Category

JPK VAT

Korekta JPK VAT po zmianach przepisów

By | JPK VAT | No Comments

Podatnicy, którzy będą zmuszeni do korekty deklaracji VAT oraz korekt Jednolitego Pliku Kontrolnego złożonych przed 1 października 2020 r. staną przed koniecznością odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób to zrobić ?  

  1. Dotychczas, każda zmiana w JPK wiązała się obowiązkiem dokonywania korekt JPK wg nowych zasad.  

  1. Tym razem reguła ta nie znajdzie zastosowania. Zarówno korekta deklaracji VAT jak również korekta JPK powinny zostać dokonane na dotychczasowych zasadach. 

Wprowadzenie nowych rozwiązań związanych ze składaniem deklaracji VAT oraz JPK nastąpi już za dwa tygodnie. W miarę zbliżania się terminu 1 października pojawia się coraz więcej wątpliwości dotyczących wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów zmian.  Wśród wielu pytań, na które postaramy się udzielić odpowiedzi, znajduje się kwestia, w jaki sposób dokonyw korekt deklaracji VAT złożonych przed 1 października? Może się także zdarzyć, że złożony przed 1 października JPK_VAT zawiera błędy. Także w tym przypadku pojawi się pytanie w jaki sposób korekta JPK_VAT powinna zostać dokonana. 

 

Korekta JPK VAT – według nowych czy starych zasad ?

Dotychczas regułą było stosowanie do korekt JPK_VAT nowych rozwiązań. Wprowadzając JPK_V7 Ministerstwo Finansów zastosowało inny schemat postępowania. Korekty deklaracji VAT oraz JPK_VAT składanych na starych zasadach będą korygowane także na starych zasadach. Oznacza to, że bez względu na moment, w którym takie korekty zostaną dokonane nie zmieni się sposób w jaki podatnik powinien je złożyć. Ostatnim miesiącem, za który składane będą deklaracje VAT na starych zasadach będzie wrzesień. Decydującym kryterium nie będzie więc moment złożenia deklaracji VAT lub wysłania JPK.  Podejmując decyzję o sposobie złożenia korekt należy wziąć pod uwagę okres za jaki złożone zostały deklaracje VAT lub JPK_VAT. Ponieważ JPK_V7M powinien być składany poczynając od deklaracji za październik 2020 r., dopiero korekta dotycząca tego miesiąca powinna być składana na nowych zasadach.  

Październik pierwszym miesiącem, za który należy złożyć nowy plik JPK_VAT.

Ustawa o zmiana ustawy o podatku od towarów i usług z 4 lipca 2020 r. wprowadziła w art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług ustęp 3b, zgodnie z którym podatnicy są obowiązani przesyłać za każdy miesiąc do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję łącznie z deklaracją podatkową, w terminie do złożenia tej deklaracji. Ponieważ zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 października, miesiąc ten jest pierwszym miesiącem, za który należy przesyłać ewidencję łącznie z deklaracją. Terminem do złożenia deklaracji określonym przez ustawodawcę jest 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, w związku z tym nowy JPK za październik powinien zostać złożony do 25 listopada 2020 r.  

Korekta deklaracji JPK VAT za wrzesień.

Analogicznie, ostatnią deklaracją VAT złożoną według starych zasad będzie deklaracja za wrzesień, która powinna zostać złożona do 25 październikaDo tego terminu powinien zostać również złożony JPK_VAT. Jeżeli okaże się, że istnieje konieczność skorygowania deklaracji VAT lub JPK_VAT dotyczących września, należy tego dokonać na dotychczasowych zasadach. Nowe zasady składania korekt będą miały zastosowanie dopiero poczynając od deklaracji VAT i ewidencji za październik 2020 r. 

 Autor: Marcin Kopczyk, doradca podatkowy GWW .  Jeśli chcesz dowiedzie się więcej na temat zmian w plikach JPK, zapraszam na cykl Bezpłatnych Webinarów 

Nowe pliki JPK. Wszystko o zmianach – Bezpłatne Webinaria.

By | JPK VAT, Webinaria | No Comments

Już od 1.10.2020 obowiązywać będą nowe pliki JPK. Przepisy wprowadzają nową strukturę raportowania plików JPK dla VAT ( JPK_V7M i JPK_V7K).

Nowy plik JPK połączy obecnie składane deklaracje VAT i plik JPK obejmujący ewidencję VAT.

Zmiany przepisów wprowadzą dodatkowe obowiązki dla działów finansowo-księgowych oraz spowodują konsekwencje dla podatników oraz osób zarządzających  w firmach.

Aby pomóc Państwu dobrze przygotować się do nadchodzących zmian przepisów zapraszamy na cykl spotkań z ekspertami Jpk Insight.

Spotkania podprowadzą doradcy podatkowi  jednej z największych i najlepszych kancelarii prawnych i podatkowych  – GWW.

 

JPK DAYS to cykl 3 Webinariów, które odbywają się w cyklicznie, każdy czwartek. Poniżej zamieszczamy wszystkie tematy cyklu, mozna dołączyć do spotkań w dowolnym momencie. 

  • W jaki sposób dobrze przygotować się do nowej struktury JPK i kontroli na żądanie – 17.09.2020

  • Wszystko o zmianach w plikach JPK – 24.09.2020.

  • Konsekwencje błędów w raportowaniu w plikach JPK  dla podatników i osób zarządzających – 1.10.2020

Spotkania online JPK DAYS są przeznaczone dla osób odpowiedzialnych w firmach za finanse. Począwszy od kadry zaradzającej na poziomie C-level, poprzez kierowników jednostek do szeregowych pracowników działów księgowości i finansów.

Wydarzenia JPK Days dedykowane są dla:

     1. Głównych księgowych i księgowych.

     2. Osób odpowiedzialnych za finanse w firmach.

      3. Dyrektorów Finansowych.

      4. Prezesów. 

 

Webinaria JPK DAYS poprowadzą:

Pan Krzysztof Czekaj, doradca podatkowy GWW.

Zajmuje się podatkami od 2006 r., kiedy rozpoczął pracę w jednej z firm z tzw. Wielkiej Czwórki. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług. Doradza zarówno w bieżącej działalności przedsiębiorców, jak i przeprowadza przeglądy rozliczeń podatkowych, doradza przy transakcjach i przekształceniach. W 2008 r. wpisany na listę doradców podatkowych.

Pan Marcin Kopczyk, doradca podatkowy GWW.

Zajmuje się podatkami od 2010 roku. Doświadczenie zawodowe zdobył w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie, w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym oraz Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie. Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Kontrolami w Ministerstwie Finansów. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych oraz zajmuje się rozwijaniem narzędzi działu e-podatki – JPK Insight.. Był wykładowcą studiów podyplomowych SGH “Zwalczanie przestępczości ekonomicznej” Prowadził szkolenia m.in. dla Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. W latach 2018-2019 członek Państwowej Komisji ds. doradztwa podatkowego.

Zapraszamy  do rejestracji na wszystkie wydarzenia. 

   

Rewolucja w JPK

By | JPK VAT | No Comments

Od lipca wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowy JPK. Długo zapowiadane przez Ministerstwo Finansów uproszczenie polega na tym, że nie będzie już obowiązku składania deklaracji VAT. Wszystkie dane mają znaleźć się w jednym pliku JPK_VAT. Z punktu widzenia podatnika, skonsolidowanie obowiązków sprawozdawczych ma niewątpliwe zalety. Ministerstwo Finansów przy okazji połączenia dotychczasowego JPK_VAT z deklaracją VAT wprowadza jednak wiele nowych obowiązków.

 

 

Zmiany od lipca

Podmioty zobowiązane do składania JPK_VAT łącznie z deklaracją VAT są zmuszone do dostosowania swoich systemów ERP do nowych wymagań. Z uwagi na to, że podatnicy ponoszą duże obciążenia związane z zagrożeniem koronawirusem, termin wprowadzenia obowiązku składania nowego JPK ujednolicono dla wszystkich podatników. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewidziano odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników)

Zamiast deklaracji i ewidencji

– część deklaracyjna i ewidencyjna w nowym JPK

Przekształcony JPK_VAT będzie wysyłany za okresy miesięczne, w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W sytuacji, kiedy 25 dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, JPK_VAT można złożyć następnego dnia roboczego.

Jednolity Plik Kontrolny będzie złożony z części deklaracyjnej i części ewidencyjnej. Załączniki składane dotychczas łącznie z deklaracją VAT zostaną zastąpione polami wyboru.

W szczególny sposób raportowane będą faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Mają być one ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione, nie będą jednak zwiększać sprzedaży za ten okres. Wartość sprzedaży oraz kwota podatku z tytułu tej sprzedaży zostaną wykazane tylko w raporcie dobowym i miesięcznym z kasy rejestrującej. Dla celów analitycznych i kontrolnych faktura ma być jednak wykazywana także w pliku JPK_VAT. Wystarczające więc będzie jej ujęcie w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT wysyłanym za miesiąc, w którym wystawiono fakturę.

