r.  

Korekta deklaracji JPK VAT za wrzesień.

Analogicznie, ostatnią deklaracją VAT złożoną według starych zasad będzie deklaracja za wrzesień, która powinna zostać złożona do 25 październikaDo tego terminu powinien zostać również złożony JPK_VAT. Jeżeli okaże się, że istnieje konieczność skorygowania deklaracji VAT lub JPK_VAT dotyczących września, należy tego dokonać na dotychczasowych zasadach. Nowe zasady składania korekt będą miały zastosowanie dopiero poczynając od deklaracji VAT i ewidencji za październik 2020 r. 

 Autor: Marcin Kopczyk, doradca podatkowy GWW .  Jeśli chcesz dowiedzie się więcej na temat zmian w plikach JPK, zapraszam na cykl Bezpłatnych Webinarów 

Nowe pliki JPK. Wszystko o zmianach – Bezpłatne Webinaria.

By | JPK VAT, Webinaria | No Comments

Już od 1.10.2020 obowiązywać będą nowe pliki JPK. Przepisy wprowadzają nową strukturę raportowania plików JPK dla VAT ( JPK_V7M i JPK_V7K).

Nowy plik JPK połączy obecnie składane deklaracje VAT i plik JPK obejmujący ewidencję VAT.

Zmiany przepisów wprowadzą dodatkowe obowiązki dla działów finansowo-księgowych oraz spowodują konsekwencje dla podatników oraz osób zarządzających  w firmach.

Aby pomóc Państwu dobrze przygotować się do nadchodzących zmian przepisów zapraszamy na cykl spotkań z ekspertami Jpk Insight.

Spotkania podprowadzą doradcy podatkowi  jednej z największych i najlepszych kancelarii prawnych i podatkowych  – GWW.

 

JPK DAYS to cykl 3 Webinariów, które odbywają się w cyklicznie, każdy czwartek. Poniżej zamieszczamy wszystkie tematy cyklu, mozna dołączyć do spotkań w dowolnym momencie. 

 • W jaki sposób dobrze przygotować się do nowej struktury JPK i kontroli na żądanie – 17.09.2020

 • Wszystko o zmianach w plikach JPK – 24.09.2020.

 • Konsekwencje błędów w raportowaniu w plikach JPK  dla podatników i osób zarządzających – 1.10.2020

Spotkania online JPK DAYS są przeznaczone dla osób odpowiedzialnych w firmach za finanse. Począwszy od kadry zaradzającej na poziomie C-level, poprzez kierowników jednostek do szeregowych pracowników działów księgowości i finansów.

Wydarzenia JPK Days dedykowane są dla:

     1. Głównych księgowych i księgowych.

     2. Osób odpowiedzialnych za finanse w firmach.

      3. Dyrektorów Finansowych.

      4. Prezesów. 

 

Webinaria JPK DAYS poprowadzą:

Pan Krzysztof Czekaj, doradca podatkowy GWW.

Zajmuje się podatkami od 2006 r., kiedy rozpoczął pracę w jednej z firm z tzw. Wielkiej Czwórki. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług. Doradza zarówno w bieżącej działalności przedsiębiorców, jak i przeprowadza przeglądy rozliczeń podatkowych, doradza przy transakcjach i przekształceniach. W 2008 r. wpisany na listę doradców podatkowych.

Pan Marcin Kopczyk, doradca podatkowy GWW.

Zajmuje się podatkami od 2010 roku. Doświadczenie zawodowe zdobył w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie, w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym oraz Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie. Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Kontrolami w Ministerstwie Finansów. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych oraz zajmuje się rozwijaniem narzędzi działu e-podatki – JPK Insight.. Był wykładowcą studiów podyplomowych SGH “Zwalczanie przestępczości ekonomicznej” Prowadził szkolenia m.in. dla Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. W latach 2018-2019 członek Państwowej Komisji ds. doradztwa podatkowego.

Zapraszamy  do rejestracji na wszystkie wydarzenia. 

   

Rewolucja w JPK

By | JPK VAT | No Comments

Od lipca wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowy JPK. Długo zapowiadane przez Ministerstwo Finansów uproszczenie polega na tym, że nie będzie już obowiązku składania deklaracji VAT. Wszystkie dane mają znaleźć się w jednym pliku JPK_VAT. Z punktu widzenia podatnika, skonsolidowanie obowiązków sprawozdawczych ma niewątpliwe zalety. Ministerstwo Finansów przy okazji połączenia dotychczasowego JPK_VAT z deklaracją VAT wprowadza jednak wiele nowych obowiązków.

