Category

JPK VAT

Reverse Charge – jak szybko wyodrębnić ten typ transakcji w plikach JPK_VAT i  JPK_V7?

By | JPK VAT | No Comments

Od stycznia 2017 roku, zaczęły obowiązywać przepisy, które zmieniły sposób rozliczania podatku od transakcji opartych na mechanizmie odwrotnego obciążenia, zwanym też reverse charge. 

Przed nowelizacją, zarówno VAT należny, jak i naliczony, podatnicy wykazywali w deklaracji składanej za ten sam okres rozliczeniowy. 

Wprowadzone zmiany legislacyjne, w niektórych przypadkach, zobowiązały podatników do wykazania podatku naliczonego i należnego w dwóch różnych okresach. 

Tak zwany „szyk rozstawny” należało zastosować, w przypadku wykazywania transakcji opartej na reverse charge po upływie 3 miesięcy od miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy. W praktyce wiązało się to z koniecznością zapłaty odsetek. Od początku nowe przepisy budziły wątpliwości w zakresie ich zgodności z prawem wspólnotowym. 

Swoje zastrzeżenia co do treści przepisów oraz ich konsekwencji zgłosiła pewna spółka zajmująca się m.in. dokonywaniem transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), która zaskarżyła wydaną na swoją rzecz interpretację indywidualną do WSA w Gliwicach. Następnie Sąd skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zgodności polskich przepisów z Dyrektywą VAT. 

TSUE zajął korzystne dla podatników stanowisko. Zdaniem Trybunału sporne przepisy naruszały zasadę neutralności i proporcjonalności VAT. 

W konsekwencji wyroku TSUE z marca 2021 r., podatnicy mają prawo do zwrotu odsetek zapłaconych historycznie od transakcji WNT rozliczonych w szyku rozstawnym. Warto zauważyć, że co prawda, wyrok dotyczył WNT, jednak jego tezy dają podstawy do ubiegania się o zwrot odsetek od pozostałych transakcji opartych na mechanizmie odwrotnego obciążenia. 

W tym kontekście, wyzwaniem staje się jednak sprawne wyodrębnienie transakcji opartych na reverse charge w ewidencjach oraz poprawne sporządzenie korekt deklaracji i plików JPK. 

W celu zidentyfikowania tych dokumentów księgowość musi przeanalizować każdą fakturę rozliczoną na zasadzie odwrotnego obciążenia pod kątem ujęcia jej w różnych okresach rozliczeniowych. 

Przykładem na to jest jeden z naszych klientów, który od stycznia 2017 do czerwca 2021 roku wykazał ponad 50 000 faktur dokumentujących WNT oraz import usług (ok. 1 000 dokumentów miesięcznie). Część z nich została rozliczona w tzw. szyku rozstawnym. Bazując na tym, że w stosunku do 10% zastosowano tzw. szyk rozstawny, księgowość musiała wytypować i zidentyfikować okresy ujęcia dla ok. 5 000 dokumentów. 

Możliwość automatyzacji procesu sprawia, że użytkownik robi to w ciągu kilkunastu minut, istotnie skracając i ułatwiając przebieg odzyskania nadpłaconych odsetek. 

Skuteczne wyszukiwanie transakcji opartych na Reverse Charge 

Dzięki połączeniu zaawansowanej znajomości nowoczesnych technologii z ekspercką wiedzą podatkową, firma JPK-Insight przygotowała narzędzie, które pozwala w łatwy i szybki sposób wyodrębnić transakcje rozliczane na zasadach reverse charge w ewidencji JPK_VAT oraz JPK_V7. 

Narzędzie Reverse Charge — wykonuje za użytkownika najbardziej pracochłonną i narażoną na błąd, pracę wyszukiwania faktur RC rozliczonych w tzw. szyku rozstawnym dla ponad 50 okresów rozliczeniowych podatku VAT. Dzięki naszemu rozwiązaniu, analiza transakcji wykazanych na zasadzie odwrotnego obciążenia odbywa się w pełni automatycznie. 

Narzędzie wyszukuje pary transakcji po stronie podatku należnego (ewidencji sprzedaży) oraz naliczonego (ewidencji zakupów) po numerze dokumentu, NIP oraz kwotach, analizując jednocześnie tysiące transakcji poczynając od ewidencji za styczeń 2017 roku aż do końca czerwca 2021 roku. Analiza odbywa się przy pomocy 3 kliknięć, a użytkownicy otrzymują czytelny raport wykazujący transakcje, w stosunku do których istnieje duże prawdopodobieństwo nadpłaty VAT. 

Wyszukiwanie odbywa się w różnych JPK jednocześnie (pomiędzy różnymi okresami rozliczeniowymi). Po przeszukaniu wybranych ewidencji, generowany jest raport uwzględniający pary transakcji, co do których istnieje prawdopodobieństwo nadpłacenia podatku w związku z zastosowaniem (tzw.) szyku rozstawnego. 

Użytkownik może dowolnie wybrać grupę transakcji, która kwalifikuje się do badania, spośród wszystkich typów transakcji raportowanych na zasadach reverse charge (import usług, WNT oraz krajowe odwrotne obciążenie). 

Dane prezentowane są w sposób przejrzysty, intuicyjny i ułatwiający wyliczenie nadpłaconych odsetek oraz przygotowanie wniosku o stwierdzenie nadpłaty. 

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia JPK-Insight? 

 • Realne korzyści finansowe w postaci zwrotu zapłaconych w przeszłości odsetek od transakcji rozliczanych na zasadach odwrotnego obciążenia
 • Przegląd w zakresie poprawności rozliczenia dokonanych w przeszłości wszystkich transakcji reverse charge 
 • Oszczędność czasu automatyzując najbardziej pracochłonną i narażoną na błąd pracę i istotnie skracając proces zwrotu odsetek
 • Bezpieczeństwo – jakie daje możliwość wsparcia ekspertów podatkowych w procesie odzyskania należnych odsetek
 • Zwiększenie funkcjonalności narzędzia Insight poprzez udostępnienie nowych badań plików JPK

W razie potrzeby, JPK-Insight oferuje również pomoc prawno-podatkową w zakresie przygotowania odpowiednich wniosków oraz przeprowadzenie całego procesu zwrotu niesłusznie zapłaconych odsetek, przy współpracy z renomowaną kancelarią GWW Tax&Legal.
 

Z nami odzyskasz nadpłacone odsetki! 

 Skontaktuj się już dziś: 

Zalety Reverse Charge

Kod GTU_10 - budynki i budowle

Oznaczenia GTU – budynki i budowle

By | compliance, JPK VAT | No Comments

Większość grup towarowo usługowych, podlegających oznaczaniu kodami GTU została określona w tzw. rozporządzeniu JPK w dosyć skomplikowany sposób. Odniesienia do innych ustaw, czy też do nomenklatury scalonej (CN) przysparzają podatnikom wielu problemów. Prawidłowe stosowanie kodów GTU wymaga dokładnej analizy oraz bieżącego aktualizowania wiedzy na ten temat. Jest jednak jeden kod GTU, który został określony w bardzo prosty sposób. Co nie oznacza, że równie proste jest jego stosowanie. Mowa oczywiście o oznaczaniu dostaw budynków, budowli i gruntów kodem 10.

