Category

Uncategorized

Błędy w JPK oznaczenia RO.

By | Uncategorized | No Comments

Wraz z wprowadzeniem nowego JPK przedsiębiorcy spotkali się także z koniecznością odpowiedzi na szereg pytań, które pojawiają się podczas stosowania nowych regulacji. Część podatników nie przykłada wystarczającej wagi do nowych zasad, narażając się na negatywne konsekwencje. Większość podatników poszukuje jednak odpowiedzi na pojawiające się pytania, chcąc jak najlepiej wypełnić ciążące na nich obowiązki. W naszym cyklu, dotyczącym błędów w nowym JPK pokazujemy, jak prawidłowo sprostać temu wyzwaniu. Kolejnym zagadnieniem wartym omówienia jest dokonywanie oznaczeń dowodów sprzedaży dokonywanej zapomocą kas fiskalnych.  

 

Błędy w nowym JPK – oznaczanie dokumentów zbiorczych wewnętrznych, zawierających sprzedaż zkas rejestrujących. 

Biorąc pod uwagę rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych wdeklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług,  oznaczenie „RO” należy stosować w odniesieniu do dokumentów zbiorczych wewnętrznych, zawierających sprzedaż zkas rejestrujących. Ponieważ nie przewidziano innej możliwości, jedynym sposobem ujmowania wewidencji sprzedaży z kas rejestrujących są dokumenty zbiorcze. Obowiązek stosowania dokumentów zbiorczych w przypadku kas rejestrujących wynika z tego samego rozporządzenia. Zgodnie z zawartym w nim § 10 ust. 1 pkt 8 ewidencja VAT zawiera wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego, w  podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku, wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży prowadzonej przy zastosowaniu kas rejestrujących. Do dokumentów, które należy oznaczać znacznikiem „RO” należy więc dobowy lub miesięczny raport fiskalny. Co więcej, jeżeli podatnik użytkuje więcej niż jedną kasę fiskalną, za pomocą jednego zbiorczego zapisu można ująć sprzedaż ze wszystkich kas.  Błędne jest natomiast wykazywanie w nowym JPK pojedynczych paragonów fiskalnych. Stanowi to dużą zmianę w stosunku do poprzedniego stanu prawnego.  

Korekta sprzedaży rejestrowanej w plikach JPK.

Nie ma natomiast jednoznacznej odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące oznaczania korekty sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej.  W przypadku dokonania pomyłki, podatnik, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących powinien dokonać  korekty przez ujęcie wodrębnej ewidencji: 

1) błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego), 

2) krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie sprzedaży, przy której nastąpiła pomyłka.  

WEW czy RO oto jest pytanie.

Możliwe w takiej sytuacji są dwa rozwiązania. Pierwsze z nich, prawidłowe pod względem formalnym obejmuje ujęcie zapisu z dodatkowej ewidencji z oznaczeniem „WEW”. W jednym z poprzednich artykułów przybliżyliśmy tematykę związaną z tym oznaczeniem, za pomocą którego dokonuje się wewidencji oznaczeń dokumentów wewnętrznych. Drugim rozwiązaniem, które wydaje się być bardziej prawidłowe z punktu widzenia potrzeb analitycznych resortu finansów oraz zachowania spójności danych jest oznaczenie takiego zapisu dokładnie w ten sam sposób jak w przypadku raportów fiskalnych  – za pośrednictwem znacznika „RO”. Taki sposób dokonania zapisu może jednak nie spełnić wymogów określonych w rozporządzeniu wykonawczym. Można założyć, że w związku z pojawiającymi się wątpliwościami podjęte zostaną przez Ministerstwo Finansów odpowiednie kroki, zmierzające do rozwiania pojawiających się wątpliwości. W chwili obecnej bezpieczniejszym rozwiązaniem jest stosowanie zapisu oznaczanego jako dokument wewnętrzny „WEW”. 

Na koniec należy dodać jeszcze, że oznaczenie „RO” powinno być stosowane wyłącznie przez faktycznego sprzedawcę, natomiast działający w jego imieniu agent lub pośrednik w swojej ewidencji nie powinien tej sprzedaży wykazać.  

 

 

Oznaczenia GTU – nowe obowiązki w nowym JPK

By | Uncategorized | No Comments

1 października weszły w życie przepisy wprowadzające Nowy Jednolity Plik Kontrolny. Na podatników nałożono obowiązek przesyłania urzędom skarbowym prowadzonych ewidencji VAT, a nie jak dotychczas jedynie informacji o tych ewidencjachJednolity plik ma zawierać ewidencję, deklarację VAT oraz dodatkowe informacje, które mają pomóc w identyfikowaniu obszarów, w których występują nadużycia. Administracja skarbowa zadbała także o to, aby podatnicy nie lekceważyli nowych obowiązków. Temu celowi ma służyć system kar, towarzyszący wprowadzaniu nowego JPK.  