 

 

Zmiany od lipca

Podmioty zobowiązane do składania JPK_VAT łącznie z deklaracją VAT są zmuszone do dostosowania swoich systemów ERP do nowych wymagań. Z uwagi na to, że podatnicy ponoszą duże obciążenia związane z zagrożeniem koronawirusem, termin wprowadzenia obowiązku składania nowego JPK ujednolicono dla wszystkich podatników. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewidziano odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników)

Zamiast deklaracji i ewidencji

– część deklaracyjna i ewidencyjna w nowym JPK

Przekształcony JPK_VAT będzie wysyłany za okresy miesięczne, w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W sytuacji, kiedy 25 dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, JPK_VAT można złożyć następnego dnia roboczego.

Jednolity Plik Kontrolny będzie złożony z części deklaracyjnej i części ewidencyjnej. Załączniki składane dotychczas łącznie z deklaracją VAT zostaną zastąpione polami wyboru.

W szczególny sposób raportowane będą faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Mają być one ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione, nie będą jednak zwiększać sprzedaży za ten okres. Wartość sprzedaży oraz kwota podatku z tytułu tej sprzedaży zostaną wykazane tylko w raporcie dobowym i miesięcznym z kasy rejestrującej. Dla celów analitycznych i kontrolnych faktura ma być jednak wykazywana także w pliku JPK_VAT. Wystarczające więc będzie jej ujęcie w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT wysyłanym za miesiąc, w którym wystawiono fakturę.

Coraz więcej informacji

Kontrowersje wzbudza coraz szerszy zakres informacji, jakiego fiskus żąda od przedsiębiorców.  Ministerstwo Finansów uzasadnia poszerzenie zakresu przekazywanych informacji potrzebami analizy i kontroli. Dane wykazywane w części deklaracyjnej pliku JPK nie będą się zasadniczo różnić od danych wykazywanych dotychczas w składanych deklaracjach VAT. Znacznie rozszerzony zostanie natomiast zakres danych w części ewidencyjnej. Podatnicy zostaną zobowiązani do wskazywania oznaczeń identyfikujących dostawy towarów i usług szczególnie narażonych na nadużycia. Dodatkowe oznaczenia będą dotyczyły także czynności objętych szczególnymi procedurami rozliczania podatku VAT, a także niektórych rodzajów dowodów sprzedaży i zakupu.

Odpowiedniego oznaczenia w składanym JPK_VAT będą wymagały faktury dotyczące dostaw takich towarów, jak: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, odpady, olej opałowy, paliwo, urządzenia elektroniczne, pojazdy, części samochodowe, budynki. Obowiązek ten będzie dotyczyć także faktur dokumentujących świadczenie usług niematerialnych, transportowych i magazynowych oraz przenoszenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Autor: Marcin Kopczyk, reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych oraz zajmuje się rozwijaniem narzędzi działu e-podatki, w szczególności JPK Insight – autorskiej aplikacji GWW, służącej do weryfikowania i kontroli informacji udostępnianych organom podatkowym o stanie bieżących rozliczeń w postaci plików JPK_VAT. Wcześniej pracował w administracji skarbowej jako Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Kontrolami w Ministerstwie Finansów.

W latach 2018-2019 członek Państwowej Komisji ds. doradztwa podatkowego.

Błędy w nowym JPK oznaczenia „WEW”

| JPK VAT | No Comments
Dziś, tj. 25 listopada mija termin złożenia po raz pierwszy nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przepisy nakładają na podatników nowe obowiązki, wprowadzając jednocześnie nowy system kar błędy w nowym JPK z deklaracją. Dla przedsiębiorcy istotne…

Błędy w JPK oznaczenia RO.

| Uncategorized | No Comments
Wraz z wprowadzeniem nowego JPK przedsiębiorcy spotkali się także z koniecznością odpowiedzi na szereg pytań, które pojawiają się podczas stosowania nowych regulacji. Część podatników nie przykłada wystarczającej wagi do nowych zasad, narażając…

Błędy w nowym JPK – jak prawidłowo wpisać NIP?

| compliance, JPK VAT | No Comments
Kontynuujemy nasz cykl, dotyczący błędów w Nowym Jednolitym Pliku Kontrolnym. Tym razem zajmiemy się prawidłowym wpisywaniem identyfikatora podatkowego NIP podatnika. Jedną z istotniejszych kwestii jest sposób wpisywania w ewidencji numeru, za pomocą którego…

Błędy w nowym JPK – oznaczenie „FP”.

| JPK VAT | No Comments
25 listopada mija termin złożenia po raz pierwszy  nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Nowe regulacje, towarzyszące wprowadzeniu JPK_V7 przewidują system oznaczeń, który wzbudza wiele wątpliwości. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług,…
No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.