Potrzebna dokładna analiza GTU

Od kilku miesięcy podatnicy powinni wypełniać szereg obowiązków, związanych z wejściem w życie przepisów dotyczących nowego JPK. Jednym z obszarów sprawiających przedsiębiorcom sporo problemów jest stosowanie oznaczeń GTU. Dostawa napojów alkoholowych, paliw, oleju opałowego, wyrobów tytoniowych, odpadów, urządzeń oraz części elektronicznych, pojazdów i części samochodowych, metali szlachetnych oraz nieszlachetnych czy też leków oraz wyrobów medycznych wiąże się z obowiązkiem dokonania odpowiednich oznaczeń w ewidencji VAT. W rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług zawarto szczegóły dotyczące poszczególnych oznaczeń. Zastosowana metoda kwalifikowania towarów do poszczególnych grup nie jest jednak jednolita. Odwołanie się do przepisów o podatku akcyzowym, załączników do ustawy o podatku od towarów i usług, prawa farmaceutycznego oraz nomenklatury scalonej (CN) powoduje, że prawidłowe zakwalifikowanie dostaw do odpowiednich kodów GTU nie jest zadaniem prostym.

Budynki, budowle, grunty

Jest jednak jedno oznaczenie odnoszące się do dostaw towarów, które nie zostało w żaden sposób doprecyzowane. W rozporządzeniu, dla dostawy budynków, budowli i gruntów, przewidziano stosowanie oznaczenia kodem 10. Bardzo istotną sprawą jest więc ustalenie, co oznaczają użyte w rozporządzeniu terminy.

Przepisy podatkowe nie definiują pojęcia budynku i budowli. Definicję taką znajdziemy w przepisach prawa budowlanego. Zgodnie z tymi regulacjami, budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowlą jest natomiast każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Jako przykłady budowli wymienione zostały m.in. wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne oraz części budowlane urządzeń technicznych.

Również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz ich zbycie stanowi w świetle ustawy o VAT dostawę towarów. W JPKV_7 należy więc w takim przypadku zastosować oznaczenie GTU 10. Kod 10 stosuje się również w przypadku umów zrównanych z dostawą towarów, np. leasingu finansowego budynku (pod pewnymi warunkami), kiedy dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania jak właściciel budynków, budowli lub gruntów.

Jak jeszcze można rozumieć pojęcie budynku?

 Oznaczaniu kodem 10 nie podlegają usługi budowlane oraz remonty. Nie należy również stosować tego oznaczenia do najmu lub dzierżawy budynków, budowli lub gruntów.

W odpowiedziach udzielanych przez Ministerstwo Finansów oraz stanowisku zajętym w interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej można się spotkać z odmiennym spojrzeniem na definicje, o których była już wyżej mowa. Zgodnie z takim podejściem do kategorii budynków, budowli i gruntów zaliczyć można również części budynków i budowli oraz lokale mieszkalne, lokale użytkowe, komórki lokatorskie, miejsca parkingowe i garażowe czy też garaże. W świetle przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK VAT oraz przytoczonych definicji budynków, oraz budowli istnieją istotne powody, żeby prezentowane przez Dyrektora KIS stanowisko poddawać w wątpliwość.

Łatwo zapomnieć, można ponieść konsekwencje

Dokonując odpowiednich oznaczeń kodami GTU, należy dokonywać dokładnej weryfikacji, czy sprzedawane towary lub świadczone usługi zostały objęte obowiązkiem oznaczania. Szczególną  kategorią są dostawy towarów lub świadczenie usług pojawiające się u podatnika incydentalnie. Jeżeli np. podmiot zajmujący się sprzedażą art. spożywczych dokona dostawy będącej jego własnością gruntu, powinien pamiętać, że także taka dostawa musi zostać oznaczona kodem „10”. W przypadku sporadycznie występujących dostaw towaru lub świadczenia usługi, łatwo jednak zapomnieć o dokonaniu odpowiedniego oznaczenia. Może się to niestety wiązać z dodatkowymi problemami ze strony urzędu skarbowego. Dlatego warto stale przypominać sobie i aktualizować zasady dokonywania oznaczeń GTU. Na naszym blogu będziemy jeszcze wielokrotnie wracać do tego tematu.

Nowy JPK_VAT – Kiedy podatnik ma obowiązek stosowania oznaczeń TP?

By | compliance, JPK VAT | No Comments

Wprowadzenie oznaczeń w Jednolitym Pliku Kontrolnym spowodowało wiele niejasności i pojawiających się w związku z tym pytań podatników. Praktycznie w ewidencji każdego podmiotu, niezależnie od swojej wielkości czy struktury może wystąpić transakcja podlegająca oznaczaniu. Dlatego każdy podmiot, w teorii powinien badać szczegółowo powiązania rodzinne swoich kontrahentów. W praktyce jednak takie działania byłyby ciężkie do przeprowadzenia i wiązałyby się z wieloma utrudnieniami dla podatnika. 

Znaczący wpływ 

Ewidencja VAT powinna zawierać oznaczenia istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą. Nie podlegają oznaczeniu powiązania wynikające ze stosunku pracy oraz z tytułu przysposobienia. 

Kluczowym terminem podczas ustalania czy pomiędzy podmiotami występują, powiązania jest znaczący wpływ. Przez  wywieranie znaczącego wpływu rozumie się: 

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%: 

a) udziałów w kapitale lub

b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c) udziałów lub praw do udziału w zyskach, lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub 

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia. 

Jeżeli znaczący wpływ ma miejscepomiędzy podmiotami występują powiązania i konieczne jest zastosowanie oznaczenia TP. Taki sam rezultat wystąpi w przypadku, gdy jednym z kontrahentów jest małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na drugiego kontrahenta. W praktyce, w pierwszej kolejności należy ustalić czy nabywca, dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie wywiera znaczącego wpływu na swojego kontrahenta. Należy przy tym sprawdzić czy jeden z kontrahentów nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby fizycznej, wywierającej znaczący wpływ na drugiego kontrahenta. 

Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo. Stopień powinowactwa określa się według stopnia pokrewieństwaPowiązanymi są więc: ojciec, matka, rodzice, syn, córka, dziecko, dziadek, babka, wnuk, wnuczka, brat, siostra, żona, mąż, ojciec męża, ojciec żony, matka męża, matka żony, mąż córki, żona syna, brat męża, siostra męża, brat żony, siostra żony, żona brata oraz mąż siostry. Relacje prawne powinowactwa nie ustają wraz z ustaniem małżeństwa (wyjątkiem jest jego unieważnienie).  

Do podmiotów powiązanych należą także spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy oraz podatnik i jego zagraniczny zakład.  