 

Ulubione zajęcie administracji skarbowej – kontrola obszarów w których występują nadużycia. 

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług dała ministrowi do spraw finansów publicznych uprawnienie do określenia co powinna zawierać ewidencja przesyłana w ramach nowego JPK. W rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji zawartej w ustawie określony został szczegółowy zakres danych, które powinna zawierać przesyłana przez podatnika ewidencja i deklaracja VAT. Decydującą rolę przy określaniu tego zakresu pełni możliwość dokonywania kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy.  Dla administracji skarbowej niezwykle ważna jest także możliwość  identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia lub narażonych na te nadużycia. Temu właśnie celowi ma służyć wprowadzenie nowych oznaczeń – tzw. GTU. Grupy Towarowo Usługowe, bo takie jest rozwinięcie skrótu GTU, spędza sen z powiek wielu podatnikom. Mając na uwadze nowe sankcje, o których pisaliśmy już na Blogu pozostaje pytanie, czy przedsiębiorcy dysponują wystarczającą wied , aby prawidłowo dokonać oznaczeń GTU.  

Oznaczenia GTU dla piwa, paliwa, pojazdów i papierosów… 

W prowadzone 1 października przepisy zobowiązują podatników, zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, do przesłania do urzędu skarbowego JPK_V7M lub JPK_V7K po raz pierwszy w terminie do 25 listopada 2020r. W przesłanych ewidencjach podatnicy zostali zobowiązani do dokonania oznaczeń – kodów GTU (od GTU_01 do GTU_13). Ewidencja powinna zawierać oznaczenia dotyczące dostawy: 

– napojów alkoholowych – oznaczenie „01”, 

– paliw – oznaczenie „02”, 

– oleju opałowego – oznaczenie „03”, 

– wyrobów tytoniowych – oznaczenie „04”, 

– odpadów – oznaczenie „05”, 

– urządzeń oraz części elektronicznych – oznaczenie „06”, 

– pojazdów i części samochodowych – oznaczenie „07”, 

– metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – oznaczenie „08”, 

– leków oraz wyrobów medycznych – oznaczenie „09”, 

– budynków i budowli – oznaczenie „10. 

Ewidencja powinna zawierać także oznaczenia dotyczące świadczenia usług: 

– w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – oznaczenie „11”, 

– o charakterze niematerialnym – oznaczenie „12”, 

– transportowych i gospodarki magazynowej – oznaczenie „13”. 

Kategorie oznaczeń. 

Jeżeli podatnik dokonuje dostawy towarów lub świadczenia usług znajdujących się w wymienionych kategoriach, zleży dokładnie zweryfikować, czy rzeczywiście dokonywana dostawa lub świadczona usługa znajdują się w kategorii określonej w rozporządzeniu wykonawczym. Przykładowo, nie każda dostawa odpadów będzie podlegała oznaczeniu. Będą to wyłącznie odpady, o których mowa w pozycjach 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Także świadczenie usług znajdujących się w danej kategorii nie musi automatycznie oznaczać obowiązku oznaczania.

Oznaczenia GTU_12 kiedy i dla jakich usług?

I tak na przykład oznaczenie „12” należy nadać wyłącznie usługom niematerialnym doradczym, księgowym, prawnym, zarządczym, szkoleniowym, marketingowym, firm centralnychreklamowym, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowychNależy przy tym pamiętać, że oznaczanie kodami GTU dotyczy także usług refakturowanych, o ile zaliczają się do katalogu usług podlegających oznaczaniu.  

 

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, znajdujących się w grupie będącej przedmiotem szczególnego  zainteresowania fiskusa, podatnik powinien więc sięgnąć do rozporządzenia izweryfikować, czy na pewno usługa lub towar jest objęty obowiązkiem dokonywania oznaczeń. Jedynie w przypadku dostaw budynków, budowli oraz gruntów, obowiązkiem oznaczania została objęta cała grupa i w przepisach wykonawczych nie została ona dodatkowo doprecyzowana. W każdym innym przypadku rozporządzenie takie uszczegółowienie zawiera.  

Incydentalne dostwy towarów i świadczenie usług a oznaczenia.