Coraz więcej informacji

Kontrowersje wzbudza coraz szerszy zakres informacji, jakiego fiskus żąda od przedsiębiorców.  Ministerstwo Finansów uzasadnia poszerzenie zakresu przekazywanych informacji potrzebami analizy i kontroli. Dane wykazywane w części deklaracyjnej pliku JPK nie będą się zasadniczo różnić od danych wykazywanych dotychczas w składanych deklaracjach VAT. Znacznie rozszerzony zostanie natomiast zakres danych w części ewidencyjnej. Podatnicy zostaną zobowiązani do wskazywania oznaczeń identyfikujących dostawy towarów i usług szczególnie narażonych na nadużycia. Dodatkowe oznaczenia będą dotyczyły także czynności objętych szczególnymi procedurami rozliczania podatku VAT, a także niektórych rodzajów dowodów sprzedaży i zakupu.

Odpowiedniego oznaczenia w składanym JPK_VAT będą wymagały faktury dotyczące dostaw takich towarów, jak: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, odpady, olej opałowy, paliwo, urządzenia elektroniczne, pojazdy, części samochodowe, budynki. Obowiązek ten będzie dotyczyć także faktur dokumentujących świadczenie usług niematerialnych, transportowych i magazynowych oraz przenoszenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Autor: Marcin Kopczyk, reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych oraz zajmuje się rozwijaniem narzędzi działu e-podatki, w szczególności JPK Insight – autorskiej aplikacji GWW, służącej do weryfikowania i kontroli informacji udostępnianych organom podatkowym o stanie bieżących rozliczeń w postaci plików JPK_VAT. Wcześniej pracował w administracji skarbowej jako Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Kontrolami w Ministerstwie Finansów.

W latach 2018-2019 członek Państwowej Komisji ds. doradztwa podatkowego.

Jak skarbówka wykorzysta nowy JPK

By | compliance, JPK VAT, Uncategorized | No Comments

Nowy Jednolity Plik Kontrolny, który zostanie wprowadzony od lipca br. dostarczy administracji skarbowej ogromną ilość informacji. Analizą danych zajmie się Departament Analiz Ministerstwa Finansów. Został on wyznaczony do realizowania zadań  w  zakresie  JPK  VAT,  w  tym  w  szczególności  monitorowania  i  rozwoju raportów.

Raporty oparte na JPK

Do tej pory administracja skarbowa analizowała dane z JPK tworząc między innymi następujące rodzaje raportów:

  • raport R 1.1. – podmioty deklarujące  różne  wartości  podatku  należnego/naliczonego pomiędzy deklaracją VAT-7/VAT-7K a plikiem JPK_VAT
  • raport 1.2 – podmioty, które w rejestrze zakupów wykazały kwotę podatku naliczonego wyższą  od  kwoty  podatku  należnego  wykazanego  w  rejestrze  sprzedaży przez  kontrahenta  w  poszczególnych  transakcjach
  • raport R.2 – podmioty, które  w  swoim  rejestrze  zakupów  uwzględniły  faktury  VAT wystawione  przez  kontrahentów  krajowych  nieposiadających  otwartego obowiązku  VAT  na  dzień  wystawienia  faktury
  • raport 3.1 – niezgodności  między  JPK_VAT  a  deklaracją  VAT-UE  w  zakresie  wartości wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i wewnątrzwspólnotowego  świadczenia  usług  (WŚU)  Raport  R.3.1

W szczególnym zainteresowaniu fiskusa znajdzie się analiza danych o transakcjach podmiotów gospodarczych. Można przypuszczać, że porównywanie będzie dotyczyło poszczególnych faktur. Faktura, która zostanie wykazana w JPK przedsiębiorcy po stronie zakupów będzie musiała znaleźć swoje odzwierciedlenie w JPK dostawcy po stronie sprzedaży. Takie „łączenie” faktur pozwoli na wykrywanie nadużyć w podatku VAT. Będzie ono jednak skuteczne dopiero wtedy, gdy dane zawarte w JPK nie będą zawierały pomyłek uniemożliwiających identyfikację transakcji. Dlatego, można się spodziewać, że przy okazji wprowadzania nowego JPK administracja skarbowa będzie kładła szczególny nacisk na prawidłowość przesyłanych danych.

Czynności sprawdzające a nowy JPK 

Naczelnik urzędu skarbowego  od 1 lipca br. , będzie dysponował wszelkimi danymi, które są konieczne dla stwierdzenia formalnej poprawności składanych deklaracji. Będzie on dysponował ewidencją, której zapisy są podstawą do sporządzenia deklaracji VAT czyli części deklaracyjnej nowego JPK. Wszelkie czynności zmierzające do zweryfikowania terminowości składania deklaracji czy ich formalnej poprawności można określić jako czynności sprawdzające. Co więcej, naczelnik urzędu skarbowego w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, ma obowiązek dokonać jej korekty. W przypadkach, gdy zmiana nie przekracza kwoty 5000 zł naczelnik koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień oraz doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji. Dysponując informacją z ewidencji VAT naczelnik będzie zobowiązany skorygować oczywiste omyłki lub błędy rachunkowe w deklaracji.

Obszary pod szczególnym nadzorem 

Szczególnie interesujące dla fiskusa grupy towarów i usług zostały wyraźnie wskazane. Przedsiębiorcy będą je musieli oznaczać w składanym JPK_VAT. Podmioty dokonujące obrotu napojami alkoholowymi, wyrobami tytoniowymi, odpadami, olejem opałowym, paliwami, urządzeniami elektronicznymi, pojazdami, częściami samochodowymi, budynkami i budowlami oraz lekami mogą się spodziewać, że ich JPK będą przedmiotem pogłębionych analiz.  To samo dotyczy świadczenia usług niematerialnych, transportowych i magazynowych oraz przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Odpowiednio oznaczona powinna zostać sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju. Administracja skarbowa będzie więc mogła zidentyfikować wszystkie podmioty zajmujące się sprzedażą wysyłkową i ustalić skąd pochodzi towar będący przedmiotem tej sprzedaży. Kolejnym obszarem szczególnego zainteresowania jest świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów nie będących podatnikami VAT. Fiskus chce mieć wiedzę na temat podmiotów powiązanych czyli takich, w których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na inny podmiot. Takiemu  oznaczeniu będzie podlegać np.  faktura wystawiona przez  spółkę cywilną, jeżeli została wystawiona dla wspólnika tej spółki. Jeżeli wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz dostawa poza terytorium kraju odbywa się w ramach tzw. transakcji trójstronnej, drugi w kolejności podatnik powinien dokonać odpowiedniego oznaczenia w ewidencji. Oznaczone powinny zostać wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, następujące po ich imporcie w ramach procedur celnych 42 i 63. Obowiązek stosowania oznaczeń dotyczy świadczenia usług turystyki, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowanych na zasadach marży. Przedsiębiorcy będą musieli oznaczać transakcje związane z bonami jednego lub różnego przeznaczenia. W praktyce są bony te to najczęściej karty prezentowe.

Szczególnym przypadkiem jest obowiązek oznaczania transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Ten obowiązek został w przepisach wykonawczych wymieniony dwukrotnie. Można założyć, że stanowi to pomyłkę w procesie legislacyjnym, jednak nie ulega wątpliwości, że te transakcje będą przedmiotem szczególnego zainteresowania fiskusa.

Można przypuszczać, że we wszystkich wymienionych obszarach, do których odnosi się obowiązek oznaczania wykryta została wysoka ilość nieprawidłowości, dlatego też zapewne te obszary będą szczególnie interesować administrację skarbową. 

WRO-System 

Pracownicy KAS otrzymali dostęp do plików  JPK_VAT  poprzez  aplikację  WRO-System w kwietniu 2017 r. Do analizy JPK wykorzystywane były dwa moduły – moduł Transakcje umożliwiający wyszukiwanie podmiotów w rejestrach sprzedaży i zakupu na podstawie plików JPK_VAT złożonych we wskazanym okresie oraz moduł Raporty służący do  weryfikacji i obsługi rozbieżności przekazywanych z raportów automatycznych generowanych przez narzędzie AnalizatorJPK. Można przewidywać, że w związku ze znacznym zwiększeniem informacji przekazywanych w nowym JPK, system będzie uzyskiwał nowe funkcjonalności i zwiększy możliwości analityczne. Dla przedsiębiorców oznacza to jednak, że prędzej czy później wszystkie błędy i nieprawidłowości zostaną wykryte i odpowiednio wykorzystane przez skarbówkę.

Autor: Marcin Kopczyk, reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych oraz zajmuje się rozwijaniem narzędzi działu e-podatki, w szczególności JPK Insight – autorskiej aplikacji GWW, służącej do weryfikowania i kontroli informacji udostępnianych organom podatkowym o stanie bieżących rozliczeń w postaci plików JPK_VAT. Wcześniej pracował w administracji skarbowej jako Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Kontrolami w Ministerstwie Finansów.

W latach 2018-2019 członek Państwowej Komisji ds. doradztwa podatkowego.

Archicom SA — korekta JPK VAT za ubiegłe lata za pomocą JPK Insight

By | JPK VAT | No Comments

O wykorzystaniu JPK Insight po zmianie systemu finansowo-księgowego w dużych organizacjach.

