Co to jest JPK? Co trzeba wiedzieć o jednolitym pliku kontrolnym

By 19 kwietnia, 2019JPK VAT

JPK, czyli jednolity plik kontrolny to kolejny krok mający usprawnić działanie organów podatkowych oraz ustandaryzować przekazywane do urzędu podatkowego dane elektroniczne. Wszystko w tym celu, aby można było bardzo szybko przeprowadzać czynności sprawdzające i kontrolne, a także zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości w zakresie rozliczeń podatku VAT.

Kto wprowadził JPK?

JPK nie jest polskim wynalazkiem, ponieważ obowiązek dostarczania jednolitych plików kontrolnych do organów podatkowych wcześniej wprowadziły w Europie państwa, takie jak Portugalia, Francja, Niemcy, Luksemburg czy Austria.

Gra toczy się o ogromne pieniądze, które padały łupem wyłudzeń skarbowych ze strony zorganizowanych grup przestępczych. Ze względu na szeroko zakrojone programy socjalne mają one szczególne znaczenie dla finansów państwa i należy się spodziewać uszczelnienia systemu  podatkowego związanego z podatkiem obrotowym VAT.

Tylko w pierwszym półroczu 2018 roku dzięki JPK urzędnicy Ministerstwa Finansów zidentyfikowali do wyjaśnienia ponad 150 tys. faktur wystawionych przez ponad 50 tys. podmiotów  niezarejestrowanych do VAT.

Co to jest JPK?

Jednolity plik kontrolny (z angielskiego Standard Audit File-Tax – SAF-T) to ustandaryzowany zbiór danych, który generuje się z systemów informatycznych wspierających księgowość przedsiębiorców rozliczających podatek od towarów i usług (VAT). JPK ma szczególne znaczenie, gdy bierzemy pod uwagę tak zwane kontrole krzyżowe, związane z jednoczesnym sprawdzaniem przedsiębiorcy oraz jego kontrahentów.

Ministerstwo Finansów przygotowało strukturę logiczną prezentowaną w formacie XML (Extensible Markup Language), w której znajdują się pozycje dotyczące operacji gospodarczych danego podatnika w konkretnym miesiącu. Prawidłowy dokument JPK prezentuje wszystkie wymagane dane zgodnie z szablonem Ministerstwa Finansów.

Standaryzacja tych plików służy temu, aby każdy przedsiębiorca, niezależnie od systemu/oprogramowania księgowego, jakiego używa, wysyłał do ministerstwa plik danych sformatowanych dokładnie z wymaganiami Ministerstwa FInansów. Ułatwia to możliwość automatycznego porównania danych i zestawienia ich z informacją uzyskaną od innych kontrahentów.

Jakie są rodzaje JPK?

Ministerstwo Finansów przygotowało logiczne struktury w ramach Jednolitych Plików Kontrolnych dla obszarów: ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK VAT), faktur VAT (JPK_FA), ksiąg rachunkowych (JPK_KR), magazynu (JPK_MAG) i wyciągów bankowych (JPK_WB), a także podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) oraz ewidencji przychodów (JPK_EWP).

Kogo dotyczy JPK?

Obowiązek sporządzenia jednolitych plików kontrolnych dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy są czynnym podatnikiem VAT, niezależnie od wielkości działalności (zarówno mikro, jak i wielkie przedsiębiorstwa).

Kiedy nie składa się JPK?

JPK VAT nie składają podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług. Zwolnienie to odnosi się tylko do okresu objętego zawieszeniem i nie dotyczy, m.in. podatników dokonujących WNT (Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów), importujących lub eksportujących usługi.

W takich sytuacjach, pomimo zawieszenia podatnik zobligowany jest prawidłowo ująć wykonane czynności lub zaistniałe zdarzenia w ewidencji VAT, złożyć deklarację VAT i jednocześnie przesłać plik JPK VAT.

