POLITYKA PRYWATNOŚCI JPK Insight Sp. z o.o.
Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki JPK Insight z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 40, 00-344 i stanowi informację na temat zasad na jakich będziemy przetwarzać lub przetwarzamy dane osobowe.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH
Działając jako spółka JPK Insight z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 40, 00-344 (dalej „JPK Insight”), przetwarzamy dane osobowe w określonych poniżej celach. W takich przypadkach jesteśmy Administratorem danych.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez JPK Insight  danych osobowych możesz się  skontaktować osobiście, w siedzibie JPK Insight (ul. Dobra 40, 00-344 w Warszawie) lub pocztą tradycyjną (adres j.w.), oraz za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres biuro@jpk-insight.eu.

WYJAŚNIENIA POJĘĆ

„Administratora danych” – oznacza osobę fizyczną, prawną, organ publiczny lub innym podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

„Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

„Dane osobowe” – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Danymi osobowych są np.: twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania czy adres e-mail jeżeli umożliwiają Twoją identyfikację,

„Podmiot danych” – oznacza osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez nas lub w naszym imieniu,

„przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Innymi słowy przetwarzaniem są wszelkie działania nam twoich danych osobowych.


„odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania; Innymi słowy odbiorcą jest m.in.: (1) inny podmiot z którym zawarliśmy umowę powierzenia, (2) nasi pracownicy czy współpracownicy, których upoważniliśmy do przetwarzania danych osobowych lub (3) inni Administratorzy danych, którym udostępniliśmy dane osobowe, o ile jest to dopuszczalne w świetle przepisów RODO.

„RODO” – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
Jako Administrator danych przestrzegamy wszelkich przepisów prawa oraz zasad i procedur obowiązujących w naszej spółce i dbamy o to aby:

 • dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • dane osobowe były zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • dane osobowe były adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane dane,
 • dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane a te dane, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane,
 • dane osobowe przechowywane były w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • dane osobowe przetwarzane były w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

CZYJE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY
Przetwarzamy dane osobowe adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane. Zakres zbieranych danych wyznaczany jest treścią wykorzystywanych formularzy, zawieranych umów lub przepisami prawa.
W ramach prowadzonej działalności przetwarzamy głównie dane osobowe:

 • pracowników i współpracowników.
  Klauzula informacyjna dla pracowników i współpracowników jest im doręczana przed zawarciem stosownej umowy o pracę/współpracę.
 • kandydatów do pracy,
  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy  stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.
 • osób odwiedzających nasze biura,
  Klauzula informacyjna dla odwiedzających nasze biura stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.
 • Klientów wobec których nie działamy jako Podmiot przetwarzający
  Klauzula informacyjna dla tych naszych klientów stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Polityki.
 • osób, które się z nami kontaktują za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej,
  Klauzula informacyjna dla osób, które się z nami kontaktują stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Polityki.
 • naszych kontrahentów,
  Klauzula informacyjna dla naszych kontrahentów stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Polityki,
 • osób wskazanych do kontaktów (w umowach zawieranych z klientami, kontrahentami lub innymi podmiotami)
  Klauzula informacyjna dla osób wskazanych do kontaktów stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Polityki,
 • osób, o których dowiedzieliśmy się przy okazji udzielania pomocy prawnej lub doradztwa podatkowego naszym klientom.
  Wobec tych osób nie spełniamy obowiązku informacyjnego, w zakresie w jakim dane osobowe muszą zostać poufne, korzystając ze zwolnienia przewidzianego w art. 14 ust. 5 d) RODO, albowiem jesteśmy objęci tajemnicą zawodową.