Firma Archicom jest ogólnopolską spółką notowaną na giełdzie, działającą na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Jest jednym z największych i najdłużej funkcjonujących deweloperów na dolnośląskim rynku nieruchomości.  Archicom to również klient kancelarii prawnej GWW, która stworzyła między innymi aplikację JPK Insight do weryfikacji plików JPK VAT.  

Grupa Archicom wybudowała blisko 6 500 mieszkań i pod swoją marką zrzesza kilkadziesiąt spółek o różnym przeznaczeniu. Skuteczne i wydajne narzędzia, wspierające pracę księgowych, stanowią istotne wsparcie dla księgowości oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem podatkowym.

Nowy system finansowo-księgowy w Archicom

Wdrażanie systemów informatycznych jest złożonym przedsięwzięciem, które wymaga sporego zaangażowania wielu pracowników, zarówno w organizacji, jak i poza nią. Implementacja nowego systemu wiąże się również z wprowadzeniem do bazy danych szeregu  różnych dokumentów z ubiegłych lat.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku naszego klienta. Spółka Archicom w ubiegłym roku (2018) zmieniła informatyczny system przeznaczony do księgowości. Taka operacja pociągnęła za sobą konieczność migracji dokumentów finansowych,  w tym jednolitych plików kontrolnych.

Przed wykonaniem takiego zadania warto zweryfikować wszystkie pliki, który wprowadzamy do nowego systemu. Dotyczy to również,  a może przede wszystkim, wygenerowanych w poprzednich latach plików JPK Vat. Archicom skutecznie wykorzystuje w tym celu nasze oprogramowanie JPK Insight.

 

JPK Insight a weryfikacja i korekta plików JPK Vat  z ubiegłych lat

 

Jak podaje nam Pani Izabela Traczyk (dział finansowo-księgowy Archicom Asset Management), jedną z najbardziej przydatnych funkcji oprogramowania JPK Insight jest możliwość dokonania korekty plików JPK Vat z 2017 roku:

Po zmianie 2018 roku systemu finansowego jeszcze do tej pory zdarzają się dokumenty, które muszą być wprowadzone do nowego systemu i zostać skorygowane. Bez tego narzędzia (JPK Insight) nie mogłybyśmy tego uczynić. JPK Insight pozwala na import ze starego systemu plików JPK VAT i ich weryfikację pod kątem poprawności.” 

W Archicom za każdym razem podczas importu danych do nowego systemu, pliki z ubiegłych lat (JPK Vat) są weryfikowane oprogramowaniem JPK Insight, który niejednokrotnie sygnalizuje różnego rodzaju potencjalne błędy.

Pani Izabela Traczyk podkreśla, że dzięki  zastosowaniu zewnętrznego oprogramowania JPK Insight, niezależnego od starego i nowego systemu finansowo-księgowego,  pracownicy działu księgowości w spółce Archicom wiedzą, na co zwrócić szczególną uwagę: JPK Insight sygnalizuje nam m.in. zasadność odliczenia kosztów Vat z paliwa oraz weryfikuje, czy sprzedaż  została wykazana we właściwym miesiącu, a VAT został naliczony w miesiącu, kiedy rozliczenie faktycznie miało miejsce.”

 

JPK Insight — oprogramowanie do weryfikacji plików JPK Vat, może również pokazać nam, czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Archicom wykorzystuje tę funkcję JPK Insight do weryfikacji wszystkich swoich kontrahentów pod kątem tego, czy faktycznie są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Szczególnie dotyczy to tzw. spółek operacyjnych firmy, które dokonują wielu zewnętrznych zakupów.  Aplikacja JPK Insight stanowi w tym wypadku duże wsparcie.

Jeśli interesuje Państwa więcej informacji na temat wykorzystania oprogramowania JPK Insight, to zachęcamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie lub do kontaktu za pomocą poniższego formularza. Całkowicie za darmo zweryfikujemy państwa pliki jpk VAT, demonstrując przy okazji możliwości naszego oprogramowania.

 


Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa (dalej „GWW TAX”). Przetwarzamy Twoje w/w dane w celu:
- skontaktowania się z Tobą w sprawie bezpłatnej weryfikacji plików JPK_VAT oraz
- w celu informowania o wykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej, o ile wyraziłeś zgodę obejmującą komunikację w tym temacie.

Masz prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w ww. celach. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pełna treści informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj

Wyrażam zgodę wykorzystanie przez GWW TAX automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingowym tj. przesyłaniu materiałów owykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej poprzez wykorzystanie:

Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie.
Wycofanie w/w zgód następuje poprzez formularz .Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność komunikacji której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zarządzanie ryzykiem podatkowym z wykorzystaniem oprogramowania JPK Insight

By | JPK VAT | No Comments

Compliance to między innymi kontrola ryzyka i przeciwdziałanie stratom finansowym wynikających błędów w rozliczeniach podatkowych. Takie działanie dodatkowo zabezpiecza działalność działów księgowych w zakresie rozliczeń podatkowych, fakturowania zleceń i zakupów, a także rozliczeń wewnętrznych (wypłaty pracownicze).

Nadzór nad zgodnością procesów biznesowych z przepisami prawa zapewnia firmom bezpieczeństwo finansowe, bez przykrych niespodzianek. Warto zdawać sobie sprawę, że prawie 10% wpływów budżetowych państwa ma miejsce z powodu przeprowadzonych kontroli i nałożonych w związku z nimi kar lub obowiązków wyrównania podatku  (w 2017 roku 4,5 mld zł dodatkowych wpływów do budżetu to efekt wydanych decyzji, wpłat dokonanych w związku z kontrolami oraz złożonych korekt w tym dokonywanych na skutek zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli). 

Compliance uzupełnia mankamenty słabej komunikacji międzydziałowej w firmach

Z reguły w polskich przedsiębiorstwach księgowi nie są bezpośrednio odpowiedzialni za negocjowanie umów oraz uczestniczenie w decyzjach biznesowych. W wielu przypadkach są wyłączeni z tego typu obszarów i to właśnie z tego powodu może pojawić się ryzyko podatkowe. Jeśli dołożymy do tego brak współpracy pomiędzy działami, może okazać się, że stanowisko inspektora nadzoru (lub z angielskiego officer compliance) jest niezbędne. Praca oficera compliance polega na minimalizowaniu ryzyka braku zgodności działań przedsiębiorstwa z zewnętrznymi lub wewnętrznymi regulacjami prawnymi po to, aby zapobiegać stratom finansowym oraz utracie wizerunku. 

Oficer compliance (lub cały dział w firmie przeznaczony do realizacji zadań w obszarze compliance) nie jest wrogiem wewnętrznym, który inwigiluje działalność poszczególnych stanowisk, a raczej sojusznikiem we wspólnych działaniach na rzecz przejrzystości finansowej firmy i zarządzania ryzykiem. Osoby pełniące takie stanowiska zazwyczaj zajmują się monitoringiem, kontrolą oraz przewidywaniem ryzyka, wykorzystując w tym celu różne narzędzia usprawniające ich pracę. W obszarze podatkowym bez wątpienia takim usprawnieniem jest oprogramowanie JPK Insight. To stworzona przez zespół kancelarii GWW aplikacja, która zawiera potężną bazę merytorycznych i formalnych testów dla plików JPK. 

Skąd pomysł na to, aby zrobić takie oprogramowanie do weryfikacji plików JPK?

Doradcy podatkowi kancelarii GWW od dawna sygnalizowali, że jednolite pliki kontrolne naszych klientów wygenerowane w ich systemach finansowo-księgowych mogą zawierać sporo błędów. Na wczesnym etapie wprowadzania JPK Ministerstwo Finansów mniej skupiało się na narzędziach do weryfikacji danych. Jednak obecnie ta sytuacja się zmienia i organy kontroli podatkowej mogą w coraz szerszym zakresie sprawdzać spójność danych zawartych w JPK. Należy się także spodziewać, że w kolejnych latach analityka plików JPK wykonywana przez organy podatkowe wejdzie na wyższy poziom. W planach legislacyjnych są przewidziane dodatkowe sankcje finansowe w przypadku wykrycia błędów w JPK.  Warto również pamiętać o tym, że organy kontrolne mogą badać te pliki wstecz. Taka sytuacja stwarza duże ryzyko dla wielu podmiotów, które co miesiąc przesyłają pliki JPK do urzędów. 

W interesie klientów GWW jest minimalizowanie obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego. Kancelaria GWW postanowiła stworzyć w formie oprogramowania  mechanizm kontroli plików jeszcze przed wysłaniem do urzędu. 

Jak JPK może pomóc w compliance?

JPK Insight może stanowić duże wsparcie dla compliance oficera. Wskazuje i poprawia błędy popełnione w pliku kontrolnym, tak aby był zgodny z wymogami Ministerstwa Finansów. 

JPK Insight pozwala na wykonanie badań formalnych i merytorycznych plików JPK VAT. Sprawdza poprawność formalną pliku JPK VAT,  umożliwia importowanie go do systemu, a także wyeksportowanie danych do deklaracji VAT-7. Dzięki oprogramowaniu możliwe jest uruchomienie badań merytorycznych w ewidencji VAT.  

