Podzielona płatność, oznaczenia MPP w JPK_V7.

By 3 grudnia, 2020compliance, JPK VAT

Oznaczanie transakcji objętych mechanizmem stosowania podzielonej płatności. 

W listopadzie po raz pierwszy podatnicy składali nowe pliki JPK_V7. Napotkali wówczas na trudności zarówno w wypełnianiu jak i przesyłaniu plików. Warto zapoznać się z problemami związanymi z nową strukturą. Duża niepewność wiąże się szczególnie z wprowadzonymi przez nowe regulacje oznaczeniami. Nowe obowiązki dotyczą oznaczania grup towarowo usługowych GTU oraz niektórych dokumentów oraz procedur. Koniecznością stosowania oznaczeń są mechanizmy podzielonej płatności. W artykule postaramy się wyjaśnić, jak w sposób prawidłowy stosować oznaczenie MPP. 

Mechanizm podzielonej płatności. 

W 2019 roku mechanizm odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych zamienion0 na mechanizm podzielonej płatności. Mechanizm odwrotnego obciążenia  pierwotnie wprowadzono w obszarach narażonych na funkcjonowanie oszustw karuzelowych. Stanowił również zagrożenie dla dochodów budżetu państwa. Ustawodawca zdecydował się na dokonanie zmiany. Wprowadzony został mechanizm podzielonej płatności. Jego konstrukcja jest w znacznie mniej podatna na dokonywanie wyłudzeń VAT. Niestety, stosowanie tego mechanizmu może niekiedy negatywnie wpływać na płynność przedsiębiorstw.

W ramach mechanizmu podzielonej płatności  kwoty podatku VAT, wynikająca z otrzymanej faktury powinna zostać wpłacona na wyodrębniony rachunek VAT. Przedsiębiorca ma wówczas ograniczoną możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku.  Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności odnosi się do towarów i usług wymienionych w załączniku 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Do najważniejszych  towarów i usług, co do których należy stosować MPP należą:

  • węgiel,
  • produkty i wyroby ze stali, 
  • niektóre metale,
  • telefony komórkowe,
  • artykuły elektroniczne,
  • niektóre surowce i odpady,
  • roboty budowlane,
  • części do motocykli i pojazdów.  

Obowiązek stosowania oznaczenia MPP.

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności występuje, jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł. Sytuacja ta dotyczy towarów lub usług, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.  Mechanizm podzielonej płatności może być także stosowany przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z każdej innej faktury. Jego zastosowanie ma w takiej sytuacji charakter dobrowolny.  Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wprowadziło obowiązek oznaczania  transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Należy wtedy zastosować oznaczenie MPP. 

Oznaczenia MPP  a faktury zakupu i sprzedaży.

Należy jednocześnie pamiętać, że stosowanie oznaczenia MPP może dotyczyć zarówno faktur zakupu jak i wystawianych przez podatnika faktur sprzedaży.  Podatnik, który wystawił lub otrzymał fakturę zakupu powinien dokonać weryfikacji. Powinien sprawdzić, czy nie zostały w niej wyszczególnione towary lub usługi rodzące obowiązek dokonywania płatności za pomocą MPP. Jeżeli łączna wartość takiej faktury jest większa niż 15 000 zł, należy ją oznaczyć w nowej ewidencji za pomocą znacznika „MPP”. Obowiązek taki istnieje także wtedy, gdy na samej fakturze brak jest adnotacji Mechanizm Podzielonej Płatności. Pomimo tego, to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek dokonania odpowiedniego oznaczenia w nowym JPK. Jeżeli natomiast na fakturze zamieszczona została adnotacja, a nie zostały spełnione warunki uzasadniające obowiązek dokonywania płatności w ten szczególny sposób, oznaczenie MPP nie będzie miało zastosowania. Nie znajdzie również zastosowania w sytuacji, kiedy podatnik dobrowolnie dokonuje płatności w mechanizmie podzielonej płatności. 

Oznaczenia MPP a korekty w JPK_VAT.

Możemy założyć, że pojawią się sytuacje, kiedy faktury lub korekty faktur będą dotyczyły okresów przed wejściem w życie nowych przepisów. W JPK_V7 oznaczenie MPP należy zastosować także wtedy, kiedy faktura wystawiona została przed 1 października, natomiast jest wykazywana już w nowej strukturze.  Jeżeliprzed wejściem w życie przepisów dotyczących nowego JPK otrzymana została faktura, do której miał zastosowanie mechanizm MPP, a obecnie wystawiona została faktura korygująca, do tej faktury korygującej zastosowanie będzie miało również oznaczenie „MPP”.  

MPP – błędy i kary.

Błędnie dokonane oznaczenie MPP lub jego brak w nowym JPK może skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową z tytułu dokonanego wykroczenia. Temat sankcji związanych z wprowadzeniem nowego JPK poruszaliśmy już na naszym blogu. Zachęcamy do zapoznania się zsytuacjami, w których podatnik może podlegać odpowiedzialności karnoskarbowej lub być narażony na nałożenie kar administracyjnych.  Pozwoli to uniknąć wielu nieprzyjemnych niespodzianek związanych z JPK_V7. 

 

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.