Przygotowując się do dokonywania oznaczeń, większość przedsiębiorców dokona zapewne dokładnej weryfikacji, czy sprzedawane przez nich towary lub świadczone usługi zostały objęte obowiązkiem oznaczania kodami GTU. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na dostawy towarów lub świadczenie usług pojawiające się incydentalnie. Jeżeli np. podmiot zajmujący się sprzedażą alkoholu dokona dostawy będącej jego własnością gruntu, powinien pamiętać, że także taka dostawa musi zostać oznaczona kodem „10”. Dokonując jednorazowej dostawy towaru lub świadczenia usługi, łatwo zapomnieć o ciążącym obowiązku dokonywania odpowiedniego oznaczenia, a tym samym przesłać do urzędu skarbowego wadliwy JPK_V7.  

Są też wyjątki…. 

Nie zawsze towary i usługi wskazane w rozporządzeniu podlegają oznaczaniu kodami GTU. Takich oznaczeń nie należy stosować do raportów fiskalnych. Nawet jeżeli w raporcie fiskalnym zawarte są dane dotyczące sprzedaży towarów lub usług należących do którejkolwiek z kategorii oznaczanej kodami GTU, jedynym prawidłowym oznaczeniem w takim przypadku będzie „RO”. Tylko tym oznaczeniem, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym powinien być oznaczony dokument zbiorczy wewnętrzny, zawierający sprzedaż z kas rejestrujących 

Dokonywanie oznaczeń kodami GTU rodzi z pewnością wiele wątpliwości i wymaga odpowiedzi na szereg pytań. Prowadzone przez JPK-INSIGHT webinaria są ciekawym źródłem informacji o tematyce dotyczącej nowego JPK, w tym także oznaczeń kodami GTU. W kolejnych artykułach na naszym Blogu postaramy się rozwiać wątpliwości i udzielić odpowiedzi w obszarach cieszących się szczególnym zainteresowaniem podatników. Zapraszamy do lektury. 

Jak skarbówka wykorzysta nowy JPK

By | compliance, JPK VAT, Uncategorized | No Comments

Nowy Jednolity Plik Kontrolny, który zostanie wprowadzony od lipca br. dostarczy administracji skarbowej ogromną ilość informacji. Analizą danych zajmie się Departament Analiz Ministerstwa Finansów. Został on wyznaczony do realizowania zadań  w  zakresie  JPK  VAT,  w  tym  w  szczególności  monitorowania  i  rozwoju raportów.

Raporty oparte na JPK

Do tej pory administracja skarbowa analizowała dane z JPK tworząc między innymi następujące rodzaje raportów:

  • raport R 1.1. – podmioty deklarujące  różne  wartości  podatku  należnego/naliczonego pomiędzy deklaracją VAT-7/VAT-7K a plikiem JPK_VAT
  • raport 1.2 – podmioty, które w rejestrze zakupów wykazały kwotę podatku naliczonego wyższą  od  kwoty  podatku  należnego  wykazanego  w  rejestrze  sprzedaży przez  kontrahenta  w  poszczególnych  transakcjach
  • raport R.2 – podmioty, które  w  swoim  rejestrze  zakupów  uwzględniły  faktury  VAT wystawione  przez  kontrahentów  krajowych  nieposiadających  otwartego obowiązku  VAT  na  dzień  wystawienia  faktury
  • raport 3.1 – niezgodności  między  JPK_VAT  a  deklaracją  VAT-UE  w  zakresie  wartości wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i wewnątrzwspólnotowego  świadczenia  usług  (WŚU)  Raport  R.3.1

W szczególnym zainteresowaniu fiskusa znajdzie się analiza danych o transakcjach podmiotów gospodarczych. Można przypuszczać, że porównywanie będzie dotyczyło poszczególnych faktur. Faktura, która zostanie wykazana w JPK przedsiębiorcy po stronie zakupów będzie musiała znaleźć swoje odzwierciedlenie w JPK dostawcy po stronie sprzedaży. Takie „łączenie” faktur pozwoli na wykrywanie nadużyć w podatku VAT. Będzie ono jednak skuteczne dopiero wtedy, gdy dane zawarte w JPK nie będą zawierały pomyłek uniemożliwiających identyfikację transakcji. Dlatego, można się spodziewać, że przy okazji wprowadzania nowego JPK administracja skarbowa będzie kładła szczególny nacisk na prawidłowość przesyłanych danych.