Możliwość ustawiania filtrów pozwala zmieniać zakres wyświetlanych danych według własnych potrzeb, a wszelkie błędy znalezione w plikach JPK są sygnalizowane komunikatami zawierającymi listę wykrytych nieprawidłowości. Raport z badania może zostać zapisany do pliku tekstowego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat działania JPK Insight zapoznaj się z artykułem: Do czego służy oprogramowanie JPK Insight?

 

Program JPK Insight może ułatwić pracę osobom odpowiedzialnym za compliance. Stanowi z pewnością  jedno z narzędzi, które jest niezbędne w funkcjonowaniu działu compliance. Dzięki niemu, zamiast dokonywać żmudnej kontroli plików JPK pod kątem formalnym, merytorycznym i księgowym  można skupić się na kompleksowym zarządzaniu całym obszarem ryzyka podatkowego w firmie. 

Jeśli zainteresowało Cię działanie oprogramowania JPK Insight, skontaktuj się z nami za pomocą formularza lub telefonicznie. Bezpłatnie zweryfikujemy poprawność twoich plików JPK i pomożemy w zakupie licencji tego oprogramowania. 

 


Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa (dalej „GWW TAX”). Przetwarzamy Twoje w/w dane w celu:
- skontaktowania się z Tobą w sprawie bezpłatnej weryfikacji plików JPK_VAT oraz
- w celu informowania o wykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej, o ile wyraziłeś zgodę obejmującą komunikację w tym temacie.

Masz prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w ww. celach. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pełna treści informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj

Wyrażam zgodę wykorzystanie przez GWW TAX automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingowym tj. przesyłaniu materiałów owykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej poprzez wykorzystanie:

Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie.
Wycofanie w/w zgód następuje poprzez formularz .Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność komunikacji której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7 najczęściej popełnianych błędów w plikach JPK VAT

By | JPK VAT | No Comments

Mianem błędu określić należy sytuację stanowiącą o istnieniu definitywnej nieprawidłowości w złożonym pliku JPK_VAT podatnika. Dotyczyć ona może zarówno kwestii techniczno-formalnych, jak i merytorycznych generujących ryzyko podatkowe (np. w postaci kontroli podatkowej), w wymiarze finansowym (zaległość podatkowa i odsetki oraz sankcje podatkowe), jak i karnym skarbowym (odpowiedzialność określonych osób pracujących dla danego podatnika). Poniżej przedstawiamy nasze doświadczenia z weryfikacji plików JPK_VAT przy użyciu stworzonego przez nas narzędzia JPK Insight.

 

Nieprawidłowość 1: Ujmowanie faktur sprzedażowych w nieprawidłowym okresie rozliczeniowym

Przepisy VAT precyzyjnie wskazują, w którym okresie rozliczeniowym powinna zostać wykazana  faktura sprzedażowa – wynika to z obowiązku podatkowego, a decyduje o tym właśnie moment powstania tego obowiązku. Powstaje on co do zasady raz i tylko w tym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy, powinna być ujęta faktura sprzedażowa dokumentująca daną transakcję (wyjątkiem jest np. eksport towarów). Ujęcie faktury/transakcji w niewłaściwym miesiącu może być obciążone określonymi konsekwencjami, np. odsetkami od zaległości podatkowych . Ujmowanie faktur sprzedażowych w nieprawidłowym okresie rozliczeniowym, to jedna z najczęstszych nieprawidłowości, jaką obserwujemy w plikach JPK_VAT, co zapewne wynika z faktu, że dla różnych transakcji obowiązek podatkowy może powstawać według różnych reguł.

Nieprawidłowość 2: Zbyt wczesne lub zbyt późne wystawianie faktur

Zbyt wcześnie wystawione faktury są jednym z potencjalnie najgroźniejszych błędów popełnianych przez podatników. Według polskich zasad faktura może zostać wystawiona do 30 dni przed transakcją, czyli przed wykonaniem usługi lub dostawą towaru. Z drugiej strony, faktury nie możemy wystawić później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym taka transakcja miała  miejsce.

Przykład: jeżeli dostawa towaru miała miejsce 23 maja, to faktura może być najwcześniej wystawiona w dniu 23 kwietnia i nie później niż 15 czerwca.

Jeśli chodzi o ewentualne sankcje ze strony urzędów skarbowych, to faktury wystawione zbyt wcześnie — więcej niż 30 dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, mogą, w skrajnym przypadku, zostać uznane za tzw. puste faktury. Nie dość, że organ kontrolujący może nakazać odprowadzenie podatku VAT od takiej faktury, to może również stwierdzić, że nie została prawidłowo wystawiona właściwa faktura dokumentująca daną transakcję i nie został poprawnie rozliczony podatek VAT. Podatek VAT z tzw. pustej faktury odprowadza się formalnie poza ewidencją i deklaracją VAT. Taka sytuacja może skutkować dwukrotnym obciążeniem kwotą VAT, odsetkami od zaległości, może nawet sankcją 30%, a na dodatek może okazać się, że nabywca będzie miał problem z odliczeniem VAT z takiej „zbyt wcześnie” wystawionej faktury.

Nieprawidłowość 3: Nieprawidłowe wskazanie numeru NIP

Kolejną nieprawidłowością są błędy w numerach NIP. Mogą to być np. błędne numery oraz przedrostki w przypadku VAT-UE, wpisywanie fikcyjnych numerów (typu: 1234567890), używanie nr PESEL lub nawet wpisywanie zbyt długich numerów NIP (np. z racji tego, że ktoś umieścił o jedną cyfrę za dużo).

Na ogół tego typu błędy pojawiają się, gdy chodzi o działanie ludzkie, czasami wymuszane przez obowiązujący u danego podatnika program do fakturowania lub system księgowy. Ciekawostką jest fakt, że błędem jest również wpisanie numeru NIP wtedy, gdy nie jest on wymagany, np. dla osób prywatnych (tym bardziej nie wpisuje się nr PESEL) lub dla podmiotów spoza UE, które nie posługują się dla potrzeb danej transakcji polskim numerem NIP lub unijnym VAT-UE.

Nieprawidłowość 4: Ujmowanie faktur zakupowych w nieprawidłowym okresie rozliczeniowym

Taka sytuacja ma miejsce, gdy odliczamy VAT za wcześnie lub zbyt późno. Należy pamiętać o tym, że w przypadku zwykłej faktury zakupowej prawo do odliczenia VAT powstaje w miesiącu, w którym spełnione zostaną łącznie dwa warunki: podatnik otrzymał fakturę i powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej transakcji. Podatek naliczony możemy wówczas odliczyć w miesiącu, w którym prawo do odliczenia VAT powstało, lub w jednym z 2 kolejnych miesięcy. Zbyt wczesne odliczenie VAT z faktury, zanim oficjalnie została ona dostarczona (np.: jeśli ktoś omyłkowo zaznaczy okres, w którym faktura wpłynęła, podając kwiecień zamiast maj) jest błędem, który pozwala wychwycić nasz program. Zbyt wczesne odliczenie VAT wiąże się z konsekwencjami w postaci odsetek od zaległości podatkowych.

Nieprawidłowość 5: Wielokrotne ujmowanie tej samej faktury w ewidencji VAT

Może się oczywiście zdarzyć, że mamy tę samą fakturę ujętą dwukrotnie w ewidencji z tego powodu, że widnieją na niej zakupy, co do których obowiązują różne reżimy odliczania VAT naliczonego, ale bywa i tak, że konkretna faktura przechodzi przez dwóch księgowych (bo np. została otrzymana e-mailem, a następnie „oryginał” wpłynął w wersji papierowej) i każdy z nich umieści ją w rejestrze (czasami nawet „modyfikując” numer faktury, bo „system nie chce jej zaksięgować”).

Jako że z jednej faktury podatek VAT można odliczyć tylko raz, jest to oczywisty błąd. I ten błąd wiąże się z poważnymi konsekwencjami w postaci zaległości podatkowej i odsetek, ale również obligatoryjną sankcją 30% kwoty zawyżenia VAT naliczonego. Program JPK Insight wyłapie taką fakturę, również wówczas, gdy kreatywny księgowy zmodyfikuje nr tej faktury, a także wówczas gdy te faktury były ujęte w dwóch różnych okresach rozliczeniowych.

Nieprawidłowość 6: Ujmowanie w ewidencji VAT faktur wystawionych później, niż zostały one otrzymane

Zdarzają się często takie przypadki, gdy JPK Insight wskaże nam faktury, które są wystawione później, niż zostały otrzymane przez nabywcę. I nie ma to nic wspólnego z „podróżowaniem w czasie”. Tak się dzieje, gdy na fakturze mamy późniejszą datę wystawienia faktury od daty faktycznego jej otrzymania i takie błędy przy wystawianiu faktur naprawdę się pojawiają. Może być również tak (i to jest częstszy wariant tej nieprawidłowości), że osoba odpowiedzialna za zaksięgowanie danej faktury pomyli się we wpisywaniu właściwych dat.