Transakcje zwolnione przedmiotowo 

Koniecznością oznaczenia znacznikiem TP mogą być  objęte również transakcje zwolnione przedmiotowo, dla których nie ma obowiązku wystawiania faktur. Zwolnieniem przedmiotowym jest objęta między innymi dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Takiemu zwolnieniu podlegają również usługi finansowe. Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych przedmiotowo, a także nieodpłatne przekazanie towarów lub świadczenie usług może zostać objęte dokumentem wewnętrznym oznaczanym znacznikiem WEW. W przypadku wystąpienia powiązań między kontrahentami może wystąpić dodatkowo konieczność zastosowania znacznika TP.  

Stosowanie oznaczenia TP zależy od tego, czy powiązania występowały między kontrahentami w momencie powstania obowiązku podatkowegoTylko w takiej sytuacji istnieje obowiązek dokonania oznaczenia TP. 

Niezależnie od wartości transakcji 

Całkowicie bez znaczenia dla obowiązku oznaczania  jest natomiast wartość transakcji. Nie ma również znaczenia czy istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji cent transferowych. O oznaczeniu TP powinni pamiętać szczególnie podatnicy dokonujących nabycia od zagranicznych podmiotów powiązanych.  

Podatnik powinien dochować należytej staranności przy identyfikacji transakcji, które podlegają oznaczaniu TP. Z pewnością należy pod tym kątem zweryfikować wszystkich nabywców. Trudniejszym zadaniem może być dokładne ustalenie, przez które osoby fizyczne mogą wystąpić powiązania z innymi podmiotami. Realizacja tego wymogu jest co najmniej trudna, jeżeli nie niemożliwa do spełnienia. W tej sprawie pozostaje podatnikom liczyć na rozsądek kontrolerów z administracji skarbowej, którzy będą realizację obowiązku oznaczenia znacznikiem TP weryfikować. 

Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego JPK – duże zmiany dla podatników.

By | compliance, JPK VAT | No Comments

17 marca do konsultacji publicznych został skierowany projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług 

Na naszym blogu wielokrotnie poruszaliśmy temat problemów podatników ze stosowaniem rozporządzenia dotyczącego JPK. Nieścisłości  i sprzeczności z jakimi można się spotkać, dokonując szczegółowej analizy przepisów i wypowiedzi Ministerstwa Finansów były zapewne podstawą do podjęcia decyzji o przygotowaniu nowelizacji rozporządzenia. Przedstawiony przez MF projekt nie ma jeszcze ostatecznego kształtu. Regulacja najprawdopodobniej ulegnie modyfikacjom. Jednak już teraz chcielibyśmy przybliżyć rozwiązania, które w założeniu powinny rozwiać liczne wątpliwości interpretacyjne.

W cyklu artykułów poddamy szczegółowej analizie poszczególne rozwiązania i postaramy się odpowiedzieć na pytanie:

 • czy rozporządzenie w nowym kształcie jest rzeczywiście dobrze przemyślanym i przygotowanym rozwiązaniem.  

Nowy JPK – nowe problemy 

Wprowadzony 1 października 2020r. nowy JPK zgodnie z zapowiedziami ministerstwa miał ułatwić życie podatnikom. Do dotychczasowych informacji zawartych w JPK dołączona została deklaracja VAT. W rezultacie podatnicy nie muszą już składać osobno Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz deklaracji. Wprowadzając nowe rozwiązania Ministerstwo Finansów zdecydowało się jednak równocześnie na wprowadzenie wielu nowych obowiązków. Do tych najbardziej uciążliwych podatnicy zaliczają oznaczenia tzw. grup towarowo-usługowych – GTU. Jednak to nie nowe obowiązki są przyczyną zamieszania, z którym mamy obecnie do czynienia.  Szczególnie uciążliwe dla podatników są rozbieżności pomiędzy treścią przepisów zawartych w rozporządzeniu, broszurą informacyjną oraz odpowiedziami Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące nowej struktury.

Niejasne i nieprecyzyjne sformułowania oraz nieznajdujące oparcia w przepisach interpretacje powodują brak pewności, czy sposób postępowania przyjęty przez podatnika jest prawidłowy. 

Szczególnie uciążliwe GTU 

Duża liczba wątpliwości dotyczących obowiązujących obecnie przepisów dotyczy obowiązku dokonywania oznaczeń towarów i usług wprowadzonego wraz z nowym JPK. W rozporządzeniu wsprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w JPK można znaleźć szczegóły dotyczące poszczególnych oznaczeń. Zastosowana metoda kwalifikowania towarów do poszczególnych grup nie jest jednak jednolita. Odwołanie się do przepisów:

 • o podatku akcyzowym,
 • załączników do ustawy o podatku od towarów i usług,
 • prawa farmaceutycznego
 • nomenklatury scalonej (CN) 

powoduje, że prawidłowe zakwalifikowanie dostaw do odpowiednich kodów GTU staje się problematyczneFiskus, określając grupy towarów podlegające oznaczaniu w wielu przypadkach dokonał tego w sposób budzący wątpliwości podatników. Można odnieść wrażenie, że przyjęte rozwiązania nie stanowią spójnego systemu, a w niektórych przypadkach można wręcz podejrzewać, że nie zostały one do końca przemyślane.  

Wątpliwości interpretacyjne 

 Ministerstwo Finansów, zapewne w celu ułatwienia podatnikom prawidłowego wypełniania obowiązków udostępniło na swoich stronach szereg wskazówek. Zostały one zawarte w dwóch opracowaniach:

 1. w broszurze informacyjnej 
 2. w pytaniach i odpowiedziach dotyczących nowego JPK.

Wiele zawartych w nich informacji jest rzeczywiście przydatnych podczas sporządzania JPK. Istnieje jednak sporo nieścisłości i sprzeczności pomiędzy rozporządzeniem, broszurą informacyjną oraz udzielonymi przez ministerstwo odpowiedziami na nurtujące podatników pytania. Dodatkowo, różnice w rozumieniu poszczególnych przepisów znalazły się również interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 

Przepisy przede wszystkim

W wielu przypadkach interpretacje wydają się sprzeczne z przepisami rozporządzenia. Taka sytuacja prowadzi u podatników do stanu niepewności, jakie rozwiązania   prawidłowe i w jaki sposób powinny zostać zastosowane. Ma to tym bardziej istotne znaczenie, że wiele ewentualnych błędów może znaleźć swoje konsekwencje wdotkliwych karach wprowadzonych wraz z nowym JPK.

Podstawową zasadą, o której powinni pamiętać podatnicy jest działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli więc wskazówki zawarte  w broszurze informacyjnej,  odpowiedziach na pytania lub interpretacjach indywidualnych są sprzeczne z brzmieniem przepisów ustawy i rozporządzenia, należy się kierować tymi przepisami. Przedstawiony  w broszurze czy też pytaniach i odpowiedziach zalecany sposób działania, nie jest źródłem prawa i może być traktowany jedynie jako pogląd wyrażony przez urzędników Ministerstwa Finansów. Dlatego,  w przypadku ewidentnych sprzeczności, jedyną prawidłową metodą działania jest stosowanie obowiązujących przepisów. 

Co zmieni nowelizacja rozporządzenia ? 

Na naszym blogu wskazywaliśmy na brak jednolitego sposobu określania jakie towary, usługi wchodzą w skład poszczególnych grup podlegających oznaczaniu. Prezentowaliśmy również wiele innych problemów, z którymi mierzą się podatnicy. 

Szczególnie uciążliwe  są rozbieżności pomiędzy:

 • treścią przepisów zawartych w rozporządzeniu,
 • broszurą informacyjną
 • odpowiedziami Ministerstwa Finansów

na pytania dotyczące poszczególnych przepisów rozporządzenia oraz interpretacjami indywidualnymi dotyczącymi GTU.  

Nowelizacja rozporządzenia

W odpowiedzi na te problemy Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przygotowanie nowelizacji rozporządzenia. Jest to krok we właściwym kierunku. Analiza poszczególnych rozwiązań może dać odpowiedź, czy projektowane zmiany rzeczywiście będą odpowiedzią na  problemy trapiące nowe JPK.  

Zapraszamy do cyklu  artykułów na temat nowelizacji rzporządzenia JPK

W kolejnych artykułach poddamy szczegółowej analizie poszczególne zapisy projektu. Przyjrzymy się:

 • nowej wersji broszury informacyjnej
 • oraz zaktualizowanym odpowiedziom na pytania,

które zapewne przygotuje Ministerstwo Finansów. Nowelizacja rozporządzenie określającego co powinien zawierać JPK jest dopiero początkiem procesu uporządkowania wprowadzonych rozwiązań. Jeżeli nowelizacja ma przynieść pozytywne rezultaty MF będzie musiało zadbać o spójność źródeł informacji. Najwięcej problemów i wątpliwości jest niewątpliwie generowane przez brak jednolitego stanowiska fiskusa. Podatnicy mają prawo oczekiwać, że nowe rozwiązania wyeliminują dotychczasowe problemy. 

 

Oznaczenia dowodów nabycia w plikach JPK_VAT

By | compliance, JPK VAT | No Comments

Większość oznaczeń, które podatnik ma obowiązek zastosować w Jednolitym Pliku Kontrolnym dotyczy dostaw, świadczenia usług oraz dowodów sprzedaży. Są jednak przypadki, kiedy oznaczenia te dotyczą również dowodów nabycia. Niejednoznaczność rozwiązań przyjętych przez fiskusa oraz pojawiające się sprzeczne interpretacje poszczególnych przepisów  przyczyną braku pewności, który sposób postepowania zostanie uznany za prawidłowy.

Dla przedsiębiorców bardzo istotne jest prawidłowe sporządzanie ewidencji i deklaracji w ramach nowego JPK. Można się przecież spodziewać, że wraz z końcem ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 działania administracji skarbowej ulegną znacznemu nasileniu.  

 

Oznaczenia nie tylko przy dostawie 

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych wdeklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wprowadza obowiązek oznaczania następujących dowodów nabycia: 

 • faktur VAT RR (oznaczenie VAT_RR) ,
 • dokumentów wewnętrznych (oznaczenie WEW) ,  
 • faktur wystawionych przez podatników którzy wybrali metodę kasową rozliczeń (oznaczenie MK).  

Oznaczenie dokumentów wewnętrznych WEW jest stosowane również do oznaczania w ewidencji VAT dowodów sprzedaży. Oznaczenie VAT_RR oraz MK może się natomiast pojawić wyłącznie przy oznaczaniu dowodów nabycia 

Nabycie od rolnika ryczałtowego 

Faktura VAT RR dotyczy rolników ryczałtowych. Są oni zwolnieni podmiotowo z podatku VATnie mają obowiązku wystawiania faktur VAT, prowadzenia ewidencji VAT ani składania deklaracji podatkowej.  

Dokumentowania dostawy towarów lub świadczenia usług przez rolnika ryczałtowego dokonuje podatnik dokonujący nabycia. Powinien on wystawić fakturę VAT RR w dwóch egzemplarzach. Od września 2019r. podatnik może wystawić taką fakturę również w formie elektronicznej. Jednak zarówno nabywca jak i rolnik ryczałtowy muszą ją podpisać podpisem elektronicznym. Podatnik wystawiający fakturę VAT RR musi dokonać jej oznaczenia w części ewidencyjnej pliku JPK.  

Przykłady stosowania oznaczeń „WEW” 

Rozporządzenie wprowadza obowiązek oznaczania  dowodów nabycia, które stanowią dokumenty wewnętrzne. Podatnik, dokumentując nabycie za pomocą dowodu wewnętrznego powinien dokonać w nowym JPK oznaczenia „WEW”.

Do dowodów wewnętrznych, które należy oznaczać w ten sposób należą między innymi dowody wewnętrzne dokumentujące: 

 • roczną  korektę  podatku  naliczonego  w  związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego, 
 • import usług, gdy transakcja będzie opodatkowana, podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego a zagraniczny usługodawca nie wystawi faktury, 
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów gdy transakcja będzie opodatkowana, podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego a zagraniczny dostawca nie wystawi faktury, 
 • dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywcapodatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego a zagraniczny dostawca nie wystawi faktury 
 • dokonanie korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu towarów i usług dla celów działalności gospodarczej i działalności innej niż gospodarcza, 
 •  korektę podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości, jeżeli nastąpiła zmiana wykorzystania tej nieruchomości, 
 • dokonanie korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu. 

Metoda kasowa rozliczeń

W nowym JPK oznaczaniu w ewidencji VAT nabywcy podlegają faktury wystawione przez podatników, którzy wybrali metodę kasową rozliczeń. Należy zwrócić uwagę na okres, w którym zastosowane zostanie oznaczenie MK.

Nabycie oznacza się kodem MK dopiero w okresie, w którym:

 • sprzedawca otrzymał całość
 • lub część należności z tytułu dostaw i usług udokumentowanych fakturą.

Nie wszystkie faktury zawierające oznaczenie „metoda kasowa” podlegają przepisom rozporządzenia. Dotyczy to jedynie faktur wystawionych przez małych podatników, którzy wybrali metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT. 

Realizując obowiązek stosowania oznaczeń należy mieć na uwadze, że nie tylko brak takiego oznaczenia może się spotkać z negatywnymi konsekwencjami ze strony administracji skarbowej. Jeśli podatnik dokona oznaczenia a nie powinien tego robić, administarcja skarbowa może uznać to za błąd podatnika.  

 

Oznaczenia GTU – usługi transportowe i magazynowe

By | JPK VAT | No Comments

Działalność gospodarcza wiąże się często z przemieszczaniem i magazynowaniem towarów. Utrudnienia w płynnym funkcjonowaniu łańcuchów logistycznych wywołane pandemią COVID-19 pokazały, jak istotnym obszarem jest dzisiaj transport i gospodarka magazynowa. Rosnące znaczenie tego działu gospodarki dostrzegł również fiskus. Spowodowało to, że podmioty świadczące usługi transportowe i gospodarki magazynowej zostały zobowiązane do stosowania odpowiednich oznaczeń w nowym JPK.

Oznacza to, że również ta branża będzie się znajdować pod lupą administracji skarbowej. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej, kiedy i w jaki sposób dokonywać odpowiednich oznaczeń. Już dzisiaj można uniknąć problemów, które czekają na nas w przyszłości. 

13 grup towarowo-usługowych i wątpliwości podatników

13 tzw. grup towarowo-usługowych (GTU) jest przyczyną wielu wątpliwości podatników. Obowiązki w zakresie dokonywania oznaczeń zostały określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Źródłami informacji jest również broszura informacyjna dla JPK_VAT zdeklaracją, pytania i odpowiedzi zamieszczone na stronie www.podatki.gov.pl oraz szereg interpretacji indywidualnych, które zostały dotychczas wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Brak spójności pomiędzy tymi źródłami powoduje, że podatnicy nie zawsze są pewni, czy zastosowane przez nich rozwiązania nie będą miały dla nich negatywnych konsekwencji.  

 Sekcja H w PKWiU i oznaczenie “13”

Zgodnie z rozporządzeniem, prowadzona przez podatnika dla celów VAT ewidencja powinna zawierać oznaczenia dotyczące świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej. Oznaczenie „13” powinno znaleźć zastosowanie przy usługach, które w PKWiU 2015 zostały wskazane w Sekcji H symbol ex 49.4, ex 52.1. Oznacza to, że w przypadku działu 49 – transport lądowy irurociągowy, oznaczaniu podlegają: 

 •  transport drogowy towarów, 
 • usługi związane z przeprowadzkami 
 • transport rurociągowy 

Odpowiednio, w dziale 52 – magazynowanie i usługi wspomagające transport, kodem „13” oznaczane jest wyłącznie:

 • magazynowanie 
 • przechowywanie towarów. 

Użycie w rozporządzeniu “ex” oznacza, że zakres usług jest węższy niż ten określony w sekcji H PKWiU 2015. Oznacza to, że oznaczaniu jako  GTU „13” nie podlega transport lotniczy ani wodny. Oznaczaniu nie podlegają również usługi pocztowe ikurierskie. Pomimo tego, że wymienione grupy usług znajdują się w sekcji H PKWiU 2015, zostały one wyłączone z obowiązku dokonywania oznaczeń w nowym JPK.  

Z tego obowiązku zwolnione zostały również: 

 •  transport kolejowy pasażerski i towarowy 
 • transport lądowy pasażerski 
 • usługi taksówek 

Dokonanie w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących świadczenia wymienionych usług byłoby więc błędem. O ile w przypadku transportu pasażerskiego lądowego i kolejowego czy też usług taksówek, takie rozwiązanie wydaje się oczywiste, w przypadku kolejowego transportu towarów może budzić zdziwienie. Nie podlega np. oznaczaniu kodem GTU transport kolejowy produktów naftowych wwagonach cysternach, co oznacza że nie jest to szczególny obszar zainteresowań fiskusa. Można odnieść wrażenie, że także w tym przypadku administracja skarbowa nieco przypadkowo wyznaczyła zakres usług podlegających oznaczaniu.   

Magazynowanie tak, logistyka nie 

Z obowiązku oznaczania wykluczone zostały też: 

 • usługi wspomagające transport, 
 • usługi przeładunku towarów, 
 • usługi towarowych agencji transportowych. 

Kodem „13” nie należy więc oznaczać w ewidencji VAT faktur dokumentujących świadczenie usług logistyki i spedycji.   

Przepisy dotyczące nowego JPK nałożyły na podatników szereg nowych obowiązków. Ciężko jednak nie odnieść wrażenia, że należałoby nieco usystematyzować rozwiązania przygotowane przez administrację skarbową. Pojawiające się sprzeczności oraz niekonsekwentne podejście do rozwiązań dotyczących nowego JPK pozwalają podejrzewać, że rozporządzenia wykonawcze ulegną wkrótce zmianie. Podatnicy wolą mieć do czynienia z logicznymi i przemyślanymi rozwiązaniami. Wywiązywanie się z obowiązków z pewnością przychodzi wtedy łatwiej.  

 

 

Oznaczenia GTU – usługi niematerialne

By | compliance, JPK VAT | No Comments

Obowiązujące od kilku miesięcy przepisy dotyczące nowego JPK_VAT przewidują szereg nowych obowiązków. Przewidują też kary związane z  nieprzestrzeganiem tych obowiązków. Jedną z głównych zmian wprowadzonych z nowym JPK jest konieczność dokonywania oznaczeń faktur w przesyłanej do urzędu skarbowego ewidencji.  Ministerstwo Finansów wprowadziło podział na 13 tzw. grup towarowo usługowych. Są to tak zwane oznaczenia GTU. 

 

Podatnicy szukają odpowiedzi, w jaki sposób dokonywać oznaczeń. Jakie towary i usługi podlegają nowym obowiązkom? Jak uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, związanych z popełnionymi błędami? Przyczyną wielu niejasności jest stosowanie kodu GTU przewidzianego dla faktur dokumentujących świadczenie usług niematerialnych. 

 Usługi o charakterze niematerialnym  – jak je rozumieć

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych wdeklaracjach podatkowych i w ewidencji (w zakresie podatku od towarów i usług) wprowadza obowiązek oznaczania w tej ewidencji  świadczenia usług o charakterze niematerialnym. W przypadku ujęcia w JPK_V7 faktury dokumentującej wykonywanie takich usług podatnik powinien zastosować  kod „12”. Usługi podlegające oznaczaniu zostały wyszczególnione wrozporządzeniu.

Stosowanie kodu „12” powinno  zostać ograniczone wyłącznie do usług:

 • doradczych,
 • księgowych,
 • prawnych,
 • zarządczych,
 • szkoleniowych,
 • marketingowych,
 • firm centralnych reklamowych,
 • badania rynku i opinii publicznej
 • oraz usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Warto sprawdzić kody PKWiU

Ministerstwo Finansów przyznało, że ani ustawa VAT ani rozporządzenia nie zawierają definicji usług o charakterze niematerialnym. W konsekwencji MF w pytaniach i odpowiedziach dotyczących nowego JPK podało, jakie zakresy poszczególnych usług mogą podlegać oznaczaniu jako usługi niematerialne . W udzielonych wskazówkach wymieniono poszczególne kody PKWiU, które należy brać pod uwagę przy stosowaniu kodu „12”.

W przypadku świadczenia usług, znajdujących się w grupie usług niematerialnychwarto sprawdzić, czy usługa została objęta kodem PKWiU wskazanym przez fiskusa. Niektóre usługi podlegające oznaczaniu mogłyby zostać zakwalifikowane przez podatnika inaczej niż wskazują na to kody PKWiU podane przez MF.

Usługi zarządcze o charakterze niematerialnym obejmują na przykład usługi:

 • związane z zarządzaniem siecią,
 • dotyczące zarządzania systemami informatycznymi,
 • polegające na zarządzaniu stronami internetowymi,
 • dotyczące zarządzaniem nieruchomościami.  