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Korzystamy ze zwolnienia przewidzianego w Art. 14 ust. 5 lit. d RODO, co oznacza, że nie realizujemy obowiązku informacyjnego  w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (w sposób nie bezpośredni, np. gdy otrzymujemy dane osobowe świadków) w zakresie, w jakim dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej.
Jako adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi jesteśmy bowiem zobowiązani zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieliśmy się w związku z udzielaniem przez nas pomocy prawnej lub wykonywaniem zawodu.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzamy jedynie wówczas gdy posiadamy do tego podstawy prawne. W ramach prowadzonej przez nas działalności najczęściej opieramy się na następujących podstawach prawnych:

 • (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – zgoda osoby, której dane dotyczą, np. ma to miejsce w przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe w zakresie wizerunku naszych pracowników lub współpracowników,
 • (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy np. ma to miejsce gdy zawieranym z osobą fizyczną umowę  o świadczenie pomocy prawnej,
 • (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) np. ma to miejsce gdy, przetwarzanie przez nas określonych danych wymagane jest przepisami proceduralnymi dotyczącymi określonych postępowań prawnych (np. art. 126 § 1 i 2 KPC)
 • (art. 6 ust. 1 lit d) RODO) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (podstawa ta znajduje zastosowanie wyłącznie w sytuacji gdy nie znajdujemy żadnej innej podstawy prawnej na przetwarzanie ww. danych osobowych we wskazanym celu a przetwarzanie tych danych jest niezbędne do ochrony interesów osoby takich jak np. życie, zdrowie, interesy majątkowe),
 • (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem np. ma to miejsce gdy dochodzimy naszych roszczeń.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzamy jedynie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Zapewniamy aby dane te nie były przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
Najczęściej dane osobowe przetwarzamy w celach:

 • pracowniczych, tj. wywiązania się z naszych obowiązków jako pracodawcy lub zleceniodawcy,
 • podejmowania działań przed zawarciem umowy,
 • wykonania zawartej umowy,
 • kontaktowych,
 • informowania o naszej działalności (m.in. newslettery),
 • zapraszania na webinaria, podcasty, seminaria, szkolenia,
 • rozliczeniowych i księgowych,
 • dochodzenia roszczeń  i obrony przed roszczeniami,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w naszych biurach oraz ochrony naszych informacji.

Szczegółowa informacja o celach przetwarzania przez nas danych osobowych jest podawana Podmiotom danych we właściwych klauzulach informacyjnych udostępnianych im przed zebraniem od nich danych osobowych.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
Dane osobowe, w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przetwarzamy przez okres niezbędny do celów, w których dane te są przetwarzane.
Informacja o okresie przechowywania danych jest przesz nas wskazywana we właściwych klauzulach informacyjnych udostępnianych przed podaniem danych osobowych przez Podmiot danych.

ODBIORCY DANYCH
Podmioty danych są przez nas informowane o odbiorcach, którzy mają dla nich największe znaczenie. W przypadku gdy przedstawiamy informacje na temat kategorii odbiorców zapewniamy aby dane te były w jak największym stopniu szczegółowe.
W związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą dane osobowe przez nas przetwarzane ujawniane są generalnie podmiotom takim jak: podmioty świadczące nam usługi informatyczne i serwisowe sprzętu IT, podmioty świadczące usługi monitoringu wizyjnego, podmioty świadczące usługi księgowo – rachunkowe, operatorzy pocztowi i kurierzy.
Dane osobowe są przez nas ujawniane także spółce świadczącej usługi doradztwa prawnego i podatkowego – tj. spółce GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. p, z siedzibą w Warszawie (dalej „GWW Legal”) i GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k. z z siedzibą w Warszawie (dalej „GWW TAX”) o ile jest to zgodne z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
W szczególności dane osobowe np. w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej mogą zostać udostępnione GWW Legal i GWW TAX w celu nawiązania z Tobą kontaktu zmierzającego do świadczenia usług doradztwa prawnego przez GWW Legal, lub doradztwa podatkowego przez GWW TAX, którym jesteś zainteresowany. Zwróć uwagę, że w przypadku gdy prosisz nas o przekazanie Twoich danych kontaktowych (lub godzisz się) na ich  przekazanie w celu kontaktowym ze strony GWW Legal i GWW TAX uważamy, że wyraziłeś nam zgodę na przekazanie przez nas Twoich danych do GWW Legal i GWW TAX. Przekazanie Twoich danych może również  zostać dokonane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.
Dane osobowe mogą zostać powierzone przez JPK Insight do przetwarzania GWW Legal i GWW TAX na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, w przypadku gdy GWW Legal i GWW TAX przetwarza Twoje dane osobowe w imieniu i na zlecenie JPK Insight w związku ze świadczoną na rzecz JPK Insight usługą.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY
Poniżej informujemy jakie prawa, zgodnie z RODO przysługują Podmiotom danych.
To jakie prawa przysługują konkretnej osobie uzależnione jest od okoliczności przetwarzania danych, w tym między innymi od tego na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe, a także jakie są nasze techniczne możliwości. Co do zasady Podmiotom danych przysługują na gruncie RODO następujące prawa:

 • Prawo do bycia poinformowanym w sposób przejrzysty (art. 12 RODO),
 • Prawo do informacji w przypadku zbierania danych od osoby, których dane dotyczą (art. 13 RODO),
 • Prawo do informacji w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO),

Zapewniamy aby każdy Podmiot danych, którego dane osobowe przetwarzamy (a wobec którego nie korzystamy ze zwolnienia przewidzianego w art. 14 ust. 5 d) RODO), miał pełną świadomość co do przetwarzania przez nas jego danych a w szczególności co do tego jakie jego dane, w jaki sposób, w jakich celach, na jakiej podstawie, jak długo są przez nas przetwarzane.  Informujemy także o prawach jakie podmiotowi danych przysługują i o fakcie przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Staramy się przekazywać wszystkie te informacje prostym i jasnym językiem.

 • Prawo dostępu oraz kopii danych (art. 15 RODO),

Każdemu podmiotowi danych, który się do nas o to zwróci potwierdzamy czy przetwarzamy dane osobowe jego dotyczące, a także udzielamy mu wszelkich istotnych informacji na temat tego przetwarzania. W przypadku gdy o to poprosi, przekazujemy mu także kopię jego danych osobowych na zasadach wskazanych w RODO.

 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),

Na żądanie Podmiotu danych usuwamy błędy, niezgodności w przetwarzanych danych lub je uzupełniamy albowiem dbamy o to żeby przetwarzane przez nas dane były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),

W przypadku gdy żąda tego Podmiot danych i  nie zachodzą żadne okoliczności przewidziane przepisami RODO, umożliwiające nam przetwarzanie danych osobowych wbrew woli tego Podmiotu danych, usuwamy dane osobowe. W szczególności Podmiot danych może żądać usunięcia danych osobowych gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • Podmiot danych wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (w przypadku gdy przetwarzanie opiera się na zgodzie Podmiotu danych),
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie.

 

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych polegającego na ograniczeniu naszych działań na danych osobowych Podmiotu danych wyłącznie do ich przechowywania lub działań uzgodnionych z Podmiotem danych, może on skorzystać, jeżeli:

 • kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a  Podmiot danych sprzeciwia się ich usunięciu;
 • nie potrzebujemy już tych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Podmiotowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Podmiot danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

 

 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

Podmiot danych ma prawo do żądania od nas otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych oraz prawo żądania aby te dane osobowe zostały przesłane innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

 • Prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Podmiotu danych (art. 21 ust. 1 RODO),

W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe Podmiotu danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego), a także gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym Podmiot danych ma prawo złożenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania jeżeli uważa on, że jego szczególna sytuacja uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas tych danych. Żądanie Podmiotu danych w tym zakresie uwzględnimy jeżeli ocenimy, że podstawy przetwarzania przez nas danych osobowych Podmiotu danych są nadrzędne wobec jego interesów, praw i wolności lub są one nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 ust. 2 RODO),

W przypadku, gdy Podmiot danych złoży sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jego danych przetwarzanych przez nas w celu marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy ich przetwarzania w tym celu.

 • Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO),

Podmiot danych ma prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

 • Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO),

Podmiot danych ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. Jeżeli zachodzą przesłanki umożliwiające nam podejmowanie takiej decyzji, wówczas Podmiot danych zostanie o takim fakcie poinformowany.