Do niedawna przedsiębiorca, który nie prowadził ewidencji w formie elektronicznej, a jedynie papierowej, siłą rzeczy nie mógł przedstawiać jednolitego pliku kontrolnego w wersji elektronicznej. Zobowiązany był jednak o tym fakcie poinformować urząd wzywający go do przedstawienia JPK. 0d 1 stycznia 2018 wszyscy podatnicy mają obowiązek prowadzić ewidencję w formie elektronicznej art 109 ust 8a ustawy o VAT, więc na każdym przedsiębiorcy ciąży ten obowiązek.

Niektórzy przedsiębiorcy wystawiają również papierowe faktury sprzedaży. Jeśli jednak ich ewidencja sprzedaży i zakupów prowadzona jest w wersji elektronicznej dla tych dokumentów, to organ podatkowy może przyjąć, że księgi prowadzone są w sposób elektroniczny, przy użyciu programów komputerowych.

Urząd może zatem uznać, że podatnik jest zobowiązany do przedstawienia JPK. Należy przy tym pamiętać, że osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu podatkowego, może otrzymać karę w wysokości 2800 zł.

JPK –  jak złożyć i gdzie wysłać?

Do obowiązków każdego przedsiębiorcy (nawet tego, który deklaruje VAT kwartalnie) należy comiesięczna, cykliczna wysyłka dokumentu JPK VAT odbywająca się do 25. kolejnego miesiąca, co pokrywa się z terminem złożenia miesięcznej deklaracji VAT-7.

Obowiązek przesyłania JPK VAT dotyczy dużych i średnich przedsiębiorstw, a także od 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorstw. Pozostałe struktury JPK (np. JPK_FA, JPK_KR, JPK_PKPIR itd.) przesyłane są na żądanie organów skarbowych.

Pliki te kompresuje przed wysłaniem (ZIP) i dostarcza się w sposób elektroniczny w  zaszyfrowanych paczkach po 60 MB. Wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany, ewentualnie kwota przychodu za poprzedni rok (dotyczy działalności gospodarczej). Przedsiębiorcy mogą do tego wykorzystać bramkę Klient JPK.

Pozostałe struktury JPK (z wyłączeniem JPK VAT) możemy również zapisać na płycie CD DVD lub dysku pendrive i złożyć w dzienniku podawczym każdego Urzędu Skarbowego, albo wysłać pocztą. Liczy się wtedy data wysłania przesyłki lub w przypadku przesyłki kurierskiej data otrzymania danych przez odbiorcę. Jednolitego Pliku Kontrolnego nie możemy wysyłać w wersji papierowej.

Co zawiera JPK VAT?

Ustandaryzowane dane muszą zawierać obowiązkowo nagłówek, który ułatwia identyfikację przedsiębiorcy. Sekcje merytoryczne, zawierające informacje o wszystkich zaistniałych zdarzeniach gospodarczych oraz sekcję zawierającą sumy kontrolne, aby można było zweryfikować, czy plik zawiera kompletny zestaw informacji zgodnie z wykazem (liczba wierszy i suma podatku VAT).

Jednolity plik kontrolny ma obowiązkowe pola takie jak choćby liczbę porządkową przypisaną każdemu wierszowi ewidencji sprzedaży lub zakupu VAT,  numer identyfikacji podatkowej, dane dotyczące nazwy kontrahentów, ich adresów oraz numery dowodów sprzedaży/zakupów. Oczywiście musi również zawierać niezbędne daty, które towarzyszyły tym czynnościom.

Czy można złożyć JPK nie mając specjalistycznego programu oferującego wygenerowanie pliku?

Jeśli podatnik VAT nie korzysta z usług biura księgowego, a także nie ma dostępu do systemów księgowych z możliwością kreowania jednolitych plików kontrolnych, może skorzystać z aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK.

Istotne jest jednak to, że samodzielnie wysłany plik przez bramkę powinien zostać podpisany za pomocą jednej z trzech metod: podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub danych identyfikacyjnych wraz z kwotą przychodu z poprzedniego roku podatkowego.

