Powiązania między kontrahentami w JPK_VAT. Oznaczenia TP

By 17 grudnia, 2020compliance, JPK VAT

Stosowanie oznaczenia TP w nowym JPK przysparza podatnikom wielu problemów. Zadawane pytania dotyczą wielu specyficznych sytuacji, z jakimi mają do czynienia osoby sporządzające JPK_V7. 

Zasady oznaczania znacznikiem TP wynikające z przepisów są na tyle skomplikowane, że można się spodziewać dużej liczby błędów w dokonywaniu tych oznaczeń. Przyjmując, że podatnik byłby zobowiązany do identyfikowania wszystkich powiązań podlegających oznaczaniu znacznikiem TP, powinien on badać powiązana rodzinne swoich kontrahentów. Takie postępowanie napotkałoby jednak w praktyce znaczne utrudnienia i wiązałoby się dla podatnika z dużą uciążliwością. 

 Muszą istnieć powiązania. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, ewidencja zawiera oznaczenia istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą. W rozporządzeniu wskazany został art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy VAT. Oznacza to, że powiązania należy analizować w oparciu o przepisy ustawy PIT oraz CIT. Do tych przepisów odsyła wskazany artykuł ustawy o VAT. Nie podlegają natomiast oznaczeniu powiązania wynikające ze stosunku pracy oraz z tytułu przysposobienia, ponieważ w rozporządzeniu pominięto art. 32 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 3.   

Podmioty powiązane – kryteria.

W celu ustalenia, czy pomiędzy podmiotami występują powiązania w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy PIT oraz art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy CIT należy ustalić czy jeden z kontrahentów wywiera znaczący wpływ na drugą stronę transakcji. Zarówno w ustawie PIT jak i CIT przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się: 

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

  • udziałów w kapitale lub
  • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  • udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich perspektywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
  • faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub 

> faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

> pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia. pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.  

Oznaczenia TP a stopień pokrewieństwa.

Jeżeli taki znaczący wpływ ma miejscepomiędzy podmiotami występują powiązania skutkujące koniecznością zastosowania oznaczenia TP. Taki sam rezultat wystąpi w przypadku, gdy jednym z kontrahentów jest małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na drugiego kontrahenta. W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności należy ustalić czy nabywca, dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie wywiera znaczącego wpływu na swojego kontrahenta. Należy przy tym zweryfikować czy jeden z kontrahentów nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby fizycznej, wywierającej znaczący wpływ na drugiego kontrahenta.  

Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo. Stopień powinowactwa określa się natomiast według stopnia pokrewieństwaPowiązanymi są więc: ojciec, matka, rodzice, syn, córka, dziecko, dziadek, babka, wnuk, wnuczka, brat, siostra, żona, mąż, ojciec męża, ojciec żony, matka męża, matka żony, mąż córki, żona syna, brat męża, siostra męża, brat żony, siostra żony, żona brata oraz mąż siostry. Pamiętać należy, że relacje prawne powinowactwa nie ustają wraz z ustaniem małżeństwa (wyjątkiem jest jego unieważnienie).  

Poza wymienionymi powyżej, do podmiotów powiązanych w rozumieniu ustaw PIT i CIT należą także spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy oraz podatnik i jego zagraniczny zakład.  

 Towary lub usługi zwolnione przedmiotowo.

Pod kątem występowania powiązań należy analizować także transakcje zwolnione przedmiotowo, dla których nie ma obowiązku wystawiania faktur. Należy do nich dostawa lub świadczenie usług, o których mowa w art. 43 ustawy VAT. Zwolnieniem przedmiotowym jest objęta między innymi dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Takiemu zwolnieniu podlegają również usługi finansowe. Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych przedmiotowo a także nieodpłatne przekazanie towarów lub świadczenie usług może zostać objęte dokumentem wewnętrznym oznaczanym znacznikiem WEW.       W przypadku wystąpienia powiązań między kontrahentami może wystąpić dodatkowo konieczność zastosowania znacznika TP.  

Analizując konieczność zastosowania znacznika TP należy ustalić, czy powiązania występowały między kontrahentami w momencie powstania obowiązku podatkowegoTylko w takiej sytuacji istnieje obowiązek dokonania oznaczenia TP. 

Wiedza podatnika o powiązaniach z kontrahentami?

Przyjęte rozwiązania oznacza, że oznaczenie TP będzie np. dotyczyć sytuacji, w której spółka z o.o. dokonuje dostawy na rzecz pani Kowalskiej, mąż córki p.Kowalkiej  ma 30% udziałów w tej spółce. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie JPK_V7 w spółce powinny więc posiadać wiedzę, że pani Kowalska, dla której spółka dokonała dostawy towarów ma córkę, której mąż jest wspólnikiem tejże spółki. Ani ustawy podatkowe ani rozporządzenia nie wskazują jednak skąd podatnik ma czerpać taką wiedzę, lub jakie kroki powinien podjąć w celu weryfikacji swoich kontrahentów. Wydaje się, że oznaczanie znacznikiem TP powinno zostać ograniczone do sytuacji, kiedy podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć o istniejących powiązaniach z kontrahentami. Podatnik, który zachował należytą staranność idokonał stosownych oznaczeń w nowym JPK nie powinien z tego tytułu ponosić negatywnych konsekwencji, o których pisaliśmy już wcześniej na naszym blogu.  

 

 

 

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.