 • Prawo do skargi do organu nadzorczego.

Każdemu Podmiotowi danych, który uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/). Dołożymy jednak wszelkich możliwych starań aby  korzystanie ze wspomnianego prawa nie było konieczne.

JAK REALIZUJEMY PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
W przypadku gdy Podmiot danych zdecyduje się realizować swoje prawa wskazane powyżej, może się z nami skontaktować osobiście, w siedzibie JPK Insight, pocztą tradycyjną, oraz za pomocą poczty elektronicznej (dane adresowe wskazane powyżej).

W przypadku braku możliwości identyfikacji Podmiotu danych lub wątpliwości w tym zakresie możemy zwrócić się do Podmiotu danych, celem pozyskania dodatkowych informacji ułatwiających nam weryfikację w tym zakresie. Sposób weryfikacji uzależniony jest od stopnia wrażliwości przekazywanych danych oraz ryzyka dla praw i wolności osoby, której dane są przetwarzane, w związku z przekazaniem określonych jej dotyczących danych. Podanie takich dodatkowych danych weryfikujących jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować może odmową realizacji żądania.

Dokładamy wszelkich starań aby odpowiedź w zakresie przedstawionego nam żądania została udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli będziemy musieli przedłużyć ten termin, np. ze względu na skomplikowanych charakter żądania, powiadomimy o tym Podmiot danych, podając przyczyny przedłużenia terminu.

Co od zasady, odpowiedzi udzielamy w takiej formie, w jakiej wpłynęło do nas żądanie, chyba, że Podmiot danych wyraźnie wskaże jaką drogą oczekuje odpowiedzi.

Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku: (a) zgłoszenia żądania drugiej i kolejnej kopii danych, (b) zgłaszania przez Podmiot danych żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych.

Opłata wyliczana jest przez nas w rozsądnej wysokości wynikającej z ponoszonych kosztów administracyjnych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Co do zasady, nie przekazujemy danych osobowych, które przetwarzamy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W przypadku gdy zachodzi taka konieczność, wypełniamy warunki wskazane przepisami prawa w celu dokonania legalnego przekazania, opierając się o mechanizmy wskazane w Rozdziale V RODO (np. przekazywanie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej właściwy stopień ochrony). Zapewniamy tym samym aby nie został naruszony stopień ochrony osób fizycznych zagwarantowany przez RODO. W każdym przypadku Podmiot danych jest przez nas informowany o takim przekazaniu i okolicznościach jego dotyczących.

PLIKI COOKIES
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika naszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
Strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że ww. informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
  określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Możemy korzystać z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 • dostosowywania zawartości strony internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy
Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, możemy stosować ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Inne technologie
W trakcie odwiedzin stron WWW serwisu przez użytkownika, oprogramowanie działające na serwerze udostępniającym te strony może również gromadzić następujące dane: zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane przez użytkownika); czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi; w przypadku, gdy wysłanie zapytania nastąpiło za pomocą linku umieszczonego na innej stronie WWW, adres tej strony (tzw. referrer); informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne dane udostępniane przez komputer użytkownika, zależnie od jego konfiguracji; inne dane przesyłane przez komputer użytkownika za pomocą protokołu HTTP (więcej informacji na ten temat znajduje się w RFC 2616 dostępnym pod http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html).
ZMIANY POLITYKI
Niniejsza Polityka podlega weryfikacji na bieżąco i jest w razie potrzeby aktualizowana.
Niniejsze Polityka została przyjęta w dniu DATA r.