Nieprawidłowość 7: Ujmowanie faktur korygujących zmniejszających podatek naliczony w nieprawidłowym okresie rozliczeniowym

Błąd ten najczęściej przytrafia się w sytuacji, w której korekty docierają na przełomie miesiąca. W przypadku faktur korygujących zmniejszających podatek VAT naliczony, mamy obowiązek wykazać taką fakturę w miesiącu jej otrzymania. Jeśli zatem otrzymaliśmy korektę „in minus” w maju, to tylko w maju możemy ją ująć w rejestrze, pomniejszyć VAT naliczony i wykazać w pliku JPK_VAT. Niestety często zdarza się, że faktura korygująca wpływa do firmy pod koniec danego miesiąca, ale ktoś księguje ją już w następnym miesiącu. Tym samym zostaje zawyżony podatek naliczony do odliczenia, z czym wiążą się przynajmniej odsetki od zaległości podatkowych.

Jak wynika z powyższych przykładów, wygenerowane w systemach informatycznych pliki JPK_VAT mogą zawierać wiele nieprawidłowości, których nie wychwyci nawet bardzo dobre, ale jednak standardowe oprogramowanie finansowo-księgowe.  Tym samym, dana firma, wysyłając taki niezweryfikowany plik JPK_VAT naraża się na ryzyko wykrycia nieprawidłowości, które bezpośrednio generują negatywne konsekwencje finansowe (w przypadku zaległości lub sankcji vatowskich), ale mogą również wpływać pośrednio na zwiększenie ryzyka podatkowego poprzez np. wywołanie kontroli podatkowej (ze względu na ilość lub jakość stwierdzonych nieprawidłowości w pliku JPK_VAT). A jeszcze dodatkową konsekwencją może być odpowiedzialność nie firmy, ale osób z danej firmy, czyli odpowiedzialność karna skarbowa.  I odpowiedzialność karna skarbowa może dotyczyć nie tylko błędów stwierdzonych w JPK_VAT, a co za tym idzie również w prowadzonej ewidencji na potrzeby VAT, ale także analiza danych zawartych w składanych plikach pozwala wykryć inne błędy, które niezależnie mogą obciążyć osoby za te błędy odpowiedzialne w tym głównych księgowych lub dyrektorów finansowych (np. w związku z wystawianiem faktur w sposób wadliwy).

Na koniec należy wskazać, że niedługo JPK_VAT przekształci się JPK_VDEK, a to oznacza pogorszenie sytuacji każdego podatnika VAT. Nie tylko wzrosną kary związane ze stwierdzonymi błędami (słynne „500+” za każdy błąd), poszerzy się zakres odpowiedzialności karnej skarbowej, ale poszerzy się również zakres ewidencji VAT a tym samym danych, które podatnik będzie zmuszony przekazywać w plikach JPK. Większy zakres danych będzie organom fiskalnym pozwalał na jeszcze dokładniejsze i automatyczne sprawdzanie każdego podatnika, i wykrywanie tych nieprawidłowości, które dzisiaj mogą umknąć nawet kontroli podatkowej.  Dlatego też każdy podatnik powinien zadbać o to, aby weryfikować dane wysyłane w plikach JPK do fiskusa, bo takie działanie pozwala zdecydowanie obniżyć szeroko rozumiane ryzyko podatkowe, także poprzez wyłapywanie błędów i ich niepowielanie.

I naszym zdaniem, program JPK Insight pomaga firmom chronić się i swoich pracowników/członków zarządów przed nadmierną ekspozycją na tak rozumiane ryzyko podatkowe.

 


Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa (dalej „GWW TAX”). Przetwarzamy Twoje w/w dane w celu:
- skontaktowania się z Tobą w sprawie bezpłatnej weryfikacji plików JPK_VAT oraz
- w celu informowania o wykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej, o ile wyraziłeś zgodę obejmującą komunikację w tym temacie.

Masz prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w ww. celach. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pełna treści informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj

Wyrażam zgodę wykorzystanie przez GWW TAX automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingowym tj. przesyłaniu materiałów owykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej poprzez wykorzystanie:

Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie.
Wycofanie w/w zgód następuje poprzez formularz .Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność komunikacji której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

JPK Insight do weryfikacji JPK Vat jako wsparcie compliance w firmie

By | compliance, JPK VAT | No Comments

Priorytetem każdej firmy, poza generowaniem dochodów, powinno być pilnowanie, aby jej działania były obarczone jak najmniejszym ryzykiem i z tego tytułu nie przynosiły niespodziewanych strat finansowych. Straty te mogą być wynikiem działań niezgodnych z przepisami prawa, np. nałożonych kar za błędy w deklaracjach podatkowych. Jeśli Urząd Skarbowy wykryje nieścisłości w rozliczeniach podatkowych, to podatnik musi się liczyć z karą finansową z tego tytułu. Z pomocą przychodzi tutaj compliance – czyli zarządzanie ryzykiem zgodności.

Compliance bierze swój początek z audytu oraz kontrolingu i jest wsparciem dla tych dwóch obszarów. Jest to zestaw różnych procedur i działań mających na celu ograniczanie ryzyka, przede wszystkim poprzez zapobieganie problemom natury prawnej. Tego typu działania w firmach mogą mieć postać ustrukturyzowaną w formie odrębnego działu lub być realizowane w ramach autonomicznego stanowiska: officer compliance.

Dział compliance jest jak partner biznesowy, który angażuje się na rzecz zwiększenia skuteczności i wiarygodności organizacji. Inwestycja w odpowiedni personel i oprogramowanie tego działu to inwestycja w ochronę aktywów firmy. Compliance odpowiada nie tylko za aspekty finansowe. Zajmuje się np. zgodnością z RODO, czyli ochroną danych osobowych, zachowaniem norm wewnętrznych firmy, czy też zgodnością z konkretną dziedziną prawa dotyczącą działalności firmy. Profil tego działu (lub samodzielnego stanowiska) zależy więc w dużej mierze od branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo. Ogólnie rzecz ujmując compliance to zapewnienie zgodności działalności firmy we wszystkich aspektach jej aktywności – w szczególności zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, normami, kodeksami dobrych praktyk, itp.

Zalety tworzenia struktur lub stanowisk odpowiedzialnych za compliance

Compliance to nie tylko zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna. Jest to aktywne działanie na korzyść firmy i kształtowanie jej pozytywnej reputacji. Ogranicza ono straty finansowe i wizerunkowe, które mogą opóźnić lub wstrzymać rozwój firmy. Umożliwia tym samym utrzymanie się na rynku i dotrzymanie kroku konkurencji. Unikanie kar finansowych i innych sankcji za naruszenie obowiązujących regulacji, pozwala na stabilniejszy rozwój, ale również otwiera drzwi na bardziej zdecydowane kroki w kierunku rozszerzenia działalności, bez obaw o zgodność z przepisami prawa.

Dla kogo jest compliance?

Posiadanie działu compliance to norma wśród zachodnich korporacji oraz zwyczaj, który coraz częściej widoczny jest w Polsce. Można więc spodziewać się, że za jakiś czas tego typu rozwiązania w mniejszym lub większym stopniu staną się wymogiem dla wszystkich firm. Szczególnie, że polski ustawodawca wprowadza coraz więcej regulacji wymagających stałego monitoringu działań firmy pod względem ich zgodności z przepisami. Przykładem tego typu regulacji jest chociażby RODO i tzw. ustawa wdrażająca przepisy RODO, obowiązująca polskich przedsiębiorców od początku maja tego roku.

Cały czas trwają również prace nad dalszym uszczelnieniem systemu podatkowego, a co za tym idzie pojawiają się nowe obowiązki i sankcje dla podatników. Jest to o tyle ważne, że transparentność finansowa i wiarygodność to jedne z elementów, które poza jakością oferowanego produktu lub usługi najbardziej wpływają na wizerunek firmy. Firma dbająca o własny interes może zyskać na tym podwójnie: poprzez budowanie wizerunku organizacji szanującej prawo oraz dbającej o porządek wewnętrzny.

JPK Insight —  narzędzie wspierające obszar compliance

Oprogramowanie JPK Insight to doskonały sposób na minimalizację ryzyka, jakie może pojawić się w firmie ze względu na błędy związane z realizacją obowiązków podatkowych.  Zgodnie z procedowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, a także ustawy – Ordynacja podatkowa za błąd w pliku JPK, który uniemożliwi przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości przeprowadzonej transakcji, może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości 500 złotych w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Wg projektu taką karę pieniężną uiszcza się bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia takiej decyzji.

Ponieważ oprogramowanie JPK Insight sprawdza zgodność pliku JPK pod kątem merytorycznym i technicznym, zastosowanie tego narzędzia pozwoli zidentyfikować ewentualne błędy w pliku JPK przed złożeniem deklaracji do urzędu skarbowego, a co za tym idzie uniknąć ewentualnych kar za te błędy. Istotne jest także, że powtarzające się błędy w raportowanych plikach JPK skupiają uwagę fiskusa co może stać się powodem do wszczęcia kontroli w firmie, która przesyła do urzędu skarbowego błędne pliki JPK. Wykrycie i korekta błędów w plikach JPK zanim dowie się o nich fiskus, zabezpiecza zatem interes podatnika na różnych płaszczyznach.