Generowanie plików JPK w programach do księgowości

Systemy finansowo-księgowych do których wprowadzamy faktury sprzedaży i zakupu wraz z wymaganymi danymi (data sprzedaży, data zakupu, data wystawienia, nazwa kontrahenta, jego adres, NIP, numer dowodu sprzedaży/zakupu, kwoty netto, stawki podatku) pozwalają na wygenerowanie pliku JPK.

Ponieważ pliki te muszą być stworzone w ustandaryzowanym formacie XML, dostawcy systemów finansowo-księgowych dla przedsiębiorstw zadbali o to, aby wygenerowane z systemu w pliki JPK miały właściwy format.

Z reguły większość systemów służących do ewidencji i obsługi dokumentów finansowych oferuje podstawową możliwość sprawdzenia wygenerowanych plików JPK, aby można było je poprawić uzupełnić.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że mimo pozytywnej podstawowej weryfikacji, która potwierdzi poprawne sporządzenie pliku JPK pod względem formalnym, merytorycznie, wcale nie musi być on wolny od błędów. Tworząc plik JPK w systemie finansowo-księgowym mamy dużą szansę na wygenerowanie nieprawidłowego merytorycznie pliku JPK.

Wynika to z faktu, że standardowe systemy księgowe są w stanie generować te pliki i weryfikować je pod względem kompletności danych, ale nie są w stanie dokładnie sprawdzić, czy plik jest merytorycznie poprawny i nie zawiera danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

Taki stan rzeczy może rodzić wiele problemów. Już w najbliższej przyszłości, od 1 stycznia 2020, zgodnie z projektem nowelizacji Ustawy o VAT (UD456), ustawodawca przewidział możliwość nałożenia kary na każdego podatnika za każdą stwierdzoną nieprawidłowość w wysokości 500 zł.

Aby uniknąć nieprzyjemności związanych z karami finansowymi oraz nie tracić czasu na wyjaśnienia nieprawidłowości bezpośrednio w organach skarbowych, należy niezwłocznie przesłać w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania korektę plików JPK (JPK_VDEK). Korekta taka powinna zawierać wszystkie wskazane w wezwaniu błędy lub dane, które nie zgadzają się ze stanem faktycznym.

W celu uniknięcia wszystkich problemów trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że generowane przez nasze systemy księgowe pliki JPK zawierają błędy merytoryczne, które mogą zostać wychwycone przez urzędników skarbowych w późniejszym okresie.

Istnieje narzędzie, które zostało specjalnie zaprogramowane do analizy plików jpk nie tylko pod względem formalnym, ale również merytorycznym. To dedykowane oprogramowanie ma tę przewagę nad rozwiązaniami systemów, że zostało przygotowane przez interdyscyplinarny zespół GWW składający się z analityków, projektantów systemów IT i programistów we współpracy z prawnikami specjalizującymi się w zakresie podatków, księgowości i prawa karnego skarbowego.

Jeśli interesuje Cię darmowe przetestowanie swoich plików narzędziem JPK Insight skontaktuj się z nami. Ponad 90% testowanych przez nas plików JPK zawiera błędy merytoryczne niewychwycone przez standardowe oprogramowanie księgowe.

  Administratorem danych osobowych jest Grupa GWW (Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k., JPK-Insight Sp. Z o.o. zwane dalej Grupą) z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (dalej „GWW TAX”). Przetwarzamy Twoje w/w dane w celu:
  - kontaktowania się w sprawie bezpłatnej weryfikacji plików JPK_VAT
  - informowania o wykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej, o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w ww. celach. Przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Pełna treści informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj

  Wyrażam zgodę wykorzystanie przez GWW TAX automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingowym tj. przesyłaniu materiałów owykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej poprzez wykorzystanie:


  Możecie Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie w/w zgód następuje poprzez formularz. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność komunikacji której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  No votes yet.
  Please wait...
  Andrzej Marton

  Author Andrzej Marton

  More posts by Andrzej Marton

  Leave a Reply