ZAŁĄCZNIK NR 1
INFORMACJA
przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

KANDYDACI DO PRACY
ADMINISTRATOR DANYCH
JPK Insight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dobrej 40, 00-344 (dalej „JPK Insight”)

CEL PRZETWARZANIA

 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na określone stanowisko,
 • w celu udziału w dalszych procedurach rekrutacyjnych mających miejsce w ciągu roku od dnia ukazania się określonego ogłoszenia o pracę, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody przez kandydata.
 • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 • niezbędność w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy takich jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 • zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) w zakresie danych w szerszym zakresie, niż wskazanych w punkcie a) powyżej oraz w przypadku woli wzięcia udziału w dalszych procesach rekrutacyjnych mających miejsce w ciągu roku od dnia ukazania się określonego ogłoszenia o pracę.
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych jakimi są dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

ODBIORCY DANYCH
podmioty świadczące na rzecz JPK Insight usługi prawne, oraz podmioty świadczące usługi rachunkowo-księgowe, spółka GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. p. z siedzibą w Warszawie oraz GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

OKRES PRZECHOWYWANIA
przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, także przez okres prowadzenia kolejnych procedur rekrutacyjnych, mających miejsce w ciągu roku od dnia ukazania się określonego ogłoszenia o pracę.
w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przechowujemy tylko te dane jakie są do tego niezbędne przez okres przedawnienia roszczeń z rekrutacji.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) § 1  Kodeksu pracy przez kandydata, jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury kandydata na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne. Ich niepodanie pozostanie bez wpływu na fakt rozpatrzenia przez nas kandydatury kandydata na oferowane przez nas stanowisko.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania,
 • prawo usunięcia,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo przenoszenia danych.

ZGODA ORAZ PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
Przesłanie do nas CV zawierającego dane w zakresie szerszym niż wynikające z art. 22(1) § 1  Kodeksu pracy przez kandydata postrzegamy jako wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie przez nas tych danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
W przypadku gdy kandydat chciałby abyśmy rozpatrywali jego kandydaturę  także w późniejszych procesach rekrutacyjnych prosimy o opatrzenie CV dodatkową klauzulą o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w kolejnych procesach rekrutacyjnych mających miejsce w terminie jednego roku od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia o pracę.”
Brak uzupełnienia CV o ww. klauzulę spowoduje, że nie będziemy rozpatrywali danej kandydatury w kolejnych rekrutacjach na podobne stanowiska.
Każdy kandydat ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę (w zakresie w jakim została udzielona), bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PROFILOWANIE / AUTOMATYCZNE DECYZJE
brak profilowania,
brak podejmowania zautomatyzowanych decyzji wobec  kandydatów do pracy.

PRAWO SPRZECIWU
przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych kandydata z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją przetwarzania jego danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes JPK Insight.

ZAMIAR PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO (POZA EOG)
brak

SKARGA DO ORGANU NADZORU
przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

KONTAKT Z ADMINISTARTOREM
pocztą tradycyjną: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa
korespondencja e-mail: biuro@jpk-insight.eu

ZAŁĄCZNIK NR 2
INFORMACJA
przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

OSOBY ODWIEDZAJĄCE NASZE BIURA W POZNANIU, WROCŁAWIU I W RZESZOWIE
ADMINISTRATOR DANYCH
JPK Insight z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 40, 00-344 (dalej „JPK Insight”)

CEL PRZETWARZANIA

 • zapewnienie osobom odwiedzającym nasze biura w Poznaniu, Wrocławiu i w Rzeszowie oraz innym osobom znajdującym się na terenie budynków, w których znajdują się wskazane biura bezpieczeństwa;
 • ochrona naszego mienia i istotnych dla nas i naszych klientów informacji.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
niezbędność do celów wynikających prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno naszych pracowników, współpracowników jak i innych osób: gości, klientów wjeżdżających na teren biur JPK Insight, a także bezpieczeństwa informacji objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, o istotnym dla naszych klientów i JPK Insight znaczeniu.

ODBIORCY DANYCH
podmioty świadczące na rzecz JPK Insight usługi prawne i doradztwa podatkowego, spółka GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. p. z siedzibą w Warszawie oraz GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k. z z siedzibą w Warszawie.