Pełnienie funkcji prezesa zarządu 

Wydana 30 grudnia 2020r. przez Dyrektora  Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja indywidualna potwierdziła, że oznaczeniem przewidzianym dla usług o charakterze niematerialnym podlegają także faktury dokumentujące świadczenie usług zarządczych przez osoby wchodzące w skład zarządu spółki.  

 W sprawie, której dotyczyła interpretacja indywidualna prezes zarządu spółki otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji. Prezes wykonywał działalność w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Obejmowała ona wykonywanie następujących czynności, np.które wynikają z kodeksu spółek handlowych:

 •  zwoływanie zgromadzeń wspólników, reprezentowanie spółki wobec osób trzecich, oraz:
 • bieżącego zarządzania parkiem handlowym, 
 • reprezentowania spółki przed urzędami, bankami i innymi jednostkami oraz podmiotami. 

Na wystawianych przez prezesa fakturachzgodnie z opisem przedmiotem świadczonych usług było pełnienie funkcji prezesa zarząduFaktury dokumentujące wykonanie usług nie zawierały w opisie wyodrębnianych usług. Te usługi to usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, wzakresie badań naukowych iprac rozwojowych. Wskazano natomiast, że „pełnienie funkcji prezesa zarządu” zostało oznaczone w PKWiU 2015 symbolem 70.22.17., należy więc do kategorii usług zarządzania procesami gospodarczymi. Dyrektor KIS uznał, że faktura dokumentująca „pełnienie funkcji prezesa zarządu” podlega oznaczaniu kodem 12 przewidzianym wnowym JPK dla usług o charakterze niematerialnym.  

Zgodnie z art. 13 pkt 7 przychody otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych powinny zostać zakwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Niezależnie więc od tego, że świadczenie usług odbywa się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie ma wtakiej sytuacji możliwości zastosowania sposobu opodatkowania właściwego dla działalności gospodarczej. Oznacza to, że nie znajdzie w tym przypadku zastosowania opodatkowanie dochodu stawką liniową 19 %. Jeżeli jednak faktura dokumentuje wykonywanie czynności związanych zpełnieniem funkcji prezesa zarządu, powinna ona zostać również oznaczona kodem „12”.  

GTU a usługi refakturowane

Przygotowując się do dokonywania oznaczeń, warto dokładnie zweryfikować, czy sprzedawane towary lub świadczone usługi objęto obowiązkiem oznaczania kodami GTU. Należy również pamiętać, że oznaczanie kodami GTU dotyczy także usług refakturowanych (o ile zaliczają się do katalogu usług podlegających oznaczaniu). Odpowiadając na pytania naszych czytelników, w kolejnych wpisach na naszym blogu będziemy prezentować najnowsze informacje dotyczące nowego JPK oraz stosowania oznaczeń GTU. 

 

 

Paragony fiskalne stanowiące faktury uproszczone w JPK – zmiany w 2021r.

By | JPK VAT | No Comments

Od 31 grudnia 2020 r. obowiązuje zmiana przepisów dot. paragonów fiskalnych. Polega ona na tym, że wprowadzenie nowego sposobu ewidencjonowania paragonów stanowiących faktury uproszczone przesunięto na lipiec 2021 r. Oznacza to, że tak jak dotychczas, należy takie paragony wykazywać jedynie w raportach fiskalnych z kas rejestrujących. Nie ma natomiast obowiązku odrębnego wykazywania paragonów stanowiących faktury uproszczone odrębnie w ewidencji wchodzącej w skład nowego JPK.  

Miała być zmiana, ale w ostatniej chwili zmieniono przepisy 

31 grudnia 2020r. weszło w życie rozporządzenie Ministra finansówfunduszy i polityki regionalnej z 17 grudnia 2020r. Zmieniało ono rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług Zgodnie z pierwotną wersją rozporządzenia do 31 grudnia 2020r. podatnicy nie wykazywali w ewidencji wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy. Rozporządzeniem z 17.12.2020 termin ten przesunięto do 30.06. 2021r. Podatnicy uzyskali dodatkowe pół roku. W tym czasie paragony fiskalne uznane za faktury, nie będą wykazywane w części ewidencyjnej JPK VAT_7. 

 Kiedy paragon może być fakturą 

Paragon fiskalny jest uznawany za fakturę uproszczoną, gdy:

 • jego wartość nie przekracza 450 zł (100 euro)
 • oraz zawiera numer NIP nabywcy.

W przypadku transakcji sprzedaży, które zawierane są pomiędzy podmiotami gospodarczymi na kwotę  nieprzekraczającą  450  zł (100 euro), sprzedawca ma prawo udokumentowania jej paragonem  fiskalnym  zawierającym  numer  NIP  nabywcy. Nie wyklucza to oczywiście możliwości żądania przez nabywcę otrzymania standardowej faktury zamiast takiego paragonu.  Jeżeli kwota paragonu fiskalnego nie przekracza 450 zł (100 euro) i jednocześnie  zawiera on numer identyfikujący podatnika (NIP) paragon taki musi zostać uznany za fakturę uproszczoną. Oznacza to, że należy go traktować analogicznie, jak fakturę, ze wszystkimi konsekwencjami. W tym również zmożliwością skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego.

Przyjęte rozwiązanie jest wygodnie dla podatnika, ponieważ pozwala pominąć w paragonie fiskalnym stanowiącym fakturę uproszczoną między innymi takie dane: 

 • imię i nazwisko
 • lub nazwę nabywcy towarów lub usług
 • oraz jego adres.  

Faktura uproszczona a faktura standardowa

W przypadku wystawienia przez sprzedawcę paragonu fiskalnego stanowiącego fakturę uproszczoną nie ma natomiast możliwości wystawienia do tego paragonu faktury standardowej. W takiej sytuacji sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia takiej faktury. Jest to spowodowane brakiem możliwości dokumentowania jednej sprzedaży dwoma fakturami – w tym przypadku fakturą uproszczoną oraz fakturą standardową.  Jeżeli  nabywca  chce  otrzymać  fakturę  standardową  dokumentującą  sprzedaż  na  kwotę nieprzekraczającą  450  zł ( albo  100  euro),  wówczas  nabywca  powinien  wyrazić  swoje  żądanie zanim  sprzedawca  zafiskalizuje  sprzedaż  za  pomocą  kasy  rejestrującej.  W  takim  przypadku  sprzedawca nie powinien ujmować sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, tylko wystawić nabywcy fakturę standardową, według przepisów dotyczących wystawiania faktur. 

 Podatek z paragonu musi się znaleźć w JPK 

Paragony fiskalne stanowiące faktury uproszczone zostały zwolnione z obowiązku ich odrębnego wykazywania w ewidencji składanej z deklaracją w ramach JPK. Nie oznacza to jednak, że nie muszą być one w JPK ujęte. 

 • Do 30.06.2021r. wystarczy, że wartość sprzedaży netto oraz wysokość należnego podatku z tych paragonów będą zawarte w raportach fiskalnych.
 • Raporty te zostaną następnie ujęte w części ewidencyjnej JPK.  

Faktury zbiorcze a faktury uproszczone

Należy pamiętać, że nie ma możliwości wystawiania faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone. Dzieję się tak, ponieważ faktura zbiorcza nie może dokumentować sprzedaży już zafakturowanej. Wystawienie faktur zbiorczych jest natomiast możliwe do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł ( 100 euro). Oczywiście, w takiej sytuacji paragony te także muszą posiadać NIP nabywcyWarto także pamiętać, że w przypadku gdy kwota należności nie przekracza 450 zł, a paragon został uznany za fakturę nie należy dokonywać oznaczeń „FP”. Takich paragonów nie dotyczy też, co wydaje się oczywiste, obowiązek dołączania paragonu do faktury.  

Nowy termin – 30.06.2021

Ministerstwo Finansów w ostatniej chwili zwolniło podatników z obowiązku, który miał wejść w życie wraz z początkiem 2021r. Przez kolejne pół roku ewidencja JPK_V7 nie będzie zawierała odrębnie wykazanych paragonów fiskalnych, które zostały uznane za faktury uproszczone. Zachęcamy do śledzenia razem z nami zmian w przepisach, interpretacjach i wyjaśnieniach dotyczących nowego JPK.  

 

 

 

Data wpływu faktury w nowym JPK

By | JPK VAT

Pomimo tego, że przepisy dotyczące nowego JPK zaczęły obowiązywać w 2020r., dopiero rok 2021 może się okazać dla podatników przełomowy. Analiza otrzymanych przez urzędy skarbowe plików JPK_V7, szczególnie ta dokonywana centralnie, przy zaangażowaniu zaawansowanych algorytmów, wymaga sporo czasu. Decydujące znaczenie mają ogromne ilości przetwarzanych danych oraz konieczność przesyłania do poszczególnych urzędów skarbowych raportów o wykrytych nieprawidłowościach. Pierwsze efekty tych działań będą dla podatników widoczne prawdopodobnie po kilku miesiącach.

 

Od kiedy urzędy skarbowe w praktyce zweryfikują dane z plików JPK?

Dodatkowym czynnikiem, który może powodować przesunięcie w czasie reakcji administracji skarbowej jest trwająca epidemia koronawirusa i  związane z nią ograniczenia. W tym w szczególności kadrowe. Analizy dokonywane są we wrocławskim centrum informatycznym. Przekazywanie informacji z centrum o  stwierdzonych rozbieżnościach wynikających  z  danych  zawartych  w JPK, będzie się odbywać. Przeprowadzone centralnie analizy zostaną następnie wykorzystane przez poszczególne urzędy skarbowe. Dane wynikające z nowych JPK w praktyce są dostępne dla administracji skarbowej dopiero od końca listopada 2020r. Można się spodziewać, że efekty centralnej analizy nowego JPK zaczną być widoczne w pierwszym kwartale 2021 r.     

 Źródła prawa 

Dla podatników chcących w sposób prawidłowy wywiązywać się ze swoich obowiązków, wprowadzenie nowego JPK wiąże się z wieloma wątpliwościami. Istnieje kilka źródeł informacji o tym, w jaki sposób postępować i jak uniknąć narażenia się na negatywne konsekwencje ewentualnych błędów. Podatnik w pierwszej kolejności powinien brać pod uwagę obowiązujące przepisy podatkowe.

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są:

 • ustawa o podatku od towarów i usług,
 • rozporządzenia wydane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.

Szczególne znaczenie ma tutaj Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług 

 Rozbieżności pomiędzy rozporządzeniem, broszurą i Q&A 

Ministerstwo Finansów,  w celu ułatwienia podatnikom prawidłowego wypełniania obowiązków, udostępniło na swoich stronach szereg wskazówek.

Zawarto w dwóch opracowaniach:

 • w broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją oraz
 • w pytaniach i odpowiedziach dotyczących nowego JPK.

Wiele zawartych w nich informacji jest bardzo przydatna podczas sporządzania JPK. Istnieje jednak sporo nieścisłości i sprzeczności pomiędzy rozporządzeniem, broszurą informacyjną oraz udzielonymi przez ministerstwo odpowiedziami na nurtujące podatników pytania. Taka sytuacja prowadzi do pojawiających się wątpliwości oraz towarzyszącej im niepewności, jakie rozwiązania należy zastosować. Ma to tym bardziej istotne znaczenie, że wiele ewentualnych błędów może znaleźć swoje konsekwencje w dotkliwych karach przewidzianych w nowych przepisach.  

 Prymat przepisów nad wyjaśnieniami 

Można założyć, że dostrzeżone sprzeczności i wątpliwości zostaną przez administrację skarbową wyjaśnione. Zanim jednak Ministerstwo Finansów odniesie się do tego, jak prawidłowo realizować swoje obowiązki, należy podjąć decyzję, który sposób postępowania jest zgodny z prawem.

Podstawową zasadą, o której należy pamiętać jest działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli wskazówki zawarte  w broszurze informacyjnej czy też w odpowiedziach na pytania są sprzeczne z brzmieniem przepisów ustawy i rozporządzenia, należy się kierować tymi przepisami. Przedstawiony w broszurze, pytaniach i odpowiedziach zalecany sposób działania, nie jest źródłem prawa. Może on być traktowany jedynie jako pogląd urzędników Ministerstwa Finansów. Dlatego też w przypadku ewidentnych sprzeczności, jedyną prawidłową metodą działania jest stosowanie obowiązujących przepisów.  

Co z tą datą wpływu? 

Z tego typu rozbieżnością można się spotkać w przypadku daty wpływu faktury. Zgodnie z treścią wyjaśnień zamieszczonych w broszurze informacyjnej dotyczącej JPK_V7M, w przypadku gdy data wpływu faktury nie różni się od daty jej wystawienia (w strukturze pole to nazywa się „Data Zakupu”) pole to pozostaje puste. Zgodnie jednak z §11 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia ewidencja pozwalająca na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego musi zawierać datę wpływu faktury lub dokumentu, w każdym przypadku wskazanym w §11 ust. 3 pkt 1 oraz 5 rozporządzenia (m.in. zakupy krajowe, WNT, import usług). Wyjątkiem wskazanym w rozporządzeniu jest jedynie przypadek faktur dotyczących transakcji z rolnikami ryczałtowymi (oznaczanych jako VAT_RR; co jest oczywiste biorąc pod uwagę, że fakturę taką wystawia nabywca). 

Data wpływu ma znaczenie 

 Data wpływu faktury to podstawowy i najważniejszy parametr pozwalający na ustalenie prawidłowości odliczenia podatku naliczonego w danym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT prawo do obniżenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, wktórym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Data wpływu dokumentu może mieć wpływ na moment realizacji prawa do odliczenia podatku w transakcjach WNT czy import usług. Zatem, data wpływu dokumentu jest kluczową daną, która wpływa na jakość ewidencji i prawidłowość rozliczeń podatku naliczonego w deklaracji.  