Zarządzanie ryzykiem podatkowym w firmie

Sankcje finansowe za nieprawidłowe rozliczenia podatku VAT sięgają +20%, +30%, +100% kwoty zaniżonego podatku VAT. To spore liczby, a co za tym idzie element ryzyka, który warto mieć pod kontrolą. Tutaj z pomocą oficerowi compliance może przyjść specjalistyczne oprogramowanie,  która za pomocą kilkuset testów, w sposób automatyczny wykrywa nieprawidłowości i anomalie w ewidencji VAT. Takim oprogramowaniem jest JPK Insight.

Otrzymane wyniki pozwalają na identyfikację obszarów, które stanowią błąd w rozliczeniach podatkowych, rzutując na wysokość zobowiązania podatkowego. Ponadto, wskazane zostają także obszary, które świadczą jedynie o potencjalnym ryzyku błędu, a w konsekwencji mogą rodzić wątpliwości organów podatkowych.

Wprowadzenie efektywnego zarządzania ryzykiem w obszarze podatkowym daje szansę na wczesną identyfikację potencjalnych problemów i zapobieganie ich występowaniu. JPK Insight jest w tym względzie dodatkowym narzędziem wsparcia, które może pomóc ograniczyć ryzyko w obszarze podatku VAT.  

Oprogramowanie zostało stworzone przez ekspertów i doradców podatkowych jednej z największych  kancelarii prawnych w Warszawie i jest dostępne w wersji licencjonowanej. Nie wymaga długotrwałego wdrożenia oraz skomplikowanej infrastruktury informatycznej.  Jest bardzo proste w obsłudze i niezwykle pomocne w okresach rozliczeniowych.

Istnieje możliwość bezpłatnego przeanalizowania swoich plików JPK pod kątem poprawności merytorycznej i formalnej. Wystarczy zgłosić się do nas poprzez poniższy formularz. Ponad 90% badanych przez nas plików JPK zawiera błędy, które mogą powodować sankcje ze strony organów kontroli.


Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa (dalej „GWW TAX”). Przetwarzamy Twoje w/w dane w celu:
- skontaktowania się z Tobą w sprawie bezpłatnej weryfikacji plików JPK_VAT oraz
- w celu informowania o wykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej, o ile wyraziłeś zgodę obejmującą komunikację w tym temacie.

Masz prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w ww. celach. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pełna treści informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj

Wyrażam zgodę wykorzystanie przez GWW TAX automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingowym tj. przesyłaniu materiałów owykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej poprzez wykorzystanie:

Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie.
Wycofanie w/w zgód następuje poprzez formularz .Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność komunikacji której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Do czego służy oprogramowanie JPK Insight?

By | JPK VAT | No Comments

Większość firm korzysta z możliwości wygenerowania plików JPK VAT oferowanych przez oprogramowanie finansowo-księgowe. Za pomocą takiego oprogramowania można również pobieżnie sprawdzić pliki JPK VAT pod kątem wymagań formalnych narzuconych przez prawodawcę a także podstawowych badań technicznych. Nie jest to jednak metoda rzetelnej weryfikacji tego, czy wysyłane do Ministerstwa Finansów pliki są rzeczywiście poprawne.

 

Ponad 90% badanych przez nas plików JPK VAT zawiera wiele błędów, które w najbliższej przyszłości mogą skutkować dotkliwymi karami finansowymi ze strony organów podatkowych.

 

Jednolity Plik Kontrolny

Przepisy o JPK VAT weszły w życie z dniem 1 lipca 2016 i w pierwszym roku obowiązywania dotyczyły wyłącznie dużych firm. Było jednak wiadomo, że od dnia 1.01.2017 obowiązek tworzenia plików JPK będzie spoczywał także na średnich i małych firmach. Z dniem 1 stycznia 2018 obowiązek ten mają również mikroprzedsiębiorcy. Wymogi ministerstwa finansów w zakresie obowiązkowego wysyłania JPK VAT dotyczą aktualnie wszystkich przedsiębiorców, którzy rozliczają podatek od towarów i usług (VAT).

Plik JPK można wygenerować za pomocą aplikacji Klient JPK,  poprzez konwersję pliku CSV (odpowiednio przygotowanego pliku w arkuszu kalkulacyjnym i zapisanego w formacie *csv) do XML.

Klient JPK to bezpłatna aplikacja, którą możemy pobrać strony Ministerstwa Finansów. Plik JPK możemy również wygenerować korzystając z większości programów finansowo-księgowych dostępnych na rynku.

Systemy finansowo-księgowe pozwalają weryfikować wygenerowane pliki JPK pod kątem poprawności danych i ich kompletności zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów. Jednak weryfikacja ta, nie jest na tyle szczegółowa i merytoryczna, aby wychwycić wszystkie nieprawidłowości, które może zawierać wygenerowany plik JPK.

Kara za błędy w JPK

Zgodnie z projektem nowelizacji Ustawy o VAT (UD456) wraz z dniem 01.01.2020 roku mają wejść w życie zmiany przepisów. Wszyscy przedsiębiorcy muszą się liczyć z tym, że błędnie wypełnione pliki JPK zawierające dane niezgodne ze stanem faktycznym oraz inne niespójne wartości, będą skutkować karami finansowymi.

Naczelnik urzędu skarbowego zgodnie z planowanymi nowymi przepisami może nałożyć na przedsiębiorcę karę 500 zł za każdy błąd w jednolitym pliku kontrolnym, a także wezwać przedstawiciela podatnika do złożenia wyjaśnień w siedzibie urzędu.

Niezależnie od kar finansowych, powtarzające się błędy w raportowanych plikach JPK mogą prowadzić do wszczęcia kontroli oraz konieczność przeznaczenia dodatkowego czasu na wyjaśnienie błędnych danych. Powinniśmy przy tym pamiętać, że ministerstwo może sięgać do naszych plików z opóźnieniem, analizując pliki JPK wysyłane w przeszłości. Warto upewnić się, czy dokumenty wysyłane przez nas do urzędu skarbowego zawierają właściwe dane.

Dogłębna i skuteczna analiza oraz weryfikacja danych zawartych w pliku JPK jest trudna albo wręcz niemożliwa do przeprowadzenia za pomocą standardowego systemu finansowo-księgowego, a nawet bardziej rozbudowanego systemu klasy ERP. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z aplikacji przeznaczonej do wykrywania nieprawidłowości i anomalii w plikach JPK VAT

Z podobnych rozwiązań korzysta również Ministerstwo Finansów, a zatem zaimplementowanie tego typu oprogramowania leży w interesie każdego podatnika, któremu zależy na bezproblemowych relacjach z urzędem.

Ministerstwo Finansów, rozbudowując narzędzia podobne do oprogramowania JPK Insight, będzie w stanie w przyszłości w stosunkowo krótkim czasie przeanalizować, w tym również za okresy wsteczne, pliki JPK wszystkich podatników.

 

Do czego służy program JPK Insight?

JPK Insight automatycznie bada ewidencję i wykrywa błędy merytoryczne w JPK VAT. Program JPK Insight analizuje dane zawarte w plikach JPK VAT bez ingerencji w system finansowo księgowy klienta i potrzeby udostępniania podmiotom zewnętrznym poufnych danych firmy.

Zastosowanie kilkuset algorytmów JPK Insight wykrywa nieprawidłowości i anomalie w plikach JPK VAT wygenerowanych przez systemy finansowo-księgowe. Dzięki wnikliwej analizie plików w bardzo krótkim czasie otrzymujemy informację, czy wygenerowane jednolite pliki kontrolne są prawidłowe pod kątem merytorycznym i formalnym. W zależności od jakości danych zawartych w przygotowanych plikach możemy skorygować nieprawidłowości przed wysłaniem JPK VAT do Ministerstwa.

Zestaw testów w JPK Insight został opracowany przez interdyscyplinarny zespół kancelarii GWW składający się z analityków, projektantów systemów IT i programistów we współpracy z doradcami podatkowymi i prawnikami specjalizującymi się w zakresie podatków, księgowości i prawa karnego skarbowego.

Zarządzanie ryzykiem podatkowym w firmie

Za pomocą programu JPK Insight można zweryfikować m.in. poprawność ujęcia faktur w konkretnym okresie rozliczeniowym, zgodność danych identyfikacyjnych i adresowych oraz poprawność numeru identyfikacji podatkowej NIP.

Dzięki usłudze raportowania program informuje o obszarach zawierających potencjalne ryzyka, co pozwala na poprawę danych, zanim plik JPK VAT trafi do Ministerstwa Finansów.

Warto zdawać sobie sprawę z sytuacji, że ryzyko podatkowe stanowi istotny element wpływający na finanse przedsiębiorstwa i każde narzędzie ułatwiające zarządzanie ryzykiem podatkowym pozwala zminimalizować straty. Pełna kontrola danych wysyłanych do Ministerstwa  Finansów buduje pewność i zabezpiecza dział księgowy przed kosztownymi błędami.

Jak działa program JPK Insight?

Aplikacja została stworzona w taki sposób, aby m.in. w błyskawicznym tempie sprawdzać prawidłowość odliczenia VAT naliczonego i należnego, poprawność wystawiania i ewidencjonowania faktur korygujących, a także poprawność rozliczenia transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (Reverse Charge).

Na wstępnym etapie kontroli program JPK Insight identyfikuje błędy, które mogą stanowić problemy z przesłaniem wygenerowanych plików oraz wpływać negatywnie na czytelność danych i możliwości ich analizy.

Aplikacja wykorzystuje algorytmy weryfikujące dane zawarte w plikach JPK utworzonych za pomocą systemów finansowo-księgowych lub systemów klasy ERP.  

Badanie formalne za pomocą narzędzia JPK Insight pozwala sprawdzać zgodność danych z danymi słownikowymi, jeśli wymagają tego poszczególne pola, a także ich korelację z innymi polami.  Oznacza to, że narzędzie JPK Insight jest stanie wykazać konieczność uzupełnienia danych w innych powiązanych polach. Sprawdzana jest również długość danych oraz format i typ, a także ich ciągłość.

Badanie merytoryczne za pomocą narzędzia JPK Insight pozwala zidentyfikować, czy podatnik wywiązał się z obowiązku wystawienia faktury VAT we właściwym okresie, prawidłowo ujął w ewidencji odwrotne obciążenie i zastosował właściwe stawki podatku.

Kontrola nad wysokością faktycznych zobowiązań podatkowych

Program JPK Insight może mieć wpływ na to, jak będzie wyglądała faktyczna wysokość zobowiązania podatkowego. Kolejną korzyścią jest fakt, że oprogramowanie wskazuje obszary potencjalnego ryzyka błędu, które mogą być weryfikowane przez organy kontroli podatkowej.

Każde wskazanie potencjalnej nieprawidłowości jest precyzyjnie opisywane przez system i użytkownik dostaje prosty i jasny komunikat, na co należy zwrócić uwagę i jakiego typu błąd lub nieprawidłowość została wskazana/popełniona, dużo dokładniej niż robią to narzędzia Ministerstwa Finansów.

Jeśli zainteresowało Cię działania oprogramowania JPK Insight, skontaktuj się z nami za pomocą formularza lub telefonicznie. Chętnie udzielimy informacji, w jaki sposób JPK Insight mogłoby pomóc Twojej firmie; przedstawimy warianty wykorzystywania aplikacji JPK Insight w programie licencyjnym, a także za darmo zweryfikujemy Twoje pliki JPK VAT.

 


Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa (dalej „GWW TAX”). Przetwarzamy Twoje w/w dane w celu:
- skontaktowania się z Tobą w sprawie bezpłatnej weryfikacji plików JPK_VAT oraz
- w celu informowania o wykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej, o ile wyraziłeś zgodę obejmującą komunikację w tym temacie.

Masz prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w ww. celach. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pełna treści informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj

Wyrażam zgodę wykorzystanie przez GWW TAX automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingowym tj. przesyłaniu materiałów owykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej poprzez wykorzystanie:

Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie.
Wycofanie w/w zgód następuje poprzez formularz .Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność komunikacji której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

JPK Insight – program stworzony z myślą o firmach, które chcą minimalizować ryzyko podatkowe

By | JPK VAT | No Comments

Rozmowa z Rafałem Mularczykiem, pomysłodawcą i współtwórcą oprogramowania JPK Insight, które służy do weryfikacji plików JPK i umożliwia przetestowanie ich pod kątem merytorycznym i formalnym oraz zabezpiecza firmę przed przykrymi konsekwencjami błędów w jednolitych pilikach kontrolnych.

Andrzej Marton: Kto najbardziej skorzysta na oprogramowaniu JPK Insight?

Rafał Mularczyk: Program JPK Insight zasadniczo skierowany jest do średnich i dużych firm. To rozwiązanie, które pozwala obsługiwać nawet 4 miliony faktur miesięcznie. Jednak zainstalowanie tego narzędzia jest uzasadnione również w przypadku mniejszych ewidencji na poziomie kilkuset transakcji.

Jak wygląda darmowa weryfikacja poprawności pliku JPK?

R.M.: Jako kancelaria prawna szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo informacji i zachowanie poufności, także w sferze danych finansowych. Przy pierwszym kontakcie klient najczęściej dostarcza nam pliki JPK, celem ich sprawdzenia. Zazwyczaj wgrywane są na nasz serwer lub wystawiane przez klienta do pobrania. Bywa, że potencjalny klient wysyła zahasłowany plik JPK e-mailem. Wszystko zależy od tego, jaką wielkość danych zawiera dany plik.

Wszystko w celu wykonania darmowego badania weryfikacyjnego za pomocą programu JPK Insight?

R.M: Dokładnie tak. Potem, najczęściej za pomocą zdalnej prezentacji, pokazujemy wyniki, omawiamy i prezentujemy to, co udało nam się ustalić. Oczywiście podczas prezentacji staramy się pokazać dużo więcej możliwości samego oprogramowania i nie skupiamy się wyłącznie na analizie konkretnego pliku. Istnieje także możliwość bezpośredniego umówienia się w siedzibie firmy. Dotyczy to organizacji, w których dużą wagę przywiązuje się do tego, aby pliki tego typu nie były wysyłane poza siedzibę firmy. Instalujemy wtedy, na lokalnym, wskazanym przez klienta komputerze, uproszczoną wersję oprogramowania. Przy kliencie analizowane są dane, omawiane i  wskazywane problemy, jakie występują. Wbrew pozorom, mimo że na temat jednolitych plików kontrolnych publikuje się wiele informacji w różnych źródłach, a sam temat nie jest nowy, to w wielu firmach wiedza na ich temat jest bardzo ogólna.  

A jak wygląda proces instalacji docelowego oprogramowania JPK Insight w firmie oraz sposób licencjonowania?

R.M: Jeśli chodzi o samą instalację, to od strony technicznej teoretycznie nasz dział IT nie jest tu potrzebny. Oprogramowanie instalowane jest u klienta i dane finansowe nie wychodzą poza jego środowisko. Część serwerowa oprogramowania, czyli takie wielkie repozytorium, jest postawiona na serwerze bazodanowym, jak przypadku każdego innego profesjonalnego oprogramowania. Dzięki takiej architekturze, na danych może pracować dowolna ilość komputerów (użytkowników).

Podstawowa opłata licencyjna powiązana jest z numerem identyfikacji podatkowej NIP. Przykładowo: licencja obejmuje do piętnastu numerów NIP, po dwie instalacje na komputerze dla jednego numeru NIP. Jeśli zatem księgowość obsługuje 15 firm (15 różnych numerów NIP) w ramach grupy finansowej, to podstawowa licencja obejmie 30 komputerów.   

A co w sytuacji, gdy klient ma jeden numer NIP, ale trzystu księgowych obsługujących ten podmiot?

R.M: Wtedy wystarczy dopłacić niewielką kwotę do rocznej licencji za każde kolejne nadprogramowe stanowisko. Oprogramowanie instalowane jest na dowolnej ilości stanowisk, gdzie oczywiście centralny punkt stanowi serwer bazodanowy.

Ile czasu trwa wdrożenie oprogramowania w firmie? Czy to proces czasochłonny?

R.M: W zasadzie zainstalowanie zajmuje maksymalnie jeden dzień. Zazwyczaj nie więcej niż kilka godzin. W większości przypadków klient może to zrobić samodzielnie. Najlepszym scenariuszem jest opcja, w której przekazujemy wszystkie instalatory klientowi wraz z instrukcją wdrożeniową dla działów IT, która zawiera dokładny opis, krok po kroku, co trzeba zrobić, aby poprawnie zainstalować oprogramowanie JPK Insight. Jest też możliwość przeprowadzania instalacji oprogramowania JPK Insight w firmie pod okiem naszych specjalistów. Tego typu support nie wymaga więcej niż 2-3 godzin pracy ze strony specjalistów, a co za tym idzie, nie stanowi wielkiego kosztu dla przedsiębiorstwa.

Bywa również i tak, że klienci przekazują nam pełne uprawnienia. Wtedy po naszej stronie są wszystkie działania: od uruchomienia serwera bazodanowego, konfiguracji połączeń, dodania użytkowników, po instalację na stacjach poszczególnych pracowników.

A szkolenie z oprogramowania JPK Insight?

R.M: Generalnie aplikacja jest na tyle intuicyjna, że szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania JPK Insight nie zajmuje więcej niż 30 minut, a reszta dotyczy merytorycznej dyskusji o testach i wymagań Ministerstwa Finansów. Zwracamy uwagę na zmiany w prawie oraz na błędy, które najczęściej pojawiają się w plikach JPK.

Jak wygląda logowanie do aplikacji i korzystanie z programu JPK Insight?