OKRES PRZECHOWYWANIA
przez okres nieprzekraczający 36 miesięcy od dnia rejestracji wizerunku.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie danych przez osobę wchodzącą do biura jest dobrowolne ale nie jest możliwe wejście do budynku bez rejestracji wizerunku osoby wchodzącej. Wejście na teren budynku oznacza, że dane osobowe w postaci wizerunku zostały zarejestrowane.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania,
 • prawo usunięcia,
 • prawo ograniczenia przetwarzania.

PRAWO SPRZECIWU PRZYSŁUGUJĄCE
prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której wizerunek został zarejestrowany

PROFILOWANIE / AUTOMATYCZNE DECYZJE
brak profilowania,
brak podejmowania zautomatyzowanych decyzji wobec osób wchodzących na teren budynku.

ZAMIAR PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO (POZA EOG)
brak

SKARGA DO ORGANU NADZORU
przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

KONTAKT Z ADMINISTARTOREM
pocztą tradycyjną: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa
korespondencja e-mail: biuro@jpk-insight.eu

ZAŁĄCZNIK NR 3
INFORMACJA
przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

KLIENCI
ADMINISTRATOR DANYCH
JPK Insight z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 40, 00-344 (dalej „JPK Insight”)

CEL PRZETWARZANIA

 • nawiązanie oraz realizacja umowy o świadczenie usług prawnych lub doradztwa podatkowego w zakresie, w której nie jesteśmy podmiotem przetwarzającym,
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
 • spełnienie obowiązków JPK Insight wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. przepisy podatkowe, o rachunkowości i inne.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 • niezbędność w celu wykonania umowy, której osoba jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych jakimi są dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

ODBIORCY DANYCH
podmioty świadczące na rzecz JPK Insight usługi prawne i doradztwa podatkowego, spółka GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. p. z siedzibą w Warszawie oraz GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k. z z siedzibą w Warszawie.

OKRES PRZECHOWYWANIA
przez czas trwania umowy a po tym terminie, zgodnie z powszechnie obowiązującym przepisami przez okres do przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie danych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością jej zawarcia.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania,
 • prawo usunięcia,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo przenoszenia danych.

Więcej informacji na temat praw, które przysługują klientowi znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej klauzuli informacyjnej.

PRAWO SPRZECIWU PRZYSŁUGUJĄCE
prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu JPK Insight

PROFILOWANIE / AUTOMATYCZNE DECYZJE
brak profilowania,
brak podejmowania zautomatyzowanych decyzji wobec klientów będących osobami fizycznymi

ZAMIAR PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO (POZA EOG)
brak

SKARGA DO ORGANU NADZORU
przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

KONTAKT Z ADMINISTARTOREM
pocztą tradycyjną: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa
korespondencja e-mail: biuro@jpk-insight.eu

ZAŁĄCZNIK NR 4
INFORMACJA
przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

OSOBY KONTAKTUJĄCE SIĘ (E-MAIL, POCZTA TRADYCYJNA, KONTAKT OSOBISTY)
ADMINISTRATOR DANYCH
JPK Insight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (dalej „JPK Insight”)

CEL PRZETWARZANIA
obsługa korespondencji lub obsługa sprawy, której dotyczy kontakt

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakimi są prowadzenie i rozpatrywanie korespondencji kierowanej do JPK Insight lub obsługa sprawy, której dotyczy kontakt w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

ODBIORCY DANYCH
podmioty świadczące na rzecz JPK Insight usługi prawne i doradztwa podatkowego, spółka GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. p. z siedzibą w Warszawie oraz GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k. z z siedzibą w Warszawie.

OKRES PRZECHOWYWANIA
czas niezbędny do załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt  lub korespondencja, po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne a ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję lub warunkiem załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt.

PRAWA PRZYSZŁUGUJĄCE

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania,
 • prawo usunięcia,
 • prawo ograniczenia przetwarzania.