Zgodnie z tym, co zostało wcześniej powiedziane, data wpływu faktury powinna być więc zamieszczana w każdym przypadku (poza fakturami dotyczącymi transakcji z rolnikami ryczałtowymi). Pomimo tego, że w broszurze informacyjnej wskazano inaczej, takie postępowanie będzie zgodne z treścią rozporządzenia.  

Dostrzegając pojawiające się sprzeczności – takie jak opisana w dzisiejszym wpisie – podejmujemy działania, w celu wyeliminowania tego typu sytuacji. Dopóki jednak odpowiednie zapisy nie zostaną zmienione lub wyjaśnione zachęcamy podatników do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw i rozporządzeń.  

 

 

Oznaczenia GTU w plikach JPK – dostawy towarów

By | JPK VAT | No Comments

,,Nowe przepisy dotyczące JPK składanego wraz z deklaracją, będą stanowiły w 2021r. jeden zgłównych obszarów zainteresowań podatników. Administracja skarbowa skierowała już do przedsiębiorców pierwsze pytania dotyczące złożonych plików JPK.  Ten proces będzie przybierał na sile. Urzędy skarbowe potrzebują coraz mniej czasu na wdrażanie nowych rozwiązań. Już w pierwszy kwartale 2021 r. można się spodziewać wysokiej aktywności fiskusa, związanej z weryfikacją  JPK

Wysokie ryzyko intensywnych działań administracji skarbowej wiąże się także z nowymi sankcjami 

Administracja została wyposażona w możliwość nakładania dotkliwych dla podatników kar. Niestety, część przesłanych już do urzędów skarbowych JPK_V7 zawiera błędy, które będą musiały zostać skorygowane.

Warto śledzić wszystkie nowe informacje dotyczące JPK i unikać niepotrzebnych problemów. Jedno z najczęściej pojawiających się pytań dotyczy oznaczeń GTU. W dzisiejszym wpisie zajmiemy się ich najliczniejszą częścią – oznaczeniami dostaw towarów.

 Dostawy towarów podlegające oznaczaniu kodami GTU 

W przesłanych ewidencjach podatnicy zostali zobowiązani do dokonywania oznaczeń m.in. dostaw niektórych towarów. Podzielono je na 10 grup. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług zawiera szczegóły dotyczące poszczególnych oznaczeń. Zastosowana metoda kwalifikowania towarów do poszczególnych grup nie jest jednak w pełni precyzyjna i budzi wiele wątpliwości.  

Ewidencja powinna zawierać oznaczenia dotyczące dostawy: 
 • napojów alkoholowych – oznaczenie „01”, 
 • paliw – oznaczenie „02”, 
 • oleju opałowego – oznaczenie „03”, 
 • wyrobów tytoniowych – oznaczenie „04”, 
 • odpadów – oznaczenie „05”, 
 • urządzeń oraz części elektronicznych – oznaczenie „06”, 
 •  pojazdów i części samochodowych – oznaczenie „07”, 
 •  metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – oznaczenie „08”, 
 • leków oraz wyrobów medycznych – oznaczenie „09”, 
 • budynków i budowli – oznaczenie „10”.  

Czy dokonana dostawa podlega oznaczeniu kodem GTU

Jeżeli podatnik dokonuje dostawy towarów wymienionych w poszczególnych kategoriach, należy dokonać dokładnej  analizy, czy rzeczywiście dokonywana dostawa podlega oznaczaniu kodem GTUPomimo wystawienia faktury obejmującej towary wymienione w rozporządzeniu wykonawczym, nie zawsze będzie ona podlegała oznaczeniu.

Oznaczenia GTU a odpady

Stanie się tak na przykład w sytuacji dotyczącej odpadów, których dostawa podlega oznaczeniu „05”. Tym kodem będzie oznaczana  wyłącznie dostawa odpadów, o których mowa w pozycjach 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Pomimo więc, że przedsiębiorca dokonuje zagospodarowania odpadów obejmującego ich  zbieranie, transport i przetwarzanie, nie będą one objęte obowiązkiem oznaczania w nowym JPK. Stanie się tak, ze względu na brak dostawy tych odpadów. Dostawa towarów, która została zdefiniowana w ustawie o VAT jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w przypadku zagospodarowania odpadów obejmującego ich  zbieranie, transport i przetwarzanie nie wystąpi. Zagospodarowanie w tej sytuacji będzie miało charakter usługi świadczonej na odpadach. Z tego względu nie będzie podlegało oznaczeniu kodem GTU.  

Alkohol etylowy, który jest napojem alkoholowym ale nie przeznaczonym do spożycia 

Fiskus, określając grupy towarów podlegające oznaczaniu w wielu przypadkach dokonał tego w sposób budzący wątpliwości podatników. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym ewidencja zawiera oznaczenie „01” dotyczące dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym zalicza się: 
 • wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu pow. 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207, 2208. Także wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; 
 • wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; 
 • napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy. 

Zgodnie z tą definicją napojem alkoholowym w postaci alkoholu etylowego są nie tylko wyroby przeznaczone do spożycia przez ludzi. Są to również wszelkie wyroby zawierające w swoim składzie alkohol etylowy, niezaliczane do innych napojów. Jest ta nawet jeśli tylko stanowią część innego wyrobu, znaczonego innym kodem CN. Administracja podatkowa w tej sytuacji uznaje jednak, że oznaczaniu kodem „01” podlegają wyłącznie wyroby alkoholowe przeznaczone do spożycia. Pomimo więc, że przedsiębiorca dokona dostawy wyrobu, w skład którego wchodzi wyrób o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu etylowego skażonego, przekraczającej 1,2% nie będzie on podlegać oznaczeniu kodem GTU.  

 Jakie oznaczenia do  raportów fiskalnych

Warto przypomnieć, że nie zawsze towary wskazane w rozporządzeniu podlegają oznaczaniu kodami GTU. Takich oznaczeń nie należy stosować do raportów fiskalnych. Nawet jeżeli w raporcie fiskalnym są dane dotyczące sprzedaży towarów należących do którejkolwiek z kategorii oznaczanej kodami GTU, prawidłowym oznaczeniem w takim przypadku będzie „RO”. Tylko tym oznaczeniem, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym, należy oznaczyć dokument zbiorczy wewnętrzny, zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.  

Podane przykłady bardzo wyraźnie obrazują z jakimi problemami zderzają się podatnicy przygotowujący do wysłania nowy JPK. Jeżeli faktura dokumentuje dostawę towaru znajdującego się w grupie będącej przedmiotem szczególnego  zainteresowania fiskusa, warto bardzo dokładnie przeanalizować czy istnieje obowiązek dokonania odpowiedniego oznaczenia. Przyjęty w rozporządzeniu sposób określania grup towarowych wydaje się być nie do końca przemyślany. Niestety, jak to często ma miejsce, negatywne konsekwencje i tak w rezultacie dosięgną podatnika. Zachęcamy więc do ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzdotyczącej nowego JPK.