R.M: Logowanie do oprogramowania może się odbyć na dwa sposoby: przy pomocy użytkownika domenowego oraz za pomocą dedykowanego loginu i hasła do aplikacji. Najczęściej wybierana jest opcja z dodatkowym loginem i hasłem do naszej aplikacji. Musimy pamiętać o tym, że JPK Insight nie ma charakteru programu działającego w trybie ciągłym, a więc nie ma takiej potrzeby, aby logować się do niego każdego dnia. To program do analizowania przetworzonych danych w systemach księgowych. Zazwyczaj JPK Insight uruchamia się w konkretnych dniach miesiąca, w celu weryfikacji wygenerowanych plików JPK, żeby dostarczyć do urzędu w pełni poprawny plik. De facto najczęściej program jest używany między 20. a 25. dniem miesiąca. Interfejs jest bardzo intuicyjny i nigdy nie sprawia żadnych problemów osobom korzystającym z oprogramowania JPK Insight pierwszy raz. Bardzo staraliśmy się o poprawną logikę rozmieszczenia funkcjonalności oprogramowania oraz dodatkowych opcji, których użytkownik mógłby potrzebować. Dzięki temu na pierwszym spotkaniu skupiamy się bardziej na aspektach formalno-prawnych związanych z podatkiem VAT, niż na samej obsłudze oprogramowania, o czym już wspominałem wcześniej.

Czy oprogramowanie JPK Insight jest na bieżąco aktualizowane? Jak wygląda proces aktualizacji aplikacji.  

R.M: Zmieniają się przepisy Ministerstwa Finansów i dochodzą do tego modyfikacje interfejsu oraz nowe funkcjonalności. Co do zasady na ten moment podczas instalacji oprogramowania JPK Insight prosimy klienta o adres email, na który będziemy przesyłali istotne informacje dotyczące samej aplikacji oraz dostępnych aktualizacji. Wszystkie aktualizacje są darmowe. Oczywiście dotyczy to przedsiębiorstw, które mają aktywne licencje. Aktualizacja jest udostępniania klientowi wraz z opisem zmian w programu i stosowną dokumentacją dla użytkownika. Jeśli zachodzi zmiana funkcjonalna w programowaniu, to oprócz plików instalacyjnych przesyłamy materiały informacyjne z opisem nowych funkcji.

Oprogramowanie Insight korzysta z dostępu do sieci internetowej?

R.M: Nie. Nie ma takiej potrzeby. Wielu przedsiębiorców poczytuje to nawet jako zaletę. W przyszłości możliwe, że w ograniczonym stopniu wykorzystamy dostęp do sieci, tylko w celu aktualizacji programu.

W jaki sposób działa program JPK Insight?

R.M: Po zalogowaniu do programu, importuje się pliki JPK do programu JPK Insight, gdzie możemy je przeglądać. Następnie wskazujemy plik, który chcemy zbadać, klikając zbadaj plik JPK” i wskazujemy miejsce, gdzie ma zostać zapisany raport z tego badania. Raporty zapisują się we wskazanym przez księgowego we wskazanym miejscu. Wskazanie miejsca zapisu raportu ma istotne znaczenie dla dużych firm, gdzie konkretny departament w dziale księgowości zajmuje się rozliczaniem wybranego obszaru: na przykład tylko faktur zakupowych. Lokalizacja zapisu raportu nie będzie dzielona z raportami dotyczącymi innych obszarów księgowości.

Jak długo trwa badanie pliku JPK przez oprogramowanie JPK Insight?

R.M: W zależności od tego, jak dużo mamy do zbadania. Jeśli mówimy o 40-50 tysiącach faktur za jednym razem, oprogramowanie potrzebuje na to… 5-6 minut. W przypadku mniejszej liczby dokumentów (<1000) badanie trwa mniej niż jedną minutę. Wynik badania, czyli raport kontrolny zapisuje się w formie pliku Excel. Pliki te mają oczywiście odpowiednio zaprojektowaną strukturę. Składają się z pliku nawigacyjnego,  sumarycznego, a dzięki wykorzystaniu linków wewnątrz dokumentu (wykreowanych przez oprogramowanie JPK Insight), można przychodzić do konkretnej transakcji, klikając w poszczególne wiersze. Wyświetlają się komentarze na temat miejsc zawierających potencjalne błędy i anomalie oraz pełen opis, z czego wynika zakwestionowanie danego fragmentu pliku JPK. Łącznie może być nawet 120 różnych typów komentarzy.

Jak wygląda korekta w pliku JPK? Czy oprogramowanie JPK Insight umożliwia wprowadzenie zmian?

R.M: JPK Insight pozwala na manualne wprowadzanie poprawek do badanych plików JPK. Pewien rodzaj poprawek może być również realizowany za pomocą automatycznej  korekty. Klient może dokonać tych poprawek bezpośrednio w pliku JPK, wykorzystując taką funkcjonalność w JPK Insight lub powrócić do systemu finansowo-księgowego i tam dokonać tych zmian,  a następnie ponownie wygenerować tym razem poprawny plik JPK.

Korekta plików bezpośrednio w programie JPK Insight ma wiele zalet. Daje bardzo wiele możliwości optymalizacji i automatyzacji deklaracji, automatyzacji naprawy pewnych powtarzalnych błędów itp. Po przetworzeniu pliku JPK i przeprowadzeniu korekty w programie JPK Insight możemy wygenerować plik JPK bezpośrednio z programu JPK Insight.

Czyli JPK Insight nie tylko weryfikuje poprawność plików JPK, ale pozwala też na ponowne wygenerowanie pliku JPK z naniesionymi poprawkami?

R.M: Tak oczywiście. Wszystko zależy od podejścia klienta do tego zagadnienia.  Jeśli dopuszcza możliwość generowania plików JPK bezpośrednio z JPK Insight, to funkcjonalność oprogramowania  na to pozwala.

A jak wygląda sprawa kontroli plików JPK przez Ministerstwo Finansów również używają podobnego oprogramowania?

R.M: No cóż, na ten moment ich oprogramowanie nie ma jeszcze tak rozbudowanej bazy testów, ale w najbliższej przyszłości na pewno proces weryfikacji plików JPK będzie doskonalony. Skoro potrafiliśmy stworzyć JPK Insight, to i pracownikom ministerstwa podobne rozwiązanie także uda się stworzyć. Kwestia czasu. Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Finansów i oczywiście ze względów organizacyjnych na ten moment, aż tak szczegółowa analiza nie jest możliwa. Choćby ze względu na fakt, że muszą przetworzyć miliardy plików. To jednak tylko kwestia czasu, ponieważ wdrażane są nowe algorytmy weryfikujące przesłane pliki JPK.

Dlaczego Ministerstwo Finansów nie stara się wprowadzić podobnych algorytmów testowych dla plików JPK jak najszybciej?

R.M: Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że ministerstwo wcale nie musi się z tym spieszyć. Na weryfikację pliku JPK ma kilka lat. Kiedy jednak już dotrze do błędnego pliku, poniesiemy za to konsekwencje tak, jak i w przypadku innych rozliczeń podatkowych. Zwlekanie z weryfikacją zobowiązań podatkowych ze względu na opłacalność takiego stanu rzeczy jest tajemnicą poliszynela.

Czyli JPK Insight może stanowić jeden elementów zarządzania ryzykiem podatkowym w firmie?

R.M: Zdecydowanie tak. Na pewno w przyszłości pozwala to uniknąć kłopotów związanych z roszczeniami urzędu. Osobiście wolę mieć pewność, że wszystkie pliki, które przesyłam do urzędów, są wolne od błędów i nigdy nie zostanę zaskoczony faktem, że muszę coś uzupełnić albo zapłacić karę za błędy popełnione w przeszłości, o której nie będę już pamiętał. Na razie ministerstwo w dość ograniczonym tempie sprawdza pliki JPK, a przedsiębiorcy dostają wezwania do złożenia wyjaśnień. Liczba wzywanych celem wyjaśnienia przyrasta z miesiąca na miesiąc. To, co jest szczególnie uciążliwe w takich sytuacjach to fakt, że ministerstwo potrafi wezwać pięciokrotnie w ciągu miesiąca ten sam podmiot do usunięcia poprawek, zamiast rozwiązać to jednym wezwaniem zawierającym zbiorcze zestawienie błędów w pliku JPK. O tym też trzeba pamiętać. Czas to pieniądz, więc jest to realne obciążenie dla firmy i zatrudnionych w niej księgowych.

Jakieś spektakularne osiągnięcia związane z działaniem  oprogramowania JPK Insight?

R.M: Cóż,  poza tym, że ponad 90% plików, które badamy, zawiera błędy merytoryczne i nadaje się do poprawienia, mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której udało się skorygować pliki JPK, a przy okazji wychwycić błędy w rozliczeniu podatku, które mogły kosztować naszego klienta prawie… 20 mln zł.

Niech to będzie w takim razie najlepsze zakończenie naszej rozmowy. Jeśli są państwo zainteresowani informacjami na temat działania JPK Insight, możliwością bezpłatnego przetestowania własnych plików JPK i skorzystania z licencji, prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

 


Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa (dalej „GWW TAX”). Przetwarzamy Twoje w/w dane w celu:
- skontaktowania się z Tobą w sprawie bezpłatnej weryfikacji plików JPK_VAT oraz
- w celu informowania o wykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej, o ile wyraziłeś zgodę obejmującą komunikację w tym temacie.

Masz prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w ww. celach. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pełna treści informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj

Wyrażam zgodę wykorzystanie przez GWW TAX automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingowym tj. przesyłaniu materiałów owykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej poprzez wykorzystanie:

Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie.
Wycofanie w/w zgód następuje poprzez formularz .Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność komunikacji której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.