PRAWO SPRZECIWU PRZYSŁUGUJĄCE
prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych wobec przetwarzania jego danych w celu obsługi korespondencji lub załatwienia sprawy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu JPK Insight

PROFILOWANIE / AUTOMATYCZNE DECYZJE
brak profilowania,
brak podejmowania zautomatyzowanych decyzji wobec osoby kontaktującej się

ZAMIAR PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO (POZA EOG)
brak
SKARGA DO ORGANU NADZORU
przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

KONTAKT Z ADMINISTARTOREM
pocztą tradycyjną: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa
korespondencja e-mail: biuro@jpk-insight.eu

ZAŁĄCZNIK NR 5
INFORMACJA
przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

KONTRAHENCI
ADMINISTRATOR DANYCH
JPK Insight Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 40, 00-344 (dalej „JPK Insight”)
CEL PRZETWARZANIA

 • nawiązanie oraz realizacja umowy o świadczenie usług prawnych,
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
 • spełnienie obowiązków JPK Insight wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. przepisy podatkowe, o rachunkowości i inne.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 • niezbędność w celu wykonania umowy, której osoba jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych jakimi są dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

ODBIORCY DANYCH
podmioty świadczące na rzecz JPK Insight usługi prawne i doradztwa podatkowego, spółka GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. p. z siedzibą w Warszawie oraz GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k. z z siedzibą w Warszawie.

OKRES PRZECHOWYWANIA
przez czas trwania umowy a po tym terminie, zgodnie z powszechnie obowiązującym przepisami przez okres do przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie danych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością jej zawarcia.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania,
 • prawo usunięcia,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo przenoszenia danych.

PRAWO SPRZECIWU PRZYSŁUGUJĄCE
prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych wobec przetwarzania jego danych w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu JPK Insight

PROFILOWANIE / AUTOMATYCZNE DECYZJE
brak profilowania,
brak podejmowania zautomatyzowanych decyzji wobec kontrahentów

ZAMIAR PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO (POZA EOG)
brak

SKARGA DO ORGANU NADZORU
przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

KONTAKT Z ADMINISTARTOREM
pocztą tradycyjną: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa
korespondencja e-mail: biuro@jpk-insight.eu

ZAŁĄCZNIK NR 6
INFORMACJA
przekazywana na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

OSOBY WSKAZANE DO KONTAKTU PRZY REALIZACJI UMOWY
ADMINISTRATOR DANYCH
JPK Insight Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Dobrej 40, 00-344 (dalej „JPK Insight”)

CEL PRZETWARZANIA

 • c. umożliwienie wykonania zawartej umowy i usprawnienie kontaktów wzajemnych w związku z umową,
 • d. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest wykonanie zawartej przez strony umowy za pośrednictwem zatrudnionych przez strony osób (bez względu na podstawę zatrudnienia),
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakimi są zabezpieczenie się przed ewentualnie kierowanymi przeciwko JPK Insight roszczeniami lub dochodzenie roszczeń w związku z umową

KATEGORIE DANYCH
Imię i nazwisko, stanowisko, telefon służbowy, adres e- mail służbowy,

ŹRÓDŁO OTRZYMANIA DANYCH
pierwsza strona umowy

ODBIORCY DANYCH
podmioty świadczące na rzecz JPK Insight usługi prawne i doradztwa podatkowego, spółka GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. p. z siedzibą w Warszawie oraz GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k. z z siedzibą w Warszawie.

OKRES PRZECHOWYWANIA
przez czas trwania umowy a po tym terminie, zgodnie z powszechnie obowiązującym przepisami przez okres do przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie danych jest wymogiem umownym, ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością jej wykonania.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania,
 • prawo usunięcia,
 • prawo ograniczenia przetwarzania.

PRAWO SPRZECIWU
Przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu JPK Insight,  z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych.

PROFILOWANIE / AUTOMATYCZNE DECYZJE
brak profilowania,
brak podejmowania zautomatyzowanych decyzji wobec podmiotu danych

ZAMIAR PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO (POZA EOG)
brak

SKARGA DO ORGANU NADZORU
przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

KONTAKT Z ADMINISTARTOREM
pocztą tradycyjną: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa