Automatyczne badanie ewidencji VAT i wykrywanie błędów merytorycznych

JPK INSIGHT to aplikacja służąca do weryfikowania i kontroli – na podstawie ewidencji VAT przesyłanej do Ministerstwa Finansów w formie jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT – informacji udostępnianych organom podatkowym o stanie bieżących rozliczeń w zakresie VAT

Najczęstsze wątpliwości organów podatkowych:

rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w plikach JPK_VAT, a danymi w złożonych za ten sam okres deklaracjach VAT;

rozbieżności, co do kwot transakcji
wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT;

brak statusu czynnego podatnika VAT przez kontrahentów na moment uwzględniania w plikach JPK_VAT zakupu faktur VAT, co wskazuje na możliwość wystąpienia nienależnego odliczenia VAT.

D ziałanie aplikacji oparte jest na zastosowaniu algorytmów weryfikacyjnych przygotowanych przez interdyscyplinarny zespół specjalistów GWW, składający się z doradców podatkowych, programistów, analityków IT oraz księgowych.

Algorytmy analizują poprawność wygenerowanego pliku JPK_VAT na dwóch poziomach: formalnym (w tym technicznym) oraz merytorycznym.

Poziom formalny, czyli sprawdzenie poprawności struktury wygenerowanego pliku pod kątem zgodności z wymaganiami technicznymi Ministerstwa Finansów a w szczególności:

 

   Wymagalności danych, tzn. czy wszystkie pola, które muszą zostać przez podatnika uzupełnione są wypełnione prawidłowymi danymi;

   Unikalności danych, część danych w strukturach pliku JPK powinna być unikalna, czyli dana informacja nie może się powtarzać w ramach jednego pliku;

   Długości danych w odniesieniu do poszczególnych typów pól (np. tekstowych, liczbowych);

   Typu i formatu danych zawartych w poszczególnych polach;

     Ciągłości danych w przypadkach pól, które wymagają jej zachowania;

   Zgodności danych z danymi słownikowymi jeżeli poszczególne pola mogą zostać wypełnione jedynie poprzez podanie konkretnej wartości;

   Zależności pomiędzy danymi wymagana w przypadku pól powiązanych ze sobą, np. wypełnienie pola K_15 oznacza konieczność podania wartości także w polu K_16.

Na tym poziomie zidentyfikowane błędy mogą nie generować żadnego ryzyka podatkowego, niemniej jednak mogą rodzić problemy z przesłaniem wygenerowanego pliku oraz negatywnie rzutować na czytelność danych i możliwość dokonania ich analizy.

 

Poziom merytoryczny, czyli przeprowadzenie analizy merytorycznej danych zawartych w pliku JPK_VAT za pomocą przygotowanego przez zespół GWW zestawu testów oraz interpretacja otrzymanych wyników przez doradców podatkowych.

 

   Testy merytoryczne prowadzone są w odniesieniu do poszczególnych obszarów zdefiniowanych na potrzeby badania, np. w zakresie momentu ujęcia danego typu transakcji w ewidencji VAT, wywiązania się przez podatnika z obowiązku wystawienia faktury VAT w terminie przewidzianym przepisami prawa, prawidłowości ujęcia odwrotnego obciążenia, zastosowania odpowiedniej stawki podatku czy też istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego.

 

   Na tym etapie, otrzymane wyniki pozwalają na identyfikację obszarów, które stanowią błąd w rozliczeniach podatkowych podatnika rzutujących na wysokość zobowiązania podatkowego. Ponadto, wskazane zostają także obszary, które świadczą jedynie o potencjalnym ryzyku błędu a w konsekwencji mogą rodzić wątpliwości organów podatkowych.

Super skuteczni

Proponowane przez Nas rozwiązanie pozwala podatnikom na możliwie jak najlepszą identyfikację potencjalnego ryzyka podatkowego, poprzez zwrócenie uwagi nie tylko na zawarte w ewidencji błędy merytoryczne mające wpływ na wysokość rozliczeń podatku VAT, lecz także na te aspekty rozliczeń, które mogą budzić wątpliwości organów podatkowych i skutkować wszczęciem czynności sprawdzających.

Wiemy co widzi US

Przygotowane przez nas narzędzie ma na celu przeprowadzenie analizy w taki sposób i w oparciu o te same dane, jakie dostępne będą organom podatkowym. Tym samym otrzymane wyniki badań pozwalają na dokonanie ewentualnej korekty pliku jeszcze przed jego złożeniem do Ministerstwa i wielokrotnie uniknięcie konieczności udzielania odpowiedzi na wezwania do złożenia wyjaśnień

Dla potrzeb prowadzenia analizy JPK_VAT przyjęliśmy podział otrzymanych przez Nas wyników na błędy oraz ostrzeżenia. Jest to nomenklatura stosowana także przez Ministerstwo Finansów.

(por. komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 19 czerwca 2017 r., pełna treść komunikatu do zobaczenia tutaj).

Mianem błędu określana jest sytuacja stanowiąca o istnieniu definitywnej nieprawidłowości w pliku JPK podatnika.
Dotyczyć ona może zarówno kwestii techniczno-formalnych, jak i merytorycznych generujących ryzyko podatkowe w wymiarze finansowym.

Ostrzeżenie dotyczy przypadków, w których dane zawarte w jednej sekcji JPK nie są wystarczające dla przesądzenia o prawidłowości lub błędzie zawartym w ewidencji, niemniej jednak istnieją dostateczne podstawy do przeprowadzenia ich dalszej, pogłębionej weryfikacji, w szczególności w oparciu o dane zawarte w pozostałych strukturach „pomocniczych”, takich jak np. JPK_FA (Faktury VAT) czy JPK_MAG (Magazyn).

Prezentacja programu JPK Insight

Pobierz

Skontaktuj się z nami

jpk@gww.pl

Zamów plik demonstracyjny
i porozmawiaj z naszym ekspertem.

Chcesz sprawdzić poprawność Twojego pliku JPK VAT. Chcesz uniknąć kary finansowej 500 zł za każdą nieprawidłowość i ograniczyć ryzyko podatkowe. Porozmawiaj z nami.

    Administratorem danych osobowych jest Grupa GWW (Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k., JPK-Insight Sp. Z o.o. zwane dalej Grupą) z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (dalej „GWW TAX”). Przetwarzamy Twoje w/w dane w celu:
    - kontaktowania się w sprawie bezpłatnej weryfikacji plików JPK_VAT
    - informowania o wykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej, o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych
    Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w ww. celach. Przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

    Możecie Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie w/w zgód następuje poprzez formularz. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność komunikacji której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.