Czynności sprawdzające a nowy JPK 

Naczelnik urzędu skarbowego  od 1 lipca br. , będzie dysponował wszelkimi danymi, które są konieczne dla stwierdzenia formalnej poprawności składanych deklaracji. Będzie on dysponował ewidencją, której zapisy są podstawą do sporządzenia deklaracji VAT czyli części deklaracyjnej nowego JPK. Wszelkie czynności zmierzające do zweryfikowania terminowości składania deklaracji czy ich formalnej poprawności można określić jako czynności sprawdzające. Co więcej, naczelnik urzędu skarbowego w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, ma obowiązek dokonać jej korekty. W przypadkach, gdy zmiana nie przekracza kwoty 5000 zł naczelnik koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień oraz doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji. Dysponując informacją z ewidencji VAT naczelnik będzie zobowiązany skorygować oczywiste omyłki lub błędy rachunkowe w deklaracji.

Obszary pod szczególnym nadzorem 

Szczególnie interesujące dla fiskusa grupy towarów i usług zostały wyraźnie wskazane. Przedsiębiorcy będą je musieli oznaczać w składanym JPK_VAT. Podmioty dokonujące obrotu napojami alkoholowymi, wyrobami tytoniowymi, odpadami, olejem opałowym, paliwami, urządzeniami elektronicznymi, pojazdami, częściami samochodowymi, budynkami i budowlami oraz lekami mogą się spodziewać, że ich JPK będą przedmiotem pogłębionych analiz.  To samo dotyczy świadczenia usług niematerialnych, transportowych i magazynowych oraz przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Odpowiednio oznaczona powinna zostać sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju. Administracja skarbowa będzie więc mogła zidentyfikować wszystkie podmioty zajmujące się sprzedażą wysyłkową i ustalić skąd pochodzi towar będący przedmiotem tej sprzedaży. Kolejnym obszarem szczególnego zainteresowania jest świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów nie będących podatnikami VAT. Fiskus chce mieć wiedzę na temat podmiotów powiązanych czyli takich, w których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na inny podmiot. Takiemu  oznaczeniu będzie podlegać np.  faktura wystawiona przez  spółkę cywilną, jeżeli została wystawiona dla wspólnika tej spółki. Jeżeli wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz dostawa poza terytorium kraju odbywa się w ramach tzw. transakcji trójstronnej, drugi w kolejności podatnik powinien dokonać odpowiedniego oznaczenia w ewidencji. Oznaczone powinny zostać wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, następujące po ich imporcie w ramach procedur celnych 42 i 63. Obowiązek stosowania oznaczeń dotyczy świadczenia usług turystyki, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowanych na zasadach marży. Przedsiębiorcy będą musieli oznaczać transakcje związane z bonami jednego lub różnego przeznaczenia. W praktyce są bony te to najczęściej karty prezentowe.

Szczególnym przypadkiem jest obowiązek oznaczania transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Ten obowiązek został w przepisach wykonawczych wymieniony dwukrotnie. Można założyć, że stanowi to pomyłkę w procesie legislacyjnym, jednak nie ulega wątpliwości, że te transakcje będą przedmiotem szczególnego zainteresowania fiskusa.

Można przypuszczać, że we wszystkich wymienionych obszarach, do których odnosi się obowiązek oznaczania wykryta została wysoka ilość nieprawidłowości, dlatego też zapewne te obszary będą szczególnie interesować administrację skarbową. 

WRO-System 

Pracownicy KAS otrzymali dostęp do plików  JPK_VAT  poprzez  aplikację  WRO-System w kwietniu 2017 r. Do analizy JPK wykorzystywane były dwa moduły – moduł Transakcje umożliwiający wyszukiwanie podmiotów w rejestrach sprzedaży i zakupu na podstawie plików JPK_VAT złożonych we wskazanym okresie oraz moduł Raporty służący do  weryfikacji i obsługi rozbieżności przekazywanych z raportów automatycznych generowanych przez narzędzie AnalizatorJPK. Można przewidywać, że w związku ze znacznym zwiększeniem informacji przekazywanych w nowym JPK, system będzie uzyskiwał nowe funkcjonalności i zwiększy możliwości analityczne. Dla przedsiębiorców oznacza to jednak, że prędzej czy później wszystkie błędy i nieprawidłowości zostaną wykryte i odpowiednio wykorzystane przez skarbówkę.

Autor: Marcin Kopczyk, reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych oraz zajmuje się rozwijaniem narzędzi działu e-podatki, w szczególności JPK Insight – autorskiej aplikacji GWW, służącej do weryfikowania i kontroli informacji udostępnianych organom podatkowym o stanie bieżących rozliczeń w postaci plików JPK_VAT. Wcześniej pracował w administracji skarbowej jako Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Kontrolami w Ministerstwie Finansów.

W latach 2018-2019 członek Państwowej Komisji ds. doradztwa podatkowego.